Danuta Danek

prof. dr hab.
autorka, kierownik i wykładowczyni
kursu "Literatura i psychoanaliza"

Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia i teoria literatury, psychoanaliza.

tel.: (22) 831-73-24

PUBLIKACJE:

Książki:

 • O polemice literackiej w powieści. PIW, Warszawa 1972, s. 218. (Seria: Historia i Teoria Literatury. Studia).
  Zawartość: Wprowadzenie. - Obrona prozy. Wokół koncepcji poetyckości praskiej szkoły strukturalnej; O cytatach struktur quasi-cytatach; Wypowiedzi w dziele o dziele /w gatunkach narracyjnych/.
 • Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści. PWN, Warszawa 1980, s. 186.
  Zawartość: Słowo wstępne. - O tytule utworu literackiego: Związek między tytułem utworu literackiego i poetyką utworu /na przykładzie powieści epistolarnej XVIII wieku/; Tytuł i przedmowa - i spór o fakt literacki, /Filologia antropologiczna contra pozytywizm/ [dotyczy utworu G.-J, de Guilleragues'a "Lettres portugaises" z 1669 r.]; Wypowiedź tytułowa i miejsce tytułowe./Utwór literacki a obiekt materialny/; Dwie funkcje tytułu: identyfikacja utworu i wprowadzenie do utworu; tytuł w perspektywie semiotycznej. Sztuka interpretacji. - O powieściowych spisach rzeczy: Wstęp; Wypowiedzi i ich odwzorowywanie; Wielometasłowie [dotyczy głównie książkowych wydań w XVII i XVIII w. ówczesnych powieści francuskich i angielskich].
 • Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1997, s. 536.
  Zawartość: Wstęp.
  - Cz. 1. Perspektywy nowej antropologii: Umysł na co dzień i od święta poezji. Związki między nauką o literaturze a psychologią; Nauka o literaturze i psychologia. Zwrot ku odmiennemu ujęciu; Nowa antropologia wobec nowej jedności nauk.
  - Cz. 2: Poetyka w świetle psychoanalizy: Psychoanaliza i analiza semiotyczna. Tezy; Poetyka snu w "Operetce". Martwota i wskrzeszanie z martwych podmiotowości człowieka; Dzieło literackie a umysł. Późna twórczość Słowackiego; Wolne kojarzenia jako środek poetycki. Symultaniczność a linearność; Filologia i doświadczenie psychoanalityczne; "Listy portugalskie" - klasycystyczny strumień świadomości.
  - Cz. 3: Jeszcze z warsztatu: Szkoła rozumienia i brak odpowiedzi; Sen /marzenie senne/ w literaturze polskiej XIX wieku; Na początku nie było słowa.
  - Cz. 4: Psychoanalityk w teatrze. Z psychoanalitycznych odkryć egzystencjalnych: "Lorenzaccio" i samozniszczenie; Oblicze. Gombrowicz i śmierć [w związku z polską prapremierą "Operetki" w reż. K. Dejmka]. - Cz. 5: W głąb człowieczeństwa: Niech spotkam człowieka. W pięćdziesięciolecie śmierci Zygmunta Freuda; Własna swa księga [wstęp do przekładu książki B. Bettelheima "Freud i dusza ludzka"]; Elementarz człowieczy [wstęp do przekładu książki B. Bettelheima "Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni"]; Ludzkie, międzyludzkie [wstęp do przekładu książki B. Bettelheima "Rany symboliczne. Rytuały Inicjacji i zaz­drość męska"]; Człowiek wobec dwoistości płci albo dążenie do pełni osobowości; "Sztuka, w której niczego sztuką nie dokażesz". Ostatnie spotkania z Brunonem Bettelheimem [o książce tego autora "The Art of the Obvious"]; Korczak i utopie realizowane XX wieku [porównanie z B. Bettelheimem]; Korczak a Freud; Problem zła - rozstrzygający problem wszelkiej antropologii; Duch początków - humanizm przyszłości [o J.Ochorowiczu].
  - Cz. 6. Gdzie prawda?: Bachtin i Freud; Program humanistyki naszych czasów [o książce J.Sowy "Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii"]; Błazenada [o artykule W. Paźniewskiego "Uśmiech Bettelheima"]; Trybunał gazetowy. Po śmierci Brunona Bettelheima; Żałoba i melancholia albo poniżej dna [o polskim przekładzie rozprawy Z. Freuda "Żałoba i melancholia"]; Psychologia a sprawy polskie; Posttotalitarne niszczenie kultury. Dziki rynek przekładowy [o polskim przekładzie książki B. Bettelheima "The Art of the Obvious" pt. "Sztuka oczywistości"].
  - Cz. 7. Nawoływanie: Anty-eklektyk. Wyraz istotnego przeświadczenia.- Nota bibliograficzna.
 • Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, s. 181.
  Zawartość: Wstęp; Śmierć wewnętrzna; Istnienie z kontr-wzajemnością. Krasiński i dzieciobójstwo; "Lorenzaccio" - tragedia samozniszczenia; "Urodzona w pustym gnieździe". Melancholia i pamięć nieświadoma Elizy Orzeszkowej;
 • Publikacja albumowa "Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej". Wstęp i opracowanie Danuty Danek. Fotografie Krzysztofa Hejkego. Wydawnictwo Terra Nova, Warszawa 2013, s. 184.
  Album zawiera publikowany po raz pierwszy w całości tekst zachowanego w Bibliotece Polskiej w Paryżu rękopisu z 1849 r. znakomitego pisarza okresu romantyzmu, Stanisława Morawskiego (1802-1853), poświęcony europejskiej sławy pianistce i kompozytorce, Marii Szymanowskiej. Przynosi on wiele cennych szczegółów nie tylko jej biografii, lecz także życia kulturalnego w środowisku polskim w Petersburgu w latach dwudziestych XIX w., kiedy przebywał tam m. in. Mickiewicz, oraz inspirowane grą Marii Szymanowskiej rozważania, stanowiące swoisty romantyczny traktat o muzyce, który był dotychczas nieznany. Tekst ten opatrzony jest "Notą edytorską". Wstęp pt. "Nieznany wielki pisarz i jego wspomnienia" ukazuje w nowym świetle zarówno biografię pisarza, jak jego twórczość (zniekształconą przez przedwojennych wydawców), w kontekście innego spojrzenia na romantyzm, inspirowanego zdobyczami poznawczymi współczesnej psychologii.
  Osobną część publikacji stanowi zespół fotografii, które dokumentują to, co pozostało z rodzinnej posiadłości Morawskiego na Litwie, w dawnym Ustroniu (obecnie Jundiliškes): XVIII-wieczny dworek, kaplicę, cmentarz, XVIII-wieczny kościół, pejzaż. Fotografiom towarzyszą fragmenty tekstów pisarza, przybliżające jego sylwetkę i ukazujące ją od niedostrzeganej dotychczas strony. 
  Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki. Druk dofinansowany z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
  Informacje o książce na stronie ZAiKS >>
 • Współautorstwo wystawy "Rękopis znaleziony w Paryżu. Stanisław Morawski o Marii Szymanowskiej" (współautor: Krzysztof Hejke) w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, 11 czerwca - 27 lipca 2014 r.
 • Melancholia i poznanie. <Autobiografie> Elizy Orzeszkowej. Wstęp i oprac. Danuta Danek. Zdjęcia Krzysztof Hejke. Terra Nova, Warszawa 2015, s. 188 i 32 karty fotograficzne.
  Publikacja albumowa, zawiera autobiograficzne teksty Elizy Orzeszkowej: "Wspomnienia", "Autobiografia w listach", "Pamiętnik"  i "Zwierzenia", w nowym opracowaniu edytorskim: skolacjonowane z pierwodrukami czasopiśmienniczymi z lat 1891, 1910 i 1911 oraz z zachowanym  brulionowym rękopisem "Zwierzeń", czego rezultaty odnotowane są w "Nocie edytorskiej" (tu podane są także różnice między tekstami Orzeszkowej w wydaniu obecnym a ich edycją w publikacji: Eliza Orzeszkowa o sobie..., ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego, "Czytelnik", 1974). Wstęp pt. "<Urodzona w pustym gnieździe>. Zagadka życia i duszy Elizy Orzeszkowej" przynosi interpretację ponawiających się u pisarki stale i uważanych przez  nią za fatalizm jej życia, niszczących stanów ciężkiej melancholii, której przyczyny były dla  niej niezrozumiałe, dają się jednak wyjaśnić obecnie dzięki współczesnej wiedzy psychologicznej. Przybliża to czytelnikowi postać pisarki, ukazując pewne istotne rysy jej osobowości i twórczości w nowym, pogłębiającym możliwość ich rozumienia świetle. Fotograficzna część publikacji dokumentuje znalezione przez autora zdjęć pamiątki po pisarce (m. in. świadectwo chrztu), przynosi wizerunki ostatnich żyjących Bohatyrowiczów i przedstawia, co pozostało z dawnej krainy nad Niemnem, która odegrała tak istotną rolę w życiu i pisarstwie Orzeszkowej.      
  Wieczór literacki połączony z promocją publikacji odbył się 24 czerwca 2015 r. w Klubie Księgarza w Warszawie dzięki Funduszowi Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.
 • Tajemnica miłości romantycznej. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2022 
  Książka to studium psychoanalityczne wnikające w tragiczne dzieje rodzinne Zygmunta Krasińskiego i w powiązaną z nimi, szczególną więź emocjonalną między poetą a Delfiną Potocką. Więź ta ukazana jest w kontekście rozważań autorki nad swoistością psychologiczną zjawiska tzw. miłości romantycznej, którego świadectwa znajdujemy w literaturze romantycznej i w biografiach jej twórców, a także na ogólniejszym tle wnoszonych przez autorkę tez poszerzających dotychczasowe spojrzenie na romantyzm. Zawiera także problematykę edytorską.

Prace edytorskie

 • Gustaw Bychowski: Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne. [Wznowienie publikacji z 1930 r.] Wstęp [pt. Gustaw Bychowski - zapoznana postać z dziejów kultury polskiej] i oprac. D. Danek. Universitas, Kraków 2002, s.370;
 • Pamiętnik pacjentki. Wybór, przedmowy i komentarze A. Wizla. [Wznowienie publikacji z 1926 i 1928 r.]. Wstęp [pt. Dziennik Bezimiennej], opracowanie [biogram A. Wizla] i Dodatek [zawierający przedwojenne opinie o publikacji] D. Danek. Universitas, Kraków 2001. [Faktyczna data 2002], s. 203;
 • Stanisław Morawski, "Szymanowska", zob. publikacja albumowa  "Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej";
 • Eliza Orzeszkowa, "Wspomnienia", "Autobiografia w listach", "Pamiętnik", "Zwierzenia" (edycja tego tekstu na podstawie autografu), zob. publikacja albumowa " Melancholia i poznanie. <Autobiografie> Elizy Orzeszkowej".

 Tłumaczenia

 • E. Sapir: Lingwistyka i antropologia. "Twórczość" 1968 nr 7;
 • A. Hauser: Filozofia historii sztuki. PIW, Warszawa 1970. [Współtłum. J. Kamionkowa];
 • L. Spitzer: Perspektywizm językowy w "Don Kichocie", [w:] K. Vossler, L. Spitzer: Studia stylistyczne. Warszawa 1972, s. 328-376;
 • M. Bachtin: Kierować się odwagą. "Znak" 1976 nr 262, s. 542-548;
 • G.-J. de Lavergne de Guilleragues: Listy portugalskie. PIW, Warszawa 1980, s. 87 [ze wstępem];
 • B. Bettelheim: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. PIW, Warszawa 1985, t. I, s. 296, t. II, s. 267; Agencja Wydawnicza J. Santorski&Co. i Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1996, s. 499 [z wprowadzeniem, objaśnieniami i posłowiem]; W.A.B., Warszawa 2010; wyd. czwarte, zmienione, PIW 2023.
 • B. Bettelheim: Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska. "Czytelnik", Warszawa 1989, s. 350 [z rozprawą wstępną];
 • B. Bettelheim: Schizofrenia jako reakcja na sytuacje skrajne. "Odra" 1990 nr 9, s. 40-47 [ze wstępem, s. 38-39];
 • B. Bettelheim: Freud i dusza ludzka. PIW, Warszawa 1991, s. 125,  J. Santorski&Co., Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994, s. 125;
 • B. Bettelheim: Sztuka i kształcenie artystyczne. Wizja osobista. "Tytuł" 1992 nr 3, s. 57-76;

 Ważniejsze rozprawy:

 • [Rec.: M. Bachtin: Problemy poetiki Dostoevskogo. Moskwa 1963]. "Pamiętnik Literacki" 1965 z. 2, s. 632-652;
 • Michaił Michajłowicz Bachtin. Głos człowieka. "Tygodnik Powszechny" 1975 nr 17;
 • "Listy portugalskie". Możliwości przekładu i problem autorstwa przedmowy jako wypowiedzi-maski. "Pamiętnik Literacki" 1977 z. 4, s. 193-212;
 • Bruno Bettelheim. [Sylwetka]. "Nowe Książki" 1985 nr 10;
 • Menippejskość "Dziadów" i "Operetki". "Pamiętnik Literacki" 1987 z. 1, s. 31-50;
 • Mickiewiczowska i Gombrowiczowska miłość do menippei albo "Dziady" i "Operetka" - i Mozart. "Twórczość 1989 nr 5;
 • Śmierć wewnętrzna (I): Edyp, pierwszy muzułmanin; Wytwarzanie cudzego nieistnienia; Istnienie bez wzajemności. Rewizja problemu kartezjańskiego w "Dziadach"; Muzułmanie Becketta - i ambiwalencje. "Twórczość" 1990 nr 8, s. 51-70;
 • Śmierć wewnętrzna (II): Istnienie z kontrwzajemnością. Dzieciobójstwo i Krasiński. "Twórczość" 1990 nr 9, s. 63-83;
 • Uwaga, sfałszowany produkt! "Nowe Książki" 1995 nr 12, s. 54-55 (dot. przekładu książki: Bruno Bettelheim, Alvin  A. Rosenfeld, "Sztuka oczywistości. Psychoanaliza w terapii i na co dzień", tłum. Sławomir Studniarz, Bydgoszcz, "Limbus" 1995);
 • [O wierszu A. Mickiewicza "Ach, już i w rodzicielskim domu..." w:] Nasze pojedynki o romantyzm. Praca zbiorowa. Wydawnictwo IBL, Warszawa 1995, s. 71-77;
 • Upublicznione fragmenty rozmowy z Danutą Danek. "Teksty Drugie" 1998 nr 1/2, s. 185-205;
 • "Dziady". Kilka tez interpretacyjnych [w:] "Dziady" Adama Mickiewicza. Poemat, adaptacje, tradycje. Praca zbiorowa. Universitas, Kraków 1999, s. 48-57;
 • Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm. "Twórczość" 2000 nr 9, s. 84-94;
 • "Romantyczność". Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu. "Twórczość" 2001 nr 10, s. 59-77;
 • Freud- odkrycia, pojęcia, twierdzenia. "Arkusz" 2002 nr 5-10;
 • Co nam zostało z psychoanalizy, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Praca zbiorowa. Wydawnictwo IBL, Warszawa 2002, s. 32-39;
 • Owoczesnym zacnym oddać cześć. Glosa do Konferencji Korczakowskiej. "Arkusz" 2003 nr 2;
 • Freud w polskich wersjach edukacyjnych. "Twórczość" 2004 nr 4, s. 62-84. [Dot. publikacji: "Freud" Z. Rosińskiej; "Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło" K. Pospiszyla oraz hasła "Freud" Z. Rosińskiej w Welkiej Encyklopedii PWN];
 • Błędy i braki w Wielkiej Encyklopedii PWN. "Twórczość" 2005 nr 5, s. 96-106. [Dot. "Listów portugalskich" G.-J. Guilleragues'a, S. Baleya, G. Bychowskiego, B. Bettelheima, Z. Szymanowskiej-Lenartowiczowej];
 • Godzina myśli Zofii Szymanowskiej. Wokół zachowanej części "Pamiętnika", w: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 361-381;
 • O rzetelności. "Res Publica Nowa" 2006 nr 3 s. 115-120. [Polemika z art. L. Obuchowskiej: Zasługi... i kontrowersje, "Nowe Książki" 2005 nr 10, dot. B. Bettelheima];
 • Jakim prawem? Z lektury przekładów. "Teksty Drugie" 2006 nr 6 s. 182-191. [Dot. książki B. Bettelheima: Wystarczająco dobrzy rodzice. Jak wychować dziecko. Przeł. D. Kubicka, M. Gawlik, Poznań 2005];
 • O "Pamiętniku" Zofii Szymanowskiej. "Ruch Literacki" 2007 z. 1 s. 1-12;
 • Zofia Szymanowska. Autoportret w liście. "Ruch Literacki" 2007 z. 6 s. 613-618;
 • Psichoanaliz i semioticznij analiz (tezi) [przekład na język ukraiński tekstu "Psychoanaliza i analiza semiotyczna (tezy)"], w: "Teoria literaturi w Polszczi. Antołogija tekstiw" [Teoria literatury w Polsce. Antologia tekstów], red. B. Bakuła, Kijewo-Mogiljanska Akademija, 2008, s. 393-397;
 • Rany pierworodne. O pewnym obszarze nierozumienia we współczesnych badaniach literackich. W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Red. naukowa: Hanna Gosk i Bożena Karwowska. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 206-231. [Dot.: Zygmunta Krasińskiego, Teofila Lenartowicza, Adama Mickiewicza, Stanisława Morawskiego, Zofii Szymanowskiej-Lenartowiczowej];
 • Petersburski sen Mickiewicza, w: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu. Pod redakcją D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 215-246;
 • Ukryty wątek znaczeniowy w "Godzinie myśli". Referat przedstawiony podczas Międzynarodowego Spotkania Naukowców, Literatów i Muzealników w Krzemieńcu w dn. 31 VIII-5 IX 2008 r. "Dialog Dwóch Kultur" (Przemyśl), R. III, 2008;
 • "Godzina myśli" jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej. "Pamiętnik Literacki" 2009, z. 3, s. 87-106;
 • Romantyzm wobec życia wewnętrznego. Słowacki i sny. Referat przedstawiony podczas Międzynarodowego Spotkania Naukowców, Literatów i Muzealników w Krzemieńcu, w dniach 27 VIII- 7 IX 2009 r. "Dialog Dwóch Kultur" (Przemyśl), R. IV, 2009;
 • Uwagi do referatu Jarosława Włodarczyka [dot. Stanisława Morawskiego], w: O Słowackim "umysły ludzi różne", pod red. U. Makowskiej, Instytut Sztuki PAN,  Warszawa 2009, s. 191-192;
 • Stanisław Morawski o Marii Szymanowskiej i muzyce. Tekst integralny z 1849. Referat przedstawiony podczas 3. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej, zorganizowanej przez Katedrę Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina oraz Fundację Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w dniach 16-17 IX 2009 w Warszawie, druk w: w: "Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia". Pod red. W. Nowika i K. Szymańskiej-Stułki. Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna 16-17 XI 2009. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2013, s. 301-318;
 • Przekład contra przekład, poetyka contra poetyka. Z doświadczeń translatorskich nad "Lettres portugaises" z XVII wieku. Referat przedstawiony podczas XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Teoretycznoliterackiej "Kultura w stanie przekładu" w Słubicach w dn. 19-22 IX 2009, druk pt. Przekład contra przekład, poetyka contra poetyka. Z doświadczeń translatorskich nad "Lettres portugaises". W księdze konferencyjnej "Kultura w stanie przekładu.Translatologia - komparatystyka - transkulturowość". Pod red. W. Boleckiego i E. Kraskowskiej. Wyd. IBL 2012, s.380-389. (Dotyczy dwu przekładów: S. Przybyszewskiego i D. Danek utworu G.J. Guilleragues a "Listy portugalskie");
 • Tłumaczenie i doświadczenie. Mickiewicz jako tłumacz Schillera. W: Oder Űbersetzen. Deutsch-polnisches Űbersetzungsjahrbuch - Karl Dedecius Archiv. Polsko-niemiecki rocznik translatorski - Archiwum Karla Dedeciusa, nr 1/2010, s. 40-48;
 • Dwaj odkrywcy wartości poznawczej snów: Ochorowicz i Freud. Odczyt w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, wygłoszony 5 X 2010 r. z okazji wystawy w BUW poświęconej Julianowi Ochorowiczowi;
 • Wizerunki Zofii Szymanowskiej i jej "Pamiętnik" w różnych wersjach "Mojej matki" Władysława Mickiewicza. "Ruch Literacki" 2010 z. 1 (298), s. 107-120;
 • "Urodzona w pustym gnieździe". Orzeszkowa o "zagadce swego życia i duszy". Referat przedstawiony podczas konferencji "Sekrety Orzeszkowej" w dniach 8-10 listopada 2010 r., druk w księdze konferencyjnej "Sekrety Orzeszkowej". Pod red. G. Borkowskiej, M. Rudkowskiej, I. Wiśniewskiej. Wyd. IBL, Warszawa 2012, s. 76-80;
 • Stanisław Morawski, "nieznany wielki pisarz" o sobie, Marii Szymanowskiej i muzyce. [Odczyt wygłoszony w Poznaniu dn. 31 maja 2011 r. na zaproszenie Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza];
 • Literatura i psychoanaliza. O nauczaniu psychoanalizy nieprofesjonalistów, "Polonistyka" 2011 nr 10, s. 34-38;
 • "Dlaczego nikt nas tego nie uczy?" Rozmowa z profesor Danutą Danek; "Polonistyka" 2011 nr 10, s. 61-62;
 • Literatura i psychoanaliza (II). Jak zademonstrować odkrycia, pojęcia i twierdzenia, "Polonistyka" 2012, nr 3 (dotyczy m.in. "Pamiętnika" Zofii Szymanowskiej); 
 • Dwa wykłady nt. "Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym", Collegium Civitas – Uniwersytet Trzeciego Wieku, 5.III i 9.III.2012 r.;
 • Literatura i psychoanaliza (III).  Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym, "Polonistyka" 2012 nr 6, s. 6-13;
 • Literatura i psychoanaliza. O nauczaniu psychoanalizy nieprofesjonalistów, w: Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud - Jung - Fromm - Lacan. Red. E. Fiała, I. Piekarski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 77-85;
 • Wykład "Wprowadzenie do psychoanalitycznych interpretacji baśni", wygłoszony w "Laboratorium dramatu" przy Teatrze Dramatycznym w Warszawie;
 • Rękopis znaleziony w Paryżu. Traktat Stanisława Morawskiego o muzyce w jego wspomnieniach o Marii Szymanowskiej. "Sztuka Edycji" 2012 nr 1, s. 79-91;
 • "Godzina myśli" jako studium romantyzmu, w: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 1: Principia. Studia pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, G. Kowalskiego, Białystok 2012, s. 583-588;
 • Dwa wykłady gościnne nt."Literatura i psychoanaliza w sztuce interpretacji" wygłoszone dnia 11 grudnia 2o12 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Wykład wstępny n.t. psychoanalitycznej interpretacji baśni "Braciszek i siostrzyczka" i "Dwunastu myśliwych" oraz prowadzenie dyskusji w Laboratorium Dramatu przy Teatrze Dramatycznym w Warszawie w dn. 4 lutego 2013 r.;
 • "Ponowne odkrycie nieznanego wielkiego pisarza. O Stanisławie Morawskim", kwartalnik PAN: "Nauka" 2013 nr 3, s. 17-33;
 • "Niedokonany polski Czechow w czasach romantyzmu. O Stanisławie Morawskim", "Twórczość" 2013 nr 11. Przekład rosyjski w: "Nowaja Polsza" 2014 nr 10, s. 32-44;
 • "Sztuka rozumienia i sztuka widzenia. Dwie rozmowy - z Danutą Danek i Krzysztofem Hejkem". Dodatek: "Ustronie liryczne" (13 fotografii z tekstami). "Przestrzenie Teorii" 2013 nr 19, dział "Prezentacje. Wywiady", s. 173-181;
 • "Zwierzenia. Pisanie jako zabijanie", "Twórczość" 2014 nr 7, s. 78-82;
 • "Krasiński w kontekście niedostrzeganych tematów egzystencjalno-społecznych literatury polskiej XIX wieku" - referat przedstawiony podczas konferencji w Opinogórze w 2012 roku; tekst pt. "Inne spojrzenie na Krasińskiego. Tezy" opublikowany w tomie zbiorowym: "Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji - problemy biografii", pod red. M. Bizior-Dombrowskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 99-107;
 • "Zwierzenia. Duch pisarza zaklęty w rękopisie". [Dotyczy Stanisława Morawskiego]. "Twórczość" 2015 nr 5, s. 52-61;
 • "Zwierzenia. Żałobne." [Dotyczy wystawy Krzysztofa Hejkego pt. "Polskie ślady: od dawnych Kresów po Syberię" otwartej przez prof. Władysława Bartoszewskiego 23 kwietnia 2015r. w gmachu sejmu.] "Twórczość" 2015 nr 7 s. 125-129;
 • "<Nieznany wielki pisarz> Stanisław Morawski  z Litwy" - referat przedstawiony podczas III Międzynarodowego Kongresu Naukowego "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" w Białymstoku, 30 września- 2 października  2015 r. Druk w "Kontekstach" (2017 nr 1-2) i tomie zbiorowym "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" pod red. W. Walczaka i K. Łopateckiego, t. 10, Białystok 2017, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy;
 •  "Zwierzenia. Odzew pani teolog na cierpienia Mickiewicza-bitego dziecka", "Twórczość" 2015 nr 12, s. 63-75 [dotyczy m.in. wiersza Mickiewicza "Ach, już i w rodzicielskim domu"];
 • "Trzy glosy do nowego wydania Autobiografii Elizy Orzeszkowej", "Twórczość" 2016 nr 7-8, s. 117-129;
 • "Edytorskie odkrycia tekstowe w nowym wydaniu czterech tekstów autobiograficznych Elizy Orzeszkowej", referat przedstawiony podczas międzynarodowej  konferencji naukowej "Pamięć kultury: żywe słowo Elizy Orzeszkowej" w Grodnie w dniach 27-28 października 2016 r. Druk pt. "Prawdziwsza Eliza Orzeszkowa (w świetle nowego wydania Autobiografii pisarki)", "Konteksty" 2017 nr 1-2 i w t. zbior.: "Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury". Studia i głosy. Redakcja naukowa J. Ławski i S. Musijenko. Białystok-Grodno 2019, s. 157-182;
 • "Zwierzenia. Nierozpoznane", "Twórczość" 2017 nr 9, s. 136-140 (dotyczy Z. Krasińskiego, E. Orzeszkowej i S. Morawskiego);
 • "Antropologia codziennej conocności", "Konteksty" 2017 nr 1-2, s. 18-30 (dotyczy dokonanych przez Z. Freuda i J. Ochorowicza odkryć znaczenia snów, potwierdzanych przez współczesną neurofizjologię; zawiera analizę petersburskiego snu A. Mickiewicza);
 • "Psychoanaliza w warsztacie badacza literatury. Tajemnica miłości romantycznej", wykład z cyklu Wykładów Mistrzowskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego wygłoszony dnia 8 listopada 2017 r. Druk pt. "Niewyrażalne, a jednak wyrażone prawdy żywe romantyzmu. Tajemnica miłości romantycznej", "Konteksty" 2018 nr 1-2;
 • "Krasiński i doświadczenie miłości romantycznej (w kontekście innego spojrzenia na romantyzm)", referat przedstawiony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej  "Hrabia Zygmunt i okolice" zorganizowanej w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Toruniu  przez Zakład Tekstologii i Edytorstwa Naukowego Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydawnictwo Naukowe UMK. Druk w tomie zbiorowym "Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?"  Pod red. A. Markuszewskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 91-146; "Konteksty" 2020 nr 1-2, s. 431-453 (ze zmianami i dopełnieniami);
 • "Zwierzenia. Przekład w te i wewte, czyli <Waleria> po polskiemu". "Twórczość" 2019 nr 1, s. 143-147. (Dot. publikacji: B. J. de Krüdener, "Waleria czyli listy Gustawa de Linar do Ernesta de G…". Przekład, wstęp i oprac. krytyczne M. Ciostek. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017);
 • Referat pt. "Dwa horrenda edytorskie i jeden problem" (dot. wydań twórczości St. Morawskiego, publikacji "Eliza Orzeszkowa o sobie" i wydań listów Krasińskiego do Delfiny Potockiej), przedstawiony podczas konferencji "Intymistyka a edytorstwo", odbytej w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Toruniu. Jako rozprawa pt. "Intymistyka i przemoc edytorska - trzy przypadki (Stanisław Morawski, Eliza Orzeszkowa, Zygmunt Krasiński)" opublikowany został w "Sztuce Edycji" 2019 nr 1, s. 29-41;
 • "Myślnik i subtelności znaczeniowe w pisarstwie Elizy Orzeszkowej", "Sztuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie" 2021 nr 1, s. 69-75;
 • "Niespodziewane świadectwa. Psychoanaliza i literatura" (dotyczy m. in. wiersza A. Mickiewicza "Ach, już i w rodzicielskim domu..."), "Konteksty" 2021, nr 1-2, s. 188-200.

 Wykłady w ramach wrześniowych Festiwali Nauki w Warszawie:

 Z cyklu "Literatura i psychoanaliza":

1. Literatura i psychoanaliza. 21. 09. 2006
2. Co nam mówią nasze sny. Psychoanalityczne sny w filmach Ingmara Bergmana. 23.09. 2007
3. Dzieciństwo jako najtrudniejszy okres życia. Odkrycia psychoanalityczne.  25. 09. 2008
4. Psychologiczne problemy dwoistości płci. Zazdrość mężczyzn o płeć kobiet. 27. 09. 2009
5. Dlaczego miłość romantyczna  musi być nieszczęśliwa. 19. 09. 2010
6. Inne spojrzenie na romantyzm. Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym. 22. 09. 2011
7. Psychoanaliza wobec zagadki wielkiej niszczycielki życia - melancholii. Na przykładzie autobiograficznego pisarstwa Elizy Orzeszkowej. 28. 09. 2012
8. Nieznany wielki pisarz -  Stanisław Morawski (1802-1853) w świetle psychoanalitycznego spojrzenia na romantyzm. 26. 09. 2013
9. Dlaczego wciąż nie rozumiemy głębiej romantyzmu. 25. 09. 2014
10. Psychoanaliza wobec tajemnicy snów proroczych. Proroczy sen Mickiewicza. 24. 09. 2015
11. Nierozpoznane sensy programowej ballady Mickiewicza "Romantyczność". Inne spojrzenie na romantyzm. 29.09.2016
12. "Tajemnica miłości romantycznej". 26.09. 2017
13. Miłość romantyczna jako związek partnerski. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka. 27 września 2018

14. "Niszczący ojciec. Przemoc domowa w twórczości i biografiach polskich romantyków", 23 września 2021 r.
15. "Niszczący ojciec w życiu i twórczości Zygmunta Krasińskiego", 22 września 2022
16. 
„Tajemnica ukryta w autobiograficznym wierszu Mickiewicza <Ach, już i w rodzicielskim domu…> pomijanym przez biografów”, 28. 09. 2023 r.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Studia o literaturze romantycznej; studium o Zofii Szymanowskiej-Lenartowiczowej.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 

 • Członkostwo Zarządu Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (2006-2010)
 • Autorstwo i prowadzenie kursu „Literatura i psychoanaliza”: w Instytucie Badań Literackich od 2009 r., w Towarzystwie Naukowym A. Mickiewicza od 2021 r.
 • Członek Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Naukowych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od 2013 r., przewodnicząca Zarządu od 2017 r., od 2022 r. także członek Rady Stowarzyszenia.
 • Wykłady w ramach Podyplomowego Studium Humanistycznego w Instytucie Badań Literackich (1998-2004)Wykłady w ramach corocznego Festiwalu Nauki w Warszawie (od 2006 r.)

Biogramy i opracowania o pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:

 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 2. Pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. WSiP, Warszawa 1994.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku