Beata Dorosz

dr hab., profesor instytutu

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 •  literatura polska i życie kulturalne na emigracji po 1939 roku;
 •  dokumentacja literacka (biografistyka i bibliografia);
 •  edytorstwo naukowe.

beata.dorosz@ibl.waw.pl
piast.dorosz@poczta.fm , tel. służbowy: 6572-838

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Jarosław Iwaszkiewicz. Poradnik bibliograficzny. Współaut.: K. Nowak. Warszawa 1982;
 • Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. (Bibliografia druków zwartych. Współautorka: J. Czachowska, Wrocław 1991;
 • Księga gości Jana Lechonia, Toruń 1999;
 • Lechoń nowojorski, New York Wwa 1999;
 • J. Lechoń: W mym sercu jak w bursztynie; Wwa 2003;
 • Lechoń i Tuwim - dzieje trudnej przyjaźni. Warszawa 2004;
 • J. Lechoń: Evening on the Hudson. An Anthology of Jan Lechoń’s American Writings. New York 2005;
 • M. Grydzewski, J. Lechoń: Listy 1923-1956. T. 1-2. Warszawa 2006;
 • J. Lechoń, Z. i R. Malczewscy: „Coraz trudniej żyć a umrzeć strach”. Listy 1952-1955. Warszawa 2008.
 • [Red.:] „Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Pod red. B. Dorosz i P. Kądzieli. Warszawa 2011;
 • Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Jan Lechoń. Kazimierz             Wierzyński.  Warszawa 2013.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Literatura i krytyka w drugim obiegu (1977-1989). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych) [w:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, Warszawa 1992;
 • [258 haseł autorskich w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bioblibliograficzny. T. 1-10. Warszawa 1994-2007;
 • Bibliografia w badaniach literackich. Stan i perspektywy. [w:] Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 1996;
 • Prace dokumentacyjne w badaniach literackich - dziś i jutro. Bibliografie. [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1996;
 • Opracowania bibliograficzne w Instytucie Badań Literackich PAN. (Przegląd). [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Opole 1998;
 • Archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku. Relacja z badań, „Pamiętnik Literacki” 1999 z. 3;
 • Polonijne zbiory archiwalne w USA w badaniach nad biografią Jana Lechonia. Próba rekonesansu, „Teksty Drugie” 2001 nr 5; wersja ang.: Archives in the United States and Research on the Life of Jan Lechoń: An Attempt at Reconnaissance, “The Polish Review” (New York) 2002 vol. 47 no 3;
 • Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia, "Teksty Drugie" 2004 nr 3; wersja ang.: New York Mysteries of life and death of Jan Lechoń, "The Polish Review" (New York) 2004 vol. 49 no 2;
 • Korespondencja: Lechoń – Grydzewski. Legenda i fakty. Uwagi na marginesie przygotowania edycji krytycznej. W: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej (II). Toruń 2004;
 • Hemar – mniej znany. „Archiwum Emigracji” 2007 z. (1) IX;
 • Zagubiona idea. Wstęp do opisania dyskusji wokół Kongresu Wolnej Kultury Polskiej, [w:] Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Białystok 2008;
 • Definicja szczęścia według Stefanii Kossowskiej. „Teksty Drugie” 2009 nr 1/2;
 • Kazimierz Wierzyński and the Polish Institute of Arts and Sciences, "The Polish Review", New York 2010 vol. LV no 1 pp. 49-92;
 • Korespondencja Kazimierza Wierzyńskiego i jego żony Haliny z Ludwikiem Krzyżanowskim: listy z 1947-1958 i 1976-1977. „Archiwum Emigracji” 2010 z. 1-2 (XII-XIII);
 • Czesław Miłosz in the Context of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. „The Polish Review”, New York, Vol. LVI, No. 4, 2011; wersja pol.: Czesław Miłosz w kręgu Polskiego Instytutu Naukowego. „Archiwum Emigracji” 2011 z. XIV-XV;
 • „Lutnia Lechonia” i „Lutnia po …”, czyli o różnych odsłonach przyjaźni (z poetą osobiście i z poetą w tle). W: „Jak się z wami zrosło moje życie”. Warszawa 2011;
 • Skamandryci na emigracji świetle najnowszych badań w archiwach amerykańskich (Nowy Jork ‒ Chicago ‒ Stanford w Kalifornii). W: Meandry Skamandrytów. Toruń 2011;
 • 14 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Nowa seria. Słownik biobibliograficzny. T. 1-3. Warszawa 2011, 2014, 2016;
 • „Lechoń w Algierze”, czyli o pewnej (nieodegranej) roli dyplomatycznej.­ „Archiwum Emigracji” 2012 z. (1-2) XVI-XVII;
 • O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. (Kilka uwag na marginesie   przygotowania edycji krytycznej). „Tematy i Konteksty” 2012 nr 2 (7);
 • Tu mówi Nowy Jork!” Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. „Roczniki Humanistyczne” KUL 2013 t. LXI, z. 1.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • J. Lechoń, K. Wierzyński: Listy [edycja krytyczna];
 • Kronika życia i twórczości Jana Lechonia.

Nadto planowane w niedalekiej przyszłości:

 • edycja krytyczna listów J. Giedroycia i K. Wierzyńskiego;
 • edycja krytyczna listów M. Grydzewskiego i K. Wierzyńskiego;
 • edycja krytyczna listów M. Dąbrowskiej i K. Wierzyńskiego – we współpracy z dr. hab. E. Głębicką.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • członek zespołu redakcyjnego „Archiwum Emigracji” i jury Nagrody „Archiwum Emigracji”;
 • członek jury Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn).

Udział w projektach badawczych:

 • grant NPRH: Dokumentacja życia literackiego kręgu londyńskich „Wiadomości” 1945-1981 (nadzór metodologiczny 11 tomów edycji krytycznej korespondencji różnych autorów do redakcji tygodnika);
 • grant NPRH: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny. T. 2-3 (autorstwo haseł).
   

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:

 • J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010. 

W charakterze eksperta w dziedzinie:

 • literatura polska i życie kulturalne na emigracji po 1939 roku;
 • dokumentacja literacka (biografistyka i bibliografia);
 • edytorstwo naukowe.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45