Dla Pracowników

Zarządzenie 24/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w sprawie regulaminu zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN w sprawie powołania komisji konkursowej do programu IBL.eu

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

* OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.
* PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora.
* SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.
* BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. W tym konkursie finansowane będą projekty badawcze, w których
realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i niemieckie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych do 14 października 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-14-ogloszenie-konkursowhttps://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-ncn-maestro-10-harmonia-10-sonata-bis-8-sheng-1.html https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-14-ogloszenie-konkursow

Przypominamy również o stałym naborze projektów do konkursu Miniatura 2 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2 na pojedyncze działania naukowe.


UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 14 października 2018 z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.
 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

* MAESTRO 10 (konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe),
* HARMONIA 10 (konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej),
* SONATA BIS 8 (konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych do 29 czerwca 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN:

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-ncn-maestro-10-harmonia-10-sonata-bis-8-sheng-1.html

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.
 

Druga edycja konkursu MINIATURA

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu MINIATURA:

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe.

MINIATURA 2 realizowana jest w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

* PRELUDIUM 15 (dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora),

* OPUS 15 (o środki w tym konkursie może starać się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Pieniądze można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego),

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych do 6 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 6 kwietnia 2018 z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację(i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.
 

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy kancelaryjnych i archiwalnych w Instytucie Badań Literackich PAN.

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 lutego 2018 roku

Fundusz specjalny na wsparcie finansowe prowadzonych w IBL badań

Zarządzenie 14/2017 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 12 października 2017 r. w wprowadzenia regulaminu korzystania z poczty elektronicznej oraz zakładania i obslugi kont emailowych w Instytucie Badań Literackich PAN

 Treść zarządzenia i regulaminu w formacie pdf

 

 

 

 

 

 

     

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45