dr Teresa Rączka-Jeziorska

dr, adiunkt w Pracowni Literatury Romantyzmu oraz Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego


 

 

 

 

 

 

 

 Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura romantyczna (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polsko-inflanckiej i ukraińskiej), kultura i historia dawnych Inflant Polskich, literatura polska na wschodnich pograniczach w kontekście studiów postkolonialnych, pogranicze polsko-bałtyckie, kultura rosyjska w państwach bałtyckich (Русское зарубежье), geopoetyka: literatura i geografia, przekład artystyczny  

teresa.raczka-jeziorska@ibl.waw.pl, teresa.raczka@gmail.com

Publikacje:
a) książki:

 • „Przez fale rozeznać myśl wód”. O romantycznych przedstawieniach rzeki w twórczości Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki, wyd. PARA, UŚ 2011. (ss. 117)
 • Romantyzm polsko-inflancki. Sylwetki, teksty, archiwa, (ss. 427) [w druku]


b) ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • O korespondencji Zygmunta Krasińskiego do Lucjana Weyssenhoffa. [w:] Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii. Red.: M. Bizior-Dombrowska. Toruń 2014: 155-172.  
   
 • Kilka słów o Stefanii Ulanowskiej i jej spuściźnie. Na marginesie reprintu „Łotyszy Inflant Polskich”. [w:] „Zapiski Historyczne” Tom LXXVIII – rok 2013, z.4., s.145-158.
   
 • „Hrabianka w białym kornecie”. O dwóch powołaniach Celiny Plater z Kombula (1839-1864). [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. t. VI. Red.: W. Walczak, K. Łopatecki, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2013:  315-333. http://repcyfr.pl/pdfy/st3.pdf
   
 • Księgozbiory Polskich Inflantczyków w świetle nieznanych archiwaliów (koniec XVIII – początek XIX w.) [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. t. VI. Red.: W. Walczak, K. Łopatecki, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2013: 531-558.  
   
 • From the Polish-Livonian Treasure Chest of a Romantic Collector” – the idea of 19th century collecting in the works of Stefania Ulanowska. [w:] Latgalistikys kongresu materiali IV – Proceedings of the Congress on Latgalistics IV. „Via Latgalica”. Red.: Nau N., Andronov A., Leikuma L., wyd. Rēzeknis Augstškola, Latvejis Universitate, A. Mickeviča Universitate Poznaņā, Sanktpīterburgys Vālsts universitate, Autoru kolektivs, 2012: 151-161
   
 • Zlewisko Morza Czarnego. [w:] Geografia Słowackiego. Red.: Siwicka D., Zielińska M., wyd. IBL 2012: 130-136
   
 • Poezja na wosku traconym w brązie – literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty rzeźby Lidii Sztwiertni. [w:] „Postscriptum polonistyczne”. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 1 (9): 243-251 http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2012_1_26.pdf
   
 • Wyjątki z domu Ludwisi [w:] „Postscriptum polonistyczne”. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 2 (6): 185-195 http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2010_2_16.pdf
   
 • W przestrzeni dialogu z bałtycką mitologią Micińskiego «Spotkania z Litwą» (Dialoga ar baltu mitoloģiju telpā: Micinska Tikšanās ar Lietuvu). [w:] Polija un Baltija kultūras dialogā. Red.: Barkovska K., Kazjukevičs A., wyd. Daugavpils Universitāte, 2008: 122-131
   
 • „Вавилонська вежа є всюди” – особливості перекладу фразеологізмів у творі Пан Тадеуш Максима Рильського на українську мову”. [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX. Red.: Dziadosz D., Komorowska E., wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008: 150-155  


Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Monografia poświęcona kulturze dworów ziemiańskich w Inflantach Polskich doby romantyzmu oparta na szerokim materiale źródłowym.
 • Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza (okres rosyjski) - wspólnie oraz pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M. Prussak


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:

 • 2009-2011 - uczestniczka grantu (jedna z wykonawców) Pracowni Romantycznej IBL PAN nr : NN 103 2228 36 pt.: Atlas polskiego romantyzmu. Świat-Europa-Polska. Kierownik projektu – dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN
 • 2009-2013 - wykonawczyni grantu promotorskiego KBN nr N N103 233837 pt. Polsko-inflancka literatura romantyczna. Kierownik projektu - prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ)
 • 2012-2017 - uczestniczka grantu (jedna z wykonawców od 2014 r.) Pracowni Romantycznej IBL PAN pt. Romantyzm w świetle nowych źródeł nr: 11H 12 0068 81. Kierownik projektu – dr hab. Marta Zielińska, prof. IBL PAN  
 • Członkini komitetu redakcyjnego Postcolonial Europe (http://www.postcolonial-europe.eu)
 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45