Aleksandra Ćwiklińska

 

mgr , asystent

Pracownia Słownika Polszczyzny XVI

aleksandra.cwiklinska@ibl.waw.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych
gramatyka i historia języka polskiego, kultura języka, stylistyka, leksykografia.

PUBLIKACJE:

 Ważniejsze rozprawy i artykuły:
1. Szyk celownikowej frazy nominalnej we współczesnym zdaniu polskim, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LVIII, Językoznawstwo, z. 359, Toruń 2003.
2. Determinacja cech fleksyjnych form finitywnych czasowników konstytuujących składnik zdaniowy we frazach typu SPżeby, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LXII, Językoznawstwo, z. 377, Toruń 2006.
3. Formy bezokolicznikowe konstytuujące składnik zdaniowy we frazach typu SPżeby [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, red. A. Dobaczewski, Toruń 2007.
4. Spójnik żeby jako wyróżnik typu frazy zdaniowej i jego ekwiwalenty [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007.
5. [autorstwo artykułów hasłowych w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXVIII (2000), t. XXX (2002), t. XXXI (2003), t. XXXII (2004), Warszawa.

Ważniejsze prace w przygotowaniu
1. [z M. Szupryczyńską:] Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu przytrudniejszym, Język Polski.
2. [z M. Szupryczyńską:] Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu przytrudniejszym, Polonica.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku