Kurs Poprawnej Polszczyzny. (Jak poprawnie i sprawnie mówić i pisać po polsku) – XI edycja

„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa […]”
                 J. Słowacki, Beniowski (Pieśń V)

Opłata za kurs: 
200 zł wpisowe
2000 zł czesne (płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu)
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu
Czas kursu: 5 miesięcy w systemie dwudniowych „zjazdów” weekendowych (online) 
Najbliższa edycja kursu rozpocznie się w lutym 2022 roku
Ilość godzin: 112 godzin lekcyjnych ćwiczeń i wykładów
Forma spotkań: zajęcia w 2022 roku odbywają się w trybie online

Cel kursu:
Język zmienia się nieustannie: na naszych oczach wiele wyrazów wychodzi z użycia, a jednocześnie pojawiają się słowa nowe, zapożyczone z innych języków lub utworzone na gruncie rodzimym. Bywa również, że wyrazy istniejące od dawna w języku nabierają nowych znaczeń i pojawiają się w zupełnie innych niż dotychczas kontekstach. Zmian w zakresie słownictwa jest tak wiele, że użytkownicy języka często czują się zagubieni. Nie są pewni, czy właściwie używają nowych słów, czy wypowiadają się poprawnie i zrozumiale.
Sprawność językowa polega w dużej mierze na umiejętności dopasowania stylu wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, w jakiej jest ona wygłaszana, a więc sposób wypowiadania się zależy od okoliczności (wystąpienie publiczne, oficjalne spotkanie, rozmowa prywatna itp.) oraz od adresatów wypowiedzi (do kogo i w jakim celu jest ona skierowana). Zdobywaniu sprawności w tym zakresie służą ćwiczenia stylistyczne oraz analizy tekstów publicystycznych i literackich pod kątem zastosowanych w nich środków wyrazu.
Dyskurs publiczny, na który składają się m.in. artykuły prasowe, przemówienia sejmowe, wypowiedzi komentatorów sceny politycznej w radiu i telewizji, a także teksty reklamowe, bywa niezrozumiały, niespójny logicznie lub po prostu niedbały. W wypowiedziach osób publicznych nierzadko rażą nas niepoprawne sformułowania i językowa nieporadność. Omówienie typowych błędów fleksyjnych i składniowych popełnianych przez użytkowników języka pozwala świadomie dbać o poprawność gramatyczną, spójność i zrozumiałość własnych wypowiedzi.

Specyfika kursu:
Kurs adresowany jest do osób, które chcą porozumiewać się poprawnie i sprawnie w rodzimym języku. Na zajęciach nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne, by przede wszystkim umożliwić słuchaczom ocenę ich indywidualnych kompetencji językowych. Kształcimy m.in. umiejętność posługiwania się figurami stylistycznymi, budowania poprawnych logicznie sądów, dostrzegania strategii komunikacyjnych przyjętych w tekście prasowym, zdolność wykrycia stosowanych w dyskursie publicznym (zwłaszcza w publicystyce politycznej i reklamie) mechanizmów manipulacji odbiorcą. Kurs ma też za zadanie poszerzyć w pewnym zakresie teoretyczną wiedzę o języku wyniesioną przez słuchaczy ze szkoły, ponieważ im więcej wiemy o zjawiskach językowych i ich mechanizmach, tym skuteczniej i sprawniej potrafimy się między sobą porozumiewać.

Kierownik kursu: 
dr Andrzej Piotr Lesiakowski – adiunkt w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, historyk języka, edytor, przez wiele lat pracujący w wydawnictwach jako redaktor tekstów naukowych i literatury faktu. W pracy badawczej skupia się przede wszystkim na dziejach językoznawstwa polonistycznego i edycjach krytycznych dzieł pisarzy z różnych epok piśmiennictwa. 

Wykładowcy:
prof. dr hab. Mirosław Bańko
prof. dr hab. Andrzej Markowski
prof. dr hab. Ewa Szczęsna
dr hab. Iwona Burkacka
dr hab. Anna Cegieła
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
dr Agata Hącia
dr Tomasz Karpowicz
mgr Mateusz Adamczyk

Program:
Program kursu składa się z 3 bloków tematycznych:
I. Kultura języka
1. Podstawowe pojęcia kultury języka (norma, uzus, innowacja językowa)
2. Typy błędów językowych
3. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
4. Poprawność fleksyjna
5. Poprawność składniowa
6. Postawy użytkowników wobec języka
II. Stylistyka praktyczna
1. Zróżnicowanie środowiskowe języka (gwara studencka, żołnierska, narkomanów, internautów, więzienna)
2. Język mówiony i język pisany
3. Odmiany stylowe języka: cechy stylu potocznego, urzędowego, popularnonaukowego i artystycznego
4. Figury stylistyczne i ich funkcje w tekście: peryfrazy, metonimie, synekdochy
5. Komunikacja przenośna (ocena poprawności logicznej metafor, analiza tekstów zbudowanych na jednorodnym szeregu metafor)
6. Stylizacje (archaizacja, dialektyzacja i stylizacja środowiskowa) – analizy stylizowanych tekstów artystycznych
7. Pojęcie błędu stylistycznego. Podstawowe typy błędów stylistycznych
8. Parodia i pastisz – przywoływanie cudzych wypowiedzi
III. Zagadnienia leksykalne
1. Wprowadzenie do zagadnień leksykalnych
2. Życie wyrazów
3. Poprawność leksykalna 

Informacje dodatkowe:
Program kursu obejmuje ćwiczenia oraz wykłady:
prof. dr hab. Mirosław Bańko, Wybrane słowniki języka polskiego i cyfrowe zasoby informacji
prof. dr hab. Andrzej Markowski, Rada Języka Polskiego – jej rola w kształtowaniu poprawnej polszczyzny
prof. dr hab. Ewa Szczęsna, O języku reklamy
dr hab. Iwona Burkacka, Język mediów elektronicznych
dr hab. Anna Cegieła, Etyka wypowiedzi
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Polska etykieta językowa
mgr Mateusz Adamczyk, Płeć w języku

Warunki zaliczenia:
warunki zaliczenia określają prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

Rekrutacja:
Osoby, które chcą zapisać się na kurs proszone są o:
przesłanie na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
karty informacyjnej (karta do pobrania )
formularza dotyczącego ochrony danych osobowych (formularz do pobrania)
uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł
uiszczenie opłaty z tytułu czesnego w wysokości 2000 zł 
Wskazane kwoty należy wpłacać na konto:
Instytut Badań Literackich PANul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 

Trwa rekrutacja na:

Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021)

Kurs Retoryki Praktycznej (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021) 

Kurs Poprawnej Polszczyzny (zajęcia od lutego 2022)

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (zajęcia od stycznia 2022)
Kurs "Pisanie jako proces. Kurs praktyczny" (w styczniu 2022 rusza I edycja!)

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów
dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.plpodyplomowe@ibl.waw.pl 
Rekrutacja: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45