Seminarium Archiwum Kobiet – rozmowa wokół książki "Zrobię serce" Aleksandry Kubiak

Zespół Archiwum Kobiet zaprasza na seminarium 26 kwietnia o godzinie 18-tej, na którym będziemy rozmawiać o niedawno wydanej książce Aleksandry Kubiak Zrobię serce.
Rozmowę poprowadzi Anna Łazar.
Jako lekturę do seminarium proponujemy z książki tekst Pawła Dybla oraz poemat Aleksandry Kubiak Zrobię Serce.
Link do seminarium i książki udostępnionej na dysku przekażemy w odpowiedzi na prośbę wysłaną na adres archiwumkobiet@ibl.waw.pl, wysłaną najpóźniej do godziny 12-tej w dniu seminarium.

 

Kilka słów o książce i artystce:

Książka Aleksandry Kubiak Zrobię serce, pod redakcją Anny Łazar, została wydana przez BWA Zielona Góra we współpracy z Narodową Galerią Sztuki Zachęta oraz Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Aleksandra Kubiak przez ostatnią dekadę, a temu okresowi poświęcona jest książka, zajmowała się w polu sztuki refleksją nad swoją traumą. Nie ulega ani heroizacji, ani byciu ofiarą, używa obecnych w kulturze tropów na własnych zasadach, na przykład podnosi z martwych własną matkę. Jej głównym medium są działania performatywne, filmy, ale także tekst, zdjęcia i obiekty.

Strona artystki: http://aleksandrakubiak.com/

Książka mieści teksty poświęcone indywidualnej twórczości Aleksandry Kubiak autorstwa Anny Łazar, Marty Gendery, Marka Wasilewskiego, Marty Miś i Pawła Dybla; rozmowę z artystką przeprowadzoną przez Karola Sienkiewicza i poemat Aleksandry Kubiak, który nadał tytuł całej książce, a także szczegółowe kalendarium jej twórczości od roku 2011 oraz obfitą dokumentację fotograficzną.

 

Alek­san­dra Kubiak (ur. 1978 w Luba­niu) artystka wizualna, autorka per­for­man­sów, fil­mów, form prze­strzen­nych. W swych dzia­ła­niach bada spo­łeczną sku­tecz­ność sztuki. W latach 2001–2013 roku współ­two­rzyła z Karo­liną Wik­tor Grupę Sędzia Główny. W 2010 roku Kubiak wzno­wiła dzia­łal­ność indy­wi­du­alną, reali­zu­jąc film „Dolce Vita” (2011). Dwu­krotna sty­pen­dystka Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego RP. Z Grupą Sędzia Główny była nomi­no­wana do Pasz­por­tów Poli­tyki (2011) i Spoj­rzeń (2007); artystki zostały lau­re­at­kami Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Per­for­mance w Trento we Wło­szech (2007) oraz Nagrody TVP Kul­tura (2005). Indy­wi­du­alne prace Kubiak oraz Grupy Sędzia Główny były pre­zen­to­wane w naj­waż­niej­szych gale­riach i muze­ach w Pol­sce i na świe­cie. Znaj­dują się w kolek­cjach Muzeum Naro­do­wego w War­sza­wie, Naro­do­wej Gale­rii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi, Fun­da­cji Signum w Pozna­niu oraz w wielu depo­zy­tach i kolek­cjach pry­wat­nych.

Od 2014 roku Alek­san­dra Kubiak pra­cuje nad auto­bio­gra­ficz­nym cyklem dzieł, w któ­rym łączy czę­sto trudne, rodzinne doświad­cze­nia z eks­pe­ry­men­tem na polu dzia­łań fil­mo­wych, na styku per­for­mansu, filmu doku­men­tal­nego i teatru. Pra­cuje z akto­rami, jest autorką sce­na­riu­szy, pisze tek­sty, reży­se­ruje. W cyklu powstały m.in. filmy „Śliczna jesteś, Laleczko” z aktorką Elż­bietą Lisow­ską-Kopeć, „Mięso sło­nia” z Moniką Bucho­wiec, aktorką Teatru Nowego im. Kazi­mie­rza Dejmka w Łodzi, „Żyj, głuptasie!" z Arturem Belingiem. W 2016 roku Kubiak obro­niła sto­pień dok­tora sztuki pod kie­run­kiem prof. Iza­belli Gustow­skiej, we współpracy z prof. Markiem Wasilewskim, na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym w Pozna­niu. Od 2017 pra­cuje w Insty­tu­cie Sztuk Wizu­al­nych na Uni­wer­sy­te­cie Zie­lo­no­gór­skim. Kubiak mieszka w Zie­lo­nej Górze, gdzie współpra­cuje z Fun­da­cją Salony oraz Gale­rią BWA.

 

Zrobię Serce

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku