Program studiów

 

Czteroletni (osiem semestrów) program studiów realizowany jest w trzech modułach.

 

Moduł 1 – Humanistyka i informatyka: przedmioty obowiązkowe (194 h) 

1. Humanistyka cyfrowa (30 h)

2. Nowa humanistyka: problemy metodologii badań (30 h)

3. Analiza danych statystycznych (15 h)

4. Semiotyka kultury (15 h)

5. Wykłady mistrzowskie (24 h)

6. Seminarium doktoranckie (80 h)

Zajęcia obowiązkowe dla humanistów i informatyków w tym module dostarczą podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej kierunków rozwoju współczesnej humanistyki oraz wpływu przełomu cyfrowego na zachodzące w niej zmiany. Omówione będą problemy związane z pojawieniem się nowych metodologii oraz możliwości wykorzystywania technologii i metod cyfrowych w interdyscyplinarnych badaniach informatyczno-humanistycznych. Wykłady mistrzowskie prowadzić będą zapraszani z zewnątrz (także zagraniczni) wybitni znawcy kultury współczesnej.

 

Moduł 2 – Umiejętności akademickie: przedmioty obowiązkowe (65 h)

1. Warsztaty z organizacji i finansowania badań (15 h)

2. Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych (10 h)

3. Praktyki dydaktyczne (20 h)

4. Warsztaty z metod komunikacji w interdyscyplinarnych zespołach badawczych (20 h)

 

Moduł 3 – Przedmioty i zajęcia fakultatywne:

1. Zajęcia z języka obcego (200 h – bon edukacyjny)

2. Zajęcia z mentorami naukowymi (łącznie 207 h przez 5 lat)

3. Indywidualne ścieżki kształcenia (5 przedmiotów z oferowanych dziesięciu, w ciągu 4 lat

po 15 h – w  sumie 60 h):

· Społeczeństwo informacyjne: technologia – kultura – etyka

· Przetwarzanie i analiza danych tekstowych

· Estetyka mediów cyfrowych

· Wizualizacja danych tekstowych

· Prawo własności intelektualnej w internecie

· Przetwarzanie języka naturalnego

· Analiza danych sieciowych o kulturze

· Semiotyka i antropologia kultury

· Stylometria – metody i zastosowania

· Humanistyczne bazy danych online

Indywidualne ścieżki kształcenia pozwolą doktorantom na wybór zajęć specjalistycznych zgodnych z zainteresowaniami i obranym tematem doktoratu. Dostarczą one wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do ułożenia (przy wsparciu mentorów i kierownictwa studiów) konsekwentnej drogi odpowiadającej etapom rozwoju badawczego, np. ścieżki korpusów tekstów i edycji cyfrowych, ścieżki baz danych, ścieżki przetwarzania języka naturalnego. Każdy uczestnik będzie wykonywał program badań pod indywidualną opieką dwóch mentorów (humanisty i informatyka), którzy w ciągu trwania studiów będą do dyspozycji doktoranta.

Więcej zob.: Program studiów - załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej IBL PAN nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku do Dyrektora IBL PAN o utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Humanistyka cyfrowa".

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku