Andrzej Karcz

dr hab., profesor instytutu

 
Email: andrzej.karcz [at] ibl.waw.pl
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych / Main Research Interests:
 

Teoria literatury, metodologia badań literackich, historia polskiego literaturoznawstwa i krytyki literackiej, proza polska XX i XXI wieku, polska literatura emigracyjna, literatura porównawcza, badania polonistyczne za granicą.

 
Absolwent polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1986). Uzyskał stopień doktora ze slawistyki na University of Chicago (1999). W latach 1999-2006 pracował jako assistant professor na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich w University of Kansas, a w latach 2007-2016 jako wykładowca literatury i języka w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum“ Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 jest wykładowcą literatury w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładał i prowadził zajęcia również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, University of Chicago i University of Pittsburgh. Publikował w czasopismach polskich i amerykańskich oraz w tomach zbiorowych. W Instytucie Badań Literackich pracuje od 2006 roku.
 
A graduate of Polish Philology at the Catholic University of Lublin (1986). He received his Ph.D. in Slavic Languages and Literatures from the University of Chicago (1999). From 1999 to 2006, he worked as an assistant professor in the Department of Slavic Languages and Literatures at the University of Kansas. From 2007 to 2016, he was a lecturer in literature and language at the Center of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum” in the Department of Polish Philology at the University of Warsaw. Since 2014, he has been a lecturer in literature at the Institute of Polish Philology in the Department of the Humanities at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. He has also taught courses at the Catholic University of Lublin, the University of Chicago, and the University of Pittsburgh. His articles have appeared in Polish and American journals and edited volumes. His main research interests focus on literary theory, methodology of literary study, history of Polish literary criticism, Polish fiction of the 20th and 21st centuries, Polish emigre literature, comparative literature, and Polish studies abroad. He has been working at the Institute of Literary Research since 2006.
 
 
Książki / Books:
 • Teksty z daleka i bliska. Szkice nie tylko o literaturze, Oficyna Scriptum, Kielce 2003, ss. 135.
Książki redagowane / Edited Books:
 • Czesław Miłosz, "Mój wileński opiekun. Listy do Manfreda Kridla (1946-1955). Z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum. Z autografu do druku przygotował A. Karcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ss. 82: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Seria1.htm#r15
Artykuły i rozdziały w tomach zbiorowych / Articles and Chapters in Edited Volumes:
 • O potrzebie (i trudnościach) badań nad powojenną krytyką literacką na emigracji, w: Literatura polska na obczyźnie – zapomniane dziedzictwo po roku 1939, red. R. Zajączkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 153-172.
 • Literatura wobec wojny. O najważniejszym temacie w refleksji krytycznej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w latach 1945-1951, w: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork, t. II, red. V. Wejs-Milewska et al., Oddział IPN w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 271- 289. [Przedr. w: Refleksja nad literaturą...]. 
 • "Nieszczęsna »sprawa polska«“. Czesława Miłosza myśli o literaturze polskiej i szerzeniu o niej wiedzy wśród obcych, w: Czym kultura polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz et al., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 27-36.
 • Czesława Miłosza refleksja nad prozą. (Z perspektywy pierwszego dziesięciolecia emigracji), w: Literatura - kultura religijna - polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, red. K. Koehler et al., Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 337-366. [Przedr. w: Refleksja nad literaturą...]. 
 • Littérature polonaise comme littérature étrangère et son enseignement, w: Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère, sous la direction de L. Kolankiewicz et al., trad. du polonais, Université Paris-Sorbonne, Université de Varsovie, Paris – Varsovie 2014, s. 77-86. [W jęz. polskim: Literatura polska jako obca. Problemy i trudności nauczania za granicą, "Kwartalnik Polonicum" 2015 nr 19, s. 35-41]. 
 • "Literacki dylemat narodowości i uniwersalności”. Wyspiański jako przedmiot międzynarodowej batalii Tymona Terleckiego, w: Literatura polska w świecie. T. IV: Oblicza światowości, red. R. Cudak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 47-62.
 • Polish Literary Theory in the Anglophone World: The Case of Roman Ingarden, w: New Perspectives on Polish Culture: Personal Encounters, Public Affairs, ed. T. Trojanowska et al., PIASA Books, New York 2011, s. 298-311.
 • Literatura polska po angielsku. Problem kanonu lektur w nauczaniu cudzoziemców, w: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek et al., Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum“ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 97-108.
 • Zbigniew Herbert w Ameryce. Obecność i podstawy recepcji, w: Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie, red. A. Grabowski et al., Biblioteka Narodowa, Warszawa 2010, s. 191-211.
 • Wkład Warszawskiego Koła Polonistów w powstanie i dorobek polskiej szkoły formalnej, w: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, red. D. Ulicka et al., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 31-40.
 • Kazimierza Wóycickiego formalistyczna koncepcja dzieła literackiego i historii literatury, w: Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990-2005)..., przeł. T. Kunz, s. 268-285. [Przekład na polski końcowej części rozdz. II The Polish Formalist School…].
 • Sakralna wizja świata w Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie, w: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. M. Jasińska-Wojtkowska, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993, s. 355-369. [Przedr. w: Studia o Stanisławie Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, s. 101-121; przedr. w: Teksty z daleka i bliska…, s. 47-72]. 
Artykuły i artykuły recenzyjne w czasopismach naukowych / Articles and Review Essays in Scholarly Journals:
 • An Emigré Critic at Postwar London Theatres: The Reviews and Essays of Tymon Terlecki (w druku).
 • Reconstructing a Genius’s Life: A New and Comprehensive Biography of Witold Gombrowicz„The Polish Review” 2019 nr 4, s. 61-69.
 • Powojenna poezja polska w refleksji Czesława Miłosza. Perspektywa pierwszych lat emigracji, "Świat Tekstów” 2012 nr 10, s. 179-192. [Przedr. w: Refleksja nad literaturą...]. 
 • "Szczególna manifestacja osobowości ludzkiej”. Tymona Terleckiego rozumienie literatury, "Pamiętnik Literacki” 2012 z. 3, s. 53-83. [Przedr. w: Refleksja nad literaturą...]. 
 • Głos stłumiony. O konwencjonalności literatury, "Roczniki Humanistyczne” 2011 z. 1, s. 21-32 (przekł. na ang.: The Muffled Voice: On the Conventional Character of Literature, "Roczniki Humanistyczne" 2018 z. 1, s. 5-17) .
 • W poszukiwaniu płci, seksualności i etyki w prozie polskiej, "Teksty Drugie” 2008 nr 5, s. 75-87.
 • Wielcy polonistyki amerykańskiej: Manfred Kridl i Wiktor Weintraub, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2008, s. 159-164.
 • Polonistyka po amerykańsku – perspektywy i potrzeby, "Nauka” 2006 nr 4, s. 97-100. [Współautor z H. Filipowicz i T. Trojanowską].
 • "Znosić wygnanie w tym pięknym,… ale jakże obcym kraju". Lata amerykańskie Manfreda Kridla, "Archiwum Emigracji. Studia-Szkice-Dokumenty” 2002/2003 nr 5/6, s. 23-37. [Przedr. w: Teksty z daleka i bliska…, s. 91-116].
 • Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne propozycje, "Teksty Drugie” 2001 nr 2, s. 156-167. [Przedr. w: Teksty z daleka i bliska…, s. 9-26].
 • Polonistyka na uniwersytecie amerykańskim: casus University of Kansas, "Postscriptum” 2001 nr 1-2, s. 55-59. [Przedr. w: Teksty z daleka i bliska…, s. 117-125].
 • Manfred Kridl: The Struggle for the Reform of Polish Literary Scholarship, "The Polish Review” 2000 nr 2, s. 171-182. [Skrócona wersja rozdz. III The Polish Formalist School…].
 • Kazimierz Wóycicki: The Founder of Polish Formalism, "The Polish Review” 1997 nr 2, s. 155-165. [Fragment rozdz. II The Polish Formalist School…].
 • Literatura a ideologia. Debata w Ameryce, "Teksty Drugie” 1994 nr 4, s. 117-128. [Przedr. w: Teksty z daleka i bliska…, s. 27-40].
 • The Structure of "The Three Sisters” by Anton Chekhov, "Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1994 nr 1-2 (73-74), s. 77-86.
 • The Narrative Structure in "St. Petersburg” by Andrei Bely, "Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1993 nr 1-2 (71-72), s. 159-169.
 • Vincenza opowieść o krainie doskonałej, "W Drodze” 1991 nr 1, s. 99-102.
 • W poszukiwaniu straconego języka, "Ethos” 1989 nr 8, s. 321-324. [Przedr. w: Teksty z daleka i bliska…, s. 41-46].
Hasła słownikowe i encyklopedyczne, wstępy do książek, noty i publikacje w internecie / Dictionary and Encyclopedia Entries, Book Introductions, Notes, and Internet Publications: 
 • On “Urania“ by Jarosław Iwaszkiewicz, „New England Review 2019 nr  2, s. 70.
 • Psychofizjologia rytmu Franciszka Siedleckiego, w:  Sensualność w kulturze polskiej / The Senses in Polish Culture. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa [2012]:  https://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/psychofizjologia-rytmu-franciszka-siedleckiego-687/
 • Andrzej Stasiuk, w: Dictionary of Literary Biography. Twenty-First-Century Central and  Eastern European Writers. ed. S. Serafin et al., Gale, Detroit 2010, s. 270-273.
 • Esej, w: Panorama Literatury Polskiej. Instytut Badań Literackich PAN [2009]:          www.panoramaliteratury.pl
 • Formalism, w: The New Dictionary of the History of Ideas, ed. M.C. Horowitz, Charles Scribner’s Sons, New York 2005, vol. 2, s. 837-839. [Także w: www.encyclopedia.com/topic/Formalism.aspx - 1].
 • Introduction to the New Edition, w: Henryk Sienkiewicz Quo Vadis, Barnes & Noble Books, New York 2004, s. XV-XXII.
 • John Paul II, w: The Dictionary of Literary Influences: The Twentieth Century, 1914-2000, ed. J. Powell, Greenwood Press, Westport 2004, s. 268-270.
 • Rudnicki, Adolf, w: The Reference Guide to Holocaust Literature, ed. T. Riggs, St. James Press, Detroit 2002, s. 270-271.
 • "Ascent to Heaven”, w: The Reference Guide to Holocaust Literature, ed. T. Riggs, St. James Press, Detroit 2002, s. 364-365.
 • Poland, w: Encyclopedia of Life Writing, ed. M. Jolly, Fitzroy Dearborn Publishers, London 2001, s. 719-721.
 • Herbert, Zbigniew, w: Encyclopedia of the Essay, ed. T. Chevalier, Routledge, London 1997, s. 385-386.
Recenzje książek / Book Reviews:
 • --- "The Polish Review” 2018 nr 3, s. 72-76. [RecTymon Terlecki, Korespondencja teatralna 1955-1991, red. M. Kuraś].
 • --- "Slavic Review" 2015 nr 3, s. 635-637. [Rec. Łukasz Tischner, Gombrowicza milczenie o Bogu].
 • --- "Slavic Review” 2004 nr 4, s. 859-861. [Rec. Living in Translation: Polish Writers in America, ed. H. Stephan].
 • --- "The Sarmatian Review” 2004 nr 1, s. 1019-1021. [Rec. Polish Romantic Literature: An Anthology, ed. M.J. Mikos].
 • --- "The Sarmatian Review” 2001 nr 3, s. 826. [Rec. Eva Stachniak, Necessary Lies].
 • --- "The Polish Review” 1995 nr 3, s. 355-357. [Rec. Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, red. H. Zgółkowa].
 
Referaty na konferencjach naukowych / Scholarly Conference Papers:
 • Bohater powieściowy Josepha Conrada w eseistyce i pisarstwie krytycznym Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Joseph Conrad. Między lądem a morzem / Joseph Conrad. Twixt Land and Sea", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2017.
 • O potrzebie badań nad powojenną krytyką literacką na emigracji. Interdyscyplinarna Konferencja "Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2016.
 • Polish Literary Studies from Formalism to Structuralism. International Conference "Russian Formalism and Eastern and Central European Literary Theory: A Centenary View", University of Sheffield, Sheffield, Anglia, 2015.
 • Literatura (po)wojenna w refleksji krytycznej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. II Międzynarodowa Konferencja "Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej", Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej, Białystok, 2014.
 • Polska literatura współczesna. Żywotne tematy w nauczaniu cudzoziemców. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Czym kultura polska może dzisiaj uwieść frankofona?", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2014.
 • Literatura polska jako obca. Teoria i praktyka nauczania w Polsce i za granicą. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Enseigner le polonais langue étrangère. Méthodes, contenus, pratiques", Université Paris-Sorbonne, Paryż, Francja, 2013.
 • Adaptacje filmowe literatury polskiej w kulturowej edukacji cudzoziemców. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Adaptacje", Uniwersytet Śląski, Katowice, 2012.
 •  Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Uniwersytet Opolski, Brzeg-Opole 2012.
 • Czesława Miłosza refleksja nad literaturą. Pierwsze lata emigracji. Międzynarodowa Sesja Naukowa "Dialogi Miłosza – Dialogi z Miłoszem". Festiwal Miłosz: Wschód – Zachód, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2011.
 • "Literacki dylemat narodowości i uniwersalności”. Wyspiański jako przedmiot międzynarodowej batalii Tymona Terleckiego. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Literatura polska w świecie. Oblicza światowości", Uniwersytet Śląski, Katowice, 2011.
 • Literatura polska po angielsku. Problem kanonu lektur w nauczaniu cudzoziemców. Konferencja Naukowa "Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2009.
 • Herbert i krytycy (amerykańscy). Wprowadzenie do tematu. Międzynarodowa Konferencja "Herbert na językach. Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie", Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Literackich, Warszawa, 2008.
 • Wielcy polonistyki amerykańskiej: Manfred Kridl i Wiktor Weintraub. Konferencja/Seminarium "W kręgu zainteresowań badawczych Wiktora Weintrauba", Biblioteka Jagiellońska, Kraków, 2008.
 • Głos stłumiony. O konwencjonalności literatury. Międzynarodowa Konferencja "Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku"/"Gaps, Silences, Concealments, and Erasures in 20th-Century Narrations", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2007.
 • Udział Warszawskiego Koła Polonistów w tworzeniu polskiej szkoły formalnej. Ogólnopolski panel dyskusyjny "Tradycje polskiej nauki o literaturze – Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2006.
 • Polish Literary Theory Abroad. International Conference "In Search of (Creative) Diversity: New Perspectives in Polish Literary and Cultural Studies Abroad", University of Toronto, Toronto, Kanada, 2006.
 • Emigré Writers Return Home: "Dziennik powrotu" by Sławomir Mrożek. American Association for the Advancement of Slavic Studies 35th National Convention, Toronto, Kanada, 2003.
 • St. Petersburg as Siberia: Adam Mickiewicz’s Account of ‘Exile’ in "Digression". Central Slavic Conference, University of Kansas, Lawrence, USA, 2003.
 • When Formalism Meets Phenomenology: The Case of Kridl and Ingarden. American Association of Teachers of Slavic and East European Languages Annual Conference, Nowy Jork, USA, 2002.
 • Two Tales of Love: Iwaszkiewicz and Bunin. American Association for the Advancement of Slavic Studies 32nd National Convention, Denver, USA, 2000.
 • The Prose Fiction of Jerzy Pilch. American Association for the Advancement of Slavic Studies 31st National Convention, St. Louis, USA, 1999.
 • The Polish School of Formalism: Theory and Practice. American Association of Teachers of Slavic and East European Languages Annual Conference, San Francisco, USA, 1998.
 • Manfred Kridl: The Integration of Polish Formalism. American Association of Teachers of Slavic and East European Languages Annual Conference, Waszyngton, USA, 1996.
 • Kazimierz Wóycicki: The Foundation of Polish Formalism. 54th Annual Meeting and Multidisciplinary Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences of America, Waszyngton, USA, 1996.
 • Kazimierz Wóycicki. Slavic Forum Graduate Student Conference in Central and East European Literature and Culture, University of Chicago, Chicago, USA, 1996.
 • The Structure of "The Three Sisters" by Anton Chekhov. Slavic Forum Graduate Student Conference in Central and East European Literature and Culture, University of Chicago, Chicago, USA, 1993.
 • The Narrative Structure in "St. Petersburg" by Andrei Bely. Slavic Forum Graduate Student Conference in Central and East European Literature and Culture, University of Chicago, Chicago, USA, 1992.
 • Sakralna wizja świata w Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie". Sympozjum Naukowe „Twórczość Stanisława Vincenza“, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1987.
 • "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza. Konferencja Naukowa „Huculszczyzna“, Muzeum Okręgowe im. W. Pola, Lublin, 1986.
 
Inne wykłady / Other Lectures:
 • An Introduction to Polish Literature Through Poetry. 57. Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Centrum „Polonicum“, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2012.
 • Stanisław Wyspiański. Poeta i dramaturg. 53. Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Centrum „Polonicum“, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2008.
 • Poland’s Return to Europe? Laird Lecture Series in Russian and East European Studies, University of Kansas, Lawrence, USA, 2004.
 • Between Formalism and Phenomenology of Literature: Manfred Kridl's Polemic with Roman Ingarden. Philosophy and Literature Seminar of the Hall Center for the Humanities, University of Kansas, USA, 2002.
 • Soaring Prosperity, Fading Hopes: Poland 2001. Laird Lecture Series in Russian and East European Studies, University of Kansas, Lawrence, USA, 2002.
 • The Heart of Europe: Literary Responses to the Human Condition. University of Kansas Continuing Education; Spring 2001 KU for Lawrence Program, Lawrence, USA, 2001.
 
Działalność dydaktyczna w ostatnich latach / Teaching in Recent Years:
 

Wykładowca. Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2014-):

 • Wykład semestralny: Historia Literatury Polskiej - współczesność; Ćwiczenia: Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku.

Wykładowca. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum“, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski (2007-2016):

 • Wykłady semestralne: Modern and Contemporary Polish Literature; Polish Literature Adapted for Film; Masterpieces of Polish Literature. Wykład coroczny: Polish Literature After 1989; Lektorat: Polish Language – Elementary Level.


Wybrane granty i nagrody / Selected Grants and Awards:

 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na projekt habilitacyjny (2008-2011).
 • Grant wymiany osobowej między Polską Akademią Nauk i British Academy (2007).
 • Grant Kosciuszko Foundation na publikację książki (współodbiorca) (2004).
 • Grant Polish Institute of Arts and Sciences of America na publikację książki (współodbiorca) (2004).
 • Grant University of Kansas New Faculty General Research Fund (2002).
 • Stypendium Fundacji im. Stefana Batorego (1996).
 • Stypendium University of Chicago (1989-1994).
 • Stypendium Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1984-1985).
   
Udział w naukowym życiu organizacyjnym i w projektach badawczych / Other Professional Activities and Participation in Research Projects:
 • Członkostwo: Editorial Board, "The Polish Review", New York, USA (2020-).
 • Członkostwo: Editorial Board for the Polish Studies Series w wydawnictwie Academic Studies Press, Brighton, USA (2019-):  www.academicstudiespress.com/polishstudies
 • Członkostwo: zespół w projekcie badawczym Pisma zebrane Janusza Sławińskiego programu "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku“ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa (2017-).
 • Recenzent wydawniczy dla czasopism i wydawnictw naukowych: Wydawnictwo UKSW (2019), Towarzystwo Naukowe KUL (2018), "Zagadnienia Rodzajów Literackich" (2018), "Open Cultural Studies" (2017), "Slavic Review" (2015), "Roczniki Humanistyczne" (2015, 2019, 2020), "Slavic and East European Journal" (2003).
 • Redaktor wersji angielskojęzycznej projektu w zespołowym projekcie badawczym Sensualność w kulturze polskiej / The Senses in Polish Culture. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa (2012-2013).
 • Organizator i przewodniczący paneli na konferencjach naukowych American Association of Teachers of Slavic and East European Languages i American Association for the Advancement of Slavic Studies, USA (1996-2005).
 • Recenzent i przewodniczący komisji habilitacyjnych (2018-).
 • Recenzent prac magisterskich i doktorskich oraz członek komisji doktorskich: University of Kansas, Lawrence, USA (1999-2005), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (2019-2020).
 • Recenzent projektów naukowych i członek komisji stypendialnej. National Endowment for the Humanities, Waszyngton, USA (2004).
 
Członkostwo i działalność w organizacjach zawodowych / Membership and Activity in Professional Organizations:
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (2014-).
 • American Association for the Advancement of Slavic Studies (1998-2006).
 • Polish Institute of Arts and Sciences of America (1996-2006).
 • American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (1996-2006). 
 
Biogramy i opracowania o pracowniku w kompendiach informacyjnych / Biographical Information on the Scholar in Reference Publications:
 • Marquis Who's Who in America (Chicago, USA).
 • OPI Nauka Polska (Warszawa, Polska).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45