Grzegorz Grochowski

dr hab., profesor instytutu

Pracownia Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
analiza dyskursu, genologia, teoria tekstu

grzegorz.grochowski@ibl.waw.pl
grzegorzgrochowski@interia.pl

PUBLIKACJE:
Książki:

·  Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000;

·  [współautor haseł w:] Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa 2002;
 

·  [współred. wraz z A. Czabanowską-Wróbel] Czytanie Bursy. Kraków 2004.

Ważniejsze przekłady:

·  Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa. Red. T. A. van Dijk, Warszawa PWN 2001;

·  M. Bal, Krytyka głosu: otwarta partytura twarzy, „Teksty Drugie” 2003 nr 4;

·  E. Casey, Przedstawianie regionu. Wschodnia Anglia w oczach Johna Constable’a, „Teksty Drugie” 2009 (przygotowywane do druku).

 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

·  Dziwactwa i dzieła. Inspiracje dandysowskie w twórczości S. I. Witkiewicza [w:] Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000;

·  Przekład w toku. Wokół ostatniej stronicy "Finnegans Wake", "Pamiętnik Literacki" 2000, z. 4;

·  Historia i historie. Narracja historyczna według Haydena White’a [w:] Praktyki opowiadania. Red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001;

·  Czy możliwy jest tekst poza gatunkiem? [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Red. D. Ostaszewska, Katowice 2004;

·  Stereotypy. Komunikacja. Literatura. [w:] Stereotypy w literaturze i obok. Red. W. Bolecki, G. Gazda; Warszawa 2003;

·  Narracja, gatunek, znaczenie. [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. Red. Z. Mitosek. Kraków 2004;

·  Emblematy zbawienia-emblematy zagłady. "Przejście" Tadeusz Gajcego, "Pamiętnik Literacki" 2005, XCVI, z. 1, s. 169-183;

·  Blaski i cienie badań kulturowych, "Teksty Drugie" 2005, nr 1/2, s. 4-11;

·  Poetics of Memory, [w:] Memory in Text. Red. T. Dobrzyńska, R. Kuncheva, Sofia 2005;

·  Pytania o niefikcjonalną prozę dyskursywną [w:] Księga Zjazdu Polonistów, Kraków 2006;

·  Na styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych, „Teksty Drugie” 2006, nr 4.

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska:

·  wykładowca: Podyplomowe Studium Polonistyczne IBL PAN, Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna, Council on Intenational Educational Exchange przy SGH, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Podyplomowe Studium Gender Studies im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki;

·  w latach 1999-2005 wykładowca m. in. w Studium Filologii Polskiej IBL PAN, na wydziale neolingwistyki UW oraz na Kursie Retoryki Praktycznej i Krytyki IBL PAN;

·  wykład „Media and Culture in Contemporary Poland”, Fundacja Fulbreighta, 2007.
 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

·  Członek kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika “Teksty Drugie”.

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45