Projekty w toku

Maria Dąbrowska – Anna Kowalska. Listy 1940–1949. T. 1–6

Kierowniczka: dr hab. Ewa Głębicka, prof. IBL PAN
grant NPRH
okres realizacji: 2022–2027
wartość dofinansowania: 962 203 zł
całkowity koszt inwestycji: 962 203 zł

"Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

kierownik: dr Iwona Wiśniewska

grant NPRH

okres realizacji: 2020-2025

Głównym celem projektu jest rozpoczęcie edycji krytycznej Dzieł zebranych autorki Nad Niemnem w formie nowoczesnej naukowej publikacji cyfrowej w otwartym dostępie. Postaci cyfrowej będzie towarzyszyła także wersja książkowa – wydana w niewielkim nakładzie. Jest to pierwszy etap pracy nad Dziełami zebranymi, które pragniemy otworzyć serią powieściową – opracowaniem utworów z początkowej dekady twórczej działalności pisarki. Drugi cel badań to kontynuacja niezwykle cenionego przez środowisko humanistyczne cyklu Listów zebranych Orzeszkowej. Zamierzamy opracować dwa tomy niepublikowanych dotąd listów pisarki: Do przyjaciół (w dwóch woluminach) i Do tłumaczy (w jednym woluminie) oraz dwa tomy korespondencji do Orzeszkowej: Listy Leopolda Méyeta (w trzech woluminach) oraz Listy redaktorów i wydawców (w dwóch woluminach).

Więcej informacji na temat projektu - w "Biuletynie Polonistycznym".
 

"Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

Nazwa programu: NAWA Promocja języka polskiego 2022

Nazwa projektu: "Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego
Dofinansowanie: [89 890 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [89 890 zł]
Okres realizacji: 2022-2023 
 
Celem projektu jest kształcenie studentów (przyszłych nauczycieli) i lektorów jpjo/2, w tym wykładowców metodyki uczenia (się) jpjo/2, z zakresu nauczania dzieci z Ukrainy z wykorzystaniem polskiej poezji dla dzieci (10-12 lat) (4,5,6 klasa).
Rezultatem projektu jest wzrost kompetencji studentów oraz wykładowców, promocja nowoczesnego podejścia w pedeutologii, a także wzbogacenie oferty szkoleniowej oraz oferty materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji polonistycznej i językowej. W efekcie działań powstanie pakiet edukacyjny oraz zostaną przeprowadzone szkolenia online na Ukrainie wraz z lekcjami pokazowymi opartymi na przygotowanych materiałach dydaktycznych.

Angielskie wydanie monografii "Błądzące słowa: Jacques Rancière i filozofia literatury" w Wydawnictwie Peter Lang

Nazwa programu: NPRH Uniwersalia 2.1

Nazwa projektu:  Angielskie wydanie monografii "Błądzące słowa: Jacques Rancière i filozofia literatury" w Wydawnictwie Peter Lang (NPRH/U21/SP/ 496001/2021/10)
Dofinansowanie: [74 628 zł]
Całkowita wartość inwestycji: 74 628 zł]
 
Celem projektu jest anglojęzyczna edycja książki Jerzego Franczaka "Błądzące słowa: Jacques Rancière i filozofia literatury". W ramach projektu zostanie wykonany przekład, opracowanie wydawnicze, wydanie drukiem oraz w formie e-booka przez wydawnictwo Peter Lang, promocja i globalna dystrybucja dzieła. Projekt skierowany jest do historyków, teoretyków i filozofów literatury oraz kulturoznawców, a szerzej do wszystkich zainteresowanych twórczością Rancière’a. Planowanym efektem projektu jest rozpropagowanie przyjętej w książce perspektywy teoretycznej i interpretacyjnej jako wkładu polskiej humanistyki w badania z zakresu filozofii literatury.

Anglojęzyczna edycja monografii "Historia literatury polskiej" Anny Nasiłowskiej w wydawnictwie Academic Studies Press

Nazwa programu: NPRH Uniwersalia 2.1

Nazwa projektu: Anglojęzyczna edycja monografii "Historia literatury polskiej" Anny Nasiłowskiej w wydawnictwie Academic Studies Press (NPRH/U21/SP/495691/2021/10)
Dofinansowanie: [153 642 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [153 642 zł]
 
Celem projektu jest anglojęzyczna edycja książki Anny Nasiłowskiej "Historia literatury polskiej". W ramach projektu zostanie wykonany przekład, opracowanie wydawnicze, wydanie drukiem oraz w formie e-booka przez wydawnictwo Academic Studies Press, promocja i globalna dystrybucja dzieła. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych kulturą i literaturą polską odbiorców zagranicznych, zarówno akademików, jak i nieakademików. Planowanym efektem projektu jest zwiększenie poza granicami Polski stanu wiedzy o polskiej kulturze i literaturze.

Anglojęzyczna edycja monografii Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki"

Nazwa programu: NPRH Uniwersalia 2.1
Nazwa projektu: Anglojęzyczna edycja monografii Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki" (NPRH/U21/SP/495982/2021/10)
Dofinansowanie: [59 268 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [59 268 zł]
 
Celem projektu jest anglojęzyczna edycja książki Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki". W ramach projektu zostanie wykonany przekład, opracowanie wydawnicze, wydanie drukiem oraz w formie e-booka przez wydawnictwo Peter Lang, promocja i globalna dystrybucja dzieła. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych polską teorią literatury odbiorców zagranicznych, przede wszystkim z kręgów akademickich. Planowanym efektem projektu jest zwiększenie poza granicami Polski stanu wiedzy o polskich propozycjach teoretycznoliterackich.

Archiwum kobiet: piszące. Kontynuacja

kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka
grant NPRH
na lata 2018-2023
 

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL".
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.
Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce. Projekt zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych.

 

 

Dokończenie Wydania sejmowego "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego - kontynuacja

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant NPRH
na lata 2018-2023

Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja

kierownik: prof. dr hab. Jacek Kopciński
grant NPRH
na lata 2018-2023

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią

kierownik: dr Ewa Cybulska-Bohusiewicz
grant NAWA
na rok 2020

Więcej informacji na temat projektu - w "Biuletynie Polonistycznym"

Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie IBL PAN i PJATK

kierownik projektu: Marek Troszyński
źródło finansowania: NCBiR (konkurs POWER)
czas trwania: sierpień 2018 - lipiec 2023

Infrastruktura bazodanowa Polskiej Bibliografii Literackiej – utrzymanie

kierownik: dr Tomasz Umerle
źródło finansowania: MNiSW (SPUB)
na lata 2020-2022

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Nazwa programu: NAWA Promocja języka polskiego 2022

Nazwa projektu:  Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii
Dofinansowanie: [99 919 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [99 919 zł]
Okres realizacji: 2022-2023
 
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii. Planujemy wykłady i warsztaty dla studentów (przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Metodycy jpjo z Instytutu Badań Literackich PAN wraz z wykładowcami z PUNO wykorzystają swoje doświadczenie, aby zaprezentować swoje pomysły do jak najbardziej efektywnego i nowoczesnego nauczania języka polskiego młodzieży dwujęzycznej, przygotowującej się do egzaminu GCSE (General Certificate of Secondary Education), który jest po zakończeniu szkoły średniej gimnazjalnej, według państwowego systemu brytyjskiego. Odpowiada on ESOKJ (nie we wszystkich zakresach) poziomowi B1. Dlatego przeprowadzimy ankiety, konsultacje, rozmowy online z wykładowcami, studentami, lektorami w Wielkiej Brytanii, które wskażą na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zdawania egzaminu GCSE.
Po konsultacjach zespołu lidera i partnera dokonamy także wyboru literatury polskiej, dzieł kultury polskiej, na bazie których będziemy wspólnie pracować nad podręcznikiem "Język, kultura, tożsamość. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Podręcznik " (13-15 lat). Zawierać on będzie 12 rozdziałów z tematami z zakresu merytorycznego oraz językowego egzaminu GCSE.

Języki literatury polskiej XXI wieku

Nazwa programu: NAWA Promocja języka polskiego 2022

Nazwa projektu:  Języki literatury polskiej XXI wieku
Dofinansowanie: [99 454 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [99 454 zł]
Okres realizacji: 2022-2023
 
Celem Projektu jest promocja języka polskiego wraz z elementami kultury i historii Polski poprzez atrakcyjne (w formie i treści) zaprezentowanie francuskojęzycznym odbiorcom współczesnej polszczyzny w literackiej konfrontacji ze zjawiskami społecznymi, kulturowymi i dyskursywnymi XXI wieku. Poprzez doniosłe dzieła literatury polskiej XXI wieku ukazane zostaną nowe idiolekty w dialogu z socjolektami, powstałymi wskutek przemian kultury polskiej oraz nowych tendencji społecznych na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia. Literatura jest czułym sejsmografem, który najlepiej rejestruje zmiany zachodzące w języku, odbijające a niekiedy współtworzące a nawet wyprzedzające przemiany społeczne i kulturowe. Przyjmujemy metodę soczewkową a zarazem panoramiczną: poprzez twórczość jednego wybitnego pisarza lub pisarki, reprezentujących daną tendencję społeczno-kulturową i szerszy nurt dyskursywno-artystyczny, ukazujemy przemiany współczesnej polszczyzny w jej literackim przetworzeniu oraz w odniesieniu i zastosowaniu do przeobrażeń polskiej kultury w XXI wieku.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku