Współpraca naukowa z zagranicą - wykłady i referaty w latach 2003-2010

Prezentacja wyników prac naukowych na konferencjach i zjazdach naukowych:

Wykłady i referaty wygłoszone na konferencjach - na zaproszenie instytucji naukowych za zagranicą (m.in. typu: visiting fellow, visting scholar, invited speaker):

2010

 • "Galicyjskie spotkania" - kontynuacja projektu  mającego na celu badanie historii Galicji oraz relacji między narodami ją zamieszkującymi: Polakami, Ukraińcami, Żydami. Siódma z kolejnych sesji zatytułowanych "Galicyjskie spotkania" zaowocowała 14 referatami, które znajdują się w opracowaniu redakcyjnym. Z referatami wystąpili też członkowie pracowni: Urszula Jakubowska, Jan Tomkowski, Rafał Habielski i Katarzyna Stańczak-Wiślicz. Z referatami wystąpiły też 3 osoby z Ukrainy. Konferencja organizowana była wspólnie z Fundacją Dziedzictwo.
 • W ramach współpracy z Ustavem pro jazyk český Czeskiej Akademii Nauk odbyło się  spotkanie z badaczkami z Pragi: prof. Světlą Čmejrkovą i prof. Janą Hoffmannovą, które wraz z kilkoma członkami z Pracowni Poetyki Teoretycznej uczestniczyły w międzynarodowej konferencji "Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej".
 • Zorganizowanie w IBL 16 listopada 2010 r. sesji naukowej, na której prof. Magda Stroińska z Uniwersytetu McMaster w Hamilton (Kanada) wygłosiła wykład: "Mechanizmy językowe dyskryminacji w dobie poprawności politycznej".

 2009

 • Konferencja naukowa "The Vanished City: The Urban Space in Poland during Recent Generations" (31 marca – 2 kwietnia 2009 roku na Uniwersytecie w Hajfie), będąca kolejnym spotkaniem uczonych z Polski i z Izraela, odbywającym się  w ramach podpisanego w 2006 roku między Instytutem Badań Literackich PAN i The Department of Jewish History, University of Haifa dwustronnym porozumieniem o współpracy naukowej. Tym razem konferencję organizowała strona izraelska. Na konferencji z referatem pt. "The After-Ghetto-Space in Warsaw: Between Emptiness, Blurred Traces and Mask of Post-War Architecture" wystąpił dr Jacek Leociak z IBL PAN. Dr Leociak uczestniczył również w spotkaniu promocyjnym zorganizowanym przez Department Of Jewish History, University of Haifa, z okazji amerykańskiego wydania książki "The Warsaw Ghetto. A Guide to the perished City (napisanej wraz z Barbarą Boni), która opublikowało Yale University Press.

2008

 • Konferencja: Regard and Meaning (Wzgliad i znaczenie), Sofia 24 - 28 października 2008, wpisana w ciąg badań interdyscyplinarnych objętych projektem badawczym "Teoria literatury: pojęcia i ich konteksty".
 • Konferencja "Polsko-Izraelskie spotkania badawcze: Polska i żydowska inteligencja pierwszej połowy XX wieku wobec wyzwań historycznych, politycznych i kulturalnych", Warszawa 19 - 22 października 2008, zorganizowana w ramach międzynarodowych spotkań naukowców z Polski i Izraela (18 - 24 października 2008) - umowa o współpracy z Uniwersytetem w Hajfie.
 • Udział w seminarium w Hajfie i referat zatytułowany "Holocaust Memory Places in Poland - varius ways to commemorate".

2007

 • Przygotowanie wspólnie z Instytutem Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk konferencji "Twórczość Bolesława Prusa. Jej związki z kulturą rosyjską i rosyjskim czytelnikiem" - Moskwa, 17-18.10.2006 r.

 2005

 • prof. dr hab. Andrzej Werner: Po przełomie i może przed następnym (Kinematografia Centralnej i Wschodniej Europy; Włochy, Florencja);
 • mgr Magdalena Miecznicka: Ferdydurke von Witold Gombrowicz im Blick franzosischer, englischer und spanischer Ubersetzer (Junges Forum Slavistische Literaturwissenschaft - Forum Młodych Slawistów; Szwajcaria, Berno i Fryburg);
 • dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz: Vers l'Etat moderne. Les ideés des droits de l'homme et du constitutionalisme dans des vieilles republiques à la fin du XVIII siècle (Quelle Europe annonce la Bataille d'Austerlitz; Czechy, Praga);
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki: Gombrowicz and Science (Gombrowicz and Modern Times; Holandia, Amsterdam);
 • mgr Beata Dorosz: Motyw Matki Boskiej Częstochowskiej w poezji polskiej: "... W którą wierszy nawet taki, który w nic nie wierzy..." (Międzynarodowe Sympozjum Polonijne "Redemptoris Mater" - 50 lat Amerykańskiej Częstochowy; USA, Doylestown, Pensylwania);
 • dr hab. Joanna Partyka: Poland, Europe and The Rest of The World: The Image of "Other" and "Stranger"  in Old-Polish Travel Writings ("Europe Inside Ouf", IALIC Sixth Annual Conference; Belgia);
 • dr Jacek Leociak: Fotografować Zagładę; konflikt spojrzeń. Próba analizy fotografii jako świadectwa historii i zapisu ludzkiego doświadczenia (Les Juifs et la Pologne 1939-2004: aspects multiformes du passé; Francja, Paryż); Przypadek i konieczność. Kilka uwag o interpretacji obrazu fotograficznego (Iconicity In The Literary Communication; Bułgaria, Sofia);
 • prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska: Obraz świata w poezji. "Pajęczyna" Stanisława Barańczaka (Iconicity In The Literary Communication; Bułgaria, Sofia);
 • dr Grzegorz Grochowski: Obrazy i teksty. Znaki ikoniczne w obrębie wypowiedzi literackiej (Iconicity In The Literary Communication; Bułgaria, Sofia);
 • prof. dr hab. Alina Kowalczykowa: Uroki domowego pejzażu (Adam Mickiewicz na skrzyżowaniu kultur; Litwa, Wilno); Ideologia i sztuka: wydarzenia historii a postawy estetyczne (Adam Mickiewicz i literatura rosyjska; Rosja, Moskwa);
 • dr Monika Rudaś-Grodzka: Słowiańszczyzna zniewolona. Prelekcje paryskie Mickiewicza (Differenzen im Kanon. Die polnische Romantik im Gegen - und Wechselblik von Geschichte und europaischer Romantik; Szwajcaria, Boldern, Rapperwil); Tożsamość słowiańska w Prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz i literatura rosyjska; Rosja, Moskwa);
 • dr hab. Marek Bieńczyk: Tanatographie comparée (Mickiewicz. Trois couleurs; Francja, Paryż);
 • doc. Jerzy Snopek: Okruchy przestrzeni. O poezji I. Kovácsa (Twórczość I. Kovácsa; Węgry, Budapeszt, Keszttuly); Attila József w Polsce (Poezja Attili Józsefa w recepcji światowej; Węgry, Budapeszt); Możliwości polsko-węgierskiej komparatystyki literackiej (Literatura polska - literatura węgierska; Węgry, Piliscoaba).

2004

 • dr Joanna Partyka: La influencia de Las Etimologias de San Isidoro de Sevilla en la imagen de la mujer en la cultura polaca antigua ("Mundo Eslavo, Revista de cultura y estudios eslavos" , Universidad de Granada, III  Jornadas Andaluzas de Eslavistica, Hiszpania);
 • dr Marek Troszyński: Transformation der Neunziger Jahre in Polen und die Europaische Integration - die Folgen fur den Wissenschaftlichen Forschernachwuchs (Migration von Wissenschaftlern - Schwerpunkt Europa: Vom Nutzend Nachteil fuer Forschung und technische Entwicklung der verlassenen und aufnehmenden Laender, Wildbad Kreuth, Niemcy);
 • dr Mikołaj Sokołowski: Rewolucyjny sentymentalizm Tarasa Szewczenki na przykładzie wierszy o "pokrytkach" (Taras Szewczenko - w 190-tą rocznicę urodzin);
 • prof. dr hab. Alina Kowalczykowa: Autoportrety T.Szewczenki. Kreacja artysty (Taras Szewczenko - w 190-tą rocznicę urodzin);
 • dr Dorota Urbańska: Polimetricheskije formy v tvorchestvie T. Shevchenki (Taras Szewczenko - w 190-tą rocznicę urodzin);
 • dr hab. Marek Bieńczyk: Współczesna powieść polska (Journées polonaises, Paryż);
 • dr Monika Rudaś-Grodzka: Wanda, królowa Amazonek (Kartografie mniejszości literackich, Paryż);
 • mgr Kazimiera Szczuka: Polskie fantazmaty patriotyczne a kobiecy masochizm (Kartografie mniejszości literackich, Paryż);
 • dr Dorota Urbańska: Svobodnyj stih i metricheskije razmiery v sovriemiennoj polskoj poezji (Slavjanskij stih. Moskwa);
 • prof. dr hab. Anna Sobolewska: Slavjanskij stih. Moskwa (Dni kultury polskiej w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie); Psychological deviations and their representation in the Polish literature of 1990's and the beginning of the 21 c. In search of new artistic languages (Deviances psychologiques comme source artistique dans les litteratures et les cultures slaves, Paryż);
 • dr hab. Anna Nasiłowska: La Romantisme polonais en XX siècle (Le Romantisme aujourd'hui, Tours); La culture polonaise aprés 1989 (La Culture en fonction de l'Unite, Paryż);
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki: Comment se comporter face a une vache? Le besriaire de Gombrowicz (Twórczość W. Gombrowicza, Paryż); Sandor Marai, Gustaw Herling and the others (Sandor Marai and his contemporaries, Cambridge); Aphorismes: une autre lecture de Gombrowicz (Twórczość W. Gombrowicza, Lille).

2003

 • Pamięć w działaniu. Aspekty poznawcze i kulturowe (konferencja zorganizowana w Sofii) : prof.dr hab.Teresa Dobrzyńska: Tekst i dyskurs we współpracy z pamięcią; dr Jan Kordys: Pamięć i zapomnienie; dr Jacek Leociak: Pamięć ocalona i przechowana w tekstach (z perspektywy doświadczenia Holocaustu); dr Grzegorz Grochowski: Poetyki pamięci;
 • dr Jacek Leociak: Aryjskim tramwajem przez warszawskie Getto (Le génocide des Juifs: mémoire nationale et écriture de l'histoire);
 • doc. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz: La révolution saurait-elle etre légale? Réformes polonais 1788-1792 (Eleventh International Congress on the Enlightenment)
 • prof.dr hab.Teresa Michałowska: Chrześcijańska autobiografia duchowa a początki piśmiennictwa w Polsce (Kongres Slawistów w Lubljanie);
 • doc. dr hab. Andrzej Dąbrówka: The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History (Theatre of the World, the World of Theatre Eger);
 • dr Tomasz Żukowski: Mit Italii jako punkt wyjścia do krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza (Mif Jewropy w literaturie i kulture Rosji i Polszy. Rosijsko-Polskaja naucznaja konferencja);
 • prof.dr hab. Włodzimierz Bolecki: Wisława Szymborska and modernism in Poland (Wisława Szymborska's Poetry); Sodalité litteraire en tant que témoigne (La place du témoignage dans la litterature polonaise du XXe siècle); Gustaw Herling: "Jusqu'a la fin du monde" (Autour de la vie et de l'oeuvre de Gustaw Herling);
 • dr Joanna Partyka: La participacion de Juan Luis Vives y Andrzej Frycz Modrzewski en el debate sobre el lugar de la mujer en la sociedad (Andrzej Frycz Modrzewski: El grand humanista polaco);
 • dr Magdalena Rudkowska: Kraszewski i Klaczko - o tożsamości pisarza polskiego w Europie (Mif Jewropy w literaturie i kulture Rosji i Polszy. Rosijsko-Polskaja naucznaja konferencja);
 • mgr Paulina Kierzek: Skazani na pamięć. O bohaterach "Kulki z chleba" J.J. Kolskiego (Obraz przeszłości w literaturze współczesnej polskiej i czeskiej).

 

Wykłady i referaty wygłoszone za granicą na zaproszenie instytucji naukowych (nie będące referatami czy wykładami wygłoszonymi podczas konferencji ani działalnością dydaktyczną):

2005

 • prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki: Twórczość Gombrowicza (Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja); Jak giną zabytki. Semiotyka miasta (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja);
 • dr hab. Joanna Partyka: The role of woman in old-Polish society and culture (Uniwersytet w Leuven, Belgia);
 • dr hab. Marek Bińczyk: Europe Centrale et la littérature aprés 1989 (Instytut Mickiewicza, Francja);
 • mgr Kazimiera Szczuka: Zapis doświadczenia podmiotowości kobiety w literaturze dwudziestolecia międzywojennego i dziś. Próba porównania (Instytut Kultury Polskiej w Bratysławie, Słowacja)
 • dr Dorota Siwicka: Śmiech Aleksandra Fredry - o polskiej kulturze śmiechu w perspektywie europejskiej (Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja); Romantyzm i polska współczesność (Instytut Kultury Polskiej w Sztokholmie, Szwecja);
 • dr Jacek Leociak: Poezja polska wobec Zagłady; Holocaust and Its Aftermath in Postwar Polish Publick Disscourse (Muzeum Diaspory w w Tel Awiwie, Izrael).

 2004

 • dr hab. Marek Bieńczyk: Wspólczesna powieść polska (Francja, Bordeaux); O polskiej poezji romantycznej (Francja. Jurancon); Przemiany w literaturze polskiej po roku 1989 (Francja, Pau); Poetyka gawędy (Francja, Bordeaux); Powieści Lema i ich ekranizacje (Francja, Mussidan); Z problematyki przekładu literackiego (Francja, Bordeaux); Literatura polska we Francji (Francja, Bordeaux); Literatura bachiczna w Polsce i Francji (Francja, Bordeaux); Z najnowszych dziejów literatury polskiej (Francja, Die); Współczesna poezja i proza polska (Francja, Bordeaux);
 • mgr Kazimiera Szczuka: Historia dyskursu praw reprodukcyjnych w Polsce i w Europie (Niemcy, Frankfurt n/Odrą);
 • mgr Beata Dorosz: Lechoń i Tuwim - dzieje trudnej przyjaźni; Lechoń i Grydzewski - Poeta i Redaktor w świetle ich korespondencji (USA, Nowy Jork);
 • dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz: Gulliver in the Land of Grants Józef Boruwłaski's European Journeys (Wielka Brytania, Londyn);
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki: Twórczość W. Gombrowicza; Modernizm i postmodernizm in Poland (Słowenia); Dzienniki pisarzy z Europy Środkowej; Filozofia literatury W. Gombrowicza (Węgry);
 • dr Jacek Leociak: O literaturze wspomnieniowej polskich Żydów. (Wokół książek wydanych w 2003-2004 roku); Polish Writing of Shoah. (The basic coordinates) (Izrael).

2003

 • dr hab. Marek Bieńczyk: Powieść polska w XX w. (Francja); Schulz i literatura żydowska w Polsce. Stereotypy narodowe w literaturze polskiej i francuskiej (Francja);
 • prof.dr hab. Michał Głowiński: O polskiej teorii literatury (Czechy, Ołomuniec);
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki: Les motives Nietzschen chez Bruno Schulz (Szwajcaria); Groteska w twórczości Sławomira Mrożka (Szwajcaria);  Periodyzacja literatury polskiego modernizmu (Węgry); Idee najnowszej literatury polskiej (Węgry); Twórczość Bruno Schulza i problem tożsamości (Żyd, pisarz polski, artysta uniwersalny) (Szwecja); Ostatnie opowiadania Gustawa Herlinga (Szwecja); Motywy nietzscheańskie w twórczości Bruno Schulza (Szwecja).

 
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku