Jerzy Kandziora

 
dr hab., profesor instytutu
jerzy.kandziora@ibl.waw.pl


Główne kierunki zainteresowań naukowych:

polska literatura współczesna, literatura dokumentu osobistego, język artystyczny wobec przełomów historycznych, literatura w drugim obiegu lat 1976-1989, bibliografia literatury polskiej od 1945 r., twórczość Stanisława Barańczaka i Jerzego Ficowskiego.
juk@autograf.pl, tel. 61 821 82 24
 
PUBLIKACJE:
Prace z zakresu historii literatury, zagadnień języka literackiego, krytyka literacka:
Książki:
·  Zmęczeni fabułą. (Narracje osobiste w prozie po 1976 roku). Wrocław 1993 (Rozprawy Literackie, 71) [proza autobiograficzna Kazimierza Brandysa, Tadeusza Konwickiego, Wiktora Woroszylskiego];
·  Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka. Warszawa 2007.

Ważniejsze rozprawy, artykuły i recenzje:
[odnotowano teksty nieopublikowane w książkach Jerzego Kandziory]
·  Tadeusza Konwickiego życie ponad stan. „Bez debitu” 1984/85 nr 1(2) [Rzeka podziemna, podziemne ptaki];
·  Czytelnik w poszukiwaniu autora. (O dziennikach kreacyjnych Tadeusza Konwickiego). „Akcent” 1985 nr 4;
·  Obserwator zaświatów. (O wierszach metafizycznych Stanisława Barańczaka). „W drodze” 1990 nr 1;
·  Życie i dalsze okolice. „Twórczość” 1996 nr 7 [Stanisław Barańczak: Podróż zimowa];
·  O Atlantydzie Stanisława Barańczaka. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka 1999 t. 6(26): Barańczak - poeta lector;
·  Miasteczko zbudowane na nowo (O Kronikach sejneńskich). „Tygodnik Powszechny” 2001 nr 48;
·  Historia jednej piosenki. „Winieta. Pismo Biblioteki Raczyńskich” 2003 nr 4(31): X/XII [Maciej Bieniasz: Idą pancry na Wujek];
·  Kronikarz realności, glosator nieistnienia. „Odra” 2005 nr 2 [Jerzy Ficowski: Zawczas z poniewczasem];
·  Nie poddać poezji. Jerzego Ficowskiego wiersze o stanie wojennym. „Teksty Drugie” 2007 nr 5;
·  Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie. „Teksty Drugie” 2009 nr 4(117);
·  Między grypsem i literaturą. Epistolografia więzienna stanu wojennego. W: PRL – świat (nie)przedstawiony. Red. A. Czyżak, J. Galant, M. Jaworski. Poznań 2010.

Prace z zakresu dokumentalistyki literackiej:
Książki:
·  Bez cenzury 1976-1989. Literatura - ruch wydawniczy - teatr. Bibliografia. Pod redakcją … . Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 1999 [współautorzy: Zyta Szymańska, Krystyna Tokarzówna (współpraca)];
·  Konstanty Aleksander Jeleński w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia. Warszawa 2007 (Konstelacja Kultury, 4);
·  Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009. Sejny 2010;
·  [współautorstwo pracy zespołowej:] „Polska Bibliografia Literacka”, tomy za lata 1982-1989 [za rok 1985 – redaktor rocznika], od roku 1990 internetowa baza danych Polska Bibliografia Literacka (http:/pbl.ibl.poznan.pl);
·  [współautorstwo pracy zespołowej:] „Teatr drugiego obiegu. Materiały do kroniki teatru stanu wojennego (13 XII 1981-15 XI 1989)”. Warszawa 2000.

Artykuły:
·  Głos w sprawie Polskiej Bibliografii Literackiej. „Kultura” (Paryż) 1994 nr 5;
·  Bez cenzury 1976-1989 (Literatura - ruch wydawniczy - teatr. Bibliografia). „Działalność Naukowa. Wybrane zagadnienia” 2000 z. 9;
·  Nowa kolekcja druków pozacenzuralnych w Bibliotece Raczyńskich (o darze Adama Weicherta). „Winieta. Pismo Biblioteki Raczyńskich” 2001/2002 nr 4 (23);
·  Czytając bibliografię Czesława Miłosza. „Zeszyty Literackie” 2010 nr 3;
·  Poprawki i uzupełnienia do bibliografii „Bez cenzury 1976-1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr”. „Przegląd Biblioteczny” 2011 z. 1; Toż: „Pamiętnik Literacki” 2011 z. 2;
 
·  Czesławo Miłoszo bibliografią beskaitant, [tł.] Kazys Uscila, „Šiaurės Atėnai” (Wilno) 2011 nr 26 (1044) z 15 VII [przekład tekstu „Czytając bibliografię Czesława Miłosza”].

Prace edytorskie:
·  Henryk Sienkiewicz na fotografii. Ze zbiorów Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. Poznań 1984;
·  Władysław Chojnacki: Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych za ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Warszawa 2005 [współautor edycji: Wojciech Chojnacki];
·  Karol Kandziora: Pamiętnik z wygnania (1939-1943). Poznań 2007.
 
Ważniejsze prace w przygotowaniu:
 
·  zbiór studiów o twórczości Jerzego Ficowskiego.
 
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
 
·  członkostwo Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN.
 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45