Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

dr hab., Profesor Instytutu Badań Literackich PAN


Pracownia Poetyki Historycznej

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych


historia modernistycznego literaturoznawstwa wschodnio- i środkowoeuropejskiego, relacje teorii literatury i nauk biologicznych, modernizm wschodnio- i środkowoeuropejski oraz angloamerykański, historia twórczości translatorskiej i myśli przekładoznawczej, praktyka translatorska.

 

tamara.brzostowska@ibl.waw.pl

 

 

 

Wykształcenie

 

 

1997–2002: studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim pod opieką naukową prof. dr hab. Michała Głowińskiego (realizacja programu studiów na Wydziale Neofilologii: w Instytucie Anglistyki, Instytucie Rusycystyki, Instytucie Lingwistyki Stosowanej, na Wydziale Polonistyki, w Ośrodku Studiów Amerykańskich i w Instytucie Filozofii). 

2002: Magister filologii angielskiej, dyplom z wyróżnieniem wydany przez Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Russian Poetry of the October Revolution in Polish and English Rewritings, promotor: prof. UW dr hab. Aniela Korzeniowska (w systemie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

2002: Magister filologii polskiej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, dyplom z wyróżnieniem wydany przez Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Poetyka baśni w "Piesniach Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana, promotor: prof. dr hab. Michał Głowiński (w systemie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych). Rozprawa otrzymała Nagrodę II stopnia im. Jana Józefa Lipskiego za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, przyznawaną z ramienia Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" (2003).

2002–2006 – studia doktoranckie w Zakładzie Poetyki i Teorii Literatury, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski (z rekomendacji Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

2007: Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, dyplom  z wyróżnieniem wydany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dysertacji Odnalezione w przekładzie. Translacje rosyjskich języków literaturoznawczych w polskim, angielskim i  amerykańskim dyskursie humanistycznym (przypadki Olgi Michajłowny Freudenberg i Władimira Jakowlewicza Proppa), promotor: prof. dr hab. Danuta Ulicka, recenzenci: prof. zw. dr hab. Stanisław Balbus i prof. zw. dr hab. Roch Sulima.

2016: Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (tytuł nadany uchwałą Rady Naukowej IBL PAN na podstawie monografii Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions; recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Adam Dziadek, prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, prof. dr hab. Bogusław Żyłko).

 

Zatrudnienie

 

2004–2007 – asystentka w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

2007-2016 – adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

2016 – profesor nadzwyczajny w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

PUBLIKACJE 

 

Monografie autorskie:

 

1. Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (seria MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, 407 s.
2. Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions ("Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur". Herausgegeben von Stefan H. Kaszyński, Andrzej Kątny und Maria Krysztofiak-Kaszyńska. Band 13), Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M. – Berlin – Bern – Bruxelles – New York-Oxford – Wien 2016,  374  pp.  

(recenzja: Michał Mrugalski, Natural History of the Translation Empire [a review of Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M. – Berlin – Bern – Bruxelles – New York-Oxford – Wien 2016, 374 pp.], “Poetics Today"  2018, Vol. 39, nr 4, pp. 761-774). 

 

Redakcja monografii wieloautorskich:

 

1. Understanding Misunderstanding. Vol. 1: Cross-Cultural Translation, ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska. “Cross-Roads. Studies in Culture,Literary Theory, and History", ed. Ryszard Nycz, Vol. 18). Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2019 (w druku).

2. Understanding Misunderstanding. Vol. 2: Artistic Practices, ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska. “Cross-Roads. Studies in Culture,Literary Theory, and History", ed. Ryszard Nycz, Vol. 18). Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2019 (w druku).

3. Przekład i emocje, red. P. Fast, T. Brzostowska-Tereszkiewicz, J. Pisarska ("Studia o przekładzie" pod red. P. Fasta), Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2017. 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

Sofia zaklęta w baśniową carewnę. "Piesni Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, "Pamiętnik Literacki" 2003, nr 3, s. 27-49.

Nocy tu nie odwrócimy. "Sumierki swobody" Osipa Mandelsztama w przekładach polskich i angielskich, "Pamiętnik Literacki" 2004, nr 1, s. 201-213.

Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, "Przestrzenie Teorii" 2004, z. 3/4, s. 279-321.

Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim 1920-1939­, "Teksty Drugie" 2005, nr 5, s. 53-81.

Wielojęzyczność jako chwyt, "Teksty Drugie" 2009, nr 6, s. 48-65.

Od sjużetu do plotu (i z powrotem), "Przegląd Rusycystyczny" 2010, nr 2 (130), s. 5-20.

Prestrukturalizm i antydarwinizm"Świat i słowo" 2010, nr 1 (14): Zmagania z Darwinem, s. 177-188.

Etiuda, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" tom 54, z.1 (107), 2011, s. 333-336.

Troublesome Epiphany in a Snowstorm. Aleksandr Blok’s “Dvenadtsat’" in Polish and English Rewritings, “Przegląd Rusycystyczny" 2011, nr 3 (135), s. 47–66.

Translators’ Thundering Voices. Vladimir Mayakovsky’s  “Nash Marsh" in Polish and English Translations, “Przegląd Rusycystyczny" 2012, nr 3 (139), s. 49-67.

Powieść filologiczna, "Zagadnienia Rodzajów Literackich", tom 55 , z.1 (108), 2012, s. 243-246.

Opyt – essai. Z problemów genologii komparatystycznej, "Przegląd Rusycystyczny" 2014, nr 1 (145), s. 5-26.

Wyobraźnia wyzwolona. Kubistyczny model przekładu literackiego, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2014, nr 23 (43) (numer monograficzny: Wyobraźnia w przekładzie pod red. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Adriana Kovacheva, Anita Jarzyna, Ewa Rajewska, s. 81-100.

Mandelstam and the Revolution. Translation as the Manipulation of Literature, “Folio. A Student's Journal" 1999, nr 5/6, Institute of English Studies, Warsaw University, pp. 111-119. 

Tryptyk z Milczącym Chrystusem, w: "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego", red. Janusz Dobieszewski, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 58-72.

Must and its Polish equivalents, “Folio. A Student's Journal" 2000, nr 7/8, Institute of English Studies, Warsaw University, pp. 159-175.

Twixt ... ear and lip there’s many a slip or H. P. Grice’s Theory of Conversation in Practice, “Folio. A Student's Journal" 2000/2001, nr 11, Institute of English Studies, Warsaw University, pp. 63-73.

Semantyczne rytuały Olgi Freudenberg i Izraila Frank-Kamienieckiego, w: Literatura i rytuały ("Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2010, seria XVI), Wydawnictwo DIG, Warszawa 2010, s. 29-41.

Przekład jako metonimia, "Między Oryginałem a Przekładem", t. XVIII: Dominanta a przekład, red. Jerzy Brzozowski i Anna Bednarczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 84-98.

Parateksty w przekładzie literaturoznawczym, "Między Oryginałem a Przekładem",  t.  XVII: Parateksty przekładu, red. Elżbieta Skibińska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 217-229. 

The Conceptual Art of Translation, "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo" 2013, nr 3(6), cz. 1: Sources of Verse. Ed. by Witold Sadowski and Aleksandra Kremer, s. 107-124 (przedruk: The Conceptual Art of Translation, w: Polish Translation Studies in Action, ed. by Magda Heydel i Piotr de Bończa Bukowski, Frankfurt/M. – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften 2019 (w druku).

 

Przekład udomowiony w kulturze polskiej wczesnego modernizmu. "Między oryginałem a przekładem", t. XXVI: Przekład w kulturze, red. Jerzy Brzozowski, Adriana Sara Jastrzębska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 101-115.

Reminiscencja stylistyczna w przekładzie, "Między oryginałem a przekładem", t. XXIX: Dylematy stylizacji w przekładzie, red. Jerzy Brzozowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, cz. 1, s. 35-54.

Multisensory Modalities and Modernist Translation, special issue of CounterText on Multisensory Encounters with the Literary. Guest editor: Giuliana Fenech, Edinburgh 2.3 (2016), pp. 283-306.

(Re)writing the History of Polish Literary Studies Through Translation. The Case of Ireneusz Opacki’s “Royal Genres", w: Writing History – Shaping History of (not only Polish) Literary Studies, wstęp, wybór i opracowanie Danuta Ulicka, w: “Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2017, nr 2 (47), pp. 85-100.

Jutro: posthumanistyczny przekład artystyczny, w: "Między oryginałem a przekładem": Typowe i nietypowe role tłumacza: wczoraj, dziś, jutro, red. A. Jastrzębska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, cz. 1, s. 35-54. 

Epokha ostraneniia: Russkii formalizm i sovremennoe gumanitarnoe znanie ed. by Ia. Levchenko and I. Pil'shchikov [a review], "Slavic Review. Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies", University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, USA 2018, Volume 77, number 3 (Fall issue): Beyond the Iron Curtain: Eastern Europe and the Global Cold War,Cluster Guest Editors: Theodora Dragostinova and Małgorzata Fidelis, pp. 856-857. 

In the Light of Flickering Lamps by Tadeusz Różewicz, w:  New England Review (NER) Polish Poetry Supplement, ed. by Ellen Hinsey, trans. Jakob Ziguras, Middlebury College, Vermont, USA,  2019) (s. 70-71: “Commentary on Selected Poems").

Młoda proza polska przed lustrem [rec. monografii Iriny Adelgejm, Psichołogija poetiki: Autopsichotierapiewticzeskije funkcyi chudożestwiennogo tieksta (na matieriale polskoj prozy 1990-2010-ch gg.), "Indrik", Moskwa 2018, 649 s. ("Sowriemiennyje litieratury stran Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropy", Institut Sławianowiedienija RAN, otwietstw. ried. N.N. Starikowa, recenzenty: W.W. Moczałowa, S.F. Musienko)], "Pamiętnik Literacki" 2019, nr 3 (w druku).

 

Rozprawy w monografiach zbiorowych 

Obraz-pojęcie-narracja: "noologia" Olgi Michajłowny Frejdenberg, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 252-281.

Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku­, w: Literatura i wiedza, red. Włodzimierz Bolecki i Elżbieta Dąbrowska, Warszawa 2006, s. 177-205 (wersja skrócona: Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim 1920-1939­  "Teksty Drugie" 2005, Nr 5, s. 53-81).

Językoznawcza utopia Nikołaja Jakowlewicza Marra oraz jej realizacje w rosyjskim literaturoznawstwie paleontologicznym i poezji futurystycznej, in: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach. Tom II ("Obóz.Problemy narodów byłego obozu komunistycznego" 2007, Nr 47), Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 23-42.

Poetyka przekładu literaturoznawczego. W: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga Jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana, red. Tomasz Mizerkiewicz i Agata Stankowska, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, s. 519-534.

Od sjużetu do plotu (i z powrotem), w: Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie, red. Piotr Fast i Alina Świeściak, przy współpracy Agaty Olszty, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Katowice-Częstochowa 2010 ("Studia o przekładzie" pod red. Piotra Fasta, nr 28), s. 55-73 (przedruk z: "Przegląd Rusycystyczny" 2010, nr 2 (130), s. 5-20).

Wczesnomodernistyczna krytyka przekładu (w Polsce), w: Historyczne oblicza przekładu, red. Piotr Fast i Anna Car przy współpracy Agaty Olszty, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Katowice–Kraków 2011 ("Studia o przekładzie" pod red. Piotra Fasta, nr 31), s. 35–49.

Wielojęzyczność jako chwyt, w: Kultura w stanie przekładu: translatologia – komparatystyka – transkulturowość, red. Ewa Kraskowska i Włodzimierz Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 91-118 (wersja skrócona: Wielojęzyczność jako chwyt, "Teksty Drugie" 2009, nr 6, s. 48-65).

Etiuda jako gatunek literaturoznawczy, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, red. Danuta Ulicka i Włodzimierz Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 38-53.

Formaliści i jafetydologia, w:  Literatura i socjalizm, red. Katarzyna Chmielewska, Dorota Krawczyńska i GrzegorzWołowiec, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012,  s. 58-96.

Parnasistowski model przekładu literackiego (Antoni Lange, Walerij Briusow, Vladimir Nabokov), w: Wielcy tłumacze, red. Piotr Fast i Justyna Pisarska, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Katowice–Kraków 2012 ("Studia o przekładzie" pod red. Piotra Fasta, nr 33), s. 1-23.

Modernist Models of  Literary Translation.  At the Intersection of Translation Studies and New Modernist Studies, w: Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation Among Cultural Turns, ed. Katarzyna Lukas, Izabela Olszewska and Marta Turska ("Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur". Herausgegeben von Stefan H. Kaszyński, Andrzej Kątny und Maria Krysztofiak-Kaszyńska), Band 7, Frankfurt/M. – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften 2013, s. 71-82.

Przekład w imperium symbolizmu, w: Przekład – kolonizacja czy szansa?, red. Piotr Fast, Wacław Osadnik, Katowice "Śląsk"/ Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych 2013 ("Studia o przekładzie" pod red. Piotra Fasta, nr 35), s. 7-41.

Ekwiwalencja tekstowa w teorii przekładu i wersologii, w: Potencjał wiersza, red. Witold Sadowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, pp. 56-72.

Kolaż, centon, ready-made jako techniki translatorskie, w: Strategie translatorskie (od modernizmu do postpostmodernizmu), red. Piotr Fast, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"/ Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2014 ("Studia o przekładzie" pod red. Piotra Fasta, nr 37), s. 57-92. 

Dada Ubu. Przekład  Jana Gondowicza w teatrze Jana Klaty, w: Tłumacz i zdrada, red. Piotr Fast i Justyna Pisarska, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"/ Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2015 ("Studia o przekładzie" pod red. Piotra Fasta, nr 38), s. 69-92.

Przekład modernistyczny (modele i opozycje). w: Współczesne dyskursy konfliktu: literatura – kultura – język, red. Włodzimierz Bolecki, Wojciech Soliński i Maciej Gorczyński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 45-90. 

The Translational Turn in Modernism Studies, w: Translation in Culture, red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech i Marta Mamet-Michalkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 13-38.

Przekład jako metodologia przekładu, w: Reguły gier. Między normatywizmem a dowolnością w przekładzie, red. Piotr Fast, T. Markiewka i Justyna Pisarska ("Studia o przekładzie" pod red. Piotra Fasta) , Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"/ Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2016, s. 8-29 (w druku).

Modalność – podmiotowość – przekład literacki: kierunki antropocentryczne w translatologii kulturowej, w: (W) sieci modernizmu. Księga Jubileuszowa z okazji 65 urodzin prof. dr hab. Włodzimerza Boleckiego, red. M. Rembowska-Płuciennik, A. Kluba, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 167-189.
Umnyje pieriewody zaumi. Strategii polskich pieriewodczikow, w: Polsko-russkij litieraturnyj transfier: recepcyja i pieriewody, ried. G.G. Wiekszyn, M. Pąkciński, Moskwa 2017.

Translating Transrational Philosophical Discourse: an Exercise in Historical-Comparative Epistemology, w: Traduction et Philosophie/Translation and PhilosophyClaire Wrobel (dir.), "Colloques", Presses Universitaires de Paris II, Paris 2017, pp. 169-182.

Translation Studies (From Theories of Literary Translation to a Paradigm of Modernity), w: Literary Theory between East and West Transcultural and Transdisciplinary Movements from Russian Formalism to Cultural Studies. An International Handbook. Edited by Michał Mrugalski, Schamma Schahadat, Danuta Ulicka, Irina Wutsdorff, Berlin: de Gruyter 2019) (w druku).

 Introduction (wraz M. Rembowską-Płuciennik, B. Śniecikowską), Misunderstanding as Innovation, w: Understanding Misunderstanding. Vol. 1: Cross-Cultural Translation, ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska, “Cross-Roads. Studies in Culture,Literary Theory, and History", ed. Ryszard Nycz, Vol. 18). Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2019 (w druku). Introduction (wraz z M. Rembowską-Płuciennik, B. Śniecikowską). Misunderstanding as a Mode of Cultural Creativity, Vol. 2: Artistic Practices, ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska, “Cross-Roads. Studies in Culture,Literary Theory, and History", ed. Ryszard Nycz, Vol. 18). Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2019 (w druku). Why Light up the Stars? The Transrational Experiments of Russian Cubo-Futurists in the History of 20th-Century Polish Literature, w: Retracing the History of Literary Translation in Poland, ed. by Magda Heydel (“Routledge Studies in Translation and Interpreting History", ed. Christopher Rundle, Michaela Wolf, Pekka Kujamäki), New York: Routledge 2020 (w przygotowaniu do druku).

Artykuły w słownikach i encyklopediach tematycznych 

Freudenberg OlgaFreidenberg Olga/ Frejdenberg Olga, w: Idei w Rossii = Ideas in Russia =  Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, T. 8, red. Janusz Dobieszewski, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2014,s.  500-506.

Paleontologia semantyczna kultury/ Semantic Paleontology of Culture/ Semanticzeskaja paleontologia kultury – Idei w Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. J. Dobieszewski, T. 8, red. Janusz Dobieszewski, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2014, s. 384-389.

Artykuły w internetowej encyklopedii tematycznej Sensualność w kulturze polskiej. Reprezentacje zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności, red. Włodzimierz Bolecki, 2013 (http://sensualnosc.ibl.waw.pl/):

Dezautomatyzacja

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/dezautomatyzacja-63/

Ekwiwalencja sensoryczna 

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/ekwiwalecja-sensoryczna-218/

Fokalizacja zmysłowa w przekładzie

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/fokalizacja-zmyslowa-w-przekladzie-620/

Gest dźwiękowy

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/gest-dzwiekowy-64/

Kinestezja

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/kinestezja-65/

[także w wersji anglojęzycznej: Kinesthesia. Trans. Krzysztof Majer, http://sensualnosc.ibl.waw.pl/en/articles/kinesthesia/]

Kinestezja artykulacyjna

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/kinestezja-artykulacyjna-66/

[także w wersji anglojęzycznej: Articulatory Kinesthesia. trans. Krzysztof Majer,http://sensualnosc.ibl.waw.pl/en/articles/articulatory—kinesthesia/]

Komunikacja niewerbalna a przekład

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/komunikacja-niewerbalna-a-przeklad-403/

Przekład synestezyjny

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/przeklad-synestezyjny-294/

Somatyka przekładu

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/somatyka-przekladu-217/

Translatologia i sensualność

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/translatologia-i-sensualnosc-406/

Zapach jako koncept krytycznotranslatorski

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/zapach-jako-koncept-krytycznotranslatorski-280/

Dotyk jako koncept krytycznotranslatorski

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/dotyk-jako-koncept-krytycznotranslatorski-634/

Zmysły w modernistycznej krytyce i teorii przekładu http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/zmysly-w-modernistycznej-krytyce-i-teorii-przekladu-621/

Audialna dominanta przekładu

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/audialna-dominanta-przekladu-635/

Somatyczne metafory przekładu

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/somatyczne-metafory-przekladu-219/

 

 

Przekłady naukowe

 

Maksim Szapir, Filologia jako fundament wiedzy humanistycznej. O głównych kierunkach badawczych filologii teoretycznej i stosowanej, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych. Wybór Maria Prussak, oprac. red. Paweł Bem. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 79-91.

Michaił Gasparow, Pamięci Siergieja Awierincewa, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych. Wybór Maria Prussak, oprac. Red. Paweł Bem. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 41-46.

Siergiej Awierincew, Filologia, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz (z powodu ograniczeń dostępu do praw autorskich tekst ukazał się jedynie we fragmentach), w: Maria Prussak, Filolog w poszukiwaniu dwudziestowiecznej tożsamości. Zamiast wstępu, w: Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych. Wybór Maria Prussak, oprac. Red. Paweł Bem. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 7-15.

Clive Scott, Przekład i przestrzenie lektury [Translation and the Spaces of Reading], przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2014, nr 23 (43) (numer monograficzny: Wyobraźnia w przekładzie pod red. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Adriana Kovacheva, Anita Jarzyna, Ewa Rajewska, s. 209-226 (ERIH).
Michaił Bachtin, Język w literaturze artystycznej (Jazyk w chudożestwiennoj litieraturie), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 1, s. 439-447.

Michaił Bachtin, Satyra (Satira), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 1, s. 353-370.

Michaił Bachtin, "Słowo o wyprawie Igora" w historii epopei ("Słowo o połku Igor’jewie" w istorii epopiei), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 1, s. 387- 389.

Iwan Kanajew, Współczesny witalizm (Sowriemiennyj witalizm), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 1, s. 71-93.

Paweł Miedwiediew, Naukowy salieryzm (O metodzie formalnej (morfologicznej)) (Uczenyj salierizm. Formalnyj (morfołogiczeskij) mietod), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 1, s. 55-68.

Paweł Miedwiediew, Nauka o ideologiach i jej aktualne zadania (Formal’nyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje wwiedienije w sociołogiczeskuju poetiku) (fragmenty), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 1, s. 137-146.

Aleksandr Michailovic, Bachtinowska koncepcja słowa (Bakhtin's Conception of Discourse (Slovo)w:  Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 2, s. 81-115.

Jurij i Daria Miedwiediewowie, Koło Bachtina jako "kolektyw myślowy" (Krużok M. M. Bachtina kak "myslaszczij kollektiw)w:  Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 2, s. 279-296.

Władimir Ałpatow, Koło Bachtina i problemy lingwistyki (Krużok M. M. Bachtina i problemy lingwistiki), w:  Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową D. Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 2, s. 297-318.

Jerome Bruner, Kultura edukacji (The Culture of Education). Wstęp Anna Brzezińska. "Universitas", Kraków 2006, s. 278 (wyd. 2 w roku 2010).

Olga M. Freudenberg, Gra w kości (Igra w kosti), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa Danuta Ulicka, wstęp Wincenty Grajewski, "Universitas" Kraków 2005, s. 63-72.

Olga M. Freudenberg, Pochodzenie narracji (Proischożdienije narracii), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa Danuta Ulicka, wstęp Wincenty Grajewski, "Universitas" Kraków 2005, s. 281-308.

Olga M. Freudenberg, Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XI (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XI), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa Danuta Ulicka, wstęp Wincenty Grajewski, "Universitas" Kraków, 2005, s. 249-262.

Olga M. Freudenberg, Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XII (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XII), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa Danuta Ulicka, wstęp Wincenty Grajewski, "Universitas" Kraków, 2005, s. 263-280.

Nina Braginska, Opowiadanie/narracja jako produkt uboczny egzegezy (Narrative as a By-Product of Exegesis), w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Zofia Mitosek and Joanna Mueller, "Universitas“, Kraków 2004, s. 285-302.

John Neubauer, Czy zachodnia teoria opowiadania ma zastosowanie uniwersalne? (Is Western Narrative Theory Universally Applicable?), w:  Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Zofia Mitosek and Joanna Mueller, "Universitas“, Kraków  2004, s. 175-186.

Danuta Ulicka, The Non-Narrative Concept of Literary Studies Discourse (Nienarracyjna koncepcja dyskursu literaturoznawczego), w: The Narrative in the Light of Comparative Studies. Anthropology of the Narrative. Le rěcit la perspective des ětudes comparatives, ed. by Zofia Mitosek and Joanna Mueller, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2005, s. 131-145.

Michaił W. Dmitriew, Łacina jako medium wpływów zachodnich w kulturach wschodniosłowiańskich XVI–XVIIw., (Latin as a Medium of Western Influence upon East European Cultures of 16-17th  centuries), w: Łacina jako język elit. Respublica Polonorum versus Respublica Litteraria Europaea, red. Jerzy Axer, Wydawnictwo OBTA, Warszawa 2004, s 343-373.

Walentina Kalinina, Antroponimy jako wyznaczniki tożsamości etnicznej (Antroponimy kak faktor etnicheskogo identiteta), w: "Rubikon. Kwartalnik Naukowy" Nr 1-4 (16-19), I-IV kwartał 2002, s. 13-19.

Władimir Sołowiow, O przyczynach upadku światopoglądu średniowiecznego (O prichinach upadka srednevekovogo mirovozzreniia), w: “Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2002 Nr 2, s. 45-56 (ERIH).

Krzysztof Wrocławski, Croatian, Macedonian and Ukrainian National Ideas of their Ethnogeny (Wizje własnej etnogenezy w niektórych słowiańskich ideach narodowych (na przykładzie chorwackim, macedońskim i ukraińskim), w: The National Idea as a Research Problem, ed. by Jolanta Sujecka, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2002, s. 241-254.

Michaił Bachtin, Z problemów teorii powieści. Z problemów teorii śmiechu. <O Majakowskim> (K woprosam tieorii romana. K woprosam tieorii smiecha. <O Majakowskom>), “Przestrzenie Teorii" 2002 Nr 1, s. 233-247 (ERIH);przedruk w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009,T. 1, s. 373-385.

Michaił Bachtin, <Retoryka,o ile jest kłamliwa...> (<Rietorika, w mieru swojej lżywosti…>), “Przestrzenie Teorii" 2002 Nr 1, s. 225-232 (ERIH); przedruk w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  "Universitas", Kraków 2009, T. 1, s. 391-397.

Nikołaj Bierdiajew, Konstantin Leontjew. Filozof reakcyjnego romantyzmu (Konstantin Leontjew. Fiłosof reakcyonnoj romantiki), "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego" pod red. Janusza Dobieszewskiego, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 204-226.

Lew Karsawin, Fiodor Pawłowicz Karamazow jako ideolog miłości (Fiodor Pawłowicz Karamazow kak idieołog lubwi), "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego" pod red. Janusza Dobieszewskiego, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 176-190.

Przekłady streszczeń artykułów naukowych w monografiach zbiorowych:

Metody kartograficzne a możliwości systemów komputerowych – Kartograficzeskij mietod i wozmożnosti kompiutiernych sistiem. Red. Aleksander M. Berlant i Jacek Pasławski. Wspólna publikacja Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Moskiewskiego. Warszawa 2001.

Karol Wojtyła. Poeta. red. Witold Sadowski i Jacek Głażewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  2006.

 

Recenzje naukowe

Domy słowiańskiej świadomości (J. Sujecka, Ikona domu), "Nowe Książki" 2002, nr 6, s. 50-51 [przekład na j. bułgarski: Obitaliszcza na sławjanskogo s’znanie. Priewiedie ot polski Wiera Diejanowa, http://dejana.darl.eu/public/sujecka/ikona.htm].

Wzgardzonych rozsławić (E. Przybył, W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVIIw.), "Nowe Książki" 2000, nr 4, s. 14-15.

Od Anatewki do... rozczarowania (W. Wilczyński, Leksykon kultury ukraińskiej), "Nowe Książki" 2001, nr 4, s. 54.

Próby tożsamości (K. Pieniążek, Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia. Z problemów poezji chorwackiego ekspresjonizmu), "Nowe Książki" 2001, nr 5, s. 58-59.

Poeci smutnej iluminacji? (B. Karwowska, Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych), "Nowe Książki" 2001, nr 7, s. 12-13.

Białoruski “las rzeczy"  (S. Janowicz, Annus Albaruthenicus), "Nowe Książki" 2001, nr 9, s. 10.

Odnaleźć się w przekładach (H. Stephan, Życie w przekładzie), "Nowe Książki" 2002, nr 9, s. 52-53.

[nota wydawnicza bez tytułu] (Elżbieta Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu), "Nowe Książki" 2002, nr 5, s. 22.

[nota wydawnicza bez tytułu] (Rozważania metodologiczne. Język-literatura-teatr, red. Edward Kasperski), "Nowe Książki" 2001, nr 7, s. 18-19.

[nota wydawnicza bez tytułu] (Ewa Głębicka, Grupy literackie w Polsce 1945-1989), "Nowe Książki" 2001, nr 1, s. 18.

 

Recenzje literackie

Veraikon smutku i zachwycenia (S. Kobielus, Na wschód od duszyUciekające krajobrazy), "Nowe Książki" 2000, nr 9, s. 29.

Baśń ze znakiem cienia (W. Szewczuk, Oko otchłani), "Nowe Książki" 2000, nr 7, s. 69.

Pieśń o nowym Ilionie (I. Kadare, Potwór), "Nowe Książki" 2000, nr 11, s. 68-69.

Skrybomaniactwo (J.-M. Laclavetine, Przeklęta pierwsza linijka), "Nowe Książki" 2001, nr 2, s. 53.

Meksykański mural z Laurą Diaz (C. Fuentes, Lata z Laurą Diaz), "Nowe Książki" 2001, nr 8, s. 42-43.

Szekspir Ostatniego Lamparta (G. Tomasi di Lampedusa, Szekspir), "Nowe Książki" 2001, nr 10, s. 13.

Baśń nocy tysięcznej drugiej? (G. B. Nahai, Księżyc i Anioł), "Nowe Książki" 2001, nr 11, s. 38-39.

Jest szalona. Powtarza dawne legendy"  (C. Fuentes, Urodziny), "Nowe Książki" 2001, nr 12, s. 34.

Zakładnicy jednej opowieści (F. David, M. Kovač, Kiedy kwitnie zło. Książka listów 1992-1995), "Nowe Książki" 2002, nr 1, s. 46-47.

Donos z nowego wspaniałego świata (F. Beigbeder, 29.99), "Nowe Książki" 2002, nr 2, s. 22-23.

Allende w gabinecie luster (C. Correas Zapata, Isabel Allende, Życie i duchy), "Nowe Książki" 2002, nr 3, s. 29.

Między muszlą a światem (D. Hodrova, Pod dwiema postaciami), "Nowe Książki" 2002, nr 3, s. 48-49.

Oczami puchacza (M. Stojić, Strzała w popiele), "Nowe Książki" 4/2002.

Zjedz cynamonowe serduszko! (J. Lahiri, Tłumacz chorób), "Nowe Książki" 10/2002, s. 30.

Kim jest ta szalona dziewczynka? (S. Popescu, Wylinka), "Nowe Książki" 10/2002, s. 54-55.

Współczesne Szeherezady (I. Nowicka, Kolacja cyprysu i ognia), "Nowe Książki" 2002 nr 12, s. 58-59.

[nota wydawnicza bez tytułu] (Leon Zdzisław Pokorski, Anioły też płaczą), "Nowe Książki" 2000 nr 12, s. 57.

[nota wydawnicza bez tytułu] (Michała Aniempadystau i Lawona Wolskiego Narodny Albom), "Nowe Książki" 2001, nr 9, s. 11.

Na zawsze Rominka (R. Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku), Internetowy tygodnik społeczno-kulturalny Latarnik http://www.latarnik.pl. 2001, nr 25

Miłość jak Amur (A. Makine, Rzeka miłości), Internetowy tygodnik społeczno-kulturalny Latarnikhttp://www.latarnik.pl. 2001, nr 26

Wstąp w ten krajobraz (T. Venclova, Rozmowa w zimie), Internetowy tygodnik społeczno-kulturalny Latarnikhttp://www.latarnik.pl 2001, nr 23

Przegląd rosyjskiej prasy literackiej (czerwiec/2001), Internetowy tygodnik społeczno-kulturalny Latarnikhttp://www.latarnik.pl.

Przegląd rosyjskiej prasy literackiej (lipiec/2001), Internetowy tygodnik społeczno-kulturalny Latarnikhttp://www.latarnik.pl.

 

Krytyka teatralna

Lekki oddech (rec. ze spektaklu "Wassa Żeleznowa" Maksima Gorkiego w adaptacji Krystyny Jandy i reżyserii Waldemara Raźniaka, 20 stycznia 2010), "Teatr" 2010, nr 4, s. 40-41.

 

 Wywiady

Otworzyć okna Eskorialu na oścież. Z Carlosem Fuentesem rozmawia Tamara Brzostowska, "Nowe Książki" 2002, nr 9, s. 4-6. 

 

UDZIAŁ W ŻYCIU NAUKOWYM 

 

Projekty badawcze

2017-2022: Pisma zebrane Janusza Sławińskiego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku". Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Kluba, prof. IBL PAN. Funkcja w projekcie: wykonawca.

2011-2015: Modernistyczne modele przekładu literackiego – indywidualny grant badawczy w ramach Konkursu OPUS, Narodowe Centrum Nauki, DEC-2011/01/B/HS2/03292). Funkcja w projekcie: Kierownik.

2011-2012: Indywidualny roczny grant badawczy w ramach programu stypendialnego "Młody IBL" ogłoszonego przez Dyrekcję Instytutu Badań Literackich PAN na realizację jednego z modułów projektu badawczego Formy i gatunki literaturoznawcze w Europie Środkowo-Wschodniej, obejmującego Gatunki literaturoznawcze polskiego i rosyjskiego prestrukturalizmu. Funkcja w projekcie: Kierownik.

2009-2012: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik projektu:  prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki. Projekt rozwojowy realizowany w ramach grantu na projekty zamawiane, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr projektu N R17 0005 06/2009). Funkcja w projekcie: Koordynator działów poetyki, teorii literatury i translatologii, redaktor i autor haseł z zakresu poetyki, teorii literatury i translatologii.

2009: Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program KWERENDA. Projekt badawczy Paleontologia kultury w kręgu Nikołaja Marra zrealizowany w archiwach i bibliotekach Sankt-Petersburga, Federacja Rosyjska: Sankt-Pietierburgskij Filiał Archiwa Rossijskoj Akadiemii Nauk (PFA RAN), Archiw Biblotieki RAN oraz Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Litieratury i Iskusstwa Sankt-Pietierburga (CGALI). Biblotieka Rossijskoj Akadiemii Nauk, Bibliotieka Instituta Lingwisticzeskich Issledowanij Rossijskoj Akadiemii Nauk (ILI RAN), Biblotieka Sankt-Pietiersburskogo Filiała Instituta Wostokowiedienija Rossijskoj Akadiemii Nauk (SPbFIW RAN), a także Nacyonalnaja Biblotieka im. M. J. Sałtykowa-Szczedrina. Funkcja w projekcie: Kierownik.

2004-2006: Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku w ramach Subsydium Profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Mistrz) prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego. Funkcja w projekcie: Członkini zespołu badawczego.

Uczestnictwo w projektach translatorskich (zob. III Q: Przekłady monografii i rozpraw naukowych):

2001-2004, 2006-2009: projekt translatorski prof. dr hab. Danuty Ulickiej (Zakład Poetyki i Teorii Literatury, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego). Przygotowanie  polskich przekładów wybranych prac Michaiła Bachtina z lat 1940-1960 oraz studiów bachtinologicznych. Funkcja w projekcie: wykonawca – członkini zespołu translatorskiego.

2004-2006: projekt translatorski prof. dr hab. Danuty Ulickiej (Zakład Poetyki i Teorii Literatury, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego). Przygotowanie  polskich przekładów wybranych prac Olgi Freudenberg.Funkcja w projekcie: wykonawca – członkini zespołu translatorskiego. 

 

Stypendia i nagrody 

2011-2015: Stypendium Naukowe dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2011: laureatka konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Monografie FNP" za monografię naukową Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim.

2005: Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Start – Stypendium krajowe dla młodych uczonych).

2004: Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Start – Stypendium krajowe dla młodych uczonych).

2004-2006: Stypendium naukowe Laureata Konkursu o Subsydium dla Uczonych ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego (Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku).

2005: Stypendium Fundacji "Instytut Artes Liberales" na pracę nad dysertacją doktorską.

2004: Stypendium Fundacji "Instytut Artes Liberales" na pracę nad dysertacją doktorską.

2003: Nagroda II stopnia im. Jana Józefa Lipskiego za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, przyznawana z ramienia Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" za pracę magisterską Poetyka baśni w "Piesniach Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Głowińskiego.

2000/2001, 2001/2002: Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce. 

 

Staże i zagraniczne

2006 (grudzień): Pobyt badawczy w Instytucie Słowianoznawstwa (Wydział Historii Literatur Słowiańskich oraz Centrum Badań nad Współczesnymi Literaturami Europy Środkowej i Wschodniej) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie w ramach porozumienia o międzynarodowej współpracy naukowej między Rosyjską Akademią Nauk a Polską Akademią Nauk.

2009 (maj-czerwiec): praca badawcza w archiwach i bibliotekach Sankt-Petersburga, Federacja Rosyjska: Sankt-Pietierburgskij Filiał Archiwa Rossijskoj Akadiemii Nauk (PFA RAN), Archiw Bibliotieki RAN oraz Central’nyj Gosudarstwiennyj Archiw Litieratury i Iskusstwa Sankt-Pietierburga (CGALI). Bibliotieka Rossijskoj Akadiemii Nauk, Bibliotieka Instituta Lingwisticzeskich Issledowanij Rossijskoj Akadiemii Nauk (ILI RAN), Bibliotieka Sankt-Pietiersburskogo Filiała Instituta Wostokowiedienija Rossijskoj Akadiemii Nauk (SPbFIW RAN), Nacyonalnaja Biblioteka im. M. J. Sałtykowa-Szczedrina – realizacja projektu badawczego Paleontologia kultury w kręgu Nikołaja Marra w ramach Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program KWERENDA).

2010 (październik): kwerenda biblioteczna w The British Library, Londyn (Wielka Brytania) na potrzeby projektu badawczego Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesność pod kieunkiem  prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego. (Projekt rozwojowy realizowany w ramach grantu na projekty zamawiane, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju N R17 0005 06/2009). Zakres kwerendy: kategorie sensualne w literaturoznawstwie modernistycznym.

2005 (listopad): kwerenda biblioteczna w The British Library, Londyn (Wielka Brytania) na potrzeby projektu badawczego Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku (w ramach Stypendium naukowego Laureata Konkursu o Subsydium dla Uczonych ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego). Zakres kwerendy: zagadnienia przekładu modernistycznego.

 

Wykłady i odczyty

Wykład otwarty wraz z prezentacją multimedialną Awangarda w przekładzie (w ramach obchodów Stulecia Awangardy w Polsce). Organizator: Muzeum Narodowe w Warszawie i Instytut Badań Literackich PAN (4 października 2017).

Modele przekładu modernistycznego – odczyt z prezentacja multimedialną na posiedzeniu plenarnym Komitetu Słowianoznawstwa PAN 13 czerwca 2016 (Warszawa).

 Wykład otwarty z prezentacją multimedialną Konceptualna sztuka przekładu Ewy Partum w Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego "Związki literatury i sztuk wizualnych po 1945 roku" realizowanego przez zespół w składzie: Tomasz Bocheński (UŁ), Magdalena Lachman (UŁ), Daniel Muzyczuk (MSŁ), Paweł Polit (MSŁ), Agnieszka Rejniak Majewska (UŁ), Beata Śniecikowska (IBL PAN), Aleksander Wójtowicz (UMCS) - 31 marca 2016, Muzeum Sztuki w Łodzi.

Odczyt Tradycje warszawskiej szkoły strukturalnej. "Bohater wieloznaczny. O humanistyce w czasach niezbyt humanistycznych (w 80 rocznicę urodzin Michała Głowińskiego)" (Polski PEN Club, Warszawa 2014).

Odczyt wraz z prezentacją multimedialną Teoretycznoliteracki biologizm w Rosji poczatku XX wieku (na marginesie "rosyjskiej szkoły morfologicznej" i paleontologicznej szkoły Nikołaja Marra). Międzynarodowe warsztaty translatorsko-rosjoznawcze zorganizowane przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego (Krzyżowa 2005).

 

Międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe - udział z referatem

 

 

 

 

 

Referat wraz z prezentacją multimedialną: Groteska antropologiczna w przekładzie, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Czynnik ludzki w przekładzie literackim – teorie, historie, praktyki / The Human Factor in literary translation – theories, histories, practices, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5-7 czerwca 2019 w Poznaniu. 

Referat wraz z prezentacją multimedialną: The Illusion of Translating: The Transfer and Circulation of Experimental Poetics, International Biannual Conference "Meaning in Translation: Illusion of Precision", RTU Lietišķās Valodniecības Institūts, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF), Rīgas Tehniskās universitātes w dniach 16-19 maja, 2018 w Rydze (Łotwa).

 

 Referat wraz z prezentacją multimedialną: Missemes: Risking a New Metalanguage for Translation Studies, International Conference “Translation, Interpreting and Culture: New Approaches and Old Dogmas (?)", Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre/ Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/ Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove/ Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave w dniach 26-28 września, 2018 w Nitrze (Słowacja). 

Referat wraz z prezentacją multimedialną: Postawangardowe style produkcji translatorskiej, Międzynarodowa konferencja naukowa "Peryferie i przekład"/ "Peripheries and Translation" organizowana przez Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Ustroniu (Ustroń, 11–13 października 2018).

Referat wraz z prezentacją multimedialną: Przekłady konceptualne i metawiersze-obiekty: z wewnątrz i z zewnątrz translatologii, V Ogólnopolska Konferencja Przekładoznawcza "Interdyscyplinarność w przekładzie" organizowana przez Katedrę Iberystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała, 6-7 kwietnia 2018).

Referat wraz z prezentacją multimedialną:  Innowacje i reminiscencje: translatorskie gry z awangardą, XXXI Konferencja Translatologiczna Przekład wobec estetyk i poetyk awangardowych" organizowana przez Komisję Przekładoznawczą Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych (19–22 kwietnia 2018, Sucha Beskidzka).

Referat wraz z prezentacją multimedialną: Sztuka post-przekładu. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu" organizowana przez Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Ustroniu w dniach 19–21 października 2017 roku. Referat wraz z prezentacją multimedialną: Translation and EstrangementEdward Balcerzan Translates Russian Futurists. Międzynarodowe warsztaty naukowe: "Poetik(en) der Lyrikübersetzung – Transkulturelle Űbergänge und Verwandlungen der Theorie zwischen Ost und West/ Poetics of Poetic Translation – Transcultural Transitions and  Theoretical Transformations between East and West", 5-6 lipca 2017, Tübingen, Niemcy, organizowana przez Philosophische Fakultät, Slavisches Seminar, Universität Tübingen,  i The Department of Slavic Languages and Literatures, Yale University, New Haven. Referat wraz z prezentacją multimedialną: Sztuka post-przekładu.Ogólnopolska konferencja naukowa Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu organizowana przez Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Ustroniu w dniach 19–21 października 2017 roku. Referat wraz z prezentacją multimedialną Umnyje pieriewody zaumi: stratiegii polskich pieriewodczikow.Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polsko-russkij litieraturnyj transfier: recepcyja i pieriewody" organizowana przez Rosyjską Bibliotekę Państwową dla Młodzieży (Rossijskaja gosudarstwiennaja biblioteka dla mołodieży), Federalną Agencję Prasy i Masowej Komunikacji (Federalnoje agentstwo po pieczati i massowym kommunikacyjam RF) Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Moskwie w dniach 24-27 lutego 2016 roku, Moskwa. 

Referat wraz z prezentacją multimedialną: Translating Trans-Sense  [Zaum] Philosophical Discourse. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Traduction et Philosophie/ Translation and Philosophy" organizowana przez Université Panthéon-Assas (Paris II) i Centre Bentham w Paryżu (Francja) w dniach 14-15 kwietnia 2016 roku.

Referat wraz z prezentacją multimedialną: Przekład jako metodologia przekładu.  XXIX Ogólnopolska Konferencja Translatologiczna "Reguły gier. Między normatywizmem a dowolnością w przekładzie" organizowana przez Komisję Przekładoznawczą Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w dniach 14–17 kwietnia 2016 roku w Suchej Beskidzkiej.

Referat wraz z prezentacją multimedialną Konflikty języków, poetyk i ideologii w modernistycznej praktyce translatorskiej. XLI Międzynarodowa Konferencja Teoretycznoliteracka "Współczesne dyskursy konfliktu: literatura – kultura – język" zorganizowana przez Pracownię Poetyki Historycznej IBL PAN, Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Jugowice 2013).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Ekwiwalencja jako koncept w teorii przekładu i wersologii. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wiersz. Rytm ― dźwięk ― obraz ― semantyka" zorganizowana przez Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich, Instytut Literatury Poskiej  Uniwersytetu Warszawskiego i Zakład Teorii Literatury Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Warszawa 2012). 

Referat wraz z prezentacją multimedialną Modernist Models of  Literary Translation.  At the Intersection of Translation Studies and New Modernist Studies. Międzynarodowa konferencja naukowa "Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns/ Translation Among Cultural Turns" zorganizowana przez  Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk 2011).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Etiuda jako gatunek pisarstwa literaturoznawczego.  XXXVIII Międzynarodowa Konferencja Teoretycznoliteracka "Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej – wizje i rewizje" zorganizowana przez Pracownię Poetyki  Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Zakład Poetyki, Teorii  Literatury i Metodologii Badań Instytutu Literatury  Polskiej Uniwersytetu (Świder koło Warszawy 2010).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Formaliści i jafetydologia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teoria literatury w świetle językoznawstwa zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Stację Naukową PAN w Moskwie (Toruń 2009).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Kolaż, centon, ready-made jako techniki translatorskie. XXVII Ogólnopolska Konferencja Translatologiczna Strategie translatorskie (od modernizmu do postpostmodernizmu) zorganizowana przez Komisję Przekładoznawczą Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych  (Sucha Beskidzka 2014).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Reminiscencja stylistyczna w przekładzie. Ogólnopolska Konferencja Translatologiczna Dylematy stylizacji w przekładzie zorganizowana przez  Katedrę Iberystyki i Katedrę Studiów Środkowoeuropejskich  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała 2014).  

Referat wraz z prezentacją multimedialną Przekład w imperium symbolizmu. XXVI Ogólnopolska Konferencja Translatologiczna "Przekład – kolonizacja czy szansa?" zorganizowana przez Komisję Przekładoznawczą Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach (Sucha Beskidzka 2013). 

Referat wraz z prezentacją multimedialną Przekład udomowiony w kulturze polskiej wczesnego modernizmu. Ogólnopolska Konferencja Przekładoznawcza "Przekład w kulturze" zorganizowana przez Katedrę Iberystyki oraz Katedrę Studiów Środkowoeuropejskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała 2013). 

Referat wraz z prezentacją multimedialną Wyobraźnia wyzwolona:  kubistyczny model przekładu literackiego.Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wyobraźnia w przekładzie" zorganizowana przez Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu oraz Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań 2012).

Referat wraz z prezentacją multimedialną:  Parnasistowski model przekładu (Antoni Lange, Walerij Briusow, Vladimir Nabokov. XXV Ogólnopolska Konferencja Translatologiczna "Wielcy tłumacze" zorganizowana przezKomisję Przekładoznawczą Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach (Sucha Beskidzka 2012).  

Referat wraz z prezentacją multimedialną Kategorie sensualne w translatologii. Ogólnopolskie interdyscyplinarne warsztaty naukowe w ramach projektu badawczego "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności"  (Serock 2012).

Referat wraz z prezentacją multimedialną: Przekład jako metonimia. XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dominanta a przekład" z cyklu "Między Oryginałem a Przekładem" zorganizowana przez Redakcję kwartalnika "Między Oryginałem a Przekładem" oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej (Bielsko-Biała 2011) (przewodniczenie obradom)

Referat wraz z prezentacją multimedialną Teoria literatury i teoria przekładu w witrynie "Sensualność w kulturze polskiej". Ogólnopolskie interdyscyplinarne warsztaty naukowe w ramach projektu badawczego "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności" (Serock 2011)

Referat wraz z prezentacją multimedialną: Wczesnomodernistyczna krytyka przekładu w Polsce. XXIV Ogólnopolska Konferencja Translatologiczna "Historyczne oblicza przekładu" zorganizowana przez Komisję Przekładoznawczą Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Wyższą Szkołę Europejską im. ks. J. Tisznera w Krakowie (Sucha Beskidzka 2011).

Referat Semantyczne rytuały Olgi Freudenberg i Izraila Frank-Kamienieckiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Literatura i rytuał" zorganizowana przez Pracownię Badań nad Tradycją Europejską Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownię Literatury Okolicznościowej i Użytkowej  Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie oraz redakcję rocznika "Napis" (Ciążeń koło Poznania 2010).

Referat Parateksty w przekładzie literaturoznawczym. XVII Ogólnopolska Konferencja Przekładowa "Parateksty przekładu" zorganizowana przez Zakład Przekładoznawstwa i Portugalistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2010).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Od sjużetu do plotu (i z powrotem) wraz z prezentacja multimedialną. Ogólnopolska XXIII Konferencja Translatologiczna "Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie" zorganizowana przez Katedrę Przekładoznawstwa Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Czestochowie pod auspicjami Komisji Przekładoznawczej Miedzynarodowego Komitetu Slawistów  (Kule koło Czestochowy 2010).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Prestrukturalizm i antydarwinizm. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Literatura i literaturoznawstwo po Darwinie. W 200-lecie urodzin Karola Darwina zorganizowana przez  Zakład Historii Literatury Poromantycznej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice 2009).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Wielojęzyczność jako chwyt. XXXVII Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka "Kultura w stanie przekładu" zorganizowana przez Pracownię Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  (Słubice 2009).

Referat Język(i) nauki o literaturze w przekładzie. Uniwersytecka sesja naukowa "Język(i) nauki o literaturze" zorganizowana przez Zakład Teorii i Historii Literatury XX wieku oraz Sztuki Przekładu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Kołobrzeg 2006).

Referat Dyskurs utopijny a dyskurs artystyczny i naukowy pierwszych dekad XX wieku. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Homo utopicus, terra utopica" zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej UW i Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytutu Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski (Wapowce koło Przemyśla 2006).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Metafory biologiczne w literaturoznawstwie rosyjskim pierwszych dekad XX wieku. Uniwersytecka sesja naukowa "Metafory w literaturoznawstwie" organizowana przez Zakład Teorii i Historii Literatury XX wieku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Kołobrzeg 2005).

Referat wraz z prezentacją multimedialną Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim lat 20.-30. XX wieku. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka "Literatura a wiedza" zorganizowana przez Pracownię Poetyki Historycznej IBL PAN i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (Kamień Śląski 2005).

Referat Obraz – pojęcie – narracja. "Noologia Olgi Michajłowny Freidenberg. XXXII Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka "Narracja i Tożsamość. Współczesne problemy antropologii literatury" zorganizowana przez Pracownię Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PANi Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Janowice 2003).

 

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 

2017: współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej "Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication“ [Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej] (7-8 grudnia 2017, Warszawa), organizowana przez Pracownię Poetyki Historycznej IBL PAN i Fundację "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych". 

2017: Międzynarodowe spotkanie translatorskie "Transl(oc)ation. Contemporary translation practices" [Prze-/wkład. Wokół współczesnych praktyk przekładowych], 7 grudnia 2017, Dom Literatury, Warszawa. Współprowadzenie spotkania (z dr hab. Beatą Śniecikowską, prof. IBL PAN)

2016: współorganizacja XXX Ogólnopolskiej Konferencji Translatologicznej Przekład i emocje organizowanej przez Komisja Przekładoznawczą Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Suchej Beskidzkiej, 2017. 

2015-2016: udział w komitecie organizacyjnym Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Polsko-russkij litieraturnyj transfier: recepcija i pieriewody" organizowanej przez Polską Akademię Nauk, Rosyjską Bibliotekę Państwową dla Młodzieży (Rossijskaja gosudarstwiennaja biblioteka dla mołodioży) oraz Federalną Agencję Prasy i Komunikacji Masowej (Federalnoje agentstwo po pieczati i massowym kommunikacyjam RF) (konferencja odbędzie się 24-27 lutego 2016 roku w Moskwie).

2011, 2012: udział w organizacji czterech ogólnopolskich interdyscyplinarnych warsztatów naukowych w ramach projektu "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności"  (Serock).

2003: współpraca translatorska w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych/ Narrative in the Light of Comparative Studies (Zespół Antropologii Opowiadania, Zakład Teorii Literatury i Poetyki, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski) (symultaniczne tłumaczenie obrad konferencyjnych, przekład abstraktów i artykułów do pokonferencyjnej monografii zbiorowej).

2003: współpraca w organizacji gościnnych wykładów prof. Borysa Uspienskiego (Uniwersytet Moskiewski/ Università degli Studi di Napoli Federico II) na Uniwersytecie Warszawskim.

2000: współpraca translatorska w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej The National Idea as a Research Problem, Instytut Studiów Slawistycznych Polskiej Akademii Nauk (przekład abstraktów i artykułów do pokonferencyjnej monografii zbiorowej).

 

 

 

Członkostwo w zespołach redakcyjnych, organizacjach naukowych

 

Od 2019: członkini zespołu redakcyjnego czasopisma przekładoznawczego "Przekładaniec" (Uniwersytet Jagielloński) 

Od 2019: członkini International Society for the Study of Surrealizm (ISSS)

 Od 2016: członkini International Association for Translation and Intercultural Studies

Od 2011: Prezes Zarządu Fundacji "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych"   
Od 2009 : członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (Oddział Warszawski)

Od 2017: członkini Rady Naukowej czasopisma "Przekłady Literatur Słowiańskich" (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski)

Od 2013: członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych 2003-2006: członkini Zespołu Redakcyjnego "Przeglądu Filozoficzno-Literackiego".

  

 

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

Członkini komisji ekspertów w Konkursie na priorytetowe zespoły badawcze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pt. "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wizja doskonałości badawczej" w ramach programu pod nazwą "Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza" przyznanego Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0007/SDU/2018/18

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSF) (international Peer-Reviewer),

Polish Institute of Advanced Studies, PIAST (Polski Instytut Studiów Zaawansowanych) (Peer-Reviewer),

Narodowe Centrum Nauki (członek zespołu ekspertów, recenzent)

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (członek zespołu ekspertów)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (recenzent)

Recenzent rocznika naukowego "TRANSFER. Reception studies" (Instytut Filologii Obcych,  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),

Recenzent czasopisma "Przekłady Literatur Słowiańskich",

Recenzent czasopisma "Między Oryginałem a Przekładem",

Recenzent "Rocznika Komparatystycznego" / "Comparative Yearbook"

Recenzent "Tekstów Drugich"

Recenzent "Zagadnień Rodzajów Literackich"

Recenzent "Przekładów Literatur Słowiańskich"

Recenzent "Przekładańca"

2011: członkini komisji Konkursu na nowego pracownika naukowego Instytutu Badań Literackich PAN.

2011: udział w rekrutacji do Collegium Invisibile, Uniwersytet Warszawski (egzaminator)

2009, 2010, 2016: udział w pracach jury zawodów ogólnopolskich (III stopnia) Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Instytut Badań Literackich PAN (członkini komisji egzaminacyjnej).

2015: opracowanie propozycji tematów z zakresu Teorii Literatury na Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego (centralny etap zawodów): "Literackość", "Teoria powieści", "Czas i przestrzeń w literaturze", "Teoria narracji", "Zagadnienia historii literatury", "Mity, archetypy i symbole", "Mimesis, prawda i fikcja".

2015: Opracowanie propozycji tematu z zakresu Teorii Literatury na Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego (szkolny etap zawodów): "Granice literatury".

2013: rewizja listy lektur z zakresu Teorii Literatury do Przewodnika po tematach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014).

 

Działalność organizacyjno-administracyjna i translatorska na rzecz społeczności akademickiej

 

2002-2006: praca na rzecz programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie: Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)(asystentka opiekuna roku),

2003-2004: praca na rzecz programu Akademia "Artes Liberales" (obecnie: Wydział "Artes Liberales")(przygotowanie rekrutacji, sekretarz Komisji Rekrutacyjnej),

2004, 2005 – koordynacja centralnego egzaminu z j. polskiego na Uniwersytecie Warszawskim,

2002-2006: wykonywanie prac translatorskich dla Zakładu Teorii Literatury i Poetyki (Instytut Literatury Polskiej UW), Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 

 

Dydaktyka 

2018/2019: Przekład modernistyczny: poetyka, historia, krytyka seminarium magisterskie dla studentów specjalności Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, studia dzienne, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński; promotorstwo prac magisterskich.

2016/2017 (semestr letni): wykład według programu autorskiego "Przekład modernistyczny", Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – 30 h

Indywidualna opieka naukowa nad studentami Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim (tutor):

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – Filologia Polska, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013: literaturoznawcze seminarium magisterskie (studia niestacjonarne)

2008/2009, 2009/2010: literaturoznawcze seminarium licencjackie (studia niestacjonarne)

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011: ćwiczenia z Poetyki (studia niestacjonarne)

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011: ćwiczenia z Teorii literatury (studia niestacjonarne)

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011: ćwiczenia z Metodologii badań literackich (studia niestacjonarne)

2009/2010: wykład z Metodologii badań literackich (studia stacjonarne)

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – Zakład Teorii Literatury i Poetyki, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego:

2004-2005, 2005/2006: ćwiczenia z teorii literatury (studia stacjonarne)

2002/2003, 2003-2004: konwersatorium z komparatystyki literackiej według programu autorskiego "Rosyjska komparatystyka literacka i kulturowa" (studia stacjonarne)

2002-2003: konwersatorium z komparatystyki literackiej według programu autorskiego "Komparatystyka jakotranslatologia" (studia stacjonarne)

Promotorstwo prac magisterskich i licencjackich (Filologia Polska,  Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia niestacjonarne): 8 wypromowanych prac magisterskich i 6 prac licencjackich.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku