Oświadczenie Dyrekcji IBL PAN w sprawie tzw. analizy bibliometrycznej zatytułowanej "Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN. Raport z analizy danych"

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński opublikował pod adresem: http://pobierz.pan.pl/data/public/raport tzw. analizę bibliometryczną zatytułowaną "Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN. Raport z analizy danych", autorstwa dr Katarzyny Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przygotowany we współpracy z prof. dr hab. Jerzym Duszyńskim na przełomie 2018/ 2019.
 
Wynika z niego, że Instytut Badań Literackich PAN pod względem ilości publikacyjnej, grantowej oraz współpracy międzynarodowej jest obok Instytutu Sztuki PAN jednym z najsłabszych instytutów Polskiej Akademii Nauk. 
W związku z tym, że raport ten odbiega w sposób drastyczny od wyników przedostatniej i ostatniej ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW we współpracy z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych KEJN, przyznające Instytutowi kategorię A+, oraz od treści Uchwały nr 1/2017 Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie oceny działalności naukowej w latach 2013-2016 oraz pozytywnej opinii PAN o wniosku IBL PAN o przyznanie środków na finansowanie restrukturyzacji na lata 2018-2019, które podajemy do Państwa wiadomości w załączniku, a w których czytamy, że:
 
" [...]  Instytut Badań Literackich PAN pozostaje, potwierdzając zdobywany przez dziesięciolecia autorytet, wzorcowym ośrodkiem badań  [...]." (zob. Materiał do oceny działalności IBL PAN w latach 2013-2016/17, oprac. prof. prof. Krzysztof Kłosiński, Jerzy Limon, Hubert Orłowski, s.9)
 
oświadczamy, iż owa analiza narusza dobre imię Instytutu Badań Literackich i stanowi wyraz najgłębszej pogardy Władz PAN dla dokonań wszystkich Pracowników Instytutu w ostatniej dekadzie. 
 
Zwracamy również Państwa uwagę, iż przygotowany raport odbiega metodologią od przyjętych w nauce sposobów oceny jednostek naukowych przeprowadzanych przez takie ciała eksperckie, jak Rady Kuratorów w PAN, MNiSW czy KEJN, opierając się głównie o komercyjną bazę SCOPUS, wciąż mało przydatną w bibliometrii nauk humanistycznych, takich jak literaturoznawstwo i polonistyka. 

Uważamy zatem, że z tego właśnie powodu należy przyjmować owe wyniki z dużą rezerwą i dystansem. 
Ze względu na to, że wyniki te w wielu wypadkach podważają ustalenia Rady Kuratorów PAN i MNiSW raport ten należy traktować jako chęć podważenia kompetencji ekspertów wchodzących w skład Rad Kuratorów oraz KEJN.
W konsekwencji podważenia sensowności i wartości ich ustaleń. 
 
Z tego powodu Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN oświadcza, że nie przyjmuje do wiadomości wyników tego raportu, zwracając przy tym uwagę na ich cząstkowość i wybiórczość. 
Traktujemy ten raport jako zapowiedź tego co mogło byłoby się stać, gdyby nie obowiązywałaby nas ewaluacja przeprowadzona przez MNiSW, a np. Rady Kuratorów zostałyby rozwiązane, tzn. gdyby instytuty nie były dłużej oceniane przez działające na zasadach transparentnych, zrzeszające ekspertów w danych dziedzinach, przeprowadzających ocenę zgodnie z przyjętymi na świecie standardami zespoły, podlegające swego rodzaju jawnej kontroli społecznej. 
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Instytutu Badań Literackich PAN

Dokumenty (w formacie .pdf):

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45