Bartłomiej Krupa

PhD

Holocaust Literature Research Group

 MAIN INTEREST :

Polish prose in face of the Holocaust, anthropology of literature, historiography of XX and XXI century, especially dealing with the Shoah, detective novels.

E-MAIL: kruposz@yahoo.com

 

SELECTED PUBLICATIONS

Books authored
• Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana narracji historycznej [Camp Testimonies as a Specific Genre of Historical Writing] (Kraków, Universitas: 2006), 176 pages.

• Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holokaustu (1987-2003) [Talking about the Annihilation. Polish prose and historiography in face of the Holocaust (1987-2003)] (Kraków, Universitas: 2013), 566 pages.

 

Articles
Świadkowie Shoah a sytuacja szkolna, czyli o odzyskiwaniu podmiotu [Witnesses of Shoah and school situation. About recovering the subject], Polonistyka. The journal for teachers 6 (2005), 29-34.

Zerwać okowy języka. O „Narracji, reprezentacji, doświadczeniu” Franka Ankersmita [Break the chains of language. About Frank Ankersmit’s ‘Narration, representation, experience’], Podteksty. Cultural and scientific journal 2 (2005), on-line: http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=3&dzial=6&id=76

Wyławiając sensy. Lektura „Umschlagplatzu” Jarosława Marka Rymkiewicza [Picking out the meanings.
Reading Jaroslav Marek Rymkiewicz’s ‘Umschlagplatz’], Podteksty. Cultural and scientific journal 3 (2005),
on-line: http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=4&dzial=4&id=106

Obrazy PRL-u w licealnych podręcznikach historii (1989-2004) [Images of PRL in high school history textbooks (1989-2004)], Polonistyka. The journal for teachers 5 (2006), 44-48.

Przenikające się przestrzenie – próba analizy postkolonialnej [Interpenetrating spaces – attempt to a postcolonial analyze], Kresy. Literary Quarterly 3 (2006), 66-73.

Kanon w ogóle – kanon w szczególe [The canon at all - canon in detail], Polonistyka. The journal for teachers 5 (2007), 24-28.

Tożsamość odkryta. Żydowskie losy w polskiej prozie najnowszej [Discovered identity. Jewish Fate in the newest Polish prose], Polonistyka. The journal for teachers 9 (2008), 42-47.

Poetyka powieści Marka Krajewskiego [Poetics of Marek Krajewski’s novels], Poznańskie Studia Polonistyczne, Literary SeriesLiterary series, XIV/XV (2008),143-163.

"Powieści kryminalne potrafią być pouczające”. Komisarz Maciejewski Marcina Wrońskiego [Detective novels can be informative. 'Commissioner Maciejewski' by Marcin Wronski], Podteksty. Cultural and scientific journal 1 (2008), text on-line:http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=12&dzial=6&id=277

Między literaturą a wspomnieniem. „Koń Pana Boga” Wilhelma Dichtera [Between literature and memory.
"Horse Lord" by Wilhelm Dichter], Polonistyka. The journal for teachers 1 - special edition (2008), 28-33.

Zagłada po(wy)myślana. "Prowokacja" Stanisława Lema [Annihilitation invented. Stanislaw Lem’s
„Provocation”], Podteksty. Cultural and scientific journal 2 (2008), on-line:
http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=13&dzial=4&id=288

Samurajski western [Samurai western], Podteksty. Cultural and scientific journal 3 (2008), on-line:
http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=14&dzial=6&id=316

Palimpsest pamięci [Palimpsest of memory], Jewish History Quarterly 1 (2009), 88-94.

Sztetl Orzeszkowej – sztetl dzisiaj. Żydowskie miasteczko na lekcji [Orzeszkowa’s shtetl – today shtetl.
Jewish city during the lesson], Polonistyka. The journal for teachers 10 (2010), 39-45.

„Konfrontacja z bólem, cierpieniem i grozą przynosi poznanie” [‘Confrontation with pain, suffering and horror
brings the knowledge’], Contemporary Culture 4 (2010), 168-180.

O nieobecności Zagłady, czyli czytanie „Rozmów z katem” Kazimierza Moczarskiego [The absence of
Extermination. Reading Kazimierz Moczarski’s ‘Conversations with an Executioner’], Holocaust Studies and
Materials 7 (2011), 279-302.

Stanisław Gombiński (Jan Mawult), Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta [Stanislav Gombinski
(Jan Mawult) Memories of Warsaw ghetto policeman], Holocaust Studies and Materials 7 (2011), 559-568.

Korczak i śmierć. Dwie trumny [Korczak and Death. Two coffins], Polonistyka. The journal for teachers 8 (2012), 9-12.

"Jak mrówki po burzy" ['Like ants after a storm'], Holocaust Studies and Materials 7 (2012), 546-550.

"Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek". Nostalgiczny mit stosunków polsko-żydowskich w historiografii regionalnej ["Gone now are, gone are in Poland the Jewish villages". Nostalgic myth of Polish-Jewish relations in the regional historiography]. Comparison. Magazine devoted to issues of comparative literature and interdisciplinary studies 11 (2012), 301-317.

Auschwitz i Nowoczesność [Auschwitz and Modernity], Spaces of Theory 18 (2013), 51-66.

Twórczość Idy Fink jako problem maturalny [Ida Fink's work - as an exam problem]. Polonistyka. The journal for teachers 11 (2014), 16-18.

Historia krytyczna i jej “gabinet cieni”. Historiografia polska wobec Zagłady 2003-2013 [Critical history and its "shadow cabinet". Polish historiography of the Holocaust 2003-2013]. Holocaust Studies and Materials 10 (2014), vol. II, 721-767.


Chapters in books
Opisać niewyobrażalne – problem prezentowania Holocaustu w historiografii [Describe the unimaginable - a problem of presenting the Holocaust in the historiography], in: Metateoretyczne problemy literaturoznawcze, ed. B. Balicki et. al. (Wrocław 2005), 143-156.

Wspomnienia obozowe -propozycja nowej lektury (na przykładzie wspomnień oświęcimskich) [Camp Testimonies – New lecture proposition (on Auschwitz Testiomnies example)], in: Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii, eds. G. Dominiak, J. Ostoja-Zagórski, W. Wrzosek (Bydgoszcz 2005), 195-209.

Zagłada w świecie tekstów. Berelowi Langowi w odpowiedzi [Extermination in the word of texts. Berel Lang in a reply], in: Obserwacja systemu i badania empiryczne, ed. B. Balicki et. al. (Wrocław 2006), 187-200.

Przestrzenie przedstawione w „Znaku czterech” sir Arthura Conan Doyle’a i „Opowieściach galicyjskich” Andrzeja Stasiuka – próba interpretacji postkolonialnej [Spaces of the "Mark of four" by Sir Arthur Conan Doyle, and "Tales of Galicia" by Andrzej Stasiuk - an attempt to interpret postcolonial], in: Podmiot i tekst w literaturze XX w. Warsztaty interpretacyjne, ed. H. Gosk and A. Zieniewicz (Warszawa 2006), 64-74.

Piotra Szewca wzniosłe doświadczenie przeszłości, [Piotr Szewc's sublime experience of the past], in: Człowiek w świecie, ed. M. Chołody et al. (Poznań 2006), 295-309.

Czy zajęcia o Zagładzie mogą/powinny być atrakcyjne? [Do lessons about the Holocaust can/should be attractive?], in: Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, ed. P. Trojański (Oświęcim 2008), 213-221.

O rewizjonizmie, czyli Inny na opak [About revisionism. Another upside-down], in: Widziane, czytane, oglądane – oblicza Obcego. Inny i Obcy w kulturze cz. 1, ed. P. Cieliczko and P. Kuciński (Warszawa 2008), 81-90.

Druga wojna światowa w piosenkach Jacka Kaczmarskiego [The Second World War in Jacek Kaczmarski’s songs], in: Zostały jeszcze pieśni... Jacek Kaczmarski wobec tradycji, ed. K. Gajda and M. Traczyk (Warszawa 2010), 150-166.

Nauka – literatura - moralność. Teoria historii wobec Holocaustu, [Science – Literature – Morality. Theory of history in face of the Holocaust], in: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, ed. W. Bolecki and J. Madejski (Warszawa 2010), 65-76.

'Die Intensivierung der Holocaust-Diskussion. Der Streit um “Die dunklen Seiten des Afstands” von Michał Cichy', in: Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, ed. A. Wolff-Pawęska and P. Forecki (Frankfurt Am Main et al. 2012), 195-213.

Narrative act of anamnesis. Nostalgia in the Polish Holocaust Prose and Historiography 1986-2000. In: D. Tubielewicz-Mattsson (ed) Representations of the Holocaust in Polish Literature. Stockholm Slavic Papers 21 (Stockholm: Stockholm University Press 2013), 11-22.

Matura z Zagłady [Matriculation exam in the Holocaust]. In: P. Trojański (ed) Auschwitz and Holocaust. Education at School and Memorial Place (Oświęcim: Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum 2014), 125-137.

Wobec nicości. „Kamień graniczny” [Towards nothingness. "Boundary stone"]. In A. Jarzyna & J. Roszak (eds) Merged cover. Essays on the work of Piotr Matywiecki (Lublin: The "Grodzka Gate – NN Theatre" Centre 2014), 9-32.

Negacjonizm [Negationsim]. In. M. Saryusz-Wolska & R. Traba (eds) Modi memorandi. Culture of Remembrance Lexicon (Warszawa: Science Publishing House „Scholar” 2014), 268-270.

Ciało Róży. Fotograficzne reprezentacje Zagłady w „nożyku profesora” [Rose's body. Photographic representations of the Holocaust in " professor’s knife"]. In P. Krupiński (ed) "Unrest". The work of Tadeusz Różewicz in front of the Holocaust (Warszawa: Jewish Historical Institute 2014), 208-239.

Polish Holocaust Discourse 1945-2013. In Jiří Holý (ed) The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe (Prague: Akropolis 2015), 25-40.
 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45