Pożegnanie Profesora Jerzego Myślińskiego


Z żalem zawiadamiamy, że 28 listopada 2022 r. w wieku 88 lat zmarł Prof. Jerzy Myśliński,
emerytowany profesor Instytutu Badań Literackich PAN Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Północnym / Wólka Węglowa/ 7 grudnia o godzinie 13.30. Spotkanie w Domu Przedpogrzebowym sala B.
Żonie Pana Profesora składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy IBL PAN

Prof. Jerzy Myśliński  pracował w Instytucie Badań Literackich od  1 października 1960 r. do 31 grudnia 2004 r. w Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego  XIX i XX wieku, która w latach 90-tych zmieniła nazwę na Pracownię Komunikacji Literackiej w okresie PRL, zajmując kolejno stanowiska: starszego asystenta, adiunkta, docenta  i  profesora.
Od 1 listopada 1974 r. do 30 kwietnia 1986 r. pełnił funkcję kierownika Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku.

Poniżej krótkie pożegnanie, wspomnienie i informacja, przygotowane przez Panią Profesor Urszulę Jakubowską, emerytowanego pracownika IBL, wieloletniego kierownika Pracowni Komunikacji Literackiej w okresie PRL. (dostęp pod adresem: https://ibl.waw.pl/pl/strona-glowna/aktualnosci/pozegnanie-profesora-jerzego-myslinskiego)

Prof.dr.hab. Jerzy Myśliński    1934-2022

Rzadko spotkać można człowieka, który ze skromności uczynił główny walor swego życiowego postępowania. I to zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jeśli ktoś zetknął się z Profesorem Jerzym Myślińskim, wie doskonale, że o Nim tak właśnie można powiedzieć.   

Urodził się 22 czerwca 1934 roku w Zbarażu. Wybuch II wojny światowej oznaczał dla  niego koniec beztroskiego dzieciństwa. Zmobilizowany ojciec nigdy już nie wrócił do  domu. Zginął zamordowany w Charkowie, a jego nazwisko znajduje się na Liście Katyńskiej. Matka i dwuletnia siostra zostały wywiezione do Kazachstanu. On sam przetrwał tylko dlatego, że nie było go w domu w momencie wywózki najbliższych. Wychował się w rodzinie ojca w  Mławie i tam skończył szkołę średnią. Studia historyczne rozpoczął w Warszawie, a ukończył w Krakowie. To tam w Wyższej Szkole Pedagogicznej zaproponowano mu  stanowisko asystenta. Do Warszawy, do Polskiej Akademii Nauk przeniósł się w 1960 roku i tu obronił pracę doktorską: Grupy polityczne Królestwa polskiego w zachodniej Galicji 1895-1904. Kolejne Jego prace dotyczyły już dziejów czasopiśmiennictwa polskiego. To na ich podstawie otrzymał stopień doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora w 1983 r.

W kolejnych latach jego nazwisko zrosło się wyjątkowo mocno z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i pismem wydawanym przez tę placówkę: „Kwartalnikiem Historii Prasy Polskiej” aż do 1993 roku. W samym Instytucie stworzył liczny zespół historyków, który prowadził rozległe badania nad historią prasy polskiej. Kierowana przez niego Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego stała się miejscem spotkań historyków prasy ze  wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Jednym z największych osiągnięć tej  Pracowni była kilkutomowa synteza historii prasy polskiej obejmująca lata 1661-1945. Praca ze studentami skłoniła go napisania kilku podręczników dla studentów dziennikarstwa. Nie zaniedbywał też kształcenia młodej kadry naukowej.

Osobnym, ale bardzo  znaczącym obszarem badawczym Profesora były dzieje polskiego ruchu robotniczego. Ostatnim największym dokonaniem Profesora Jerzego Myślińskiego było  zainicjowanie, a następnie prowadzenie projektu nie mającego precedensu w innych krajach europejskich, który został zwieńczony wydaniem przez Instytut Badań Literackich PAN dzieła: Humanistyka Polska w latach 1945-1990 /Warszawa 2006/. Kierowany przez niego kilkunastoosobowy zespół  przedstawił autorskie syntezy kolejnych dziedzin humanistyki liczący wraz z tekstami źródłowymi kilka tysięcy stron.

Profesor Jerzy Myśliński imponował wiedzą swym uczniom i kolegom przez długie lata. Ale przede wszystkim zapisał się w naszej pamięci jako życzliwy ludziom człowiek, gotów do  pomocy i wspierania w każdych warunkach, najczęściej tych młodszych wchodzących w  świat nauki kolegów. Z wielką radością śledził ich sukcesy naukowe. Pozostanie w naszej pamięci jako uczciwy, przyzwoity i honorowy naukowiec.


 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku