Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą 2022/2023 (XIX edycja)

IBL PAN ogłasza nabór na studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą na rok akademicki 2022/2023
To już XIX edycja!
 
Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą  w ramach edycji 2022/2023 będą realizowane w trybie online
 
Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą odbywają się online, co umożliwia niezakłócone niczym uczestnictwo słuchaczy z całej Polski oraz spoza jej granic. Spotkania wideo słuchaczy i wykładowców są możliwe dzięki aplikacji Google Meet.
Mają one formę wykładów, prezentacji, analizy wybranych przykładów i warsztatów. 

Opłata za studia
300 zł wpisowe
2300 zł za semestr czesne, łącznie 4600 zł 
30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów 
Termin uiszczenia opłaty z tytułu czesnego: 
2300 zł za pierwszy semestr do 10.10.2022
2300 zł za drugi semestr do 31.01.2023
Forma zajęć: online na platformie Google Meet
 
Czas trwania: 
180 godzin, 2 semestry 
Zajęcia odbywają się w trzeci piątek - sobotę - niedzielę miesiąca  
 
Rekrutacja 
Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą w edycji 2022/2023 proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem

https://forms.gle/Ur1ZtRFqxAvTPyT17

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów

3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych. 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl 

Tel. 22) 826-69-17 (poniedziałki, środy, czwartki 10.00-15.00) 

 
Terminy zjazdów:

1) 21-22-23 października 2022

2) 18-19-20 listopada 2022

3) 16-17-18 grudnia 2022

4) 20-21-22 stycznia 2023

5) 17-18-19 lutego 2023

6) 17-18-19 marca 2023

7) 21-22-23 kwietnia 2023

 
Opis:
Zarządzanie kulturą jest dziedziną interdyscyplinarną, lokującą się na styku obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Chociaż zarządzanie wyrosło z praktyki biznesowej, dzisiaj wykorzystuje dorobek takich nauk jak ekonomia, psychologia, socjologia, historia, kulturoznawstwo. Zarządzanie kulturą jest jedną z najmłodszych gałęzi zarządzania. Wynika to z rosnącej roli sektora kultury w procesie tworzenia nowych miejsc pracy. Kultura jest istotnym czynnikiem stymulującego wzrost  gospodarczy, a sektor kultury jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych i zorientowanych na przyszłość sektorów gospodarki europejskiej generującym zyski większe niż niektóre tradycyjne gałęzie przemysłu. Równie istotna jest  konieczność zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństw wysoko rozwiniętych, w których widoczny jest wzrost spożycia dóbr niematerialnych czyniących zadość wyższym potrzebom człowieka. Do takich potrzeb zalicza się uczestnictwo w kulturze i korzystanie z jej wytworów.
 
Sytuacja pandemii pokazała, że instytucje oraz ludzie kultury potrafili odnaleźć się w tej niezwykle dramatycznej, niespotykanej dotychczas sytuacji o globalnym zasięgu. Przenieśli swoją twórczość i działalność do Sieci, a ich talenty, innowacyjność oraz umiejętności komunikacyjne umożliwiły osobom zamkniętym w domach partycypację w kulturze. 
 
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą, cieszące się w Instytucie Badań Literackich PAN długą już tradycją, mają charakter doskonalący. Ich celem jest wykształcenie menedżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, ale przy zachowaniu istotnego mecenatu państwa w kulturze.  Menedżer może stać się liderem. Liderów odnajdujemy na każdym szczeblu zarządzania. Cechuje ich pomysłowość, wizjonerstwo, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Kierują się wartościami, czyli zasadami najważniejszymi dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, takimi jak: jak budowanie zespołu, wymiana myśli, gotowość na zmiany i entuzjazm do pracy, etyczne podejście do osób i organizacji. Liderzy potrafią wyzwolić ukryty w ludziach potencjał twórczy.

Kierownik Studiów:  
Magdalena Ślusarska – historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w IBL PAN; 2000-2003: dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz w zastępstwie dyrektor generalny ministerstwa; 2003-2005: prezes i dyrektor naczelny (zarządzający) Centrali Handlu Zagranicznego "Ars Polona" S.A., organizatora krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie; 2005-2008: dyrektor Instytutu Książki w Krakowie; 2009-2017: autorka programu i organizatorka specjalizacji "Zarządzanie Kulturą", kierownik Zakładu "Zarządzania Kulturą" oraz opiekunka  specjalizacji na WNH UKSW;  2010–2012: dyrektor Wydawnictwa IBL PAN; 2010-2013: autorka programu i organizatorka "Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą" przy WNH UKSW; 1993–2001: zastępca kierownika organizacyjnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN.

Obszary wiedzy:
- Zarządzanie
- Polityka kulturalna państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dyplomacja kulturalna. Wprowadzenie do protokołu dyplomatycznego. Etykieta w pracy menedżera kultury
- Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Turystyka kulturowa
- E-komunikacja marketingowa
- PR w zarządzaniu kryzysowym i budowanie relacji z mediami 
- Prawo w praktyce menedżera kultury
- Funkcjonowanie kultury w polskim systemie finansów publicznych
- Pozyskiwanie środków na działalność kulturalną (warsztat)
- Fundusze UE i środki europejskie dla sektora kultury w Polsce
- Przemysły kultury (kreatywne) i organizacja imprez kulturalnych
- Budowanie zespołu. Praca z grupą / praca w grupie
- Autoprezentacja, budowanie wizerunku, instytucja rzecznika prasowego
 
Kompetencje:
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą Instytutu Badań Literackich PAN umożliwiają zdobycie umiejętności takich jak:
- zarządzanie  projektami
- przygotowanie dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych
- organizacja imprez kulturalnych  
- analiza podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie oraz jego wpływu na zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi
- zarządzanie kryzysem 
- analiza mocnych i słabych stron instytucji kultury 
 - posługiwanie się pojęciami prawnymi normującymi ustrój kultury w Polsce w kontekście umiejętności sprawnego zarządzania organizacją
- świadome i zgodne z prawem korzystanie w praktyce zawodowej  z materiałów objętych ochroną własności intelektualnej, w tym ochroną prawnoautorską oraz dbałość o ochronę własnych praw autorskich
- budowanie strategii marki instytucji kultury oraz marki kreatora kultury
- budowanie wizerunku osób i instytucji
- sztuka wystąpień publicznych 
- sztuka komunikacja z osobami i instytucjami
 
Wykładowcy:
Katarzyna Buszkowska – literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych
Justyna Czarnota – menedżerka kultury i pedagożka teatru
Maciej Klimczak – pedagog, bibliotekarz, animator, lider i menedżer kultury
Marta Zuzanna Osuchowska - doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa
Kama Pawlicka – literaturoznawczyni i menedżerka kultury, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstw
Beata Pragert – historyk sztuki i menedżerka kultury
Miłka Skalska - absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
Karol Suszczyński – historyk teatru, aktor-lalkarz, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
Anna Wróblewska – menedżerka kultury, publicystka, rzeczniczka prasowa

Wymogi związane z ukończeniem studiów:
- obecność i aktywność na zajęciach
- prezentacja przygotowanego projektu działalności instytucji kultury od instytucji w organizacji do w pełni funkcjonującej placówki
- prezentacja przygotowanego wniosku na realizację zadania publicznego lub wniosku  na stypendium twórcze/artystyczne
 

 

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW IBL PAN
W OKRESIE LIPIEC-WRZESIEŃ 2022 PRACUJE
W TRYBIE ZDALNYM 


W SPRAWIE SPOTKAŃ W PAŁACU STASZICA PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT
W CELU USTALENIA TERMINU

kontakt mailowy: podyplomowe@ibl.waw.pl
telefoniczny: 605-316-757 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych i kursów, także w sprawie rekrutacji: 
e-mail:
podyplomowe@ibl.waw.pl  
(w sprawie kursu "Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego": 
szkoladokumentufilmowego@ibl.waw.pl)
tel. 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz.10.00-16.00

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2022/2023! 

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularza

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

Formularz rekrutacyjny – Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

Formularz rekrutacyjny – Glottodydaktyka

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

Formularz rekrutacyjny – Zarządzanie Kulturą

 

Kursy

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Kreatywnego Pisania 

Kurs Poprawnej Polszczyzny - tryb online 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Poprawnej Polszczyzny 

Kurs Retoryki Praktycznej - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Retoryki Praktycznej 

Warsztat Pisania Scenariusza i Dramatu - tryb hybrydowy 

Formularz rekrutacyjny - Warsztat Pisania Scenariusza i Dramatu

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny - tryb hybrydowy

Formularz rekrutacyjny - Pisanie jako proces 

Informacje dotyczące kolejnej edycji Warsztatów Sztuki Radiowej zostaną udostępnione w połowie czerwca 2022

Wpłaty prosimy dokonywać na konto (nazwisko i nazwa kierunku/kursu w nazwie przelewu):
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych i kursów, także w sprawie rekrutacji: 
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 
tel. 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów: dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
e-mail: 
pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych IBL PAN: Bartosz Snopkiewicz 
Pałac Staszica. ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
 
Sekretarz Kursów IBL PAN: Żaneta Kucharska
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
e-mail: 
podyplomowe@ibl.waw.pl 

 
STUDIA PODYPLOMOWE IBL PAN 

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych)
Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN 
Koordynatorka studiów "Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego": Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN
Koordynatorka studiów "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego": Katarzyna Duda 

Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Gender studies: Agnieszka Wróbel 
 
Kierownik: dr Magdalena Ślusarska
 
Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Studiów Polsko-Żydowskich: dr hab. Jolanta Żyndul 
 
KURSY IBL PAN 
 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator KKP: dr hab. Tomasz Żukowski, prof. IBL PAN
 
Kierownik: dr Andrzej Lesiakowski

Kierownik: prof. dr hab. Joanna Partyka 
 
 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynatorka WPSiD: mgr Magdalena Wleklik  

Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator: dr Mateusz Marczewski 

Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynatorka WSR: Irena Piłatowska-Mądry 
 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45