Joanna Partyka

 prof. dr hab., profesor

 
joanna.partyka@ibl.waw.pl
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
 • teksty paraliterackie jako źródło do badań nad kulturą (księgi penitencjarne, teksty encyklopedyczne, dzienniki, traktaty pedagogiczne, kalendarze, etc.) w ujęciu komparatystycznym (nawiązania i porównania polsko-iberyjskie)
 • piśmiennictwo kobiece z XVI i XVII wieku w Polsce i krajach iberyjskich
 • kultura staropolska na tle kultur śródziemnomorskich
 • encyklopedie przedoświeceniowe
   
Edycja krytyczna:
 • J.K. Haur, Merkuryjusz polski, wyd. J. Partyka (seria: Biblioteka pisarzy staropolskich).
 
Monografie:
 • Między scientia curiosa a encyklopedią. Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2019.
 • Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Semper, Warszawa 1995.
 • „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Wyd. IBL, Warszawa 2004.
 
Rozprawy i artykuły w monografiach:
 • Misunderstandings(?) in Translation: J.L. Borges on „Various Versions of Homer”, w: Understanding Misunderstanding. Vol. 1: Cross-Cultural Translation, red. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska, Peter Lang, Berlin 2020, s. 147-158.
 • British Protestants and Women’s Freedom to Write, w: Protestant Majorities and Minorities in Early Modern Europe: Confessional Boundaries and Contested Identities, red. S. Burton, P. Wilczek, M. Choptiany, Vandenhoeck & Ruprecht’s, “Refo500 Academic Studies”, Band 053, Göttingen 2019.
 • Spanish court etiquette and Persian/ “Polish” carpets: the culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth between East and West, w: Eastern Europe, Safavid Persia and the Iberian World. Frontiers and Circulations at the Edge of Empires, red. J. Cutillas Ferrer, O. Recio Morales, Albatros Ediciones, Valencia 2019, s. 25-35.
 • „Jedność obywatelska” z Ikonologii Cesarego Ripy, w: Retoryka i wartości, red. A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska, Warszawa 2019.
 • Antónia Margarida de Castelo Branco: una autora portuguesa olvidada y su extraordinaria Fiel e verdadeyra relação, w: Las inéditas: voces femeninas más allá del silencio, red. Yolanda Martin Romano, Sara Velazquez Garcia, Salamanca 2018, s. 353-360.
 • The 16th and 17th-Centuries Female Convents in the Iberian Peninsula and in the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Paradox of Women's Freedom, w: Portuguese and International Religious Orders and Congregations, red. Jose Eduardo Franco, Lisboa 2018, s. 265-274.
 • Milczenie kobiet jako (paradoksalna) norma komunikacji, w: Normy komunikacji: między retoryką a językiem, red. J. Partyka, seria Pro Rhetorica, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017, s. 111-125.
 • W poszukiwaniu Lacedemonu w tekstach staropolskich. Przegląd źródeł, w: Sparta w kulturze polskiej. Część II: Przekroje, syntezy, konteksty. Praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, D. Kaji, J. Speiny, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2016, s. 29-42.
 • Kobiety a hiszpańska obecność w kulturze dawnej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty, w: W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, seria: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, T. II, WUW, Warszawa 2016, s. 430-448.
 • Ingenium na usługach polemiki intelektualnej (na przykładzie Discusión J.L. Borgesa), w: Retoryka-Wiedza-Krytyka, red. M. Załęska, Warszawa 2016, seria Rhetoricum, s. 179-195.
 • Rhetoric of (and in) the Early Modern Encyclopaedia, w: Rhetoric, Discourse and Knowledge, red. M. Załęska, U. Okulska, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, s. 57-70.
 • Urszula, w „…czterdzieści i cztery”. Encyklopedia gender. Figury literackie. Nowy kanon, red. M.Rudaś-Grodzka i in., Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016.
 • “Die liebe Dorel”. Dorota Sybilla (1590-1625), księżna na Brzegu i Legnicy, i jej polska legenda, w: Conjunx, mater, filia, soror propinqua, civis... Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, red. M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa - Leszno 2016, s.195-211.
 • Szesnastowieczny marketing polityczny, czyli o tym, jak Marcin Kromer i Jan Krasiński przedstawiali swój kraj Henrykowi Walezjuszowi, w: Retoryka wizerunku medialnego, red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, Warszawa 2016, s. 65-83.
 • Ars moriendi en los manuals para confesores de los siglos XVI-XVII, w: La pedagogía ante la muerte. Reflexiones e interpretaciones en perspectivas histórica y filosófica, Antonella Gagnolati, Jose Luis Hernandez Huerta (coords.), Salamanca 2015.
 • Mad Madge 'dos veces loca': una científica revolucionaria del siglo XVII, w: Locas: escritoras y personajes femeninos cuestionando las normas, red. M. Martin Clavijo, Sevilla 2015, s. 1173-1180.
 • Superstitiones” i “errores” : księgi spowiednicze jako źródło wiedzy o wierzeniach i praktykach pogańskich (na przykładzie penitencjałów polskich, portugalskich i hiszpańskich), w: Staropolska literatura dewocyjna, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2015.
 • The Image of Spanish Monarchy in Polish 17th and 18th-Century Encyclopedic Texts and Itineraries, w: From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, red. E. García Hernán, Valencia 2015.
 • “Iluminatrix plurimorum per exempla lucidissma vitae suae” : El conocimiento de la vida y la obra de Sor María de Ágreda Mística Ciudad de Dios en los conventos femeninos polacos, w: Letras en la celda. Cultura escrita de los conventos femeninos en la España moderna, N. Baranda Leturio, M.C. Marín Pina (eds.), Iberoamericana-Vervuert, Madrid/ Frankfurt am Main 2014, s.393-404.
 • Overpassing State and Cultural Borders: A Polish Female Doctor in 18th-Century Constantinople, w: Women Telling Nations, A. Sanz, F. Scott, S. van Dijk (eds.), Rodopi, Amsterdam-New York 2014, s. 371-382.
 • A nemesi silvák latinsága (Kutatási összefoglaló), w: Latinitas Polona. A latin nyelv szerepe és jelentösége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában, Békés Enikö, Szilágyi Emöke Rita (szerk.) Reciti, Budapest 2014, s. 27-47. 
 • Una Matrona in habito honesto”, czyli perswazja zwizualizowana, w: Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. A. Kampka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 57-67.
 • Autobiografía lírica del siglo XVII como texto katharsis: „Cantos lamentosos” de una dama polaca, w: Estupro: mitos antiguos y violencia moderna. Homenaje a Franca Rame, D. Cerrato, C. Collufio, S. Cosco, M. Martín Clavijo (eds.), Arcibel editores, Sevilla 2014, s. 426-432.
 • Sciencia, która Pan Bóg wlał w człowieka, aby wiedział czego zażyć, a czego się wystrzegać”:
  kalendarz jako lektura obowiązkowa?
  , w: Kalendarze staropolskie, red. I. Dacka-Górzyńska, J.Partyka, DiG, Warszawa 2013, s. 227-236.
 • Habla siempre con sabiduria y da con amor sus enseñanzas”: de Rebeca Tiktiner, una sabia mujer
  judía del siglo XVII y su obra
  , w: Ausencias: Escritoras en los margenes de la cultura, red. M.
  Arriaga Florez, S. Bartolotta, M. Clavijo, Madrid 2013, s. 909-919.
 • Album amicorum - pomnik przyjaźni?, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013.
 • Mężne niewiasty za klasztorną furtą: paradoksalna wolność kobiet, czyli ucieczka od rodziny, w: Społeczeństwo staropolskie, T. III, Warszawa 2011.
 • Polak barbarzyńcą?! O tym, jak Łukasz Opaliński odpierał zarzuty Barclaya, w: Libris satiari nequeo, pod red. J. Partyki i A. Masłowskiej-Nowak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2010.
 • Classical Erudition and a “Female Pen”: Education Versus Literary Consciousness, w tomie zbiorowym: Rhoda Schnur (ed.), Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6-12 August 2006. Medieval and Renaissance Texts and Studies, 386. Tempe: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010.
 • La participación de Juan Luis Vives y Andrzej Frycz Modrzewski en el debate sobre el lugar de la mujer en la sociedad, w: „No te di mis ojos, me los arrebataste”. Ensayo sobre la discriminación, misoginia y violencia contra las mujeres desde la literatura, coord. José L. Arráez Llobregat, Universidad de Alicante, 2010.
 • Kim był von Popplau, czyli pytanie o tożsamość kulturową wrocławskiego rycerza-peregrynanta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • Kobiety a reformacja. Postulaty badawcze, w: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty, pod red. P. Wilczka, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2010.
 • „Sekrety ziemiańskie” i „rekreacje dżentelmena”, czyli polskie i angielskie kompendia najpotrzebniejszych wiadomości, w: Staropolskie kompendia wiedzy, pod red. I. Dackiej-Górzyńskiej i J. Partyki, Warszawa 2009.
 • „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach staropolskich moralistów, w: Erotyzm w literaturze staropolskiej, pod red. R. Krzywego, Wyd. UW, Warszawa 2008.
 • Staropolskie podręczniki dla spowiedników: pierwsze kwestionariusze etnograficzne, w: Wszystko tu najdzie...Świat prozy staropolskiej, pod red. E. Lasocińskiej i A. Czechowicz, Warszawa 2008.
 • Uczony mąż Vives”: zapomniana karta z dziejów polsko-hiszpańskich związków kulturowych, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, pod red. M. Czermińskiej, K. Meller, P. Flicińskiego, Poznań 2007.
 • O źródłach „Sentencyj albo przysłów” Stanisława Samuela Szemiota, w: Człowiek w literaturze polskiego baroku, pod red. A. Borkowskiego, M. Pliszki, A. Ziontka, Siedlce 2007.
 • Algunas palabras sobre la creación literaria de las mujeres en la España de los Siglos de Oro, w: „I Jornadas de Literatura en español”, Varsovia 2006.
 • „Orzech, sztokfisz, niewiasta jednym kształtem żyją”: kobieta w koncepcie staropolskim, w: Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. W. Pawlaka, Lublin 2005.
 • „Głębokie Ruskie Kraje” w oczach staropolskiego encyklopedysty, w: Mazepa e i suoi successori. Storia, cultura, societa, pod red. G. Brogi-Bercoff, Alessandria 2004.
 • Gazetki pisane i silvae rerum jako źródło wiedzy o niepokojach czasów saskich, w: Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich, pod red. K. Stasiewicz i A. Achremczyka, Olsztyn 2004.
 • Łacina w sylwach szlacheckich (rekonesans), w: Łacina jako język elit, koncepcja i red. naukowa J. Axer, Warszawa 2004.
 • „Niech służy z aniołami Panu nad Pany w niebie…”: staropolskie relacje o śmierci dziecka, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej i M. Hanusiewicz, Warszawa 2003.
 • Humor w staropolskiej encyklopedii J. K. Haura, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej i M. Hanusiewicz, Warszawa 2003.
 • Enciclopedistas y viajeros polacos antiguos acerca de España y los Españoles: lo imaginado y lo visto, w: España y el mundo Eslavo, ed. F. Presa, Madrid 2002.
 • Rzeczy ozdobne, cudowne i do podziwienia światu”: Egzotyczne zwierzęta w ziemiańskiej encyklopedii, w: Świt i zmierzch Baroku, pod red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowskiej, A. Karpińskiego, Lublin 2002.
 • Obraz kobiety leczącej w tekstach staropolskich, w: Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, pod red. I. Arabas, Warszawa 2000.
 • Kobieta oswaja męską przestrzeń: Polska lekarka w osiemnastowiecznym Stambule, w: Pisarki polskie epok dawnych, red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1998.
 
Rozprawy i artykuły w czasopismach:
 • Kredyt żywy, Kredyt umarły i kto nad nim płacze. Personifikacje Kredyta w ikonografii (XVI-XVIII w.), „Res Rhetorica” (3)2019, s. 99-110.
 • Przysłowie, aforyzm, sentencja. Definicje małych form literackich w perspektywie komparatystycznej, „Teksty Drugie” 2/2019.
 • Przekład i oryginał. Polska i francuska wersja osiemnastowiecznego dzieła apologetycznego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium”, 2018, XXVIII, z. 2, s. 153-166.
 • Curiositas i kobiety, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2017, 31(51), s. 71-87.
 • Old Polish and Spanish Penitentials as a Source of Knowledge on Folk-paganism in a Christian Society, “Res Rhetorica” (3)2017, s. 12-21.
 • Nihil novi sub sole? Dwa dzieła o wychowaniu kobiet (1524 i 1952), „NAUKA”, 2017, z. 1, s. 91-102.
 • Jak pisać o pisarkach? Podsumowania, „TERMINUS”, 2016, 2(38), s. 117-130 (z Julią Lewandowską).
 • Hanna Dziechcińska. Wspomnienie, “Pamiętnik Literacki” CVI, z. 4, 2015.
 • La retórica, fundamento de la educación humanista y cívica en la Polonia antigua, “Rétor”, 5, 2015.
 • Rzeczpospolita uczonych Erazma z Rotterdamu i República literaria Diego de Saavedry Fajardo: utopia i antyutopia?, „Teksty Drugie”, 1, 2015.
 • Volves and Women: A Propos the Clarissa Pinkola Estés Book, “Dialogue and Universalism”, vol. XXIV, No. 1/2014, s.227-232.
 • The Classical Tradition as a Weapon against the Obtrectatores Poloniae, “Supplementa Humanistica Lovaniensia”, The Art. Of Arguing in the World of Renaissance Humanism M. Laureys, R. Simons (ed.), Leuven 2013, s. 213-225.
 • Etymon i emocje: uczone spory wokół najstarszego języka świata, „Forum Artis Rhetoricae”, 2013, 3(34), s.9-20.
 • Ciało barbarzyńcy, „Litteraria Copernicana” 2012, 1(9), s. 126-134.
 • Rebecca Polona: rarissimum eruditarum foeminarum exemplum, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2012, LVII, nr 3-4, s. 137-144.
 • „Mają i baby leki przedziwne....”(Iwona Arabas, Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2007 (recenzja).
 • Rzeczpospolita, Europa i reszta świata: obraz „innego” i „obcego” w staropolskich dziennikach podróży, „Barok. Historia. Literatura. Sztuka” (26) 2006, s.17-25.
 • La influencia de Las Etimologías de San Isidoro de Sevilla en la imagen de la mujer en la cultura polaca antigua, w: „Mundo Eslavo. revista de cultura y estudios eslavos”, núm. 5(2006), s.189-194.
 • „Wyobrażone” i „widziane”: staropolscy encyklopedyści i podróżnicy o Hiszpanii i Hiszpanach, „Przegląd Historyczny” 2004, t. XCV, z. 4.
 • Czarty, gusła i „święta katolicka wiara”, „Teksty Drugie” 2003/1.
 • Czy autor „Przysłów mów potocznych” był Sarmatą?, „Napis” 2002, seria VIII.
 • Kuchnia, szafy i obora. Codzienność pisana kobiecą ręką, „Barok” 1998 V/2(10).
 • „Skład abo skarbiec... J. K. Haura: sylwa czy encyklopedia, „Napis” 1998 seria I.
 • Angielskie „commonplace books” a polskie sylwy. Z dziejów rękopisów domowych w Europie, „Pamiętnik Literacki” 1997 LXXXVIII , z. 2
 • „Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej” J. K. Haura jako źródło do badań nad społeczeństwem staropolskim, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1996 XL.
 
Prace redakcyjne
 • Normy komunikacji: między retoryką a językiem, red. J. Partyka, seria Pro Rhetorica, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017
 • Staropolska literatura dewocyjna, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2015.
 • Libri satiari nequeo/Oto ksiąg jestem niesyty, red. A. Masłowska-Nowak, J.Partyka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010.
 • Kalendarze staropolskie, red. I. Dackia-Górzyńska i J. Partyka, Warszawa, DiG.
 • Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, DiG, Warszawa 2009.
 
Przekłady:
 • J. L. Borges, Księga snów [Libro de sueños], Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2006 (przekład i opracowanie)
 • J. L. Borges, Dziewięć esejów Dantejskich [Nueve ensayos dantescos], Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2007.
 • J. L. Borges, Polemiki [Discusión],Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • J. C. Castillión, Panowie świata. Dzieje teorii spiskowych, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 
 
Konferencje i wygłoszone referaty:
 • Wskazówki agronomiczne w siedemnastowiecznych podręcznikach ziemiańskich J.K. Haura. Odwołanie do tradycji jako podstawa gospodarowania, konferencja: Innowacje w rolnictwie - tradycje i współczesność. Pamięci Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, organizator: Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu; 18-19 września 2020, konf. międzynarodowa.
 • Autorzy jako autorki i jak radzi sobie z tym tłumacz: podwójne zawłaszczanie. O przekładach "Heroid"; i "Listów portugalskich", konferencja: Przekład jako aneksja kulturowa dzieła, organizator: Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki Uniwersytetu Warszawskiego; Wydział I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; 23 września 2020.
 • Memoria heredada, konferencja: Memoria, Escritura y Resiliencia, Uniwerytet w Alicante, maj 2018.
 • Gdańsk, Nicolaus Volckmar and Juan Luis Vives, konferencja: The Iberian World and the East: Go-Betweens and Mediations, 16th-18th Centuries, Oxford, Maison Francaise d'Oxford; Projekt EUROEST, Ecole des hautes etudes hispaniques et iberiques, Casa Velazquez, lipiec 2018.
 • Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze, konferencja: Retoryka i pieniądze, Polskie Towarzystwo Retoryczne, SGGW, listopad 2018.
 • Antónia Margarida de Castelo Branco (1652-1717): una autora portuguesa olvidada y su extraordinaria Fiel e verdadeira relação, konferencja: Las ineditas, Salamanca marzec 2017.
 • Misunderstandings (?) in translation: J. L. Borges on "various versions of Homer”, konferencja: Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej, IBL, Warszawa, grudzień 2017.
 • Przysłowie, aforyzm, sentencja - definicje małych gatunków literackich w perspektywie komparatystycznej, Konferencja: Jako to gatunek? Problemy z definicjami, IBL, Warszawa, wrzesień 2017.
 • Echa Heroid Owidiusza, konferencja: Od pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od starożytności po współczesność, Wydziała Neofilologii UW, Warszawa, październik 2017.
 • Jedność obywatelska w Iconologii Cesarego Ripy (1593), XVI Konferencja PTR: Retoryka i wartości, UW, PTR, Warszawa, listopad 2017.
 • Moderowanie panelu Obraz Europy w Rzeczypospolitej/Obraz Rzeczypospolitej w Europie, III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Uniwersytet Jagielloński, październik 2017.
 • „Lekarstwa duszne”: idea medicinae salutis w księgach pokutnych i poradnikach dla spowiedników, konferencja: Dyskurs medyczny w kulturze staropolskiej. Kolokwia staropolskie, wrzesień 2018.
 • Inventio i inventores w dawnych tekstach encyklopedycznych, konferencja: Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, Kazimierz Dolny wrzesień 2016.
 • Spanish court etiquette and Persian/"Polish" carpets: The culture of Polish-Lithuanian Commonwealth between East and West, konferencja: The Other Europe: Eastern Europeans and Safavid Communities in Spain and Its Wider World. The State of the Art and Lines of Research, Uniwersytet w Alicante, listopad 2016.
 • Nihil novi sub sole? Dwa dzieła o wychowaniu kobiet (1524 i 1952), konferencja: Retoryka doradzania/Deliberative Rhetoric, IBL PAN, Warszawa, listopad 2016.
 • Como contar la vida secular en el texto religioso? En el margen de la autobiografia mistica de Antónia Margarida de Castelo Branco, konferencja: Escritoras en los margenes del texto, Uniwersytet w Sewilli, grudzień 2016.
 • Ars moriendi en los manuales para confesores de los siglos XVI-XVII, kongres: La pedagogia ante la muerte, Universidad de Valladolid, luty 2015.
 • La erudición clásica y la pluma femenina: la educación en contra de la conciencia literaria, seminarium: Educación y Emancipación de la Mujer en Europa la Europa Mediterránea e Iberoamérica:: Perspectiva Histórica, Universidad de Palencia, luty 2015.
 • Rhetoric of (and in) the Early Modern Encyclopaedia, konferencja PTR I Rhetoric Society of Europe: Rhetoric in the Knowledge Society, Warszawa, czerwiec 2015.
 • O „gatunkach” encyklopedycznych i problemach z definicjami, konferencja IBL: Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka, wrzesień 2015.
 • Szesnastowieczny marketing polityczny, czyli o tym, jak Marcin Kromer i Jan Krasiński przedstawiali swój kraj Henrykowi Walezjuszowi, konferencja: Retoryka wizerunku medialnego, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Warszawa, listopad 2015.Mistyczne zaślubiny i ekstaza św. Teresy: duchowość terezjańska w Hiszpanii św. Teresy od Jezusa, seminarium "Duchowość kobiet" IBL PAN, wprowadzenie do dyskusji: maj 2015.
 • Mad Madge “dos veces loca”: la cientifica revoluconaria del siglo XVII, kongres Locas. Escritoras y personajes femeninos cuestionando las normas, Universidad de Sevilla, grudzień 2015.
 • El ombligo y el peccatum mutum: el cuerpo femenino en los tratados de teología moral y los manuales de confesores, konferencja: Culturas Ibéricas e Eslavas em Contacto e Comparação. Interfaces within GenderStudies, Universidade de Lisboa, Lizbona, maj 2013.
 • Iluminatrix plurimorum per exempla lucidissma vitae suae: El conocimiento de la vida y la obra de Sor María de Ágreda en los conventos femeninos polacos, kongres: Escritoras entre rejas. Cultura conventualfemenina en la España moderna UNED, Madryt, lipiec 2012.
 • “Tribal superstitions” or Borges, gauchos and consternation of the translator, konferencja: Translation in Iberian-Slavonic cultural exchange, Universidade de Lisboa, Lizbona, maj 2012.
 • Wolves and women: a propos the Clarissa Pinkola Estes’ book, konferencja The Experience of Animality in Culture, Science and DailyLife, UW, Warszawa, październik 2012.
 • Album amicorum: pomnik przyjaźni, konferencja: Przyjaźń w kulturze  staropolskiej. Kolokwia Staropolskie, Kazimierz, październik 2012.
 • Uczone spory wokół najstarszego języka świata, konferencja: Retoryka  sporu, UW, listopad 2012.
 • El cuerpo humano en los refranes populares: un estudio de la paremiología comparada, kongres: ASETEL: 1st international conference ofthe Spanish Association of Literary Theory, Universidad de Granada,Grenada, styczeń 2011.
 • Rebecca Polona: rarissimum eruditarum foeminarum exemplum, konferencja: Mężne niewiasty: historie i paradoksy, IBL PAN, IHN PAN, Warszawa, grudzień 2011.
 • What language God spoken to Adam: 17th century Polish theologian on The oldest language in the world, kongres: A Europa das Nacionalidades.Mitos de Origen: Discursos Modernos e Pós-Modernos, Universidad deAveiro,Aveiro, Portugalia, maj 2011.
 • Female convents in the Iberian Peninsula and Polish Republic of TwoNations in 16th and 17th centuries and the paradox of women’s liberty, kongres: Ordens e Congregações Religiosas em Portugal, FundaçãoCalouste Gulbenkian, Lizbona, listopad 2010.
 • Polish Respublica Litteraria “instituted” by the correspondents of Erasmus of Rotterdam and Diego de Saavedra’s 17th century dream vision of a“republic of letters”, konferencja: Iberian and Slavonic Culture:ResPublica(s), Universidad de Lisboa, Lizbona, maj 2010.
 • Overpassing state and cultural borders: a Polish female doctor in 18th-century Constantinople, konferencja: Women telling Nations, UniversidadComplutense de Madrid, listopad 2010.
 • The ancient tradition as a weapon against the “obtrectatores Poloniae”, kongres: The Fourteenth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies, Uppsala, sierpień 2009.
 • Kim był von Popplau, czyli pytanie o tożsamość kulturową wrocławskiego rycerza-peregrynanta, seminarium „Czwartki Staropolskie”, IBL PAN, listopad 2009.
 • El convento como refugio y lugar de espera: el caso de Juana Rodriquez y Antónia Margarida de Castelo Branco, dos religiosas del siglo XVII,Konferencja: II Workshop Internacional CuRe: La Espera, Grenada, maj 2009.
 • From home to cloister: the paradox of women's liberty, konferencja:  X Annual Conference of WISPS (Women in Spanish and Portuguese Studies), Oxford, październik 2009.
 • Old Polish and Spanish penitentials as a source of knowledge on folk-paganism in a Christian society, konferencja: Intra Muros - Ante Portas”, Universidade de Lisboa, Lizbona, maj 2008.
 • La retórica del yo-mujer en el siglo XVII: autobiografía lírica de una dama polaca, konferencja: VI Jornada de Historia Moderna y Contemporánea,Universidad de Luján, Argentina, Luján, wrzesień 2008.
 • The 15th-century knight from Wroclaw about the Portuguese conquistadors, konferencja: “Iberian and  Slavonic Cultures in Contact and Comparison: Towards Crisis and prosperity”, Universidad de Lisboa, Lizbona, maj 2007.
 • Staropolskie podręczniki dla spowiedników: pierwsze kwestionariusze etnograficzne, konferencja: Kolokwia staropolskie. Proza staropolska znana i nieznana, Kazimierz Dolny, wrzesień 2006.
 • Classical erudition and “a female pen”: Education versus literary consciousness, konferencja: Varietas Gentium – Communis Latinitas” (XIIIInternational Congress for Neo-Latin Studies), Hungarian Academy of Sciences, Budapeszt, sierpień 2006.
 • Poland, Europe and The Rest of The World: The Image of „Other” and “Stranger” in Old-Polish Travel Writings, konferencja:“Europe Inside Out” (IALIC Sixth Annual Conference), Haut Ecole Francisco Ferrer,Bruksela, grudzień 2005.
 
Organizacja konferencji:
 • Retoryka doradzania/Deliberative Rhetoric, IBL PAN, Warszawa, listopad 2016.
 • V(u)elos y (des)velos de identidad. Manipulaciones y transformaciones de la
 • voz literaria, UW, 14 stycznia 2014.
 • Retoryka i normy komunikacji, PTR-IBL PAN, 24-25 listopada 2014.
 • Książka jako znak pamięci, IBL PAN, BUW, 28.02. 2011
 • Mężne niewiasty: paradoksy i historie, IBL PAN, IHN PAN, 02.12.2011
 • Literatura dewocyjna: gatunki, tematy, funkcje, IBL PAN, 4-5 listopada 2010.
 • Staropolskie kompendia wiedzy, IBI AL. UW, maj 2007.
 • Kalendarze staropolskie, IBI AL. UW, 13-14 maja 2008.
   
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym: 
 • prezes Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”
 • sprawowanie funkcji sekretarza naukowego KNoL (Nagroda Organizacyjna Wydziału I PAN za działalność naukowo-organizacyjną w Komitecie Nauk o Literaturze PAN, 2005)
 • członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego
 • członek: International Association for Neo-latin Studies
 • członek: International Society for Iberian-Slavonic Studies
 • członek: Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies (WISPS)
 • członek: AUDEM Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres
 
Udział w zespołach i komisjach eksperckich i konkursowych:
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2012-2016.
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Programów Kształcenia, UW, 2012-2014
 • Członek Komisji w przewodach habilitacyjnych: dr Karoliny Kumor (2015), dr Agaty Roćko (2016), dr Katarzyny Moszczyńskiej-Durst (2017), dr Krystyny Krawiec-Złotkowskiej (2018), dr Magdaleny Górskiej (2019).
 • Sekretarz Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Estery Lasocińskiej (2015).
 • Ekspert w finałach Akademickich Debat Oksfordzkich na UW z ramienia Polskiego Towarzystwa Retorycznego 2010, 2011, 2012, 2013.
 • Ekspert w FNP, Program Focus („Językowa kategoryzacja świata”), (2010)
 • Ocena wniosku do NCN, konkurs Sonata 2013/11/D/HS2/04529 (2014).
 • Ocena wniosku do NCN w konkursie Preludium 2015/17/N/HS2/03179 (2015).
 • Ocena innych wniosków do NCN (2010, 2009)
 • Ekspert w Komisji Egzaminacyjnej do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii „Artes Liberales”(2008, 2010)
 • Członek Komisji Doktorskiej w IBL w przewodzie Elżbiety Jurkowskej i Anny Pogorzelskiej; Przewodnicząca Komisji na egzaminach doktorskich (obrona)
 • Ekspert (z nominacji Rektora) w procesie przyznawania doktoratu europejskiego (vocal en tribunal) Annie Marzio, Uniwersytet w Sewilli
 • Członek Komisji Habilitacyjnej Karoliny Kumor (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW)
 • Ekspert (z nominacji Rektora Uniwersytetu w Sewilli) w procesie przyznawania doktoratu europejskiego (vocal en tribunal de doctorado europeo): Luca de Feo, Case editrici: femminile plurale (2012); Silvio Cosco, Le donne briganti (2013); Anna Marzio, Il mito della Grande Madre nell’opera di Pier Paolo Pasolini (2014), Claudia Collufio, Identidad de genero y publicidad: seducción y estrategias de persuasión a traves de la imagen de la mujer en el discurso publicitario (2015).

 

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

 • Członek Komitetu naukowego czasopisma “Revista Internacional de Culturas & Literaturas” grupy badawczej Escrituras y Escritoras na Uniwersytecie w Sewilli
 • Członek Komitetu naukowego czasopisma RAUDEM, Revista de Estudios de las Mujeres, Uniwersytet w Almerii
 • Członek Komitetu naukowego czasopisma „Espacio, Tiempo y Educación” (od 2013), Uniwersytet w Valladolid
 • Redaktor współprowadzący serię wydawniczą Donne nella storia, (od 2015), Wydawnictwo Aracne Editrice, Rzym.
 • Członek Komitetu naukowego czasopisma „El Futuro del Pasado” (od 2015),
 • Członek Komitetu redakcyjnego „Eslavística Complutense” (od 2001)
 • Członek Komitetu naukowego serii wydawniczej „Storia dell'educazione”, Progedit, Bari

 

Projekty badawcze:

 • Grant indywidualny NCN (2012-2016) „Między scientia curiosa a encyklopedią: europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy” (2011/03/B/HS2/05588).
 • „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności”, IBL PAN, grant NCBiR 2010-2012, członek zespołu, wykonawca.
 • Grant zespołowy „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (2012-2018), członek zespołu, wykonawca
 • Grant zespołowy NCN (2011-2015) „Sparta w literaturze i kulturze polskiej - od okresu staropolskiego do XX wieku. Między recepcją dziedzictwa greckiego a poszukiwaniem narodowej tożsamości”; grant zespołowy przy IBI AL UW, członek zespołu, wykonawca.
 • EUROEST 'The Other Europe: Eastern Europeans and Safavid Communities in Spain and Its Wider World', Spanish Government / FEDER Research Project (HAR2015-64574-C2-1-P) (2016-2019), członek zespołu, wykonawca.
 • La otra Europa: Individuos y grupos de la Europa Oriental y del Imperio Safaví en España y la América española de la Edad Moderna". CSIC, Universidad de Alicante, Universidad Complutense de Madrid (2016-2019), członek zespołu.
 • Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, Grant NPRH (11H 12 0250 81), 2012-2017, członek zespołu, wykonawca.
 • Grant zespołowy “Cuerpos Re-escritos: dolor y violencia en escritoras y personajes femeninos en la literatura de mujeres”, Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía, Universidad de Granada, Junta de Andalucía (HUM 2007-3096), 2008-2013, członek zespołu. 
 
Staże zagraniczne:
 • British Academy visiting fellowship, 2 tygodnie: Londyn - Oksford wrzesień 2008; 2 tygodnie Londyn - Oksford (European Humanities Research Centre, University of Oxford), luty 2007
 • Staż w ramach dwustronnej wymiany naukowej z Kungl. Vitterhetsakademien/Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, 2 tygodnie: Uppsala-Stockholm 2006.
 • Staż w ramach dwustronnej wymiany naukowej z Belgijską Królewską Akademią Nauki, Literatury i Sztuki (Wspólnoty Flamandzkiej)/ Belgische Koninklijke Academie van Wetenschappen, letteren en kunst (Vlaamse Gemeenschap), 2 tygodnie, Bruksela marzec 2006
 
Dydaktyka:
 • Przygotowanie wykładu mistrzowskiego audio dla programu IBL dla szkół: Co się kryje w przysłowiach staropolskich? – o funkcjach przysłów w kulturze (2020)
 • Wykład Mistrzowski Echa Heroid Owidiusza dla doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 16 grudnia 2020
 • Seminaria doktorskie na Uniwersytecie w Grenadzie (2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009, każdego roku 30 godz.) – Tradycje antyczne i biblijne w literaturze i kulturze polskiej/ La tradición bíblica y de la Antigüedad en la literatura y cultura polacas: aspectos selectos (w języku hiszpańskim).
 • Wykłady gościnne z historii literatury i kultury staropolskiej na uniwersytetach w Szwecji (Uppsala i Sztokholm; 2006), Belgii (Université Libre w Brukseli, 2005, 2006), Hiszpanii (Uniwersytet Complutense w Madrycie, Centre Dona i Literatura, Uniwersytet Barceloński 2010), Grenada-2008)
 • Wykład gościnny na Universytecie San Salvador w Buenos Aires Lo imaginado y lo visto: enciclopedistas y viajeros polacos antiguos acerca de España y los españoles, wrzesień 2008.
 • Seminarium doktorskie na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (maj 2007, 30 godz.) – Tradycje antyczne i biblijne w literaturze i kulturze polskiej / La tradición bíblica y de la Antigüedad en la literatura y cultura polacas: aspectos selectos) (w języku hiszpańskim).
 • Seminarium na Uniwersytecie w Coimbrze: Recepcja antyku w nowożytnej i współczesnej literaturze polskiej, w j. portugalskim (8 godz.) (maj 2018).
 • Wykłady na studiach magisterskich w ramach Programu LLP Erasmus i Erasmus+:
  – Universidad de Barcelona 1-5/05/2006; 24-28/09/2007, 10-18/04/2010
  – Universidade de Alicante 16-22.09/2011; 19-25/09/2012; 29/04-11/05/2013,
  18-22/04/2016.
  – Universidade de Lisboa 9-14/12/2009; 19-24/09/2011; 9-17/02/2012;
  1-8/02/2013;
  – Universidad de Granada 16-20/03/2015
  – Universidad de Salamanca 6-14/04/2014; 27-31/03/2017
  – Universidade Aberta de Lisboa 19/06/2017- 23/06/2017.
 • Wykłady prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim (OBTA, następnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych, następnie Wydział „Artes Liberales”)
  - Literatura renesansu i baroku w Polsce (2005/2006 -2008/2009), 30 godz. rocznie
  - Kultura staropolska (2009/2010-2013/2014), 60 godz. rocznie
  - Wprowadzenie do literatury europejskiej (2005/2006); 30 godz.
  - Kobieta jako twórca i odbiorca literatury w Polsce i w krajach śródziemnomorskich (2005/2006, 2007/2008); 30 godz. rocznie
  - Instytucje kulturalne i ich zasady (2006/2007-2008/2009), 60 godz. rocznie
  - Antropologia kultury: instytucje w ujęciu antropologicznym 2010/2011, 30 godz.
  - Kobieta w krajach iberyjskich w XVI i XVII wieku (2006/2007-2007/2008); 30 godz. rocznie
  - Historia kultury iberyjskiej (2008/2009-2016/2017,); 60 godz. rocznie
  - Seminarium dyplomowe (2007/2008 – 2013/2014; 60 godz. rocznie
  - Od encyklopedii do Internetu 2010/2011 -2011/2012, 30 godz. rocznie
  -  Pisanie tekstów naukowych 2007/2008, 30 godz. rocznie
 • Wykłady i seminaria prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
  - Teoria kultury 2006/2007-2009/2010, 30 godz. rocznie
  - Historia kultury 2006/2007-2009/2010, 30 godz. rocznie
  - Socjologia kultury 2006/2007-2008/2009, 30 godz. rocznie
  - Seminarium licencjackie 2006/2007-2008/2009, 60 godz. rocznie
 • Wykłady prowadzone w IBL PAN
  - Wykłady i ćwiczenia w ramach studiów doktoranckich, Literatura staropolska,
  4 godz. (2008/2009); 4 godz. (2009/2010).
  - Wykłady na Kursie Retoryki Praktycznej w IBL PAN, corocznie 4 godz.
 • Wykłady prowadzone w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej, Historia kultury; Teoria kultury 2006/2007, po 30 godz.
   
Popularyzacja nauki:
 • J. L. Borges, Polemiki, [Discusión],Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008 (przekład i opracowanie)
 • Educated Wife. Women writers in the Polish culture of the 16th and 17th centuries, “The Magazine of the Polish Academy of Sciences”, 2(6) 2005.
 • Nasza szkoła jest mała, ale przyjazna dla dzieci...”. Moje doświadczenia ze „Szkołami z klasą” w: Szkoła z klasą. Lekcja, pod red. G. Czetwertyńskiej, wyd. IBI AL UW, Warszawa 2010.
 • Redakcja naukowa podręcznika akademickiego H. Rawlings, Inkwizycja hiszpańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 210.
 • J. L. Borges, Księga snów [Libro de sueños], Wydawnictwo Prószyński i S-ka,Warszawa 2006 (przekład i opracowanie)
 • J.L. Borges, Dziewięć esejów Dantejskich [Nueve ensayos dantescos], Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2007 (przekład i opracowanie)
 • J. C. Castillón, Panowie świata. Dzieje teorii spiskowych, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007 (przekład i opracowanie)
 • Wykład na zaproszenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Oddział w Lublinie: Gdańsk, Nicolaus Volckmar i Juan Luis Vives, czyli jak niemiecki nauczyciel uczył języka polskiego, opierając się na łacińskich rozmówkach hiszpańskiego humanisty (grudzień 2018).
 • Wykład na zaproszenie Katedry Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią UKSW: „Skład abo Skarbiec” Jakuba Kazimierza Haura na tle kultury ciekawości. IV Dni Książki Dawnej na UKSW (kwiecień 2016).
 • Debata w Radiowej Trójce: Do czego przydaje się retoryka? (czerwiec 2016).
 • Wykład na zaproszenie Instytutu Polskiego w Madrycie: "Con Babel Yahveh creó el objeto de la Lingüística Comparada": la fisionomía intercultural del refrán; Uroczystość z okazji dwudziestej rocznicy nauczania języka polskiego i czeskiego na Uniwersytecie w Grenadzie (Vigésimo aniversario de la ensenanza de los idiomas polaco y checo en la Universidad de Granada), Instytut Polski w Madrycie, Uniwersytet Grenadzie (kwiecień 2015).
 • Udział w dyskusji panelowej „Literatura dawna w przestrzeniach współczesności” na III Festiwalu im. Jana Błońskiego, organizowanym przez Wydział Polonistyki UJ (maj 2014).
 • Prezentacja autorskich fotogramów o tematyce portugalskiej, połączona z wykładem na kongresie "Viagens pelo Mundo Lusófono” UMCS Lublin, Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camôesa (marzec 2013).
 • Prelekcja na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: “Lekarstwa duszne”: idea medicinae salutis w księgach pokutnych i poradnikach dla spowiedników (kwiecień 2012).
 • Wykład dla doktorantów Politechniki Warszawskiej w ramach cyklu wykładów Humanistyka wobec wyzwań naszego czasu (marzec 2012).
 • Wystawa prac fotograficznych „SAUDADE. Portugalia w fotografii Joanny Partyki’, Galeria Uniwersytetu Warszawskiego, otwarcie: 17.03. 2011.
 • Prelekcja w ramach Dni Kultury Polskiej w Buenos Aires: La retórica del yo-mujer en el siglo XVII: autobiografía lírica de una dama polaca, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (wrzesień 2008).
 • Udział w charakterze dyskutanta w X Dniach Książki Żydowskiej: Dzielne kobiety – kobiety uczone. Spotkanie wokół książki Belli Szwarcman-Czarnoty Mocą przepasały swe biodra (maj 2007).
 • Lekcje dla uczniów w ramach programu „Szkoła z klasą”; temat zajęć: Jak nasi
  przodkowie postrzegali świat (na przykładzie opisów egzotycznych zwierząt w
  renesansowych traktatach zoologicznych i encyklopediach) (styczeń 2007,
  2008).
 • Udział w audycji radiowej w Programie 2 Polskiego Radia poświęconej
  francuskiej pisarce z XVII w. Louise Labé (15 września 2005).
 • Udział w programie telewizyjnym TVP Kultura poświęconym sarmatyzmowi. (15 października 2005).
   
W charakterze eksperta w dziedzinach:
 • historia kultury XVI i XVII wieku;
 • komparatystyka literacka (literatura staropolska i hiszpańska Złotego Wieku).

 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45