Projekty w toku

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

"Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii" to projekt realizowany przez IBL PAN we współpracy z Uniwersytetem w Lipsku, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Autorką projektu oraz kierownikiem projektu jest prof. Agata Roćko, a ze strony Uniwersytetu w Lipsku - prof. Anna Artwińska.
W ramach projektu literaturoznawcy z IBL PAN napiszą eseje krytyczne dotyczące wybranych zagadnień z literatury polskiej, lektorzy języka polskiego jako obcego przeprowadzą zajęcia w Lipsku, a następnie wspólnie zorganizują promocję języka i kultury polskiej w Saksonii.
Zob. także: 

Open Badge Ecosystem for the Recognition of skills in Research Data management and sharing (OBERRED)

kierownik: Katarzyna Nadana-Sokołowska
źródło finansowania: Agence Erasmus+ France
czas trwania projektu: wrzesień 2019 - sierpień 2022

Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities (OPERAS-P)

kierownik: dr Maciej Maryl
grant Horyzont 2020
na lata 2019-2022

OPERAS-PL: Innowacyjna komunikacja naukowa w humanistyce. Rozwój, ewaluacja, kompetencje

MEiN, program: Nauka dla Społeczeństwa
Okres finansowania: 2022-2024

Kwota dofinansowania: 808 542,00 zł 

Projekt stawia sobie za cel wspieranie rozwoju polskiej humanistyki i zwiększenie jej oddziaływania na społeczeństwo poprzez wypracowanie nowych modeli wydawania i upowszechniania polskich monografii naukowych oraz innowacyjnych form publikowania naukowego w społeczeństwie polskim i w obiegu międzynarodowym. Działania w projekcie będą miały charakter pilotażowy i będą nakierowane na wypracowanie, przetestowanie modeli oraz narzędzi służących do publikowania i upowszechniania rezultatów badań w internecie, z uwzględnieniem praktyk i potrzeb polskiego środowiska naukowego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego nauk humanistycznych: wydawcami, bibliotekami i  administracją publiczną. Projekt jest częścią skoordynowanych działań rozwojowych w obszarze otwartej komunikacji naukowej w Europie, prowadzonych przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS, którego członkiem jest IBL PAN.

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

kierownik: Łukasz Ossowski
grant CPPC
na lata 2018-2021
Więcej o projekcie - na stronie internetowej https://ibl.waw.pl/pl/biblioteka/o-bibliotece/ozwrcin.

Pisma zebrane Janusza Sławińskiego

kierownik: dr hab. Agnieszka Kluba
grant NPRH
na lata 2017-2022

Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobiliograficzny

kierownik: dr Alicja Szałagan
grant NPRH
na lata 2018-2023
 

Słownik polszczyzny XVI wieku – edycja internetowa (digitalizacja i uzupełnienie)

kierownik: Patrycja Potoniec
grant NPRH
na lata: 2020-2025

Środowisko literackie Puław 1782-1831

 kierownik: prof. dr hab. Tomasz Chachulski

grant Doskonała Nauka
okres realizacji: 2021-2022
Więcej informacji na temat projektu - w "Biuletynie Polonistycznym".
 

Targowica – złe miejsce pamięci. Pojęcie zdrady w polskim imaginarium narodowym w latach 1795-1918

kierownik: Artur Kula
grant MNiSW (Diamentowy Grant)
na lata 2018-2022

 

Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny

kierownik: dr hab. Ewa Kołodziejczyk
grant NPRH
na lata 2019-2024

Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration TRIPLE

koordynator IBL - dr Maciej Maryl, Lider CNRS - Paulin Ribbe
grant Horyzont 2020
na lata 2019-2023

Wisła akwakrytyczna: historia środowiskowa, literatura i głębokie mapowanie

kierownik: Anna Barcz
grant NCN (konkurs Sonata 15)
na lata: 2020-2022

Zintegrowana baza bibliograficzna e-ZBB IBL PAN - kontynuacja projektu

Kierownik: dr Maciej Pieczyński
wartość dofinansowania: 1 229 577,00 zł
całkowity koszt inwestycji:  1 229 577,00 zł
grant NPRH
okres realizacji: 2022–2026

Celem obecnie realizowanej części projektu Zintegrowana Baza Bibliograficzna e-ZBB IBL PAN jest dokończenie rozpoczętego w 2012 r. dzięki środkom uzyskanym w grancie NPRH nr11 H 117080 przenoszenia do elektronicznej bazy danych zawartości papierowych kartotek wytworzonych w Instytucie Badań Literackich PAN do lat 80. ubiegłego wieku oraz udostepnienie ich w internecie. Nie jest to prosta digitalizacja, ale tworzenie od nowa z materiału zgromadzonego w kartotekach przeszukiwalnej na wiele sposobów cyfrowej bazy danych.
W pierwszej części projektu za najważniejsze i najpilniejsze uznano opracowanie komputerowych baz danych na podstawie dwóch największych zespołów dokumentacyjnych powstałych i przechowywanych w Instytucie Badań Literackich PAN: Retrospektywnej bibliografii literackiej zawartości czasopism XIX i 1. połowy XX wieku oraz Indeksu rękopiśmiennych literariów staropolskich. Od momentu likwidacji Pracowni Dokumentacji Literatury XIX wieku w ramach restrukturyzacji Instytutu Badań Literackich w latach 90. ubiegłego wieku oraz Pracowni Dokumentacji Literatury Staropolskiej i Historii Książki w roku 2002 w ramach obowiązków statutowych nie były nad nimi prowadzone żadne prace, nie nadzorowano też ani kartoteki Bara, ani Indeksu rękopiśmiennych literariów staropolskich, czy pomniejszych zespołów bibliograficznych. Opieka nad zgromadzonym materiałem ograniczała się jedynie do jego przechowywania.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku