Rekrutacja

Rekrutacja na studia zakończyła się. Była jednorazowa.

 

Warunki przystąpienia do rekrutacji:

 
● wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku humanistycznym lub informatycznym;
 
● dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimalny poziom B2).
 
 
Harmonogram rekrutacji:
 
Pierwszy etap – do końca sierpnia 2018 roku: analiza dokumentów dostarczonych przez kandydatów: 
 
1. Kopia dyplomu (lub dyplomów) potwierdzających posiadanie przez kandydata kwalifikacji drugiego stopnia bądź ukończenia studiów podyplomowych oraz kopia dokumentu (lub dokumentów) poświadczającego wyniki w nauce podczas studiów wyższych zakończonych uzyskaniem przez kandydata kwalifikacji drugiego stopnia albo dokument potwierdzający bycie przez kandydata beneficjentem programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w Ustawie z 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 187 a ust.1; 
 
2. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie, skierowany pod adresem kierownictwa Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Humanistyka Cyfrowa" Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, zawierający: 
2.1. imię (imiona) i nazwisko; 
2.2. datę i miejsce urodzenia; 
2.3. adres zamieszkania; 
2.4. adres do korespondencji; 
 
3. Życiorys (curriculum vitae) zawierający: 
3.1. opis przebiegu studiów wyższych kandydata; 
3.2. dane identyfikacyjne i streszczenie pracy, na podstawie której kandydat zdobył kwalifikacje drugiego stopnia (dotyczy kandydata niebędącego beneficjentem programu "Diamentowy Grant"); 
3.3. omówienie osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata (w tym udział w konferencjach i projektach naukowych; 
3.4. opis zakresu lub temat planowanej przez kandydata pracy naukowej na studiach doktoranckich; 
 
4. Bibliografia kandydata zawierająca spis prac autorskich indywidualnych i zbiorowych, prace redakcyjne. Bibliografia powinna być udokumentowana kopią strony tytułowej bądź redakcyjnej. 
 
5. Dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe: zdobyte stypendia, nagrody, wyróżnienia.
 
6. Zaświadczenia o dodatkowej aktywności: zaangażowaniu w kole naukowym, członkostwie w stowarzyszeniu lub organizacji studenckiej, działalności społecznej lub artystycznej. 
 
7. Trzy egzemplarze aktualnej fotografii kandydata zgodnej z wymogami obowiązującymi dla dowodów osobistych oraz jeden egzemplarz tej fotografii w formie pliku elektronicznego.
 
8. Dwa egzemplarze spisu dokumentów dostarczonych w celu rejestracji kandydatury, z których jeden zostanie zwrócony kandydatowi jako pokwitowanie dostarczenia dokumentów do Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 
Dokumenty przyjmowane są do 31 sierpnia.
 
 
PIERWSZY ETAP REKRUTACJI ZAKOŃCZYŁ SIĘ.
 
 
Drugi etap rekrutacji – 10 i 11 września: prezentacja przed komisją rekrutacyjną pomysłu projektu badawczego z zakresu humanistyki cyfrowej oraz odpowiedź na pytania Komisji. Pytania mogą zostać zadane w języku angielskim.
 
DRUGI ETAP REKRUTACJI ZAKOŃCZYŁ SIĘ.
 
 
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 września.
 
Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie IBL PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 136, w dni robocze w godz. 09.00-16.00, w sierpniu do 15:00) lub w sekretariacie studiów (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 126, w środy w godz. 12.00-14.00). Dokumenty można również wysłać pocztą pod wyżej podane adresy.
 
 
 
Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy studia są płatne? 
Nie. Wszystkim doktorantom będą przysługiwać stypendia przez 48 miesięcy.

 2. Czy praca na etacie wyklucza z udziału w rekrutacji? 
Bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie są zasadniczo przeznaczone dla osób, które mogą niemal cały swój czas poświęcić pracy nad doktoratem i w ciągu 4-5 lat doprowadzić do obrony. Praca zawodowa może przeszkadzać w osiągnięciu tego celu. Oczywiście nie ma możliwości prawnego zakazania doktorantom pracy zawodowej.

 3. Czy zajęcia będą organizowane w weekendy?
Nie, zajęcia będą odbywać się w dni robocze.

4. Czy osoby z doktoratem mogą aplikować na te studia?
Oczywiście tak.

5. Jak długo trwają studia?
Projekt Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych trwa łącznie 5 lat, przy czym zajęcia będą prowadzone przez pierwsze cztery lata, a ostatni rok, wolny od zajęć, jest przewidziany na procedury związane z obroną prac doktorskich.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku