Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

Na podstawie oceny Komisji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu Dyrektor IBL PAN decyzją z dn. 28 stycznia 2016 przyjął do udziału w Programie wszystkich kandydatów:
1.    prof. dr. hab. Marka Zaleskiego
2.    dr hab., prof. IBL PAN Joannę Partykę
3.    dr hab., prof. IBL PAN Magdalenę Rembowskią-Płuciennik
4.    dr Agnieszkę Mrozik
5.    mgr. Piotra Wciślika

Komunikat  -  doc

Decyzja Dyrektora IBL PAN - pdf  

IBL PAN będzie w bieżącym roku wspierał finansowo i administracyjnie realizację następujących projektów:
prof. dr. hab. Marek Zaleski, Korzyści z anachronizmu 
Celem projektu jest wypracowanie narzędzi pozwalających badać rozmaite i nieoczywiste zastosowania anachronizmu zarówno w kulturze artystycznej (w literaturze a także na gruncie sztuk wizualnych) jak i europejskiej humanistyki oraz badań kulturowych. Za roboczą hipotezę autorzy projektu przyjmują, że anachronizm może dostarczać owocnych, rewizyjnych i innowacyjnych sposobów rozumienia przeszłości oraz teraźniejszości i tym samym konstruowania dyskursu na ich temat, okazuje się istotnym środkiem w tworzeniu pamięci oraz tożsamości zbiorowej w świecie ponowoczesnym. W centrum uwagi stanie zatem dawne i nowe rozumienie anachronizmu w refleksji humanistycznej i badawczej a także przykłady jego występowania na gruncie praktyk artystycznych.  Do badań nad tym zagadnieniem zostanie powołane konsorcjum, w którego skład wejdą partnerzy z Polski, Holandii, Szwajcarii, Niemiec i Izraela.  Projekt realizowany zespołowo.
dr hab., prof. IBL PAN Joanna Partyka, Retoryka doradzania
Po wiekach przewagi kulturowo definiowanych niemożności i konieczności – zakazów, nakazów, rozkazów – powstała i kwitnie ideologia, że wszystko jest możliwe. Na wybory pomiędzy rozlicznymi możliwościami wpływają rozmaici doradcy, mówcy motywacyjni, nauczyciele, trenerzy, autorzy poradników. Pojawia się coraz więcej kontekstów i gatunków mowy, związanych z doradzaniem jako specyficzną formą perswazji. Celem projektu jest zidentyfikowanie starych i nowych retorycznych wzorców przekonywania odbiorców do podjęcia „najwłaściwszej” decyzji: sposobów argumentacji, preferowanych wartości, etyki perswazji. Ten interesujący z punktu widzenia teoretycznego, ale i praktycznego, temat wymaga podejścia interdyscyplinarnego, z perspektywy nie tylko retoryki, lecz także literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze, językoznawstwa, filozofii, pedagogiki, psychologii i socjologii. Projekt realizowany we współpracy z dr hab. Marią Załęską (UW).
dr hab., prof. IBL PAN Magdalena Rembowska-Płuciennik, Przygotowanie do przyszłej aplikacji w  konkursach europejskich
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji lidera i zespołu konieczne do przyszłego aplikowania w europejskich konkursach na projekty badawcze. Sposobem na realizację tego zadania w ramach programu IBL.eu będzie podjęcie aktywności na arenie międzynarodowej: zgłoszenie udziału w zagranicznych konferencjach oraz przygotowanie artykułów naukowych do zagranicznych czasopism. Udział w Programie IBL eu. umożliwi także wzmocnienie i rozwój współpracy z zespołem dr Juliette Taylor-Batty złożonym z literaturoznawców i translatologów kulturowych z Department of Humanities, Leeds Trinity University (Wielka Brytania). Projekt realizowany we współpracy z dr Tamarą Brzostowską-Tereszkiewicz.
dr Agnieszka Mrozik, Komunistki i duch transgresji. Historia jednego pokolenia
Kim były kobiety zaangażowane w komunizm? Dlaczego stawały się komunistkami i co miała do tego płeć? Jak wyglądała ich wizja lepszego świata, także dla kobiet? Odpowiedzi szukam w tekstach wspomnieniowych polskich działaczek komunistycznych przed- i powojennych, w publicystyce komunistycznych teoretyczek i utworach literackich radykalnie lewicowych pisarek. W ramach Programu IBL.eu będę prezentować efekty moich badań na forum międzynarodowym, biorąc udział w konferencjach, wygłaszając odczyty w zagranicznych ośrodkach badawczych i publikując artykuły w zagranicznych czasopismach oraz tomach zbiorowych. Planuję także udział w stażach naukowych, w trakcie których chciałabym się włączyć się w międzynarodowe studia nad kobietami zaangażowanymi w ruchy radykalnie lewicowe.
mgr Piotr Wciślik, Budowa międzynarodowej sieci naukowej do badania kultury dysydenckiej w Europie Środkowowschodniej
Piotr Wciślik brał udział w pracach zespołu koordynującego działania konsorcjum, którego liderem był IBL PAN. Konsorcjum tworzyło 10 wiodących instytucji badawczych z Polski, Węgier, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, Rumunii oraz Serbii. Projekt, złożony do programu ramowego UE Horyzont 2020 (REFLECTIVE-4-2015: Cultural Opposition  former socialist countries) nie uzyskał finansowania pomimo wysokiej oceny. W ramach programu IBL.eu Piotr Wciślik będzie realizował zadanie przekształcenia konsorcjum w sieć badawczą. Pierwszym krokiem będzie tutaj złożenie wniosku o finansowanie sieci badawczej z funduszu COST.
Celem programu jest rozwijanie w IBL PAN działalności badawczej we współpracy międzynarodowej. Współpraca może być realizowana poprzez udział w międzynarodowych konkursach stypendialnych i grantowych, zarówno indywidualnie jak i w zespołach koordynowanych przez IBL PAN lub przez partnerów zagranicznych. Może też dotyczyć rozpowszechniania wyników swoich badań zagranicą poprzez udział w konferencjach i publikowanie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji i dokumenty konkursu:  http://ibl.waw.pl/pl/strona-glowna/aktualnosci/program-rozwoju-wspolpracy-miedzynarodowej-ibl.eu

Przewodniczący Komisji
dr Maciej Maryl

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku