MNiSW


MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)
Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:
1) wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (moduły "Dziedzictwo narodowe" i "Fundamenty");
2) wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł "Uniwersalia 2.2");
3) tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (podmoduł "Uniwersalia 2.1").

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

PROGRAM "DIALOG"

obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
▪    "Doskonałość naukowa"
▪    "Nauk dla innowacyjności"
▪    "Humanistyka dla rozwoju"
Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:
▪    implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
▪    pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
▪    wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

PREMIA NA HORYZONCIE
Cel konkursu:
Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Przyznane środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie (bez względu na charakter pracy wykonywanej przy realizacji projektu) i stanowią koszty niekwalifikowane projektu realizowanego w ramach ww. programów.

GRANTY NA GRANTY
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej "wnioskami projektowymi".
Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku