Konkursy

KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI


Do 15 grudnia 2020 r. otwarte są nabory wniosków w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o mailowe zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych do 11 października 2020 r.

1. SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2021 r.
 
Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16


2. BEETHOVEN CLASSIC 4 – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.
 
W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV i wykazem publikacji kierowników oraz wykonawców polskiego i niemieckiego zespołu badawczego. Informacje zawarte w JPD oraz w CV z wykazem publikacji nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie ZSUN/OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.
 
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

 
3. OPUS 20 + LAP - konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

-  bez udziału partnerów zagranicznych / wniosek OPUS

-  z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych / wniosek OPUS

-  z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej / wniosek OPUS

-  w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej / wniosek OPUS LAP

-  w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych / wniosek OPUS LAP
 
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20

 
UWAGA: Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (skan zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

STYPENDIA MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW


Informujemy, że od 1 do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

Narodowa Agencja wymiany Akademickiej ogłasza kolejny nabór do programu Welcome to Poland

Działania zaplanowane do realizacji w projektach z naboru z 2020 roku stanowią połączenie działań z dwóch programów Promocja Zagraniczna i Welcome to Poland.

Celem programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
 • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2020 roku o godz. 15:00.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-w-programie-welcome-to-poland.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - konkurs Monografie


NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI W FUNDACJI UPŁYWA
7 grudnia 2020
 

CELE

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

ADRESACI

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

OFERTA

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat o dwóch naborach do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosków w ramach I naboru proszone są o zgłaszanie się do DOBN do dn. 30 września 2020.

I termin naboru w MNiSW trwa do 30 października 2020

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
 

 •     Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych;
 •     Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku;
 •     Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
 •     Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 •     Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.


W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy).


II termin naboru w MNiSW trwa od 21 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
 

 •     Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki,     leksykony, katalogi, etc.;
 •     Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.;
 •     Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 •     Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.


W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Szczegółowe informacje oraz wytyczne znajdują się na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-naboru-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2020-r

KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI:


1. MAESTRO 12
- konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 12 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl,  zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN:

MAESTRO 12


2. SONATA BIS 10 - konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 10 w kwocie 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN:

SONATA BIS 10
Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o mailowe zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych do 5 lipca 2020 r.


UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 5 lipca 2020 r. z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.


 

KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ


Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że NAWA prowadzi nabory wniosków w ramach kilku programów grantowych. Szczegółowe informacje o wszystkich naborach dostępne są tutaj:  https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace?start=0.

Pracownicy IBL PAN mogą ubiegać się o finansowanie w ramach następujących grantów:

Program im. M. Bekkera - nabór wniosków trwa do 18 czerwca 2020 r. roku do godz. 15:00

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Dwustronna wymiana osobowa naukowców pomiędzy Polską a Niemcami - wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r. do  godziny 15:00

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”). Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium - nabór wniosków jest otwarty do 23 lipca 2020 r., do godz. 15:00

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”). Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Profesura Gościnna NAWA - nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 lipca 2020 roku do godz. 15:00

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Polskie uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze będą mogły zatrudnić na okres 36-48 miesięcy wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy wraz z Grupą projektową w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Promocja języka polskiego - nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 roku do godz. 15:00

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

 

Konkurs Narodowego Centrum Nauki


Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujący konkurs:

    Miniatura 4 - do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:
    1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
    2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych do 15 czerwca 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

   OPUS 19  - skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W OPUSIE nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu, a budżet całego konkursu wynosi aż 450 mln zł.;
    PRELUDIUM 19 - adresatami są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Łącznie w konkursie do zdobycia jest 35 mln zł.  

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o zgłaszanie się drogą mailową do Działu Obsługi Badań Naukowych do 8 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN:
Ogłoszenie konkursu OPUS 19
Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 19

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 8 kwietnia 2020 r. z mailową zgodą Dyrekcji na afiliację (i zaakceptowanym wnioskiem). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji, również drogą mailową (sekretariat@ibl.waw.pl).

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45