Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą 2021/2022 (XVIII edycja)

Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą 2021/2022 odbywają się w trybie on-line
 
 
W aktualnej niepewnej sytuacji związanej z pandemią Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą odbywają się on-line, co sprawdziło się w mijającym roku akademickim, umożliwiając niezakłócone niczym uczestnictwo zainteresowanym z całej Polski, a nawet spoza jej granic. Spotkania wideo słuchaczy i wykładowców są możliwe dzięki aplikacji Google Meet.
Mają one formę wykładów, prezentacji, analizy wybranych przykładów i warsztatów. 

Opłata za studia
300 zł wpisowe
2300 zł za semestr (2 semestry) czesne 
30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów 
Termin uiszczenia opłaty z tytułu czesnego: 
2300 zł za pierwszy semestr do 31.10.2021
2300 zł za drugi semestr do 31.01.2022
 
Czas trwania: 
180 godzin, 2 semestry 
 
Opis:
Zarządzanie kulturą jest dziedziną interdyscyplinarną, lokującą się na styku obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Chociaż zarządzanie wyrosło z praktyki biznesowej, dzisiaj wykorzystuje dorobek takich nauk jak ekonomia, psychologia, socjologia, historia, kulturoznawstwo. Zarządzanie kulturą jest jedną z najmłodszych gałęzi zarządzania. Wynika to z rosnącej roli sektora kultury w procesie tworzenia nowych miejsc pracy. Kultura jest istotnym czynnikiem stymulującego wzrost  gospodarczy, a sektor kultury jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych i zorientowanych na przyszłość sektorów gospodarki europejskiej generującym zyski większe niż niektóre tradycyjne gałęzie przemysłu. Równie istotna jest  konieczność zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństw wysoko rozwiniętych, w których widoczny jest wzrost spożycia dóbr niematerialnych czyniących zadość wyższym potrzebom człowieka. Do takich potrzeb zalicza się uczestnictwo w kulturze i korzystanie z jej wytworów.
 
Sytuacja pandemii pokazała, że instytucje oraz ludzie kultury potrafili odnaleźć się w tej niezwykle dramatycznej, niespotykanej dotychczas sytuacji o globalnym zasięgu. Przenieśli swoją twórczość i działalność do Sieci, a ich talenty, innowacyjność oraz umiejętności komunikacyjne umożliwiły osobom zamkniętym w domach partycypację w kulturze. 
 
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą, cieszące się w Instytucie Badań Literackich PAN długą już tradycją, mają charakter doskonalący. Ich celem jest wykształcenie menedżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, ale przy zachowaniu istotnego mecenatu państwa w kulturze.  Menedżer może stać się liderem. Liderów odnajdujemy na każdym szczeblu zarządzania. Cechuje ich pomysłowość, wizjonerstwo, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Kierują się wartościami, czyli zasadami najważniejszymi dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, takimi jak: jak budowanie zespołu, wymiana myśli, gotowość na zmiany i entuzjazm do pracy, etyczne podejście do osób i organizacji. Liderzy potrafią wyzwolić ukryty w ludziach potencjał twórczy.

Kierownik Studiów:  
Magdalena Ślusarska – historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w IBL PAN; 2000-2003: dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz w zastępstwie dyrektor generalny ministerstwa; 2003-2005: prezes i dyrektor naczelny (zarządzający) Centrali Handlu Zagranicznego „Ars Polona” S.A., organizatora krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie; 2005-2008: dyrektor Instytutu Książki w Krakowie; 2009-2017: autorka programu i organizatorka specjalizacji „Zarządzanie Kulturą”, kierownik Zakładu „Zarządzania Kulturą” oraz opiekunka  specjalizacji na WNH UKSW;  2010–2012: dyrektor Wydawnictwa IBL PAN; 2010-2013: autorka programu i organizatorka „Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą” przy WNH UKSW; 1993–2001: zastępca kierownika organizacyjnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN.

Obszary wiedzy:
- Zarządzanie
- Polityka kulturalna państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dyplomacja kulturalna. Wprowadzenie do protokołu dyplomatycznego. Etykieta w pracy menedżera kultury
- Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Turystyka kulturowa
- E-komunikacja marketingowa
- PR w zarządzaniu kryzysowym i budowanie relacji z mediami 
- Prawo w praktyce menedżera kultury
- Funkcjonowanie kultury w polskim systemie finansów publicznych
- Pozyskiwanie środków na działalność kulturalną (warsztat)
- Fundusze UE i środki europejskie dla sektora kultury w Polsce
- Przemysły kultury (kreatywne) i organizacja imprez kulturalnych
- Budowanie zespołu. Praca z grupą / praca w grupie
- Autoprezentacja, budowanie wizerunku, instytucja rzecznika prasowego
 
Kompetencje:
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą Instytutu Badań Literackich PAN umożliwiają zdobycie umiejętności takich jak:
- zarządzanie  projektami
- przygotowanie dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych
- organizacja imprez kulturalnych  
- analiza podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie oraz jego wpływu na zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi
- zarządzanie kryzysem 
- analiza mocnych i słabych stron instytucji kultury 
 - posługiwanie się pojęciami prawnymi normującymi ustrój kultury w Polsce w kontekście umiejętności sprawnego zarządzania organizacją
- świadome i zgodne z prawem korzystanie w praktyce zawodowej  z materiałów objętych ochroną własności intelektualnej, w tym ochroną prawnoautorską oraz dbałość o ochronę własnych praw autorskich
- budowanie strategii marki instytucji kultury oraz marki kreatora kultury
- budowanie wizerunku osób i instytucji
- sztuka wystąpień publicznych 
- sztuka komunikacja z osobami i instytucjami
 
Wykładowcy:
Katarzyna Buszkowska – literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych
Justyna Czarnota – menedżerka kultury i pedagożka teatru
Maciej Klimczak – pedagog, bibliotekarz, animator, lider i menedżer kultury
Marta Zuzanna Osuchowska - doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa
Kama Pawlicka – literaturoznawczyni i menedżerka kultury, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstw
Beata Pragert – historyk sztuki i menedżerka kultury
Miłka Skalska - absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
Karol Suszczyński – historyk teatru, aktor-lalkarz, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
Anna Wróblewska – menedżerka kultury, publicystka, rzeczniczka prasowa

Wymogi związane z ukończeniem studiów:
- obecność i aktywność na zajęciach
- prezentacja przygotowanego projektu działalności instytucji kultury od instytucji w organizacji do w pełni funkcjonującej placówki
- prezentacja przygotowanego wniosku na realizację zadania publicznego lub wniosku  na stypendium twórcze/artystyczne
 
Terminy:
1. 19-20-21 listopada 2021
2. 17-18-19 grudnia 2021
3. 21-22-23 stycznia 2022
4. 18-19-20 lutego 2022
5. 18-19-20 marca 2022
6. 22-23-24 kwietnia 2022
7. 20-21-22 maja 2022
8. 3-4-5 czerwca 2022
9. 24-25-26 czerwca 2022

 
Rekrutacja:
Osoby, które chcą podjąć studia proszone są o:
przesłanie na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl 
1. karty informacyjnej (karta do pobrania)
2. formularza dotyczącego ochrony danych osobowych (formularz do pobrania)
4. uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł
5. uiszczenie opłaty z tytułu czesnego w wysokości 2300 zł za pierwszy semestr do dnia 31.10.2021

Wskazane kwoty należy wpłacać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 

Trwa rekrutacja na:

Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021)

Kurs Retoryki Praktycznej (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021) 

Kurs Poprawnej Polszczyzny (zajęcia od lutego 2022)

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (zajęcia od stycznia 2022)
Kurs "Pisanie jako proces. Kurs praktyczny" (w styczniu 2022 rusza I edycja!)

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów
dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.plpodyplomowe@ibl.waw.pl 
Rekrutacja: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45