Andrzej Dąbrówka

Prof. dr hab.

profesor, kierownik Pracowni Literatury Średniowiecza

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
teoria i historia literatury dawnej, dramat i teatr Średniowiecza

strona indywidualna prof. Andrzeja Dąbrówki:
http://andrzej.dabrowka.com/

andrzej.dabrowka@ibl.waw.pl, daband@o2.pl, 

tel. Pracowni: (22) 6572-876

PUBLIKACJE:

Książki:
1. Untersuchungen über die mittelniederländischen Abele Spelen (Herkunft - Stil - Motive), Wydział Neofilologii UW 1990, 460 ss. Praca doktorska, obroniona w 1987.
2. A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn: Słownik synonimów. Wyd.: Market and Communication Research, Warszawa 1993. Do tej pozycji zawierającej 53 000 haseł oprac. czasowników 19 000 wyrazów.
3. Amsterdam, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.
4. Słownik antonimów (współautor), Warszawa 1995, 880 ss. (czasowniki).
5. Słownik pisarzy niderlandzkiego obszaru kulturowego (flamandzkich i holenderskich, surinamskich, afrykanerskich i fryzyjskich); Wiedza Powszechna 1999, 608 s. (66 ark. aut.)
6. Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, 672 s., Wrocław 2001, II. wyd. Toruń 2013.
7. Średniowiecze. Korzenie, "Mała Historia Literatury Polskiej", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, ss. 436
8. Słownik stylistyczny języka polskiego, współaut. Ewa Geller, Warszawa 2007, 880 ss.
9. Baśnie niderlandzkie (flamandzkie, holenderskie i fryzyjskie), Warszawa 2007, 636 ss. wybór, przekład, wstęp i komentarz. II wyd. Warszawa 2013.
10. Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, pod redakcją A. Dąbrówki i W.Wojtowicza, "Studia Staropolskie. Series Nova" t. XXV (LXXXI), Warszawa 2009, ss. 544.
11. Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka, pod red. Andrzeja Dąbrówki, Wyd. IBL Warszawa 2011, tamże Wstęp, Epilog.
12.Ważniejsze rozprawy i artykuły:
1. Paul van Ostaijens theorie van de zuivere lyriek semiotisch geinter¬preteerd, "Neerlandica Wratislaviensia" 1, 1983:83-97
2. Toeval en principe in de praktijk van de vertaler, "Ons Erfdeel" 27, 1984:375-384,
3. Distributionsanalyse und Parameterstatistik als Instrumente der Philologie, “Leuvense Bijdragen" 77, 1988:285-299
4. Die Textüberlieferung der Abele Spelen und der Sotternien, "Neer¬landica Wratislaviensia“ 4, 1989:7-46
5. Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelnie-derländischen Dramas, "Zagadnienia Rodzajów Literackich", 33, 1990:27 53.
6. Frühestes weltliches Theaterrepertoire in den Niederlanden, “Acta Philologica" 20, 1990: 65 98
7. Die Eigennamen in den Abele Spelen und den Sotternien, “Neer¬landica Wratislaviensia" 5, 1991:19-46.
8. Abele spelen. Hasło genologiczne w dziale Materiały do słownika rodzajów literac¬kich. "Zagadnie¬nia Rodzajów Literackich" 35, 1992:147-153.
9. Quando sagittari sagittaverunt papegay. Der Medienstreit im mittel¬niederländi¬schen Theaterbe¬trieb, "Neer¬landica Wratislavien¬sia" 7, 1994: 77-96
http://www.mediewistyka.net/dab/quando.htm
10. Nowe i stare w literaturze niderlandzkiej ostatnich lat, "Literatura Na Świecie" 1995.8/9, s. 283-297.
11. Symbool en teken in de middeleeuwse media (vroomheidsvormen en de culturele betekenis van de broederschappen), “DE NIEUWE TAALGIDS" (Holandia) 78, 1995:289-306
12. Wszystko ma głos. Dwa programy estetyczne w poezji niderlandzkiej XX wieku, "Kresy" nr 4/ 1996:138-145
13. Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama, “TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS" (RPA), 1995.2:7 18
14. De Neidhartspiele en het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer op een solre te Arnhem rond 1400 opgevoerd? http://www.mediewistyka.net/dab/neid.htm [w:] J. Wiktorowicz (red.) Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und Kultur. Festschrift für Jan Czochralski; Warszawa
15. "The trial scenes in medieval drama", [w:] European Medieval Drama, 1998: Papers from the Third International Conference on Aspects of European Medieval Drama, Camerino, 3-5 July 1998, [w:] Sydney Higgins, Fiorella Paino (red.), Camerino, Macerata: Universitá degli Studi di Camerino, Centro Linguistico di Ateneo, 1999, s. 77-98.
16. Teatr niderlandzki [hasła encyklopedyczne w:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1999-2005.
17. "Dialogus de Passione albo Żałosna tragedyja o Męce Jezusa" (Teatr Narodowy, Warszawa, 1998/99), recenzja w "Research Opportunities In Renaissance Drama" (USA) 39, 2000: 239-242. http://www.mediewistyka.net/content/view/71/40/
18. Przemiany pobożności a miejsce człowieka w przyrodzie, [w:] W. Iwańczak i K. Bracha (red.) Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, DiG Warszawa 2000, s. 245-268.
19. Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, "The Early Drama, Art, and Music Review" 2000, 23.1, s. 18-49.
20. The Polish saint plays of the 16th and 17th centuries: Are they medieval? [w:] M. Chiabo, F. Doglio (red.), XXIV Convegno Internazionale. Martiri e Santi in Scena, Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale, Roma, Ed. Torre D’Orfeo 2001, s. 297-321.
21. Anything But a Game: Corpus Christi in Poland, "Quaestiones Medii Aevi Novae" 7, 2002:245-70.
22. Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne, "Teksty Drugie" nr 5/2002, s. 23-35.
http://andrzej.dabrowka.com/content/view/25/48/
23. Nowe badania literackie w mediewistyce anglistycznej i germanistycznej [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, T. Michałowska (red.) Warszawa 2003, s.63-75.
24. Trwanie “onego" czasu. Anamneza w średniowiecznych przedstawieniach dramatycznych [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, T. Michałowska (red.) Warszawa 2003:158-180
http://andrzej.dabrowka.com/Anamneza.pdf
25. Deklamacja w średniowiecznej teorii retorycznej i praktyce szkolnej [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, K. Lange, Wł. Sawrycki, P. Tański (red.), Toruń 2004: 245-261.
26. Matka pieśni polskich, "Pamiętnik Literacki" 96, 2005 z. 2, s. 51-63.
27. Abele spelen [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, G. Gazda (red.), Universitas: Kraków 2006, s. 2-5.
28. Teoretyczne kryterium średniowieczności utworów literackich[w:] Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń, M. Kuran, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2007, s. 89-102.
29. Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries [w:] The Dramatic Tradition of the Middle Ages, C. Davidson (red.), New York: AMS Press 2005, s. 216-44.
30. "Prawda przemawia bez szelestu słów". Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości [w:] Vir vere humanus czyli o przymiotach człowiekowi prawdziwie naturę swą pielęgnującemu i dobru całej społeczności ludzkiej służącemu przysługujących; Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP. Oprac. M. Lipińska, Warszawa 2007 r., s. 19-35.
http://ie.senat.gov.pl/k6/agenda/seminar/a/061024.pdf
31. The Theatre of Death in Early Polish Drama, “European Medieval Drama" 11, 2007: 161-186.
32. Kategoria teatralności w mediewistyce, "Litteraria Copernicana" 2, 2008, s. 55-59;
33. Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury [w:] S. Kwiatkowski (red.), Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy), Wyd. Chronicon, Wrocław 2008, s. 13-30;
34. Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych [w:] Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu (red. Halina Manikowska i Wojciech Brojer), Warszawa 2008, ss. 459-498.
35. The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History [w:] K. Czibula (ed.), Színházvilág – Világszínház, Budapest 2008: 23-37.
http://andrzej.dabrowka.com/MedievalismAD.pdf
36. Procedury adaptacyjne w piśmiennictwie średniowiecznej Polski [w:] Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty), T. Wolińska i M.J. Leszka (red.), Łódź 2009, s. 61-85.
37. Genre questions around early drama [w:] Czibula K., et al. (red.), Dráma - Múlt - Színház - Jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, Oradea, 2009, s. 15-24
http://andrzej.dabrowka.com/Dabrowka-Genre.pdf
38. Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo [w:] Persona - Gestus Habitusque – Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, pod red. J. Banaszkiewicza, i in., Lublin 2009, s. 149-166.
http://andrzej.dabrowka.com/Dabrowka-Czas.pdf
39. Staging a mirror, establishing harmony: Theatrical constitution, display and control of value systems [w:] Images of the City, ed. by A. Rasmus, M. Cieślak, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2-16.
40. Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej, "Nauka" nr 3/2009, s. 133-154.
http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2009/03/N309-8-Dabrowka.pdf
41. Religious Content In Medieval School Handbooks and Readers, “Acta Poloniae Historica" 101, 2010: 241-270; online: RCIN

42. Singing in the Battle. About the »Bogurodzica«, "Senoji Lietuvos Literatūra" (31), 2011: 51-68. Online

43. Moraltheologische Grundsetzung des Friedens in dem Consilium Trinitatis über den Streit der Töchter Gottes, [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. Mühle, A. Radzimiński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012: 37-52.


Przekłady (3 opublikowane dramaty i 11 książek):
1. Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), “Dialog" 1977, nr 12, przekład z niderlandzkiego
 2. Herman Lutgerink Babyfoon “Dialog" 1977, nr 12, przekład z niderlandzkiego.
3. Paul Snoek, Biały rewolwer, PIW, Mała seria poetycka, s. ; Warszawa 1978, wybór, wstęp, przekład z niderlandzkiego.
 4. Bertold Brecht, Szwejk na drugiej wojnie światowej [Schweyk im zweiten Weltkrieg], [w:] B. Brecht, Dramaty, Warszawa 1979 (przekład sztuki z niemieckiego, pod pseud. Andrzej Braga)
5. Nescio, Pierwsze wzruszenie, zbiór opowiadań przeł. z niderlandzkiego pod pseud. Andrzej Braga; PIW, Warszawa 1980.
6. Breyten Breytenbach Cały czas, seria humanum est, wybór, przekład z afrikaans, posłowie pod pseud. Andrzej Braga, Wyd. Literackie, Kraków 1980.
7. Felix Timmermans, Pallieter, przekład z niderlandzkiego, wstęp pod pseud. Andrzej Braga; Czytelnik Warszawa 1980; W raju codzienności (Słowo wstępne).
8. Janwillem van de Wetering, Siła wyższa [Het lijk in de Haarlemmer Houttuinen], przeł. z niderlandzkiego pod pseud. Andrzej Braga, Czytelnik: Warszawa 1982
9. Lucebert, Szkoła Amsterdamska; Wyd. Literackie, seria humanum est, Kraków 1986, wybór, posłowie, część przekładów z niderlandzkiego.
10. Paul van Ostaijen, Poezje wybrane; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Biblioteka Poetów XX wieku., Warszawa 1987; wybór, wstęp, przekłady z niderlandzkiego.
 11. Jan Wolkers, Rachatłukum [Turks fruit], Wyd. Iskry, Warszawa 1990, przekład z niderlandzkiego i posłowie, Ojciec, śmierć i ja.
12. Rutger Kopland, Wybór poezji. Leopoldinum Wrocław, 1992. 162 str., wybór, przekład z niderlandzkiego, posłowie.
13. W.F. Hermans, Ciemnia Damoklesa [De donkere kamer van Damokles] Alfa, Warszawa 1994, przekład z niderlandzkiego i posłowie.
14. Baśnie niderlandzkie (flamandzkie, holenderskie i fryzyjskie), Warszawa 2007, 636 ss. wybór, przekład, wstęp i komentarz. II wyd. Warszawa 2013.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku