Maryla Hopfinger-Amsterdamska

dr hab., profesor

 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Teoria kultury współczesnej, komunikacja społeczna, słowo i obraz, literatura i nowe media.
 
maryla.hopfinger-amsterdamska@ibl.waw.pl
hopfinger@wp.pl        tel. 22 6642640
 
PUBLIKACJE:
Książki:
 • Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji. Wrocław, Ossolineum, 1974
 • Kultura współczesna – audiowizualność. Warszawa, PIW 1985, Biblioteka Myśli Współczesnej
 • W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1993  
 • Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa, Wyd. IBL PAN 1997
 • Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa, Wyd. Sic! 2003
 • Literatura i media. Po 1989 roku. Warszawa, Oficyna Naukowa 2010
 
Studia i artykuły:
 • Intersemiotyczne podstawy adaptacji filmowej. "Studia Estetyczne", t. 6 Wwa 1969.  
 • Film i literatura: uwarunkowania techniczne przekładu intersemiotycznego. W: Sztuka, technika, film. Wwa 1970.
 • Adaptacje utworów literackich w polskim filmie okresu powojennego. W: Problemy socjologii literatury. Wr. 1971.
 • Perspektywa moralna "szkoły polskiej". "Kino" 1971 nr 11.
 • Niektóre aspekty problematyki intersemiotycznej. W: Problemy kultury XX wieku. Wwa 1971, masz. powiel.
 • Intersemiotičke konfiguracje. [Przeł. M. i R. Dokić]. "Kultura", Belgrad 1973 t. 21.
 • Kultura audiowizualna a rozumienie literatury. "Pam. Lit." 1974 z. 4.
 • Przemiany filmu i jego związków z literaturą. W: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Ser. 2. T. 2. Wr. 1974.
 • Dwie sytuacje adaptacji filmowych. W: W kręgu literatury Polski Ludowej. Kr. 1975.
 • O pewnych warunkach formowania się znaczeń przekazów artystycznych. W: O postawach badawczych wobec sztuki współczesnej. Wr. 1975.
 • On "Low" Artistic Culture. [Przeł. E. Rothert]. W: Studies in Art Theory. Wr. 1979.
 • Komunikacja filmowa a wzory kultury literackiej. W: Z badań porównawczych nad filmem. Wwa, Katowice, Kr. 1980.
 • Komunikacja filmowa lat dwudziestych i trzydziestych w Polsce wobec tradycji kultury literackiej. W: Polskie kino lat 1918-1939. Wwa, Kr. 1980.
 • Coding as a Problem of Reception. [Przeł. A. Kukulska]. W: The Reception of Literary Works. Wr. 1983.
 • Literatura a kontekst audiowizualny. W: Problemy wiedzy o kulturze. Wr. 1986.
 • Słowo i obraz w kulturze współczesnej. "Kult. i Społ." 1986 nr 1.
 • Intersemiotics Bases of Film Adaptations of Literary Works. W: Polish Film Semiotics and Poetics. Wien-Sydney-Los Angeles 1988.
 • Wrzesień – pora umierania. O prozie Idy Fink. W: Pamięć Września. "Biuletyn Polonistyczny" 1990 nr 3-4, przedr. "Krytyka" 1991 nr 34/35.
 • Przekaz telewizyjny a audiowizualność. W: Człowiek a telewizja. Wwa 1990.
 • Audiowizualność kultury i kultura audiowizualności. W: Kino: gest – ciało – ruch. Wr. 1990.
 • Abstrakcja geometryczna. Przyczynek do stosunków między słowem i obrazem w XX w. W: Posługiwanie się znakami. Wr. 1991.
 • Film and Anthropology. [Przeł. E. Wyżyńska]. "Polish Art Studies" 1991 t. 12, przedr. wersji pol.: Film i antropologia. W: Sztuka na wysokości oczu. Wwa 1991.
 • Bedingungen der Bedeutungsbildung in Filmwerken. [Przeł. A.Chmiel]. W: Filmtheorie in Polen. Eine Anthologie. Frankfurt am Main – Bern - New York - Paris 1992.
 • [Tekst W:] Semiotic Interpretation of Culture. Wien 1992.
 • Scena komunikacyjna pod koniec XX wieku. Kilka uwag. W: Z perspektywy końca wieku. Pozn. 1997.
 • Kulturowe konteksty związków literatury i filmu. W: Żeromski na ekranie. Kielce 1997.
 • Adaptacja; Scenariusz. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wr. 1999.
 • "Zezowate szczęście" dzisiaj. W: Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego. Poznań 2000.
 • Literatura w kulturze audiowizualnej. W: Tematy i pryzmaty. Wr. 2000.
 • Zimnym okiem. W: Maski współczesności. Wwa 2001.
 • Stefan Żółkiewski – teoretyk kultury. W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Wwa 2003.
 • Powtórzenie wędrujące przez media. W: Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze. Kr. 2004.
 • Andrzej Wajda. Pasja opowiadania kamerą. "Kwartalnik Filmowy" 2005 nr 51.
 • Media i my. W: Poetyka, polityka, retoryka. Wwa 2006.
 • Kultura: scalanie i wybór. W: Perspektywy badań nad kulturą. Łódź 2008.
 • Doświadczenia audiowizualne: między "Latarnią czarnoksięską" a obrazem wydarzeń 11 września 2001. W: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturowe. Wwa 2008.
 • Zmiana miejsca? W: Co dalej literaturo? Wwa 2008.
 • Rekonfiguracja komunikacji społecznej. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009 nr 4, przedr. W: Internetowe gatunki dziennikarskie. Wwa 2010.
 • Kultura po przełomie 1989 roku. W: Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009. Toruń 2010.
 • Współczesne przemiany literatury a dziennikarstwo. W: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Warszawa 2011.
 
Prace edytorskie i redakcyjne:
 • K. Rudzińska: Między awangardą a kulturą masową. Wokół społecznej roli pisarza. Przedmowa: S. Żółkiewski, Warszawa, PIW 1978
 • S. Żółkiewski: Społeczne konteksty kultury literackiej na ziemiach polskich. 1890-1939. [Z A. Brodzką, O.S. Czarnikiem], Warszawa, Wyd. IBL PAN 1995
 • Indeks rzeczowy, do: Stefan Żółkiewski, Kultura literacka 1918-1932, Wrocław, Ossolineum 1973
 • Bibliografia prac Janusza Lalewicza, w: Posługiwanie sie znakami, Wrocław, Ossolineum 1991
 • O współczesnej kulturze literackiej. Red.: S. Żółkiewski, … T. 1-2. Wr.: Ossol., 1973, s. 362+391 PAN. IBL.
 • Społeczne funkcje tekstów literackich i paraliterackich. Red.: S. Żółkiewski, …, K. Rudzińska. Wr.: Ossol. 1974, s. 399 PAN. IBL.
 • Szkice o sztukach masowych w Polsce. Red. A. Helman, …, M. Raczewa. Wr.: Ossol. 1974, s. 242 PAN IS, Zakład Współcz. Kult. Artyst., Pracownia Teorii Filmu i TV, Studia z Teorii Filmu i TV, 1.
 • Kultura, komunikacja, literatura. Studia nad XX wiekiem. Red.: S. Żółkiewski i … Wr.: Ossol. 1976, s. 203 PAN IBL.
 • Z zagadnień semiotyki sztuk masowych. Zespół red.: A. Helman, …, H. Książek-Konicka. Wr.: Ossol. 1977, s. 259 PAN. Inst. Szt. Zakład Współcz. Kult. Artyst. oraz przekład węgierski, Budapest 1982.
 • Publiczność literacka. Red.: S. Żółkiewski i … Wr.: Ossol. 1982, s. 236 PAN. IBL. Problemy Kult. Lit., 1.
 • Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane S. Żółkiewskiemu. Pod red. A. Brodzkiej, … i J. Lalewicza. Wr.: Ossol. 1986, s. 696 PAN. IBL.
 • Posługiwanie się znakami. Pod red. S. Żółkiewskiego i … Wr.: Ossol. 1991, s. 178 PAN IBL.
 • Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. Pod red., ze wstępem … Wwa: Wydawn. IBL PAN 1997, s. 270
 • Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Projekt, red. nauk. i wprowadzenie … Wwa: Ofic. Nauk. 2002, s.689; Wyd. 2 tamże 2005.
 
Udział w zyciu naukowo-organizacyjnym:
 • Recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich (UW, UŚ, UAM, UŁ, UG, UJ, UMCS, KUL, IFiS PAN, IBL)
 • Recenzent wydawniczy
 • Recenzent wnosków dla MSWiN, NCN
 • Rada Naukowa IBL
Dydaktyka:
 • Od 1994 seminarium Nowe media w kulturze współczesnej w interdyscyplinarnej doktorskiej Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN
 • Wypromowała 11 doktorów.
 
 
 
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku