Historia współpracy naukowej z zagranicą

Pracownicy IBL PAN w ramach współpracy naukowej z zagranicą w latach ubiegłych uczestniczyli w wymianie osobowej- wyjazdach, głównie w celach badawczych i konferencyjnych, przede wszystkim do Bułgarii, Francji, Włoch, Rosji, na Litwę, Ukrainę i Węgry. Wyjeżdżali również na stypendia zagraniczne: do Institut de Touraine we Francji, Polskiego Instytutu Historycznego we Włoszech, Polskiego Instytutu Naukowego i Georgetown Uniwersity w USA, Literaturhaus Krems (Austria), Universita degli Studi di Roma "La Sapienza". Departimento di Studi Slavi e dell Europa Centro Orientale, na zaproszenie Biblioteki Polskiej (stypendium im. S.Lama) oraz American Society for Eighteenty Century Studies.

Rezultatem współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi były wykłady i referaty wygłaszane na konferencjach i zjazdach oraz liczne publikacje.
Instytut Badań Literackich PAN współpracował z następującymi placówkami:

Austria
Literaturhaus Krems

Białoruś
Instytut Literatury im. J. Kupały Białoruskiej Akademii Nauk (Tematy projektów: Polsko-białoruskie paralele literackie; Białoruskie tłumaczenia poezji Adama Mickiewicza w kontekście europejskim; Polskie i białoruskie dokumenty i materiały literackie w archiwach i bibliotekach obu krajów; Problemy literaturoznawstwa współczesnego)

Bułgaria
Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk (Tematy projektów: Kobiety w dyskursie publicznym w Polsce i Bułgarii; Teoria literatury: pojęcia i ich konteksty)

Czechy
Instytut Literatury Czeskiej (Ustav pro Ceskou Literaturu) Czeskiej Akademii Nauk

Francja
Institute de Recherche sur la Renaissance, L'Age classique et les Lumiere (Montpellier) - Umowa o współpracy naukowej między PAN a Narodowym Ośrodkiem Badań Naukowych (CNRS) - nr projektu 20132
Ośrodek Studiów nad Europą Środkową Narodowego Instytutu Języków i Kultur Wschodnich (INALCO) we Francji
Uniwersytet Nancy II we Francji
Université de Paris - Sorbonne, Paris IV (Tematy projektów: Polska-Francja. Dialog kultur; Polska w Europie: od średniowiecza do współczesności. Reprezentacje rzeczywistości)
Sekcja Polonistyczna Uniwersytetu Charles de Gaulle - Lille III we Francji

Izrael
Wydział Slawistyki Uniwersytetu w Jerozolimie
Związek Autorów Piszących po Polsku w Izraelu i Towarzystwo Przyjaźni Izraelsko-Polskiej

Litwa
Instytut Litewskiej Literatury I Folkloru - Protokół do Porozumienia o współpracy naukowej mięzy PAN a Litewską Akademią Nauk (temat nr 2 i 3)
Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego

Niemcy
Instytut Slawistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

Rosja
Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk (Polsko-rosyjskie związki literackie i kulturalne w kontekście europejskim)
Instytut Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk

Słowacja
Ustav Slovenskej Literatury SAV - Umowa o bezpośredniej współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Literatury Słowackiej Słowackiej Akademii Nauk a IBL PAN

Słowenia
Institut za Slovensko Literaturo in Literarne Vede, Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanaosti in Umetnosti
Filosofska Fakulteta, Univerza v Ljubliani

Stany Zjednoczone
Polski Instytut Naukowy w Ameryce
Georgetown Uniwersity

Szwajcaria
Instytut Slawistyki w Zurychu
Katedra Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim

Szwecja
Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii i Nauk Antycznych

Ukraina
Instytut Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Instytut Sztuki, Etnografii i Folkloru im. M. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Instytut Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Tematy projektów: Polonica literackie i dokumenty dotyczące piśmiennictwa polskiego w archiwach i bibliotekach Ukrainy. Ukrainica literackie i dokumenty dotyczące piśmiennictwa ukraińskiego w archiwach i bibliotekach RP; Polsko-ukraińskie pogranicze XVI-pocz. XX wieku. Wydanie serii "Roksolańskiej" - w polskim oryginale i ukraińskim tłumaczeniu. Wydanie tekstów pisarzy szkoły ukraińskiej po polsku i ukraińsku; Literatura polska i ukraińska XIX i XX wieku; Słowiańska metryka porównawcza; Polsko-ukraińskie stosunki literackie i naukowe w XVII-XX wieku; Nowe tendencje w badaniach nad literaturami słowiańskimi)

Węgry
Institute of Literary Studies HAS - Protocol on scientific co-operation between the Polish Academy of Sciences and the Hungarian Academy of Sciences (nr 9/I)
Instytut Literaturoznawstwa Węgierskiej Akademii Nauk
Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Eötvösa w Budapeszcie

Włochy
Departament Studiów Slawistycznych i Europy Środkowo-Wschodniej oraz Katedra Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie
Wydział Literatury i Filologii w Rzymie
Polski Instytut Historyczny
Uniwersytet w Turynie (Tematy projektów: Religijność romantyków; Polsko-włoskie związki literackie)

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku