Ewa Cybulska-Bohusiewic

 
 
 
Ewa Cybulska-Bohuszewicz urodziła się w 1981 r. we Wrocławiu. W 2005 roku ukończyła z wyróżnieniem studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2007 uzyskała tytuł doktora. Od 2005 roku związana z Pracownią Słownika polszczyzny XVI wieku, gdzie pracuje obecnie jako adiunkt. Prywatnie mężatka, mama dwóch chłopców: pięcioletniego Krzysia i trzyletniego Jasia, miłośniczka kotów: posiada kocura Kłębuszka.
 
 
Zainteresowania badawcze:
astronomia i astrologia, zjawiska graniczne w literaturze staropolskiej, hagiografia, monastycyzm, estetyka starodruków i rękopisów
PUBLIKACJE:
Książka: „On utwierdził na wieki niebo niestanowne”. Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w), Wydawnictwo IBL, Studia staropolskie. Series Nova (tom XXVI [LXXXII]), Warszawa 2010, ss. 373.
a) teksty w języku polskim:
1. Obrazy makro- i mikrokosmosu w „Żywocie człowieka poczciwego” oraz „Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, [w:] Mikołaj Rej na nowo odczytany, red. J. Malicki, A. Budzyńska-Daca, A. Tułowiecka, Katowice 2006.
2. „Coeli enarrant gloriam Dei”. Chrześcijańska wizja uniwersum w utworach J. Kochanowskiego i M. Sępa Szarzyńskiego, [w:] Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian. MusicaAntiqua, vol. 2: Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2006.
3. Starzy łowcy motyli. Cielesność widziana oczami Starego Poety. („Na oczy Nieznajomej” T. Różewicza i „Uczciwe opisanie samego siebie…” Cz. Miłosza wobec tradycji, [w:] Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007.
4. Motywy astralne w polskiej barokowej poezji miłosnej, [w:] Profesor Jolancie Żurawskiej. Studia ofiarowane przez kolegów i przyjaciół, red. N. Minissi, W. Walecki, Kraków – Warszawa – Neapol 2008.
5. O szesnastowiecznych znaczeniach rzeczownika „dom”, [w:] Rzeczpospolita domów: zamki, dworki, pałace, red. K. Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2008.
6. Postać Szamana w „Anhellim” J. Słowackiego jako realizacja i przekształcenie tradycyjnego wzorca osobowości szamana, [w:] Symbolika mistyczna w literaturze romantycznej, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Paprocka-Podlasiak, Toruń 2009.
7. Purchatka – puska [hasła w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXIV, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski, Warszawa 2010.
8. Rany-ratajski, robel-robotowanie [hasła w:]Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXIV, red. K. Mrowcewicz, P. Potoniec, Warszawa 2011.
9. Perwersyjny rdzeń Rozmyślań dominikańskich [w:] "Pamiętnik Literacki" 4/2011, Warszawa 2011.
10. Argument w „Stadle małżeńskim” Jana Mrowińskiego jako narzędzie budowania modelu związku [w:] Proza staropolska, red. K. Płachcińska, M. Bauer, Łódź 2011.
11. „W namiętnościach cielesnych prawie obumarły”. Techniki umartwienia ciała w „Żywotach Świętych” Piotra Skargi [w:] „LitterariaCopernicana” 1(9)/2012: Ciało w literaturze wieków dawnych, red. P. Bohuszewicz, I.Szczukowski, Toruń 2012.
12. Rozdziergać-rozetrzeć [hasła w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, red. K. Mrowcewicz, P. Potoniec, Warszawa 2012.
b) teksty w języku angielskim:
1. Mistic motifs in 17th Century Polish Poetry in the Context of Spanish Meditatio Culture, [w:] Iberian and Slavonic Cultures: Contact and Comparison, red. B. Cieszyńska, Lizbona 2007 (CompaRes).
2. „Kronika wszystkiego świata” by Marcin Bielski as Marcin Bielski's Kronika wszytkiego świata – The Chronicle of the Whole World as a Great Vision of the Old Continent [wspólnie z Pawłem Bohuszewiczem], Ideas of/ for Europe, red. T. Pinheiro, B. Cieszyńska, J. E. Franco, Frankfurt am Main – Berlin – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2012.
Publikacje w przygotowaniu:
a) Hasła do Słownika polszczyzny XVI w. (t. XXXVII i następne):  roza-rtęć, rzeczka-rzeka, rzekotliwy-rzemyszek, schab-schorzeć, sen, skrzynąć-skrzynuszka, święty.
b)  St. Isabella of Portugal versus Saint Women depicted in „Żywoty świętych” by Piotr Skarga: the Model of Female Piousness, Coimbra Univeristy Press (w druku).
c) Monografia: „Żywoty świętych” Piotra Skargi: oblicza transgresji.
d) Jan z Koszyczek, „Żywot świętej Anny” (edycja krytyczna).
Udział w grantach (jako wykonawca):
1. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, pismiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik projektu: prof. W. Bolecki, nr grantu: NCBiR N R17 0005 06/2010, autorstwo haseł: Andrzej Glaber, Harmonia mundi, Niebo, Żywioły.
2. Korpus polszczyzny XVI w. Etap I: Digitalizacja źródeł oraz stworzenie narzędzi informatycznych i udostępnienie materiałów tekstowych korpusu. Kierownik projektu: dr P. Potoniec, nr grantu: 0138/FniTP/80/2011 [realizacja grantu przewidziana jest na lata 2012 – 2017], przepisywanie tekstów tworzących korpus z egzemplarzy archiwalnych.
3. Słownik polszczyzny XVI w. i Internetowy słownik polszczyzny XVI w. Kierownik grantu: dr P. Potoniec, nr grantu: 0015/NPRH2/H11/81/2013 [termin realizacji grantu przypada na lata 2013 – 2018], tagowanie poszczególnych form wyrazowych.
4. Dokończenie wydania sejmowego „Dzieł wszystkich” Jana Kochanowskiego. Kierownik grantu: prof. A. Dąbrówka, nr grantu NPRH 2/H11/81/2013: prowadzenie kwerend w obrębie zasobów katalogowych Słownika polszczyzny XVI w., pomoc w ustalaniu znaczeń poszczególnych wyrazów, frazeologizmów itp. 
Stypendia i nagrody:
Stypendium na wyjazdy z wykładami w ramach programu Erasmus+: Uniwersytet Wileński oraz Uniwersytet w Getyndze. 
Inne: 
udział z referatami w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania)
prowadzenie strony Słownika polszczyzny XVI w. na portalu Facebook: https://www.facebook.com/spxvi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45