Współpraca naukowa z zagranicą - publikacje

Publikacje powstałe w wyniku współpracy międzynarodowej:

2015

Resemblance and Difference. The Problem of Identity– Подобие и Розличие.  Проблема  Идентичности,  red. T. Dobrzyńska, R. Kuncheva, Foreword T. Dobrzyńska, Sofia 2015: IBL PAN i IL BAN, wyd. Direct Services, 304 s.

Książka powstała w ramach umowy o współpracy Instytutu Badań Literackich PAN z Instytutem Literatury BAN, objętej ramą tematyczną „Literary Theory: Concepts and Their Contexts”.

Publikacja w formacie pdf (1,99 MB)

 

 

 

2011

 • "Zranieni przez czas. Współczesna literatura litewska". Praca zbiorowa pod red. D. Mitaite, J. Spiryndyte, oraz A. Bąbel i A. Kowalczykowej, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011. Książka prezentuje rozmaite ujęcia tematyczne i problemowe odzwiercieldające stan badań nad literaturą litewską ostatniego okresu dwudziestu lat niepodległości Litwy (1990-2010). Autorami artykułów są wybitni naukowcy z Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru oraz Uniwersytetu Wileńskiego, którzy na co dzień zawodowo zajmują się badaniem literatury, śledzą jej najnowsze tendencje i orientują się, jakie aspekty litewskiej twórczości i krytyki literackiej mogą być interesujące dla odbiorców w Polsce, mającej podobne postkomunistyczne doświadczenia.
 • Publikacja w języku bułgarskim książki z 1917 roku "Ankieta bułgarska w sprawie polskiej (1915-1916)" Tadeusza Grabowskiego, ambasadora Polski w Bułgarii w latach 1918-1925, zawierającej unikatowe materiały dotyczące oceny i zaangażowania polityków Bułgarskich w sprawę niepodległości Polski w czasie I wojny światowej. Książka powstał przy współpracy wybitnej bułgarskiej polonistki, dr Karabełowej, która przygotowała także monografię Grabowskiego w języku bułgarskim.


2010

 • Owocem współpracy polsko-czeskiej jest publikacja artykułu w tomie z konferencji zorganizowanej w Pradze dla uczczenia jubileuszu prof. Franika Daneša – por.: Teresa Dobrzyńska, Metafora jako narzędzie perswazji w dyskursie politycznym, w: Užívání a prožívání języka. (k 90. narozeninám prof. PhDr. Františka Daneše, red. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, Praha 2010, ss. 343-348.
 • Kontynuacja prac nad tematem "Ogląd i znaczenie" ("Regard/Glance and Meaning"), który był przedmiotem analiz na konferencji w Sofii. Członkowie Pracowni Poetyki Teoretycznej przygotowali do druku artykuły do tomu polsko-bułgarskiego (teksty w języku angielskim, ze streszczeniami rosyjskimi). Pozyskane zostały również artykuły od kilku osób spoza IBL. Prace polskie zostały przesłane do Instytutu Literatury w Sofii, gdzie podjęto starania o publikację tomu.
  W tomie zamieszczone zostaną prace następujących autorów – z IBL: Teresa Dobrzyńska, Grzegorz Grochowski , Jacek Leociak, Maciej Mrozik; spoza IBL: Sylwia Fabisiak i Paweł Rutkowski, Piotr Matywiecki, Anna Pajdzińska, Ewa Szczęsna.

2009

 • Złożenie do druku książki stanowiącej zbiór artykułów  przygotowanych w ramach wspólnego projektu polsko-bułgarskiego: „Kobiety w dyskursie publicznym w Polsce i w Bułgarii”. Książka "Napisać kobietę…" pod redakcją Anny Nasiłowskiej i Magdy Karabelowej jest w wersji polskiej i bułgarskiej oraz zawiera streszczenie w języku angielskim.
 • Druk artykułów w "Tekstach Drugich" z konferencji polsko-izraelskiej:
  nr 3/2009 ; Knut. A. Grimstad (Uniwersytet w Oslo) "Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji"
  nr 4/2009 ;Amos Goldberg (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie) "Szara strefa w Dziennikach Chaima Kaplana"
  nr 6/2009; Nati Cohen (Uniwersytet Bar Ilan) "Literatura polska czytana w jidysz –  tendencje w przekładzie (1888-1939)".

2008

 • Książka zbiorowa Words and Images. Iconicity of the Text (Słowa i obrazy. Ikoniczost' tieksta) -  red. T. Dobrzyńska i R. Kuncheva, Sofia 2008
 • W ramach współpracy CNRS - PAN przygotowanie z D. Triairem edycji Memoires du celebre nain Joseph Boruwalski, gentilhomme polonais, Paris, Flammarion 2008.

2007

 • Z. Malić: Między życiem a światem. Artykuły, studia i rozprawy o literaturze polskiej. Wybór i posłowie D. Blażina. Seria „Badania Polonistyczne za Granicą”, tom XVI, s. 250.
 • ЧУЖЕЗЕМКИ. Tłum. na ros. Książki Prof. dr hab. Grażyny Borkowskie-Arciuch  „Cudzoziemki”. Przeł. I. Adelgejm. Idea-Press, Moskwa 2007.
 • The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History. W: Materiały z konferencji teatrologicznej – The World of Theater, the Theater of the World, 2003, Eger, Węgry.

 2005

 • Memory and Text. Sofia 2005, IBL PAN i Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk;
 • przekład książki prof. Ryszarda Nycza: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Wyd. B. Panev, Sofia 2005, w tłumaczeniu Sylwii Borysowej;
 • F. Rosset, D. Triaire: Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło. Przekład A. Wasilewska. Seria "Badania Polonistyczne za Granicą", t. 15, Wydawnictwo IBL 2005;
 • Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej 1990-2005. Studia pod red. H. Filipowicz, A. Karcza i T. Trojanowskiej. Seria "Badania Polonistyczne za Granicą", t. 14, Wydawnictwo IBL PAN 2005;
 • I. Eörsi: Mój czas z Gombrowiczem. Przekład J. Snopek. Wydawnictwo IBL PAN 2005;
 • A. Litwornia: Dantego któż się odważy tłumaczyć? Seria "Studia Staropolskie. Series Nova", t. 11, Wydawnictwo IBL PAN 2005.

2004

 • Na tropach modernizmu.../ Po sledite na modernizma (wydana w Sofii);
 • Krótkie rodzime rozmiary wierszowe. "Słowiańska metryka porównawcza", t. VIII, Warszawa, Wydawnictwo IBL;
 • Mif Jewwropy w litieraturie i kulturie Polszy i Rosji, red. M.W Leskinenn, W.A. Choriew, Moskwa 2004;
 • Dwie książki wydane w ramach serii "Badania Polonistyczne za Granicą":
 • E. Teodorowicz-Hellman: Polsko-szwedzkie kontakty literackie;
 • K. Van Heuckelom: Patrzeć w promień od ziemi odbity.

2003

 • Krótkie miary wierszowe w literaturach słowiańskich. Warszawa-Sofia 2003;
 • Swedish - Polish Modernism, Literature - Language - Culture. Sztokholm 2003;
 • Polsko-rosyjskie związki naukowe w XIX i XX wieku. Moskwa 2003;
 • Książka zawierająca materiały z konferencji "Polska - Rosja. Obrazy i stereotypy w literaturze i kulturze", zorganizowanej w ramach Dni Nauki Polskiej w Rosji w dniach 17-18.X.2001r.;
 • 3 książki wydane w serii "Badania Polonistyczne za Granicą":
 • K.Kardyni-Pelikanova: Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka;
 • A. Lanoux: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów rosyjskiego i polskiego romantyzmu w latach 1815-1865;
 • P.A. Bodin: Szkice o literaturze polskiej;
 • Książka "Od modernizmu do postmodernizmu" zawierająca materiały z konferencji polsko-bułgarskiej w Sofii.

 
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku