Kurs Retoryki Praktycznej - XXXII edycja

 

Kurs Retoryki Praktycznej w ramach edycji 2023/2024 będzie realizowany w trybie stacjonarnym.
IBL PAN zastrzega sobie prawo do zmiany formuły na tryb online w przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z pandemią. 
Opłata za kurs:
200 zł wpisowe
2800 zł czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia 5.10.2023
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu
Czas trwania:
178 godzin sześć miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych
Forma zajęć: zajęcia stacjonarne w IBL PAN, w Pałacu Staszica w Warszawie 

Kurs rozpoczyna się w październiku 2023 r. 

Rekrutacja 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs w edycji 2023/2024 proszone są o:  
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem 

 

https://forms.gle/9eyr4bDiD56ka7yd9

2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)
3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu. 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

 Cel kursu:
Kurs adresowany jest do wszystkich, którzy chcą:
•    posiąść lub udoskonalić takie umiejętności, jak:

 

 •     zaobserwować, jak działa siła perswazji w:

 

 • nabyć lub uzupełnić wiadomości z zakresu historii retoryki i praktyk retorycznych stosowanych przez znakomitych mówców.

Specyfika kursu:
zajęcia mają charakter interdyscyplinarny;
prowadzą je specjaliści z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, teoretycy i praktycy, wykładowcy uniwersyteccy, dziennikarze, publicyści, psycholog, aktor;  
zajęcia prowadząc specjaliści od pięknego i – co najważniejsze - skutecznego posługiwania się słowem.

 

Kierownik kursu:
prof. dr hab. Joanna Partyka – ukończyła filologię polską i etnologię na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora (1994) i doktora habilitowanego (2005) uzyskała w Instytucie Badań Literackich PAN. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest szeroko rozumiana kultura XVI i XVII wieku, która stała się dla niej źródłem rozważań natury antropologicznej, socjologicznej i psychologicznej. W swych poszukiwaniach sięga do mało znanych tekstów z zakresu paraliteratury (encyklopedie, traktaty moralne i pedagogiczne, przewodniki dla spowiedników, dzienniki, silvae rerum, kalendarze, zapiski gospodarcze, gazetki ulotne, dzienniki podróży, listy). Literaturę i kulturę staropolską analizuje w kontekście europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem krajów śródziemnomorskich. Jednym z głównych nurtów jej zainteresowań jest dawne piśmiennictwo kobiece. Jest autorką dwóch książek Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej (1994) i "Żona wyćwiczona": kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku (2004) oraz ponad sześćdziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Równolegle zajmuje się przekładami z języka hiszpańskiego (przełożyła m.in. Nueve ensayos dantescos, Libro de sueños i Discusión J.L. Borgesa). Prowadziła wykłady gościnne z historii literatury i kultury staropolskiej, z literatury porównawczej oraz z zakresu gender studies, m. in. w Brukseli, Sztokholmie i Uppsali, na Uniwersytecie Barcelońskim, Uniwersytecie Complutense, Uniwersytecie w Alicante i na Uniwersytecie Lizbońskim, a także w Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano w Buenos Aires. Związana jest także z Uniwersytetem w Grenadzie, gdzie przez 6 lat prowadziła seminaria doktorskie. Uczestniczyła z referatami w wielu międzynarodowych kongresach, m. in. w Berlinie, Madrycie, Oksfordzie, Uppsali, Budapeszcie, Lizbonie i na Uniwersytecie w Lujan (Argentyna). Odbyła wiele staży naukowych, m. in. z Instytutu Camoesa i z British Academy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, International Association for Neo-Latin Studies, Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies (WISPS) oraz International Society for Iberian-Slavonic Studies (CompaRes). Jest także prezesem Stowarzyszenia Pro Cultura Litteraria. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza naukowego w Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Jej praca została uhonorowana w 2005 r. nagrodą Wydziału I PAN za działalność naukowo-organizacyjną.Przez wiele lat związana była z Instytutem Badań Interdyscyplinarnym (obecnie Wydział "Artes Liberales") Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do dziś prowadzi zajęcia z historii kultury iberyjskiej XVI i XVII wieku. Od 1987 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN.
Kontakt:
joanna.partyka@ibl.waw.pl

Prowadzący zajęcia:

Biogramy wykładowców


Warunki zaliczenia:
warunki zaliczenia określają prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

Aktualny terminarz zjazdów

KURS RETORYKI PRAKTYCZNEJ

Rok akademicki 2023/2024

 

Zajęcia 1.

sobota, niedziela

  7-8 października

Zajęcia 2.

sobota, niedziela

21-22 października

Zajęcia 3.

sobota, niedziela

  4-5 listopada

Zajęcia 4.

sobota, niedziela

18-19 listopada

Zajęcia 5.

sobota, niedziela

  2-3 grudnia

Zajęcia 6.

sobota, niedziela

16-17 grudnia

Zajęcia 7.

sobota, niedziela

13-14 stycznia

Zajęcia 8.                 27-28 stycznia

sobota, niedziela       

Zajęcia 9.                 10-11 lutego

sobota   

Zajęcia 10.                24-25 lutego

sobota-niedziela        

Zajęcia 11.                   9-10 marca

sobota-niedziela                      

Zajęcia 12.                   23 marca

sobota                 Dodatkowe informacje:
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00-16.00 w siedzibie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72.

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku