Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL".
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.
Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce. Projekt zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych.

 

 

Planowane efekty to:

  • rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce,
  • digitalizacja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie tego dziedzictwa szerokim grupom odbiorców,
  • zwiększenie konkurencyjności polskich ośrodków badawczych oraz związanych z kulturą i sztuką w kraju i na arenie międzynarodowej,
  • przyspieszenie tempa rozwoju gałęzi przemysłów kreatywnych oraz turystyki regionalnej.

Projekt realizuje 15 członków konsorcjum DARIAH-PL (w tym Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Historii PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Podstaw Informatyki PAN) oraz Politechnika Poznańska.

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku i zakończy się 31 grudnia 2023 roku.

DARIAH-PL to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Tworzy je 18 wiodących polskich instytucji naukowo-badawczych. Od listopada 2015 r. konsorcjum jest częścią europejskiej sieci DARIAH-ERIC.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku