NCN


NARODOWE CENTRUM NAUKI


OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych

MINIATURA – konkurs na działanie naukowe

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

BEETHOVEN CLASSIC – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie

DAINA - konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze


AKTUALNY HARMONOGRAM KONKURSÓW

Konkurs MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

- badań wstępnych/pilotażowych,
- kwerendy,
- stażu naukowego,
- wyjazdu badawczego,
- wyjazdu konsultacyjnego.
 
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 
 
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz/badaczka:
- posiadający/posiadająca minimum jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe
- uzyskał/uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
 
Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN:

OTWARTE KONKURSY NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe nabory wniosków w ramach następujących konkursów:

POLONEZ BIS 3 - konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. Szczegółowe informacje: POLONEZ BIS 3 (ncn.gov.pl).
 
PRELUDIUM BIS 4 - konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Szczegółowe informacje: PRELUDIUM BIS 4 (ncn.gov.pl).
 
OPUS 24 - konkurs dotyczy przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych i projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Szczegółowe informacje: OPUS 24 (ncn.gov.pl).
 
SONATA 18 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Szczegółowe informacje: SONATA 18 (ncn.gov.pl).
 
Termin składania wniosków we wszystkich wyżej wymienionych konkursach upływa 15 grudnia br. o godz. 16:00.
 
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o mailowo zgłoszenia do Działu Obsługi Badań Naukowych (dziobn@ibl.waw.pl) do 9 października br. 
 
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu już z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację. Wnioski o afiliację można składać za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku