Współpraca z zagranicą

Umowy i porozumienia o międzynarodowej współpracy naukowej

22.04.2017

kraj

partner

nazwa dokumentu

okres obowiązywania

Węgry

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmanya

Umowa między Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Petera Pozmanya a Instytutem Badań Literackich PAN

2013-2018

Węgry

Instytut Literaturoznawstwa Węgierskiej Akademii Nauk

Umowa o współpracy naukowej między Instytutem Badań Literackich PAN a Instytutem Literaturoznawstwa Węgierskiej Akademii Nauk na l. 2013-2018

2013-2018

Azerbejdżan

Instytut Literatury im. Nizamiego Azerbejdżańskiej Narodowej Akademii Nauk

Porozumienie o utworzeniu wspólnego międzynarodowego laboratorium naukowego „Azerbejdżańsko-polskich stosunków literackich”

2014 - 2019

Czechy,Rumunia, Niemcy,Węgry, Wlk.Brytania, Irlandia, Serbia

Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Republika Czeska (ICL CAS), New College Europe, Rumunia (NEC), The Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Republika Czeska (USTR), Centre for Contemporary History, Niemcy (ZZF), Open Society Archives at Central European University, Węgry (CEU/OSA), Royal College of Art, Wlk. Brytania (RCA), University College London School of Slavonic and Eastern European Studies, Wlk. Brytania(UCL/SSEES), Trinity College Dublin, Irlandia (TCD), Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences, Serbia (MISANU)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND NON-DISCLOSURE AGREEMENT

2015 - 2016

Francja

Université François-Rabelais de Tours,

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND NON-DISCLOSURE AGREEMENT

2015-2016

Francja

Institut National des Languages et Civilistations Orientales, Paris

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

 

2015-2021

 

 

Niemcy

Karlsruhe Institute of Technology

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2015-2021

Niemcy

University of Potsdam University of Potsdam

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2014-2021

Hiszpania

Universidad de Granada

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2014-2021

Hiszpania

Universidad de Alicante

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2016-2018

Hiszpania

Universidad de Salamanca

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2015-2021

Hiszpania

Universidad de Almeria

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2014-2021

Włochy

Università degli Studi di Torino

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2014-2021

Włochy

Università di Foggia

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2014-2021

Portugalia

Universidade Aberta (Lisbona, Portugalia)

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2014-2021

Kreta

University of Crete (Rethymno) University of Crete (Rethymno)

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2014-2021

Szwajcaria

University of Zurich

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2013-2021

Węgry

Central European University

Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement between programme countries

2015-2021

Wybrane rezultaty współpracy międzynarodowej w 2016 roku

22.04.2017

Projekt Atlas. History Under Construction

Interdyscyplinarny projekt kulturalny Atlas. History Under Construction skupia się na kulturowych wymiarach migracji ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób doświadczenie uchodźctwa jest przekazywane w czasie, pamiętane lub wypierane, a także jak modyfikuje wyobrażenie o najnowszej historii. Projektem tym kieruje warszawska organizacja Strefa WolnoSłowa, a udział w niej biorą, przede wszystkim, również trzy inne organizacje na co dzień zajmujące się edukacją kulturalną i działalnością artystyczną z udziałem imigrantów. Są to: Cantieri Meticci (Bolonia), Check Points (Paryż) oraz KunstZ (Antwerpia).

Projekt trwa od września 2015 roku do końca grudnia 2016 roku. W jego ramach odbywały się liczne warsztaty prowadzone przez poszczególne organizacje, które stanowiły punkt wyjścia dla przygotowywanych przez nie później spektakli teatralnych. Wszystkie przedstawienia zostały zaprezentowane na festiwalu, który odbył się w Teatrze Powszechnym w Warszawie w czerwcu 2016 roku. W ramach tych przygotowawczych warsztatów miały również miejsce międzynarodowe spotkania, dyskusje i wykłady, mające poszerzyć ramy przygotowywanych spektakli, a także zapoznać uczestników z samą ideą atlasu, jako formy prezentacji wiedzy oraz konstruowania narracji artystycznej i historycznej.

Zaproszony do udziału w projekcie badacz IBL PAN, zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem wizualnego atlasu poświęconego problemowi migracji w możliwie szerokim historycznym i kulturowym wymiarze. Atlas będzie miał formę internetowej strony, na której problemy związane z migracją i pamięcią o niej będą prezentowane za pomocą montażu obrazów, filmów, fotografii, muzyki i tekstów. Punktem wyjścia atlasu są materiały zebrane w trakcie ponad rocznych badań indywidualnych oraz w trakcie międzynarodowych warsztatów z udziałem imigrantów z różnych części świata. Całość ma zostać umieszczona online pod koniec 2016 roku.

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje

Redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, t. 1–2, Toruń–Warszawa 2016

Idea „Słownika” powstała w Instytucie Badań Literackich PAN w roku 2007 jako projekt dzieła zbiorowego realizowanego przez badaczy XVIII i XIX w., opisującego istotny i niezmiernie ciekawy, a często marginalizowany obszar kultury polskiej, jakim była krytyka literacka. „Słownik” swoim zakresem obejmuje całą rozbiorową formację kulturową od oświecenia do pierwszej wojny światowej i dzięki temu pokazuje instytucjonalną funkcję krytyki literackiej w życiu publicznym Polski zniewolonej, jej zaskakujące oblicza, problemy, motywy, konteksty.

 

Konferencja naukowa: CULTCON-Worksh

Konferencja została zorganizowana w dniach 30.06-2.07.2016 jako otwarte spotkanie z ekspertami i ekspertkami współpracującymi przy projekcie „Socio-Cultural Constructions of Vulnerability and Resilience. German and Polish Perceptions of Threatening Aquatic Phenomena in Odra River Regions” (CULTCON), który IBL PAN realizuje w ramach programu Beethoven 1. W ramach spotkania zaprezentowano prace zespołu polskiego i niemieckiego i poproszono ekspertów o opinie.

 

 

Nabór pracowników IBL PAN na wyjazdy na szkolenia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

08.10.2015

Historia współpracy naukowej z zagranicą

Pracownicy IBL PAN w ramach współpracy naukowej z zagranicą w latach ubiegłych uczestniczyli w wymianie osobowej- wyjazdach, głównie w celach badawczych i konferencyjnych, przede wszystkim do Bułgarii, Francji, Włoch, Rosji, na Litwę, Ukrainę i Węgry. Wyjeżdżali również na stypendia zagraniczne: do Institut de Touraine we Francji, Polskiego Instytutu Historycznego we Włoszech, Polskiego Instytutu Naukowego i Georgetown Uniwersity w USA, Literaturhaus Krems (Austria), Universita degli Studi di Roma "La Sapienza". Departimento di Studi Slavi e dell Europa Centro Orientale, na zaproszenie Biblioteki Polskiej (stypendium im. S.Lama) oraz American Society for Eighteenty Century Studies.

Rezultatem współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi były wykłady i referaty wygłaszane na konferencjach i zjazdach oraz liczne publikacje.
Instytut Badań Literackich PAN współpracował z następującymi placówkami:

Austria
Literaturhaus Krems

Białoruś
Instytut Literatury im. J. Kupały Białoruskiej Akademii Nauk (Tematy projektów: Polsko-białoruskie paralele literackie; Białoruskie tłumaczenia poezji Adama Mickiewicza w kontekście europejskim; Polskie i białoruskie dokumenty i materiały literackie w archiwach i bibliotekach obu krajów; Problemy literaturoznawstwa współczesnego)

Bułgaria
Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk (Tematy projektów: Kobiety w dyskursie publicznym w Polsce i Bułgarii; Teoria literatury: pojęcia i ich konteksty)

Czechy
Instytut Literatury Czeskiej (Ustav pro Ceskou Literaturu) Czeskiej Akademii Nauk

Francja
Institute de Recherche sur la Renaissance, L'Age classique et les Lumiere (Montpellier) - Umowa o współpracy naukowej między PAN a Narodowym Ośrodkiem Badań Naukowych (CNRS) - nr projektu 20132
Ośrodek Studiów nad Europą Środkową Narodowego Instytutu Języków i Kultur Wschodnich (INALCO) we Francji
Uniwersytet Nancy II we Francji
Université de Paris - Sorbonne, Paris IV (Tematy projektów: Polska-Francja. Dialog kultur; Polska w Europie: od średniowiecza do współczesności. Reprezentacje rzeczywistości)
Sekcja Polonistyczna Uniwersytetu Charles de Gaulle - Lille III we Francji

Izrael
Wydział Slawistyki Uniwersytetu w Jerozolimie
Związek Autorów Piszących po Polsku w Izraelu i Towarzystwo Przyjaźni Izraelsko-Polskiej

Litwa
Instytut Litewskiej Literatury I Folkloru - Protokół do Porozumienia o współpracy naukowej mięzy PAN a Litewską Akademią Nauk (temat nr 2 i 3)
Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego

Niemcy
Instytut Slawistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

Rosja
Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk (Polsko-rosyjskie związki literackie i kulturalne w kontekście europejskim)
Instytut Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk

Słowacja
Ustav Slovenskej Literatury SAV - Umowa o bezpośredniej współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Literatury Słowackiej Słowackiej Akademii Nauk a IBL PAN

Słowenia
Institut za Slovensko Literaturo in Literarne Vede, Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanaosti in Umetnosti
Filosofska Fakulteta, Univerza v Ljubliani

Stany Zjednoczone
Polski Instytut Naukowy w Ameryce
Georgetown Uniwersity

Szwajcaria
Instytut Slawistyki w Zurychu
Katedra Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim

Szwecja
Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii i Nauk Antycznych

Ukraina
Instytut Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Instytut Sztuki, Etnografii i Folkloru im. M. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Instytut Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Tematy projektów: Polonica literackie i dokumenty dotyczące piśmiennictwa polskiego w archiwach i bibliotekach Ukrainy. Ukrainica literackie i dokumenty dotyczące piśmiennictwa ukraińskiego w archiwach i bibliotekach RP; Polsko-ukraińskie pogranicze XVI-pocz. XX wieku. Wydanie serii "Roksolańskiej" - w polskim oryginale i ukraińskim tłumaczeniu. Wydanie tekstów pisarzy szkoły ukraińskiej po polsku i ukraińsku; Literatura polska i ukraińska XIX i XX wieku; Słowiańska metryka porównawcza; Polsko-ukraińskie stosunki literackie i naukowe w XVII-XX wieku; Nowe tendencje w badaniach nad literaturami słowiańskimi)

Węgry
Institute of Literary Studies HAS - Protocol on scientific co-operation between the Polish Academy of Sciences and the Hungarian Academy of Sciences (nr 9/I)
Instytut Literaturoznawstwa Węgierskiej Akademii Nauk
Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Eötvösa w Budapeszcie

Włochy
Departament Studiów Slawistycznych i Europy Środkowo-Wschodniej oraz Katedra Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie
Wydział Literatury i Filologii w Rzymie
Polski Instytut Historyczny
Uniwersytet w Turynie (Tematy projektów: Religijność romantyków; Polsko-włoskie związki literackie)

 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl