Ewa Kołodziejczyk

dr hab., specjalista badawczo-techniczny w  Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura polska XX wieku, komparatystyka literacka, studia polskie w USA, dokumentacja przekładu literackiego

Adres e-mail : ewa.kolodziejczyk@ibl.waw.pl

Publikacje:
Monografie naukowe:

• Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa
 2015.

• Czechowicz – najwyżej piękno. Światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego, Kraków 2006. 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:
Artykuły w monografiach naukowych:
Józef Czechowicz, „Kamena” i literatura krajów sąsiadujących. W: Nie tylko Wschód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Pod redakcją A. Zawiszewskiej i A. Borkowskiej, Toruń-Szczecin-Łask 2007. 
• Przedmowa do: J. Lechoń, Aut Caesar aut nihil, Warszawa 2007.
• Pęknięcia i szwy. O poezji Marzanny Bogumiły Kielar. W: Cielesność w polskiej poezji najnowszej. Pod redakcji T. Cieślaka i K. Pietrych, Łódź 2010.
• Amerykańskie źródła Rodzinnej Europy Czesława Miłosza. W: Czesława Miłosza „północna strona”. Pod redakcją M. Czermińskiej i K. Szalewskiej, Gdańsk 2011.
• Po, czyli przed. Miłoszowskie tematy do odstąpienia. Uwagi o miłoszologii po 2004 roku.  W: Po Miłoszu. Pod redakcją M. Bieleckiego, W. Browarnego i J. Orskiej, Kraków 2011.
• Miłosz i Czechowicz w dziejach recepcji awangardy. W: Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne. Pod redakcją A. Tyszczyka, U. Wieczorek i A. Zińczuk, Lublin 2011.
Śnieg spadnie i zasypie wszystko. O bieli i śniegu  w poezji Marcina Świetlickiego. W: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku. Pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej i L. Giemzy, Lublin 2015.  
• Fonosfera Sadu rozstajnego. W: Stulecie Sadu rozstajnego. Pod red. U. M. Pilch i M. Stali, Kraków 2014.
• Czechowicz, Przybyszewski i Genezis z Ducha. W: Przybyszewski. Rewizje i filiacje. Pod red. G. Matuszek, Kraków 2015.
• Gwiazda Czechowicza, W: Józef Czechowicz. Poeta – Prozaik – Krytyk – Tłumacz. Pod red. A. Niewiadomskiego i A. Wójtowicza, Lublin 2015.
• Czesław Miłosz w powojennym Nowym Jorku. W: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku. Pod red. M. Roszczynialskiej i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2015.
• Czesław Miłosz w biuletynie „Poland of Today”. W: Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania). Pod red. B. Dorosz, Warszawa 2015.

Artykuły w czasopismach:
• „Złączeni jednym węzłem dziedziczenia” Powinowactwa Trzech zim z poezją Oskara Miłosza, „Ruch Literacki” 2001, z. 2.
• Podróż syna marnotrawnego. O motywie romantycznym w Trzech zimach Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3.
• Poezja w poszukiwaniu intymności. [Recenzja książki Helen Vendler, Invisible Listeners, Princeton 2005], „Teksty Drugie” 2008 nr 3.
• Czesław Miłosz jako amerykański korespondent prasowy, „Teksty Drugie” 2011 nr 5.
• Obraz Ameryki w opublikowanej korespondencji Czesława Miłosza z lat 1945-1950, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – Emigracja końca XX wieku, Rzeszów 2011.
• Amerykańskie abecadło Czesława Miłosza, „Przekładaniec” nr 25/11, Kraków 2012.
Światło dzienne i doświadczenie amerykańskie Czesława Miłosza, „Folia Litteraria Polonica” 2013, z. 3.
• Ukryte źródła. Czesław Miłosz i Henry Miller, „Przegląd Humanistyczny” 2013 nr 3.
• Gdy Miłosz i Masłowska wsiadają do metra, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” pod red. K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013 nr 1.

Przekłady naukowe:

Naomi Segal, Od literatury do piśmienności kulturowej. Wprowadzenie, “Teksty Drugie” 2017 nr 1 [wstęp do tomu zbiorowego From Literature to Cultural Literacy, ed. by N. Segal, D. Koleva, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014]

 Prace edytorskie:
• Przypisy do tomu Abecadło Czesława Miłosza w edycji Dzieła zebrane przygotowywanej przez Wydawnictwo Literackie i Znak, Kraków 2001.
• Przypisy do edycji Ballady i romanse z przedmową Czesława Miłosza wydanego w serii Lekcje z literatury, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2003.
• Przypisy do tomu Spiżarnia literacka Czesława Miłosza w edycji Dzieła zebrane przygotowywanej przez Wydawnictwo Literackie i Znak, Kraków 2011.
• Listy Czesława Miłosza do Karola Kuryluka. Podanie do druku i opracowanie, „Nowa Dekada Krakowska” 2013 nr 3, s. 7-17.

Współpraca międzynarodowa:

1998-1999 studia w zakresie antropologii kultury i literatury amerykanskiej w Southern Oregon University w ramach stypendium Rotary International

2011 Alexander and Christina Schenker Fellowship, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University

2013 Kościuszko Foundation Fellowship, Harriman Institute, Columbia University 

2017 kwerenda grantowa w Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University

Nagrody:

2016 Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (za monografię Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza)

2015 Radomska Nagroda Literacka (w kategorii książka naukowa za monografię Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza)

Ważniejsze prace w przygotowaniu

Edycja nieznanych pism Czesława Miłosza 

 Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:

• grant NPRH "Anglojęzyczna edycja monografii Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza" (2017-)
• grant NPRH „Wydanie krytyczne rozproszonych oraz niepublikowanych tekstów Czesława Miłosza z lat 1945-2004” (2015-). Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Fiut (UJ). Funkcja w projekcie: wykonawca.
• grant NCN „Wątki amerykańskie w twórczości Czesława Miłosza w latach 1945-1953” (2011-2014).
• grant promotorski Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu „Światopogląd poetycki Józefa Czechowicza” (2003-2005). Kierownik: prof. dr hab. Marian Stala (UJ).
 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl