Agata Grabowska-Kuniczuk

Agata Grabowska-Kuniczuk
dr, adiunkt
Identyfikator ORCID: 0000-0003-3462-7314

Pracownia Literatury II połowy XIX wieku
Zespół Edytorstwa Naukowego Tekstów II Połowy XIX wieku
zastępca redaktora naczelnego rocznika naukowego "Napis"
"Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej"

e-mail: agata.grabowska-kuniczuk@ibl.waw.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
twórczość Bolesława Prusa (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego etapu życia pisarza), biografistyka, zjawiska z pogranicza literatury i kultury, literatura okolicznościowa i użytkowa schyłku XVIII i XIX wieku, anegdota literacka, edytorstwo naukowe.

PUBLIKACJE
Rozprawy i artykuły


1.    Bolesław Prus odzwierciedlony w  swoich rzeczach. Spis pamiątek po pisarzu w przekazie Oktawii Głowackiej i Feliksa Araszkiewicza z aneksem Pamiątki po Aleksandrze Głowackim (Bolesławie Prusie) przekazane przez żonę do Muzeum Narodowego w Warszawie, oprac. A. Grabowska-Kuniczuk, w: "Napis" XXIV, 2018: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich, s. 297–310 i 310-325.
2.    Bolesław Prus w przypisach i przypiskach. Studium przypadku (z Agnieszką Bąbel), w: "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2017, nr 2 (12): Filozofia przypisu, s. 33–42.
3.    Bolesław Prus redaguje tekst czyli jak autor doskonalił swój warsztat pisarski? Prusowskie (auto)poprawki na przykładzie maszynopisów kronik i ostatniej ukończonej powieści "Dzieci", w: Bolesław Prus – mieszkaniec, kronikarz i pisarz Warszawy, "Sesje Varsavianistyczne", Warszawa 2016.
4.    Prus, "Dzieci" i cenzura, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2015, nr 1 (7): Edytorstwo a cenzura (XIX-XX wiek).
5.    Bolesława Prusa "zabawa" w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst (z Martą Parnowską), w: "Napis" XXI, 2015: Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura.
6.    "Sąd oka?" O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa, w: "Napis" XX, 2014: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku.
7.    W poszukiwaniu pierwowzoru Wokulskiego. Między prawdą a fikcją – wspomnienia rodzinne Leokadii Korwin-Pawłowskiej (z Agnieszką Bąbel), w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013.
8.    Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa ("Dusze w niewoli", "Lalka", "Dzieci"), w: "Napis" XVII, 2011: Jawne i ukryte w literaturze i kulturze.
9.    Między metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorów "Literatury konfederacji barskiej" (z Agnieszką Bąbel), w: "Wiek Oświecenia" (O edytorstwie źródeł osiemnastowiecznych) nr 27, 2011.
10.    Wspomnienie o profesorze Januszu Maciejewskim (1930-2011) oraz przygotowanie redakcyjne Bibliografii prac Profesora Janusza Maciejewskiego (z Agnieszką Bąbel), "Pamiętnik Literacki" CII, 2011, z. 2.
11.    "Kodeks światowy" i "towarzyskie nieprzyzwoitości". Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u (z Agnieszką Bąbel), w: "Napis" XV, 2009: Umysły zniewolone. Literatura pod presją.
12.    Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego), w: "Napis" XIV, 2008: Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska.
13.    (Roz)poznawanie anegdoty. Próba opisu zjawiska, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2007.
14.    Dziewiętnastowieczna anegdota zapisana we wspomnieniu, felietonie i gawędzie. Jej związki z literaturą mówioną i funkcje w narracji, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2007.
15.    Anegdotyczny portret człowieka uwikłanego w codzienność – z "Kronik" Bolesława Prusa i wspomnień o pisarzu, w: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, pod red. G. Borkowskiej i A. Mazur, Opole 2007.
16.    Przez okulary Dziadzia. Rodzinne tajemnice, anegdoty i plotki w twórczości Bolesława Prusa, w: "Prace Polonistyczne" LXI, t. II, Łódź 2006.
17.    "Wszystkie odcienie grzeczności". Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego, w: "Napis" X, 2004: Formy i normy stosowności;
18.    Miłość przeciw przemijaniu, w: "Młoda Polonistyka" nr 3, 1999.
19.    Czasowniki mówienia w gwarze kurpiowskiej (z Ewą Dąbrowską), w: Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce, pod red. H. Sędziak, Warszawa 1994 (publikacja wpisana na listę Houellebecq Bibliographie Linguistique de l’année 1997).

Recenzje

1.    Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, pod red. Jakuba A. Malika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009 (wspólnie z Agnieszką Bąbel), w: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. III (XIV) 2010.
2.    A. i R. Pettyn, Wielka księga anegdot (Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała 1998), "Napis" V, 1999.
3.    A. Martuszewska, Ta trzecia. Problemy literatury popularnej (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997), "Napis" IV, 1998.

Prace edytorskie

1.    Bolesław Prus, Pisma wszystkie. Powieści: Przemiany, Wydawnictwo Episteme, Warszawa–Lublin 2019 (wstęp, opracowanie edytorskie i redakcja, wspólnie z Agnieszką Bąbel).
2.    Bolesław Prus, Pisma wszystkie. Powieści: Dzieci, Wydawnictwo Episteme, Warszawa–Lublin 2016 (wstęp, opracowanie edytorskie i redakcja).
3.    Opracowanie merytoryczne i filologiczne odczytanej z rpsu BPW 128 IV Nauki Prusa pisania na maszynie, w: "Napis" XXI, 2015: Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura, s. 250-261.
4.    Opracowanie merytoryczne oraz redakcja książki Bolesław Prus. W Warszawie. Wybór z "Kronik", t. 1-3, wybór i wstęp S. Sandler, Warszawa 2013 (wspólnie z Agnieszką Bąbel).
5.    Autorstwo kilku haseł do książki Leksykon "Lalki", red. A. Kowalczykowa i A. Bąbel, Warszawa 2011.
6.    Opracowanie merytoryczne i filologiczne kilkudziesięciu tekstów do antologii Literatura konfederacji barskiej (dialogi, wiersze, proza narracyjna), redakcja całości oraz opracowanie indeksu, Warszawa 2005-2009 (t. 1: Dramaty, Warszawa 2005, t. 2: Dialogi, 2005; t. 3: Wiersze, Warszawa 2008, t. 4: Silva rerum, Warszawa 2009).

Ważniejsze prace w przygotowaniu

•    Kłótnie matkobójców, czyli o konfederackich tekstach "rozliczeniowych" , w: Za wiarę i wolność. 250 rocznica konfederacji barskiej, red. B. Judkowiak, W. Ratajczak, Poznań 2020 (w druku).
•    Spadek po pisarzu. Korespondencja "handlowa" Oktawii z Trembińskich Głowackiej.
•    Prywatna korespondencja Oktawii Głowackiej post mortem męża, pisarza (Bolesława Prusa).
•    Obecnie przygotowuje pracę "Non omnis moriar". Monografia ostatniego etapu życia i twórczości Bolesława Prusa (podstawa pracy habilitacyjnej).

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym

•    Od 1993 członek Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
•    Od 2000 członek Zespołu Badań Obszarów Trzecich Literatury, powstałego i afiliowanego przy Instytucie Badań Literackich PAN.
•    Od 2004 członek redakcji rocznika naukowego "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" (2005-2016 sekretarz Redakcji, od 2017 zastępca redaktora naczelnego).

Prace redakcyjne

•    Współredagowanie rocznika naukowego "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej XIV 2008, XV 2009, XVI 2010, XVII 2011, XVIII 2012, XIX 2013, XX 2014, XXI 2015, XXII 2016, XXIII 2017, XXIV 2018, XXV 2019.
•    Współredakcja książki: Z. Trzeszczkowska (Adam M-ski), Listy do Zenona Przesmyckiego z lat 1887-1901, wstęp i oprac. A. Błasińska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2019 (z Agnieszką Babel).
•    Współredakcja książki Bolesław Prus. W Warszawie. Wybór z "Kronik", t. 1-3, wybór i wstęp S. Sandler, Warszawa 2013 (wspólnie z Agnieszką Bąbel).
•    Współredakcja antologii Literatura konfederacji barskiej (dialogi, wiersze, proza narracyjna), Warszawa 2005-2009 (t. 1: Dramaty, Warszawa 2005, t. 2: Dialogi, 2005; t. 3: Wiersze, Warszawa 2008, t. 4: Silva rerum, Warszawa 2009) – wspólnie z Januszem Maciejewskim, Jackiem Wójcickim i Agnieszką Bąbel.
•    Współredakcja książki zbiorowej: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, Warszawa 2007 (wspólnie z Januszem Maciejewskim i Agnieszką Bąbel).

Członek komitetów organizacyjnych konferencji

•    W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, Siedlce, 29-30 maja 2014.
•    XXII sesja varsavianistyczna Bolesław Prus. Mieszkaniec, pisarz i kronikarz Warszawy, Warszawa, 19 października 2012 r.
•    Jawne i ukryte w literaturze i kulturze, Warszawa, 17-19 maja 2011 r.
•    Sekrety Orzeszkowej, Warszawa, 8-10 listopada 2010 r.
•    Literatura i rytuały, Ciążeń, 7-9 czerwca 2010 r.
•    Umysły zniewolone. Literatura pod presją, Konstancin-Obory, 27-29 listopada 2009 r.
•    Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska, Kielce, 6-8 maja 2008 r.
•    "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…" Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej, Konstancin-Obory, 20-22 października 2004 r.

Członek projektów badawczych

•    Dzieła zebrane (cz. I) i Listy zebrane Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna, kierownik dr I. Wiśniewska, grant NPRH nr 11H 18 0012 87, lata 2020-2024), wykonawca.
•    Słownik polskiej krytyki literackiej XIX wieku. 1764-1918 (cz. 2. Hasła osobowe), Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, kierownik prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, grant NPRH nr 11H 17 0213 85, lata 2018-2022, wykonawca (autor haseł).
•    Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa (cz. 1), Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,  kierownik prof. dr hab. B. Obsulewicz-Niewińska, grant NPRH nr 11H 11 024680, lata 2012-2017, wykonawca (autor wstępu i opracowania powieści Dzieci oraz współautor wstępu, opracowania i współredaktor powieści Przemiany), opublikowane 22 tomy pism (nowele, powieści, listy, notatki, kroniki).
•    Rok Prusa pod patronatem UNESCO (2012).
•    Literatura i jej formy mówione – główny wykonawca (grant naukowy nr 2 HO1C 007 25 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, po zmianie nazwy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2003-2006).
•    Literatura konfederacji barskiej – główny wykonawca (grant przyznany przez KBN 1999).

Inne prace
•    2014, 2017, 2018 i 2019 – Festiwal Nauki w Warszawie (wykłady połączone z prezentacją: Bolesława Prusa i maszyna do pisania; "Drobiazgi, które nosił przy sobie". O pasjach i zwyczajach Bolesława Prusa; "Dlaczego Pan Bóg nie stworzył mnie foką […]?" B. Prus. Przyzwyczajenia, pragnienia i potrzeby pisarza; Taciunia, "władza moja" czy "żona nudnego autoramentu". Oktawia, żona Prusa).
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45