Kurs Kreatywnego Pisania (warsztaty literackie) - XV edycja

 
 Kurs Kreatywnego Pisania 2021/2022 odbywa się w trybie zdalnym

Opłata za kurs:

200 zł wpisowe

2500 zł czesne (płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu)

30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

Czas kursu: 

158 godzin, w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych

 
Kurs Kreatywnego Pisania (creative writing)

Kolejne edycje realizowane są w IBL PAN od 2007 roku.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które piszą i pragną rozwijać tę umiejętność.

Cel kursu:

sprzyjanie podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej, dziennikarskiej oraz krytycznoliterackiej;

kształtowanie wrażliwości, wyobraźni, umiejętności stosowania form literackich, symboliki i świadomości językowej;

nie tyle gwarancja sukcesu, co rozwijanie wielu potrzebnych umiejętności pisarskich, dostarczenie wiedzy o technikach pisania oraz o funkcjonowaniu rynku;

 
Specyfika kursu:

uczestnicy ćwiczą pisanie tekstów o zróżnicowanej poetyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe (esej, artykuł, powieść, opowiadanie, felieton, reportaż itd.);
zajęcia prowadzą osoby mające znaczący dorobek twórczy w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej i form dziennikarskich;

w ramach warsztatów uczestnicy mogą przedstawiać własne próby pisarskie.

Kierownik kursu:

 

prof. dr hab. Anna Nasiłowska – kierownik Kursu Kreatywnego Pisania Instytutu Badań Literackich PAN (od 2007 roku). Poetka, pisarka, profesor. Opublikowała kilka zarysów historii literatury polskiej, uczestniczyła w tworzeniu słowników i encyklopedii, od 1990 roku pracuje w redakcji dwumiesięcznika „Teksty Drugie”.

Jest także autorką trzech biografii (pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Maria Pawlikowska–Jasnorzewska, Yoshiho Umeda). Debiutowała w prasie literackiej wierszami (1977), potem napisała między innymi eseje „Miasta” (1993), tomy prozy: „Księga początku” (2002, wznowienie 2015), „Czteroletnia filozofka” (2004, tłumaczenie bułgarskie 2014), powieść „Konik, szabelka” (2011, nominacja do nagrody Gdynia), tom wierszy „Żywioły” (2014), „Dyskont słów" (2016). Miała dwie samodzielne wystawy fotograficzne.

Kontakt: anna.nas@wp.pl


Kontakt: tomasz.zukowski@ibl.waw.pl
 
Prowadzący zajęcia:
 
Warunki zaliczenia:

warunki zaliczenia określają prowadzący;

zaświadczenie ukończenia kursu wystawiane jest na podstawie zaliczenia jednego z trzech przedmiotów:

warsztatów prozatorskich,

warsztatów poetyckich

lub warsztatów scenopisarskich

(uczestnicy kursu mogą spróbować swoich sił, zaliczając wszystkie trzy przedmioty);

uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

 

Terminy:
Zajęcia 1. 16-17 października 2021
Zajęcia 2. 13-14 listopada 2021
Zajęcia 3. 11-12 grudnia 2021
Zajęcia 4. 15-16 stycznia 2022
Zajęcia 5. 12-13 lutego 2022
Zajęcia 6. 12-13 marca 2022
Zajęcia 7. 23-24 kwietnia 2022
Zajęcia 8. 14-15 maja 2022
Zajęcia 9. 18-19 czerwca 2022
Zajęcia 10. 2-3 lipca 2022
Zajęcia 11. Zjazd rezerwowy 9-10 lipca 2022

 

Program:

Program XV edycji do pobrania w formacie PDF

 

Dodatkowe informacje:
kurs obejmuje dziesięć zjazdów;

rezerwowy termin jedenastego zjazdu przewidziany jest na wypadek nagłych okoliczności (np. niedyspozycja prowadzącego);

zajęcia, które z przyczyn losowych nie odbędą się w planowanym czasie, odrabiane są w ramach jedenastego, dodatkowego zjazdu.
Oferta kursu nie powinna ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do korekty planu zajęć.

 

Rekrutacja:

Osoby, które chcą zapisać się na kurs proszone są o:

przesłanie na adres

podyplomowe@ibl.waw.pl

karty informacyjnej (karta do pobrania )

formularza dotyczącego ochrony danych osobowych (formularz do pobrania)

uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł

uiszczenie opłaty z tytułu czesnego w wysokości 2500 zł do dnia 8.10.2021

Wskazane kwoty należy wpłacać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

 
Opis zajęć: 

Warsztaty prozatorskie
Prowadząca: Izabela Ilowska


Podczas kursu przyjrzymy się najważniejszym elementom rzemiosła literackiego. Będziemy uczyć się prowadzenia narracji, konstruowania wiarygodnych bohaterów, opisywania przestrzeni, budowania dialogów i napięcia. Będziemy także czytać opowiadania i krótkie fragmenty powieści i podglądać innych pisarzy przy pracy. Uczestnicy kursu będą szlifować swój warsztat przez liczne praktyczne ćwiczenia literackie. Będą również analizować i dyskutować nad tekstami napisanymi przez innych uczestników.

Warsztaty pisania scenariusza
Prowadzi Magdalena Wleklik 
wleklik.com 
Celem warsztatów jest napisanie scenariusza filmu krótkometrażowego, który ma szansę realizacji. Zaczniemy od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów, zajmiemy się ich rozwojem. Znajdziemy interesującego protagonistę, wyróżnimy wątki, a następnie popracujemy nad strukturą scenariusza fabularnego, dokumentalnego lub animowanego. Zajmiemy się techniką budowania scen, potem sekwencji, aby ostatecznie stworzyć solidną konstrukcję dramaturgiczną.
Praca scenarzysty to połączenie rzemiosła ze sztuką, dlatego zastanowimy się nad artystycznymi walorami poszczególnych projektów oraz kontekstem wypowiedzi filmowej. Każdy będzie miał szansę na wypracowanie swojego indywidualnego języka wizualnego. W międzyczasie będziemy oglądać polskie filmy krótkometrażowe, rozmawiać o dziełach najważniejszych scenarzystów w historii kina. Poznamy możliwości adaptacji literatury i dramatu. Skupimy się na omówieniu sytuacji na rynku zawodowym oraz praktyce pisania dla różnych mediów.
 
Sztuka eseju
Prowadzi Marek Bieńczyk

Celem zajęć jest połączenie umiejętności nabytych podczas warsztatów prozatorskich, dziennikarskich i poetyckich, to znaczy synteza świadomej konstrukcji ze swobodą stylu. Pierwsze spotkania poświęcone będą wspólnemu projektowaniu esejów na zadany temat i pisaniu kluczowych fragmentów. Druga część cyklu poświęcona zostanie analizie i szlifowaniu esejów napisanych przez uczestników.

Biografia
Prowadzi Anna Nasiłowska

Biografia – spektrum gatunku obejmuje dużą rozmaitość form: od powieści niefikcjonalnej do prac naukowych. Jak pisać biografie? Jak szukać materiałów? Co wolno ujawnić? Czy istnieją tematy tabu? – o tym rozmawiać będziemy na spotkaniach. Od kilku lat biografia zaczyna być w Polsce doceniana. Czytelnicy lubią biografie, wydawcy zaczęli je zamawiać.
Anna Nasiłowska, profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean- Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii 

Warsztat poetycki
Prowadzi Anna Szlagowska-Oliynyk

Dzięki warsztatom poetyckim możliwe jest ukazanie tego, co w poezji najistotniejsze, zwrócenie uwagi na elementy przesądzające o poetyckości tekstu oraz odróżniające go od prozy czy innych form wypowiedzi artystycznej. Nacisk jest położony na opanowanie języka figuratywnego, co jest równoznaczne z przekreśleniem płaskiego mimetyzmu i rozpatrywaniem poezji jako przetworzenia rzeczywistości.  Takie spojrzenie uruchamia wiele zagadnień szczegółowych takich, jak : arkana metafory; wyposażenie w maskę podmiotu lirycznego; zaczarowanie codzienności czy bunt przeciwko przemijaniu. Kwestie te są omawiane w twórczej, życzliwej atmosferze pracy nad tekstem poetyckim podczas zajęć.

Reportaż
Prowadzi Mateusz Marczewski

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników kursu w zagadnienia szeroko rozumianej literatury faktu. Jak opisać rzeczywistość? Kim jest ten, który opowiada? Jaka relacja zachodzi pomiędzy tym co realne a wewnętrznym doświadczeniem? W ramach zajęć słuchacze poznają kluczowe tytuły, techniki pisarskie, zapoznają się także z warsztatem autora literatury faktu.

Nowa humanistyka i wizje literatury
Prowadzi Anna Nasiłowska

W trakcie zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Postmodernizm i światowa klasyka powieści postmodernistycznej;
2. Feminizm, gender i program „ecriture feminine”;
3. Teorie dyskursu, literatura mniejszości seksualnych;
4. Postkolonializm z polskiej perspektywy.

Prawo autorskie
Prowadzi Anna Nasiłowska

Prawo autorskie – z perspektywy praktyka. Na co trzeba zwracać uwagę podpisując umowy autorskie? Jak wyglądać może umowa? Dlaczego to takie ważne? Pozycja prawa autorskiego w cyfrowym świecie jest słaba. Czy trzeba jej bronić? Kiedy rozmawialiśmy o tym z uczestnikami kursu, stworzyliśmy taki zestaw postulatów:
1. Jesteśmy za rozwojem platform cyfrowych umożliwiających dostęp do utworów literackich i innych dzieł;
2. Książka powinna żyć dłużej niż towar w hipermarkecie kultury;
3. Potrzebna jest kampania społeczna, uświadamiająca wagę praw autorskich;
4. Dzieło jest owocem pracy;
5. Praca powinna być wynagradzana;
6. Praca twórcy jest traktowana jak praca domowa kobiet - niewidoczna. Każdy widzi bałagan, ale nie każdy wie, że porządek nie robi się sam.
7. Interes państwa i społeczeństwa polega na rozwoju twórczości rodzimej;
8. Potrzebne jest zrozumienie dla greckiej paidei: idei pracy, twórczości i uczenia się, uszlachetniających całe życie;
9. Dzieło powinno wchodzić w jak najszerszy obieg i być przedmiotem poważnej dyskusji;
10. Popieramy festiwale literackie jako okazję spotkań z publicznością i spotkań twórców, umożliwiającą wymianę idei;
11. Prawa autorskie przysługują każdemu;
12. Twórca ma prawo decydować, kto zarządza jego prawami;
13. Nie wolno pozbawiać twórcy wpływu na los dzieła;
14. Jesteśmy za różnorodnością form dostępu do utworów literackich (księgarnie, biblioteki, targi, sprzedaż internetowa);
15. Autor powinien móc zdecydować o skróceniu 70-letniego okresu ochrony praw autorskich po śmierci, przeniesienie jego utworów do domeny publicznej mogłoby się odbywać z chwilą jego śmierci;
16. Teksty podpisane przez autorów wolno cytować z internetu z podaniem źródła i autora, o ile nie jest to użycie komercyjne;
17. W wypadku wykorzystania tekstu w celach komercyjnych trzeba pytać autora o zgodę, a po jej uzyskaniu - podpisać umowę autorską i wypłacić honorarium;
18. Musimy chronić język literacki, tworzywo naszej twórczości i środek porozumiewania się;
19. Demokracja powinna wyzwalać siły twórcze i chronić wolność słowa;
20. Na wszystkich piszących i zabierających głos w przestrzeni publicznej spoczywa odpowiedzialność moralna za głoszone poglądy i propagowane postawy.

 
 

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 

Trwa rekrutacja na:

Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021)

Kurs Retoryki Praktycznej (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021) 

Kurs Poprawnej Polszczyzny (zajęcia od lutego 2022)

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (zajęcia od stycznia 2022)
Kurs "Pisanie jako proces. Kurs praktyczny" (w styczniu 2022 rusza I edycja!)

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów
dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.plpodyplomowe@ibl.waw.pl 
Rekrutacja: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45