Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

nr 5/2005

TEKSTY DRUGIE nr 5 2005

Metafory, które wiedzą

autor /strona/ tytuł

Wstęp
Włodzimierz BOLECKI /4/ Niebezpieczne związki

Szkice
Katarzyna ROSNER /9/ Stanley Fish, czyli pozorny radykalizm konstruktywistycznej teorii interpretacji

Michał Paweł MARKOWSKI /16/ Antropologia, humanizm, interpretacja

Danuta ULICKA /26/ O funkcji poznawczej "literatury" i "wiedzy o literaturze" (tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa)

Edward BALCERZAN /41/ Metafory, które "wiedzą", czym jest tłumaczenie
Tamara BRZOSTOWSKA-TERESZKIEWICZ /53/ Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim 1920-1939
Witold SADOWSKI /82/ Wersyfikacja reportażu

Roztrząsania i rozbiory

Andrzej LEŚNIAK /101/ Autobiografia wizualna. (Foto)grafie Rolanda Barthes'a

Anna ŁEBKOWSKA /109/ O powieściowej epistemologii

Ewa KRASKOWSKA /117/ Kinga Dunin czyta Polskę

Robert CIEŚLAK /124/ Wobec intersemiotyczności

Jarosław PŁUCIENNIK/130/ Czy tylko logos? Hermeneutyczny sceptycyzm a retoryka

Ryszard KASPEROWICZ /135/ Dante romantyków. O sile recepcji i interpretacji

Krzysztof GAJEWSKI/140/ Na powierzchni aksjologii literatury i w środku

Tomasz ŁYSAK/149/ Jedno doświadczenie? O Zagładzie w Europie i jej echach w Ameryce

Małgorzata MIKOŁAJCZAK/155/ Duch eksperymentu

Prezentacje

Gisèle SÉGINGER /159/ Bouvard i Pécuchet czyli historia w epoce podejrzeń. Przeł. Piotr Śniedziewski.

Interpretacje

Adam POPRAWA /171/ N/P


Komentarze

Tomasz SWOBODA/183/ Zakrzywienie przestrzeni reprezentacji. Parę słów i metalepsie

Maciej MARYL /195/ Metafizyka lektury

Rozmowy

Anna TURCZYN /201/ "Fikcja wydarzeń ściśle rzeczywistych". Rozmowa z Sergem Doubrovskim

Przechadzki

Krzysztof OBREMSKI /213/ "Retoryka" w wychodku zlewni mleka

Kronika

Emilia JANUSZEK /219/ XXXIII Konferencja Teoretycznoliteracka "Literatura i wiedza"

Noty o autorach /225/

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku