Kurs Kreatywnego Pisania (warsztaty literackie) - XVI edycja

 
Kurs Kreatywnego Pisania w ramach edycji 2022/2023 będzie realizowany w trybie stacjonarnym 
IBL PAN zastrzega sobie prawo do zmiany formuły w przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z pandemią 

Opłata za kurs:

200 zł wpisowe

2700 zł czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia 5.10.2022 r.

30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

Czas kursu: 

158 godzin, w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych
Forma zajęć: zajęcia w trybie stacjonarnym w IBL PAN, w Pałacu Staszica w Warszawie 

 

Rekrutacja

 Osoby, które chcą zapisać się na kurs proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem:  

https://forms.gle/AtCvjxz2g4gtYr6C9 

2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu


UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl

Telefon: 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00

 

 
Kurs Kreatywnego Pisania (creative writing)

Kolejne edycje realizowane są w IBL PAN od 2007 roku.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które piszą i pragną rozwijać tę umiejętność.

Cel kursu:

sprzyjanie podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej, dziennikarskiej oraz krytycznoliterackiej;

kształtowanie wrażliwości, wyobraźni, umiejętności stosowania form literackich, symboliki i świadomości językowej;

nie tyle gwarancja sukcesu, co rozwijanie wielu potrzebnych umiejętności pisarskich, dostarczenie wiedzy o technikach pisania oraz o funkcjonowaniu rynku;

 
Specyfika kursu:

uczestnicy ćwiczą pisanie tekstów o zróżnicowanej poetyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe (esej, artykuł, powieść, opowiadanie, felieton, reportaż itd.);
zajęcia prowadzą osoby mające znaczący dorobek twórczy w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej i form dziennikarskich;

w ramach warsztatów uczestnicy mogą przedstawiać własne próby pisarskie.

Kierownik kursu:

 

prof. dr hab. Anna Nasiłowska – kierownik Kursu Kreatywnego Pisania Instytutu Badań Literackich PAN (od 2007 roku). Poetka, pisarka, profesor. Opublikowała kilka zarysów historii literatury polskiej, uczestniczyła w tworzeniu słowników i encyklopedii, od 1990 roku pracuje w redakcji dwumiesięcznika "Teksty Drugie".

Jest także autorką trzech biografii (pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Maria Pawlikowska–Jasnorzewska, Yoshiho Umeda). Debiutowała w prasie literackiej wierszami (1977), potem napisała między innymi eseje "Miasta" (1993), tomy prozy: "Księga początku" (2002, wznowienie 2015), "Czteroletnia filozofka" (2004, tłumaczenie bułgarskie 2014), powieść "Konik, szabelka" (2011, nominacja do nagrody Gdynia), tom wierszy "Żywioły" (2014), "Dyskont słów" (2016). Miała dwie samodzielne wystawy fotograficzne.

Kontakt: anna.nas@wp.pl

Kontakt: tomasz.zukowski@ibl.waw.pl
 
Prowadzący zajęcia:
 
Warunki zaliczenia:

warunki zaliczenia określają prowadzący;

zaświadczenie ukończenia kursu wystawiane jest na podstawie zaliczenia jednego z trzech przedmiotów:

warsztatów prozatorskich,

warsztatów poetyckich

lub warsztatów scenopisarskich

(uczestnicy kursu mogą spróbować swoich sił, zaliczając wszystkie trzy przedmioty);

uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

 

Program XVI edycji (w pliku PDF)

 

Terminy:
Zajęcia 1. 15-16 października 2022
Zajęcia 2. 12-13 listopada 2022
Zajęcia 3. 10-11 grudnia 2022
Zajęcia 4. 14-15 stycznia 2023
Zajęcia 5. 11-12 lutego 2023
Zajęcia 6. 11-12 marca 2023
Zajęcia 7. 22-23 kwietnia 2023
Zajęcia 8. 13-14 maja 2023
Zajęcia 9. 17-18 czerwca 2023
Zajęcia 10. 1-2 lipca 2023
Zajęcia 11. Zjazd rezerwowy 8-9 lipca 2023

 

 

Dodatkowe informacje:
kurs obejmuje dziesięć zjazdów;

rezerwowy termin jedenastego zjazdu przewidziany jest na wypadek nagłych okoliczności (np. niedyspozycja prowadzącego);

zajęcia, które z przyczyn losowych nie odbędą się w planowanym czasie, odrabiane są w ramach jedenastego, dodatkowego zjazdu.
Oferta kursu nie powinna ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do korekty planu zajęć.

 

Opis zajęć: 

Warsztaty prozatorskie
Prowadząca: Izabela Ilowska


Podczas kursu przyjrzymy się najważniejszym elementom rzemiosła literackiego. Będziemy uczyć się prowadzenia narracji, konstruowania wiarygodnych bohaterów, opisywania przestrzeni, budowania dialogów i napięcia. Będziemy także czytać opowiadania i krótkie fragmenty powieści i podglądać innych pisarzy przy pracy. Uczestnicy kursu będą szlifować swój warsztat przez liczne praktyczne ćwiczenia literackie. Będą również analizować i dyskutować nad tekstami napisanymi przez innych uczestników.

Warsztaty pisania scenariusza
Prowadzi Michał J. Zabłocki
Kurs warsztatowy ma za zadanie zapoznawanie uczestników z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie ich własnych projektów oraz zapoznanie z praktycznym związkiem scenariusza z produkcją filmową. W szczególności każdy ze słuchaczy będzie miał zadanie napisania w przeciągu 6 miesięcy scenariusza filmowego krótkometrażowego (do 25 min czasu ekranowego), fabularnego lub dokumentalnego, na podstawie własnego pomysłu ale z wykorzystaniem pozyskanych informacji merytorycznych i formalnych. Zakres 5 spotkań po 4 godziny obejmuje następujące zagadnienia (w skrócie): podstawowe definicje scenariuszowe i dotyczące kompozycji dramaturgicznej; omówienie bibliografii i źródeł inspiracji; ustalenie kolejnych samodzielnie wykonywanych prac – od pomysłu poprzez streszczenie, treatment, scenę, sekwencję – do pierwszej i ostatecznej wersji scenariusza; podstawy dramaturgii filmowej w scenariuszu; rodzaje narracji; pozycja scenarzysty w branży filmowo-telewizyjnej; źródła finansowania i organizacje scenarzystów. Część zajęć, także w formule konwersatorium, będzie ilustrowana merytorycznymi prezentacjami i fragmentami scen z wybranych filmów. Ponadto słuchacze otrzymają drogą elektroniczną różne pomoce naukowe i materiały pomocne przy pisaniu scenariusza, obejrzą też gotowe scenariusze filmowe znanych filmów.
 
Sztuka eseju
Prowadzi Marek Bieńczyk

Celem zajęć jest połączenie umiejętności nabytych podczas warsztatów prozatorskich, dziennikarskich i poetyckich, to znaczy synteza świadomej konstrukcji ze swobodą stylu. Pierwsze spotkania poświęcone będą wspólnemu projektowaniu esejów na zadany temat i pisaniu kluczowych fragmentów. Druga część cyklu poświęcona zostanie analizie i szlifowaniu esejów napisanych przez uczestników.

Biografia
Prowadzi Anna Nasiłowska

Biografia – spektrum gatunku obejmuje dużą rozmaitość form: od powieści niefikcjonalnej do prac naukowych. Jak pisać biografie? Jak szukać materiałów? Co wolno ujawnić? Czy istnieją tematy tabu? – o tym rozmawiać będziemy na spotkaniach. Od kilku lat biografia zaczyna być w Polsce doceniana. Czytelnicy lubią biografie, wydawcy zaczęli je zamawiać.
Anna Nasiłowska, profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean- Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii 

Warsztat poetycki
Prowadzi Anna Szlagowska-Oliynyk

Dzięki warsztatom poetyckim możliwe jest ukazanie tego, co w poezji najistotniejsze, zwrócenie uwagi na elementy przesądzające o poetyckości tekstu oraz odróżniające go od prozy czy innych form wypowiedzi artystycznej. Nacisk jest położony na opanowanie języka figuratywnego, co jest równoznaczne z przekreśleniem płaskiego mimetyzmu i rozpatrywaniem poezji jako przetworzenia rzeczywistości.  Takie spojrzenie uruchamia wiele zagadnień szczegółowych takich, jak : arkana metafory; wyposażenie w maskę podmiotu lirycznego; zaczarowanie codzienności czy bunt przeciwko przemijaniu. Kwestie te są omawiane w twórczej, życzliwej atmosferze pracy nad tekstem poetyckim podczas zajęć.

Reportaż
Prowadzi Mateusz Marczewski

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników kursu w zagadnienia szeroko rozumianej literatury faktu. Jak opisać rzeczywistość? Kim jest ten, który opowiada? Jaka relacja zachodzi pomiędzy tym co realne a wewnętrznym doświadczeniem? W ramach zajęć słuchacze poznają kluczowe tytuły, techniki pisarskie, zapoznają się także z warsztatem autora literatury faktu.

Nowa humanistyka i wizje literatury
Prowadzi Anna Nasiłowska

W trakcie zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Postmodernizm i światowa klasyka powieści postmodernistycznej;
2. Feminizm, gender i program "ecriture feminine";
3. Teorie dyskursu, literatura mniejszości seksualnych;
4. Postkolonializm z polskiej perspektywy.

Prawo autorskie
Prowadzi Anna Nasiłowska

Prawo autorskie – z perspektywy praktyka. Na co trzeba zwracać uwagę podpisując umowy autorskie? Jak wyglądać może umowa? Dlaczego to takie ważne? Pozycja prawa autorskiego w cyfrowym świecie jest słaba. Czy trzeba jej bronić? Kiedy rozmawialiśmy o tym z uczestnikami kursu, stworzyliśmy taki zestaw postulatów:
1. Jesteśmy za rozwojem platform cyfrowych umożliwiających dostęp do utworów literackich i innych dzieł;
2. Książka powinna żyć dłużej niż towar w hipermarkecie kultury;
3. Potrzebna jest kampania społeczna, uświadamiająca wagę praw autorskich;
4. Dzieło jest owocem pracy;
5. Praca powinna być wynagradzana;
6. Praca twórcy jest traktowana jak praca domowa kobiet - niewidoczna. Każdy widzi bałagan, ale nie każdy wie, że porządek nie robi się sam.
7. Interes państwa i społeczeństwa polega na rozwoju twórczości rodzimej;
8. Potrzebne jest zrozumienie dla greckiej paidei: idei pracy, twórczości i uczenia się, uszlachetniających całe życie;
9. Dzieło powinno wchodzić w jak najszerszy obieg i być przedmiotem poważnej dyskusji;
10. Popieramy festiwale literackie jako okazję spotkań z publicznością i spotkań twórców, umożliwiającą wymianę idei;
11. Prawa autorskie przysługują każdemu;
12. Twórca ma prawo decydować, kto zarządza jego prawami;
13. Nie wolno pozbawiać twórcy wpływu na los dzieła;
14. Jesteśmy za różnorodnością form dostępu do utworów literackich (księgarnie, biblioteki, targi, sprzedaż internetowa);
15. Autor powinien móc zdecydować o skróceniu 70-letniego okresu ochrony praw autorskich po śmierci, przeniesienie jego utworów do domeny publicznej mogłoby się odbywać z chwilą jego śmierci;
16. Teksty podpisane przez autorów wolno cytować z internetu z podaniem źródła i autora, o ile nie jest to użycie komercyjne;
17. W wypadku wykorzystania tekstu w celach komercyjnych trzeba pytać autora o zgodę, a po jej uzyskaniu - podpisać umowę autorską i wypłacić honorarium;
18. Musimy chronić język literacki, tworzywo naszej twórczości i środek porozumiewania się;
19. Demokracja powinna wyzwalać siły twórcze i chronić wolność słowa;
20. Na wszystkich piszących i zabierających głos w przestrzeni publicznej spoczywa odpowiedzialność moralna za głoszone poglądy i propagowane postawy.

 
 

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 


TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2022/2023!  

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

 

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

Formularz rekrutacyjny – Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

Formularz rekrutacyjny – Glottodydaktyka

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

Formularz rekrutacyjny – Zarządzanie Kulturą

 

Kursy

 

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Kreatywnego Pisania 

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny- tryb online 

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Poprawnej Polszczyzny

 

Kurs Retoryki Praktycznej

 - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Retoryki Praktycznej 

 

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny

 - tryb hybrydowy

Formularz rekrutacyjny - Pisanie jako proces 

Warsztaty sztuki radiowej 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto (nazwisko i nazwa kierunku/kursu w nazwie przelewu):
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 


 

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku