Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Olimpiada zaplanowana jest jako konkurs złożony z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Po raz pierwszy odbyła się w roku szkolnym 2019/2020.

OLiJP-SP systematycznie się rozwija i stopniowo budzi coraz większe zainteresowanie. Jej początki były szczególnie trudne, ponieważ przypadły na czas pandemii oraz reform wprowadzanych w szkolnictwie podstawowym i średnim, co znacząco utrudniło start tej inicjatywy. Mimo to Olimpiada dla Szkół Podstawowych wypracowała już swoje miejsce w polskiej edukacji polonistycznej w całym kraju.


 

Propozycje programowe OLiJP-SP stanowią odzwierciedlenie stanu najnowszych badań w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży, metodyki nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, dydaktyki polonistycznej i nauki o języku. Tak budowany program OLiJP-SP łączy innowacyjne dokonania badawcze z praktyką szkolną i umożliwia przedstawicielom środowiska nauczycielskiego i uczestnikom Olimpiady zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki o literaturze i języku.

Zadania stawiane przed uczniem dotyczą przede wszystkim umiejętności rozumiejącej lektury dzieła literackiego (w zakresie dostępnym uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej) oraz świadomego i funkcjonalnego posługiwania się językiem. KG OLiJPSP przed rozpoczęciem roku szkolnego ‒ zgodnie z Rozporządzeniem MEiN ‒ przedstawia zakres dodatkowych lektur przewidzianych w danym roku szkolnym. Uczniów obowiązuje także znajomość materiału wskazanego w podstawie programowej z języka
polskiego dla szkoły podstawowej. Zadania i tematy, proponowane uczestnikom w następujących po sobie fazach konkursu, są zróżnicowane pod względem trudności i stopniowo poszerzane w stosunku do programu i wymagań szkolnych.

Aktualności – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych (olijpsp.pl)

 

 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45