Ewa Elżbieta Głębicka

dr hab.

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
dokumentacja literatury, edytorstwo, biografistyka, bibliografia literatury współczesnej.

ewa.glebicka@ibl.waw.pl , tel.: (22) 65-72-838

PUBLIKACJE:

Książki autorskie

 •  Grupy literackie w Polsce 1945-1980. Wwa 1993, 681 s. [Rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej pt. Grupy literackie w Polsce 1945-1975].
 • Grupy literackie w Polsce 1945-1989. Wyd. II zmien. i poszerz. Wwa 2000, 755 s.
 • Dąbrowska (nie)znana, Szkice. Warszawa: Trzecia Strona 2016, 471 s.

 

Prace edytorskie i redakcyjne

 • Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909-1925. Wstęp i oprac. E. Głębicka. Warszawa: Iskry 2005, 783 s.
 • Tadeusz Sułkowski. Maria Dąbrowska. Listy 1943-1959. Oprac., wstępem i przyp. opatrzyła E. Głębicka. Skierniewice: Miej. Bibl. Publ. im. W.S. Reymonta 2007, 91 s.
 • M. Dąbrowska, Noce i dnie, vol. 1-3. Opracowanie, wstęp i komentarze E. Głębicka. Warszawa: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2013, 465 + 555 +383 s.
 • Nasze pierwsze lata. Wspomnienia dokumentalistów IBL PAN. Książka ofiarowana Profesor dr hab. Jadwidze Czachowskiej w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, współpracowników, uczniów. Pod red. E. Głębickiej i Alicji Szałagan. Warszawa 2012, 119 s. Wyd. nast. rozszerz. pt. Przypomniane. Profesor Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN. Pod red. E. Głębickiej i A. Szałagan, Warszawa Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2015, 244 s.
 • Przypomniane. Profesor Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN. Pod red. E. Głębickiej i A. Szałagan, Warszawa Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2015, 244 s

Udział autorski w słownikach biobibliograficznych [prace zbiorowe]

*  53 hasła biobibliograficzne w: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Ser. II. T. 1-3. Wwa: PWN 1977-1980.

* ok. 150 haseł biobibliograficznych w: Pisarze polscy [maszynopis, ukończony w 1987 roku, nie wydany]

*  235 haseł biobibliograficznych w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 1-10. Wwa: WSiP 1994 – 2007 [110 ark. wyd.]

*  9 haseł w: Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa: PWN 1994.

*  hasła w: Polski Słownik Biograficzny, Kr.: PAU (od 2000 r.).

*  20 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, T. 1-3, Warszawa 2011, 2014, 2016.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych

* Grupa literacka „Współczesność” 1956-1959. „Poezja” 1986 nr 12 s. 96-109.

* Grupy literackie regionów nadwiślańskich. „Pomorze” 1988 nr 1 s. 30-35.

* Helikon. Orientacja po latach; Orientacja Poetycka „Hybrydy”. „Integracje” 1992 nr 28 s. 65-74.

* Bibliography of Gustaw Herling-Grudziński published in foreign languages.  “Literary Studies in Poland” 1992 t. 26 s. 145-151.

* Wykaz grup literackich w Polsce w latach 1945-1980.[Tabela]. W: A. Wallis, Atlas kultury polskiej 1946-1980. Warszawa: Inst. Sztuki 1994 s. 95-96.

* Prace dokumentacyjne w badaniach literackich – dziś i jutro. Opracowania faktograficzne. W: Wiedza o literaturze i edukacja. Wwa 1996 s. 756-770 [referat na Zjazd Polonistów, Warszawa 1995].

* Wykorzystywanie ankiet biograficznych w pracy nad biografiami współczesnych pisarzy polskich.. W: Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Opole, Wydawn. Uniw. Opol. 1998 s. 179-186.

* „...wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć” – przyjaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską. „Teksty Drugie” 2001 nr 5 s. 125-138.

* Wokół „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej w przekładzie Leo Lasinskiego. „Pamiętnik Literacki” 2004 z. 1 s. 175-200.

* Czy Dąbrowska nie lubiła Gałczyńskiego? Dzieje jednego przypisu. W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2. Kr., Collegium Columbinum 2005 s. 691-710, „Bibl. Tradycji”, XLII [referat na Międzynarodową Konferencję Naukową, Kraków 2003].

* Jaka dokumentacja literatury jest nam dzisiaj potrzebna. W: Polonistyka w przebudowie. Kr. 2005 s.  717-725. [referat na Zjazd Polonistów, Kraków 2004].

* Maria i Marian Dąbrowscy wśród wolnomularzy w latach 1909-1925 (w świetle ich korespondencji). „Teksty Drugie” 2005 nr 6 s. 157-174.

* Jeżeli okoliczności nie pozwalają powiedzieć prawdy...” O nie wydanym niemieckim przekładzie „Gwiazdy zarannej”. „Pamiętnik Literacki” 2006 z. 2 s. 111-127.

* „Sternik narodu” i „geniusz zniszczenia” - Maria i Marian Dąbrowscy o Józefie Piłsudskim. „Niepodległość”, Wwa-Nowy Jork 2008, s. 7-39.

* Mazowsze w życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” 2009, jesień s. 107-121.

* Między dobrem a złem. Etyczny nurt „Dzienników Anny Kowalskiej. „Więź” 2009 nr 5/6 s. 93-100.

* Niełatwe szczęście Anny Kowalskiej. „Zeszyty Literackie”, Wwa-Paryż 2009 nr 4 s. 177-182.

* Rzeczy gruntowne. Kilka uwag o kalendariach życia i twórczości pisarzy. W: „Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane prof. Romanowi Lothowi. Warszawa: Wydawnictwo IBL, Fundacja Akademia Humanistyczna 2011, s. 352-377.

* Generała portret wielokrotny – o „Wyborze pism” Kazimierza Sosnkowskiego, „Z Dziejów Walk o Niepodległość”, t. 1, Warszawa 2011, s. 215-225.

* Regulamin służby; Indeks osób, w: Nasze pierwsze lata. Wspomnienia dokumentalistów IBL PAN, Warszawa 2012, s. 55-60, 113-117.

* Samotność nad kartką papieru. Dąbrowska jako epistolografka, „Tematy i Konteksty” 2012 nr 2, s. 264-279.

* Dąbrowska a sprawa katyńska. O naradzie, której nie było. W: Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), Warszawa: Wydawn IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2013, s. 449-465.

* Bez gniewu i bezstronnie. Dlaczego Maria Dąbrowska nie obroniła Marka Hłaski? W: Kariera pisarza w PRL-u. Warszawa: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2015, s. 336-356.

* Jadwiga Czachowska (1922-2013), w: Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych. Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2015, s. 43-55.

* Jadwiga Czachowska (1922-2013); Regulamin Służby, w: Przypomniane. Profesor Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN, Warszawa Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2015, s. 7-17; 170-174.

[Indeksy:]

* Indeks autorów i tytułów dzieł anonimowych; Indeks przedmiotowy. W: J. Czachowska, R. Loth; Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie. Wr.: Ossol. 1974 s. 507-613, tamże wyd. 2 uzup. 1981, wyd. 3 uzup. 1988.

* Indeks rzeczowy. W: „Wiadomości Literackie” 1934-1939. Bibliografia zawartości. Oprac. A. Czachowski. Wr.: Ossol. 1999 s. 358-369.

[Przekłady:]

* W. Witt, Przybyszewski a Dostojewski. Jeszcze raz o „Biesach” i „Dzieciach szatana”, w:  Stanisław Przybyszewski w 50-lecie zgonu pisarza. [Materiały konferencji naukowej, Wwa XI 1977]. Wr.: Ossol. 1982 s. 151-162

* T. Agapkina: Rosyjskie kontakty Stanisława Przybyszewskiego. Stanisław Przybyszewski w 50-lecie zgonu pisarza. [Materiały konferencji naukowej, Wwa XI 1977]. Wr.: Ossol. 1982 s. 163-212.

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Maria Dąbrowska. Kronika życia i twórczości.
 • Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. Listy 1924-1951 [edycja korespondencji; maszynopis].

Plany badawcze:

 • M. Dąbrowska – Anna Kowalska. Listy 1940-1964, pod red. E. Głębickiej
 • M. Dąbrowska – K. Wierzyński. Listy (we współpracy z dr Beatą Dorosz).

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • udział w pracach Rady Naukowej IBL (m.in. w Komisji Nagród)
 • udział w Radzie Naukowej "Polskiego Słownika Biograficznego" w kadencji 2012-2015 i od 2016

Udział w projektach badawczych:

 • grant NPRH: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny, t. 2-3 (autorstwo haseł).
 • grant NCN Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. Listy 1924-1951.
 • opieka naukowa nad grantem mgr Marioli Wilczak w NCN pt. Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943). Monografia dokumentacyjna.
 • opieka promotorska nad grantem mgr Sylwii Chwedorczuk pt. Maria Dąbrowska i Anna Kowalska we Lwowie w latach 1939-1943. Środowisko intelektualne i życie codzienne.

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:

 • J. Czachowska, Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław 1979
 • Kronika nauki polskiej 2003-2006, Gliwice 2007
 • J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.

 W charakterze eksperta w dziedzinach:

 • dokumentacja literatury
 • bibliografia
 • biografistyka

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45