MNiSW


MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)
Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:
1) wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
2) wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);
3) tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (podmoduł „Uniwersalia 2.1”).

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

PROGRAM „DIALOG”

obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
▪    „Doskonałość naukowa”
▪    „Nauk dla innowacyjności”
▪    „Humanistyka dla rozwoju”
Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:
▪    implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
▪    pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
▪    wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

PREMIA NA HORYZONCIE
Cel konkursu:
Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Przyznane środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie (bez względu na charakter pracy wykonywanej przy realizacji projektu) i stanowią koszty niekwalifikowane projektu realizowanego w ramach ww. programów.

GRANTY NA GRANTY
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.
Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC
 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45