Agata Grabowska-Kuniczuk

Agata Grabowska-Kuniczuk
dr, adiunkt
Identyfikator ORCID: 0000-0003-3462-7314

Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
twórczość Bolesława Prusa (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego etapu życia pisarza), zjawiska z pogranicza literatury i kultury, literatura okolicznościowa i użytkowa schyłku XVIII i XIX wieku, wspomnienia oraz felietonistyka drugiej połowy XIX stulecia, anegdota literacka, edytorstwo tekstów dawnych.

PUBLIKACJE

Rozprawy i artykuły
1. Bolesław Prus w przypisach i przypiskach. Studium przypadku (z Agnieszką Bąbel), w: „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2 (12) Filozofia przypisu;
2. Bolesław Prus redaguje tekst czyli jak autor doskonalił swój warsztat pisarski? Prusowskie (auto)poprawki na przykładzie maszynopisów kronik i ostatniej ukończonej powieści „Dzieci”, w: Bolesław Prus – mieszkaniec, kronikarz i pisarz Warszawy, „Sesje Varsavianistyczne”, Warszawa 2016;
3. Prus, „Dzieci” i cenzura, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2015, nr 1 (7) Edytorstwo a cenzura (XIX-XX wiek);
4. Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst (z Martą Parnowską), w: „Napis” XXI 2015 Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura;
5. „Sąd oka?” O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa, w: „Napis” XX, 2014 W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku;
6. W poszukiwaniu pierwowzoru Wokulskiego. Między prawdą a fikcją – wspomnienia rodzinne Leokadii Korwin-Pawłowskiej (z Agnieszką Bąbel), w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013;
7. Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa („Dusze w niewoli”, „Lalka”, „Dzieci”), w: „Napis” XVII, 2011 Jawne i ukryte w literaturze i kulturze;
8. Między metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorów „Literatury konfederacji barskiej” (z Agnieszką Bąbel), w: „Wiek Oświecenia” (O edytorstwie źródeł osiemnastowiecznych) nr 27, 2011;
9. Wspomnienie o profesorze Januszu Maciejewskim (1930-2011) oraz przygotowanie redakcyjne Bibliografii prac Profesora Janusza Maciejewskiego (z Agnieszką Bąbel), „Pamiętnik Literacki” CII, 2011, z. 2;
10. „Kodeks światowy” i „towarzyskie nieprzyzwoitości”. Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u (z Agnieszką Bąbel), w: „Napis” XV, 2009 Umysły zniewolone. Literatura pod presją;
11. Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego), w: „Napis” XIV, 2008 Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska;
12. (Roz)poznawanie anegdoty. Próba opisu zjawiska, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2007;
13. Dziewiętnastowieczna anegdota zapisana we wspomnieniu, felietonie i gawędzie. Jej związki z literaturą mówioną i funkcje w narracji, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2007;
14. Anegdotyczny portret człowieka uwikłanego w codzienność – z „Kronik” Bolesława Prusa i wspomnień o pisarzu, w: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, pod red. G. Borkowskiej i A. Mazur, Opole 2007;
15. Przez okulary Dziadzia. Rodzinne tajemnice, anegdoty i plotki w twórczości Bolesława Prusa, w: „Prace Polonistyczne” LXI, t. II, Łódź 2006;
16. „Wszystkie odcienie grzeczności”. Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego, w: „Napis” X, 2004 Formy i normy stosowności;
17.  Miłość przeciw przemijaniu, w: „Młoda Polonistyka” nr 3, 1999;
18.  Czasowniki mówienia w gwarze kurpiowskiej (z Ewą Dąbrowską), w: Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce, pod red. H. Sędziak, Warszawa 1994 (publikacja wpisana na listę Houellebecq Bibliographie Linguistique de l’année 1997).

Recenzje
Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, pod red. Jakuba A. Malika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009 (wspólnie z Agnieszką Bąbel), w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. III (XIV) 2010;
A. i R. Pettyn, Wielka księga anegdot (Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała 1998), „Napis” V, 1999;
A. Martuszewska, Ta trzecia. Problemy literatury popularnje (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997), „Napis” IV, 1998.

Prace edytorskie
Bolesław Prus. Pisma wszystkie. Powieści: Przemiany (opracowanie edytorskie, wstęp i redakcja wspólnie z Agnieszką Bąbel), Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin – w druku;
Bolesław Prus. Pisma wszystkie. Powieści: Dzieci, Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2016 (opracowanie edytorskie i redakcyjne, wstęp);
Opracowanie filologiczne odczytanej z rpsu BPW 128 IV Nauki Prusa pisania na maszynie dołączone do artykułu Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst (z Martą Parnowską), w: „Napis” XXI 2015 Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura, s. 235-249 i 250-261;
Opracowanie merytoryczne i filologiczne oraz redakcja książki Bolesław Prus. W Warszawie. Wybór z „Kronik”, t. 1-3, wybór i wstęp S. Sandler, Warszawa 2013 (wspólnie z Agnieszką Bąbel);
Autorstwo kilku haseł do książki Leksykon „Lalki”, Warszawa 2011;
Opracowanie merytoryczne i filologiczne kilkudziesięciu tekstów do antologii Literatura konfederacji barskiej (dialogi, wiersze, proza narracyjna), redakcja całości oraz opracowanie indeksu, Warszawa 2005-2009 (t. 1: Dramaty, Warszawa 2005, t. 2: Dialogi, 2005; t. 3: Wiersze, Warszawa 2008, t. 4: Silva rerum, Warszawa 2009).


Ważniejsze prace w przygotowaniu:
1. Bolesław Prus – człowiek odzwierciedlony w swoich rzeczach. Spis pamiątek po pisarzu w przekazie Oktawii Głowackiej i Feliksa Araszkiewicza, w: „Napis” XXIV 2018 Nie tylko wiersze, nie samyj roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich;
2. Kłótnie matkobójców, czyli o konfederackich tekstach „rozliczeniowych” , w: Za wiarę i wolność. 250 rocznica konfederacji barskiej, red. B. Judkowiak, Poznań 2018 (w druku).

Spadek po pisarzu. Korespondencja „handlowa” Oktawii z Trembińskich Głowackiej.

Opracowanie projektu i przygotowanie nowej XXIV serii „Napisu” pod tytułem Nie tylko wiersze, nie samyj roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich (wspólnie z: Agnieszką Bąbel, Barbarą Wolską, Markiem Pąkcińskim).

Przygotowuję pracę „Non omnis moriar”. Monografia ostatniego etapu życia i twórczości Bolesława Prusa (podstawa pracy habilitacyjnej).

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
Od 1993 członek Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

Od 2000 członek Zespołu Badań Obszarów Trzecich Literatury, powstałego i afiliowanego przy Instytucie Badań Literackich PAN;

Od 2004 członek redakcji rocznika naukowego „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” (2005-2016 sekretarz Redakcji, od 2017 zastępca redaktora naczelnego).
 
Prace redakcyjne

Współredagowanie rocznika naukowego „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej XIV 2008, XV 2009, XVI 2010, XVII 2011, XVIII 2012, XIX 2013, XX 2014, XXI 2015, XXII 2016, XXIII 2017;

Redakcja czterotomowej edycji literatury barskiej (wspólnie z Januszem Maciejewskim, Agnieszką Bąbel i Jackiem Wójcickim), współautorstwo indeksu postaci historycznych wymienionych w tekstach literackich (nazwy osobowe i metonimie): t. 1 Dramaty i 2 Dialogi, (Warszawa 2005), t. 3 Wiersze (Warszawa 2008) i 4 Silva rerum (Warszawa 2009);

Redakcja książki Bolesław Prus. W Warszawie. Wybór z „Kronik”, t. 1-3, wybór i wstęp S. Sandler, Warszawa 2013 (wspólnie z Agnieszką Bąbel);

Współredakcja książki zbiorowej Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, Warszawa 2007 (wspólnie z Januszem Maciejewskim i Agnieszką Bąbel).


Członek komitetów organizacyjnych konferencji
W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, Siedlce, 29-30 maja 2014;
XXII sesja varsavianistyczna Bolesław Prus. Mieszkaniec, pisarz i kronikarz Warszawy, Warszawa, 19 października 2012 r.;
Jawne i ukryte w literaturze i kulturze, Warszawa, 17-19 maja 2011;
Sekrety Orzeszkowej, Warszawa, 8-10 listopada 2010;
Literatura i rytuały, Ciążeń, 7-9 czerwca 2010 r.;
Umysły zniewolone. Literatura pod presją, Konstancin-Obory, 27-29 listopada 2009 r.;
Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska, Kielce, 6-8 maja 2008 r.;
„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…” Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej, Konstancin-Obory, 20-22 października 2004 r.

Członek projektów badawczych
Słownik polskiej krytyki literackiej XIX wieku. 1764-1918 (cz. 2. Hasła osobowe), Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, kier. prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, grant NPRH nr 11H 17 0213 85, lata 2018-2022, wykonawca (autor haseł);

Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa (cz. 1), Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,  kierownik: prof. dr hab. B. Obsulewicz-Niewińska, grant NPRH nr 11H 11 024680, lata 2012-2017, wykonawca (autor wstępu i opracowania powieści Dzieci oraz współautor wstępu i opracowania powieści Przemiany), opublikowane 22 tomy pism (nowele, powieści, listy, notatki, kroniki);

Rok Prusa pod patronatem UNESCO (2012);

Literatura i jej formy mówione – główny wykonawca (grant naukowy nr 2 HO1C 007 25 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, po zmianie nazwy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2003-2006);

Literatura konfederacji barskiej – główny wykonawca (grant przyznany przez KBN 1999).
Inne prace
2014, 2017 i 2018 – Festiwal Nauki w Warszawie (wykłady połączone z prezentacją: Bolesława Prusa i maszyna do pisania; „Drobiazgi, które nosił przy sobie”. O pasjach i zwyczajach Bolesława Prusa; „Dlaczego Pan Bóg nie stworzył mnie foką […]?” B. Prus. Przyzwyczajenia, pragnienia i potrzeby pisarza).

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45