Beata Dorosz

dr hab., profesor instytutu

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 •  literatura polska i życie kulturalne na emigracji po 1939 roku;
 •  dokumentacja literacka (biografistyka i bibliografia);
 •  edytorstwo naukowe.

beata.dorosz@ibl.waw.pl
piast.dorosz@poczta.fm , tel. służbowy: 6572-838

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Jarosław Iwaszkiewicz. Poradnik bibliograficzny. Współaut.: K. Nowak, Warszawa 1982;
 • Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. Bibliografia druków zwartych. Współaut.: J. Czachowska, Wrocław 1991;
 • Księga gości Jana Lechonia, oprac. B. Dorosz, Toruń 1999
 • Lechoń nowojorski, oprac. B. Dorosz, New York, Warszawa 1999;
 • J. Lechoń: W mym sercu jak w bursztynie, wybór i wstęp B. Dorosz, Warszawa 2003;
 • Lechoń i Tuwim - dzieje trudnej przyjaźni, Warszawa 2004;
 • J. Lechoń: Evening on the Hudson. An Anthology of Jan Lechoń’s American Writings. ed. by B. Dorosz, New York 2005;
 • M. Grydzewski, J. Lechoń: Listy 1923-1956, oprac. B. Dorosz,  T. 1-2. Warszawa 2006;
 • J. Lechoń, Z. i R. Malczewscy: „Coraz trudniej żyć a umrzeć strach”. Listy 1952-1955, oprac. B. Dorosz, Warszawa 2008;
 • [Red.:] „Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi, pod red. B. Dorosz i P. Kądzieli, Warszawa 2011;
 • Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Jan Lechoń. Kazimierz  Wierzyński,  Warszawa 2013.
 • [Red.:] Od New Orleans do Missisauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i
 • Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania) pod red. B. Dorosz. Warszawa 2015.
 • J. Lechoń, K. Wierzyński: Listy 1941-1956. Oprac. B. Dorosz przy współpracy P. Kądzieli. Warszawa 2016.
 • K. Wierzyński: Wiersze wybrane, oprac. B. Dorosz. Londyn 2017.
 • [Red.:] Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej, Z podróż, z martwych liter, żywy, do twych rąk...”. Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969), pod red. B. Dorosz. Warszawa 2019.
 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Literatura i krytyka w drugim obiegu (1977-1989). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych) [w:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, Warszawa 1992;
 • [258 haseł autorskich w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bioblibliograficzny. T. 1-10. Warszawa 1994-2007;
 • Bibliografia w badaniach literackich. Stan i perspektywy. [w:] Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 1996;
 • Prace dokumentacyjne w badaniach literackich - dziś i jutro. Bibliografie. [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1996;
 • Opracowania bibliograficzne w Instytucie Badań Literackich PAN. (Przegląd). [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Opole 1998;
 • Archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku. Relacja z badań, „Pamiętnik Literacki” 1999 z. 3;
 • Polonijne zbiory archiwalne w USA w badaniach nad biografią Jana Lechonia. Próba rekonesansu, „Teksty Drugie” 2001 nr 5; wersja ang.: Archives in the United States and Research on the Life of Jan Lechoń: An Attempt at Reconnaissance, “The Polish Review” (New York) 2002 vol. 47 no 3;
 • Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia, "Teksty Drugie" 2004 nr 3; wersja ang.: New York Mysteries of life and death of Jan Lechoń, "The Polish Review" (New York) 2004 vol. 49 no 2;
 • Zagubiona idea. Wstęp do opisania dyskusji wokół Kongresu Wolnej Kultury Polskiej, [w:] Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Białystok 2008;
 • Kazimierz Wierzyński and the Polish Institute of Arts and Sciences, "The Polish Review", New York 2010 vol. LV no 1 pp. 49-92;
 • Korespondencja Kazimierza Wierzyńskiego i jego żony Haliny z Ludwikiem Krzyżanowskim: listy z 1947-1958 i 1976-1977. „Archiwum Emigracji” 2010 z. 1-2 (XII-XIII);
 • Czesław Miłosz in the Context of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. „The Polish Review”, New York, Vol. LVI, No. 4, 2011; wersja pol.: Czesław Miłosz w kręgu Polskiego Instytutu Naukowego. „Archiwum Emigracji” 2011 z. XIV-XV;
 • „Lutnia Lechonia” i „Lutnia po …”, czyli o różnych odsłonach przyjaźni (z poetą osobiście i z poetą w tle). W: „Jak się z wami zrosło moje życie”. Warszawa 2011;
 • Skamandryci na emigracji świetle najnowszych badań w archiwach amerykańskich (Nowy Jork ‒ Chicago ‒ Stanford w Kalifornii). W: Meandry Skamandrytów. Toruń 2011;
 • 14 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Nowa seria. Słownik biobibliograficzny. T. 1-3. Warszawa 2011, 2014, 2016;
 • „Lechoń w Algierze”, czyli o pewnej (nieodegranej) roli dyplomatycznej.­ „Archiwum Emigracji” 2012 z. (1-2) XVI-XVII;
 • O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. (Kilka uwag na marginesie   przygotowania edycji krytycznej). „Tematy i Konteksty” 2012 nr 2 (7);
 • Tu mówi Nowy Jork!” Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. „Roczniki Humanistyczne” KUL 2013 t. LXI, z. 1;
 • Orwell według Lechonia (polska premiera).­ „Archiwum Emigracji” 2013 z. (2) 19.
 • „Między nauką a polityką” ‒ Oskar Halecki jako współorganizator i dyrektor              Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 3. Warszawa – Łódź 2014.
 • „Najlepsze pióro polityczne w Polsce”, czyli Jan Wolny na łamach nowojorskiego             „Tygodnika Polskiego” Jana Lechonia. [w:] Od New Orleans do Mississauga. Polscy             pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania), Warszawa 2015.
 • Poeta „do usług” w objęciach „wielkiego manipulatora” (na marginesie               korespondencji Kazimierza Wierzyńskiego z Jerzym Giedroyciem). „Sztuka Edycji” 2015 nr 2.
 • Amerykanie na odsiecz Pułaskiemu (nieznane karty z wojennych i powojennych dziejów Biblioteki Polskiej w Paryżu). [w:]Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. T. 2. Białystok 2016.
 • Nieznane utwory nowojorskich skamandrytów – z listów Jana Lechonia i Kazimierza           Wierzyńskiego. [w:] Politycy i pisarze emigracji po 1939 roku. Londyn-Rzeszów 2016.
 • „Co by było, gdyby...”, czyli o (dwóch) możliwych, a niezrealizowanych historiach            emigracyjnych. „Napis” Seria XXIII 2017.
 • Halina Wierzyńska – o podróżach wojennych i emigracyjnych; „Sztuka Edycji” 2017 nr 1 (11).
 • O Annie Frajlich i jej wierszach (z nagrodą w tle). [w:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Kraków 2018.
 • „Anioł chopinowski” i „nienapisany wiersz”. O korespondencji Haliny i Kazimierza           Wierzyńskich (tuzin listów i garść uwag). „Sztuka Edycji” 2019 nr 2.
 • Kazimierz Wierzyński – (pół)intymnie, czyli tryptyk biograficzny. [w:] „Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej, Z podróż, z martwych liter, żywy, do twych rąk...”. Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969), Warszawa 2019.
 • Skamandryckie listy na emigracji – garść informacji o korespondencji Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego, „Napis” 2020 nr XXVI.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

Nadto planowane w niedalekiej przyszłości:

 • edycja krytyczna listów J. Giedroycia i K. Wierzyńskiego (w 2024 r.)

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • członek zespołu redakcyjnego „Archiwum Emigracji” i jury Nagrody „Archiwum Emigracji”;
 • członek Rady Wydawniczej naukowej serii „JERZY GIEDROYC I...” (Uniwersytet Łódzki i Stowarzyszenie Instytut Literacki – Kultura

W charakterze eksperta w dziedzinie:

 • literatura polska i życie kulturalne na emigracji po 1939 roku;
 • dokumentacja literacka (biografistyka i bibliografia);
 • edytorstwo naukowe.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45