Pisanie jako proces. Kurs praktyczny II edycja

Kurs praktyczny "Pisanie jako proces" w ramach edycji 2022/2023 będzie realizowany w trybie hybrydowym - dwa zjazdy stacjonarne, cztery zjazdy oraz konsultacje indywidualne w formule online 

Zajęcia rozpoczynają się w styczniu 2023 roku

Opłata za kurs:
200 zł wpisowe
2700 zł czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia 10.01.2023
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

Czas trwania kursu: 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych 
Ilość godzin: 48 wykładowych + 1 godzina konsultacyjna w miesiącu dla każdego uczestnika 
Każdy z uczestników bierze udział w zajęciach w łącznej liczbie 54 godzin (48 godzin wykładowych i 6 godzin indywidulanych)
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekend po 8 godzin (4 godziny w sobotę sobota i 4 godziny w niedzielę). 
Forma spotkań: tryb hybrydowy - trzy zjazdy stacjonarne w IBL PAN, w Pałacu Staszica w Warszawie, trzy zjazdy online na platformie Google Meet

Rekrutacja 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs w edycji 2022/2023 proszone są o: 
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem  
https://forms.gle/jam6jJn3TfdTSTVB9  
2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym) 
3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Uwaga osoby zapisane na kurs po 03.01.2023 zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
Telefon: 605-316-757 (poniedziałki, środy, czwartki 10.00-15.00)


Cel kursu: 
Kurs "Pisanie jako proces" przeznaczony jest dla osób chcących pokonać swoje pisarskie ograniczenia. Opiera się on na autorskiej metodzie, w której kluczową rolę odgrywa zmysłowe, organiczne postrzeganie procesu twórczego. 

Co znaczy pisać? Kim jest osoba pisząca i jaką relację wytwarza z tekstem? Czym jest sam tekst? W ramach kursu uczestnicy spróbują odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Pozwolą one nie tylko pojąć praktykę pisarską w nowy, organiczny sposób, ale i lepiej rozpoznać samego siebie w procesie twórczym. Na tak zbudowanej podstawie uruchomiony zostanie zestaw praktycznych narzędzi, które pozwolą niwelować najczęstsze ograniczenia i blokady utrudniające pracę pisarską.  
Co ważne – w ramach zajęć uczestnicy od pierwszego spotkania będą pisać i dyskutować o procesie pisarskim. 

Specyfika kursu: 
W ramach kursu nie będą stawiane pytania jak napisać powieść, reportaż czy esej. Będzie za to badana organiczna relacja pomiędzy autorem a tekstem po to, by w efekcie była lepiej kontrolowana i rozumiana. Taka relacja zawiązuje się w chwili, w której rodzi się pomysł na tekst i trwa ona przez wszystkie etapy procesu pisarskiego. Obejmuje podjęte próby i poniesione porażki, doprowadzając do momentu, w którym twórca po raz pierwszy słyszy własny głos w napisanych przez niego słowach. 

Kierownik kursu:  
prof. dr hab. Anna Nasiłowska 
Autor projektu studiów, autor programu oraz prowadzący zajęcia: 
dr Mateusz Marczewski -
prozaik, reportażysta. Autor książki z pogranicza literatury faktu Niewidzialni (Czarne 2012), Koliste jeziora Białorusi, (Czarne 2017), tomu poetyckiego Naprawiacz ptaków (SPP 2000). Autor dysertacji doktorskiej o zmysłowym, cielesnym modelu narracji niefikcjonalnych. Wykłada literaturę faktu na Kursie Kreatywnego Pisania przy IBL PAN w Warszawie oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotny stypendysta szwajcarskiej fundacji La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature. Finalista konkursu "Polska- Niemcy Instrukcja obsługi" organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza i Goethe Institut. Laureat konkursu im. Maciej Szumowskiego. Laureat nagrody im. Witolda Hulewicza, finalista konkursu literackiego Fundacji Kultury. Eseje i reportaże publikował w "Polityce", "Dwutygodniku", "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Znaku", "Przeglądzie Powszechnym", "Kontekstach". Mieszka w Warszawie.
Kontakt: mateusz.marczewski@ibl.waw.pl

Warunki zaliczenia: 
warunki zaliczenia określa prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł. 

Terminy: 
Zajęcia 1. 21-22 stycznia 2023 - zajęcia stacjonarne 
Zajęcia 2. 25- 26 lutego 2023 - zajęcia online
Zajęcia 3. 18-19 marca 2023 - zajęcia stacjonarne 
Zajęcia 4. 22- 23 kwietnia 2023 - zajęcia online 
Zajęcia 5. 20-21 maja 2023 - zajęcia stacjonarne 
Zajęcia 6. 24-25 czerwca 2023 - zajęcia online

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku