Konkursy

Program stypendialny dla studentów i naukowców – Polonista NAWA

Rozpoczął się nabór w programie Polonista NAWA. Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.
Nowością w tegorocznej edycji jest rozszerzenie oferty programowej o stypendia dla polskich naukowców, którzy chcieliby w ramach programu realizować projekty badawcze lub dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich prowadzących studia polonistyczne. W ramach programu mogą być realizowane projekty, których celem jest wzmocnienie oraz rozszerzenie działalności zagranicznych uczelni oferujących studia polonistyczne, polonoznawcze lub studia slawistyczne z językiem polskim.

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2023 roku o godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Więcej informacji: Zob. link

Konkurs MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

- badań wstępnych/pilotażowych,
- kwerendy,
- stażu naukowego,
- wyjazdu badawczego,
- wyjazdu konsultacyjnego.
 
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 
 
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz/badaczka:
- posiadający/posiadająca minimum jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe
- uzyskał/uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
 
Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN:

OTWARTE KONKURSY NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe nabory wniosków w ramach następujących konkursów:

POLONEZ BIS 3 - konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. Szczegółowe informacje: POLONEZ BIS 3 (ncn.gov.pl).
 
PRELUDIUM BIS 4 - konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Szczegółowe informacje: PRELUDIUM BIS 4 (ncn.gov.pl).
 
OPUS 24 - konkurs dotyczy przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych i projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Szczegółowe informacje: OPUS 24 (ncn.gov.pl).
 
SONATA 18 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Szczegółowe informacje: SONATA 18 (ncn.gov.pl).
 
Termin składania wniosków we wszystkich wyżej wymienionych konkursach upływa 15 grudnia br. o godz. 16:00.
 
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o mailowo zgłoszenia do Działu Obsługi Badań Naukowych (dziobn@ibl.waw.pl) do 9 października br. 
 
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu już z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację. Wnioski o afiliację można składać za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

MEiN: konkurs NPRH, moduł "Dziedzictwo narodowe"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło komunikat o naborze do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Szczegółowe informacje oraz wytyczne znajdą Państwo poniżej:

 
Osoby zainteresowane składaniem wniosku projektowego w ww. konkursie w module Dziedzictwo narodowe, uprzejmie prosimy o mailowe zgłaszanie się do DOBN do dn. 31.08.2022 r. na adres dziobn@ibl.waw.pl.

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 NAWA ogłosiła nabór na następujące konkursy:


1. Bekker NAWA - celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

2. Polonista NAWA - celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.
 
Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem ww. konkursach serdeczna prośba o mailowe zgłoszenia do DOBN do 06.04.2022 r. 

OTWARTE KONKURSY OFERT NCN

15 marca 2022 r. zostały ogłoszone nabory wniosków w ramach następujących konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, POLONEZ BIS, PRELUDIUM. Nabory wniosków trwają do 15 czerwca br. (do godz. 16:00).

OPUS 23 - konkurs adresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

Szczegółowe informacje: OPUS 23 (ncn.gov.pl)


POLONEZ BIS 2
- 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Szczegółowe informacje: POLONEZ BIS 2 (ncn.gov.pl)


PRELUDIUM 21
- projekty badawcze prowadzone przez naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje: PRELUDIUM 21 (ncn.gov.pl)


Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o mailowe zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych (dziobn@ibl.waw.pl) do 4 kwietnia br.


Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu już z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację. Wnioski o afiliację można składać za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku