Katarzyna Bojarska


dr, adiunkt

Zespół Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności
Zespół redakcyjny „Teksty Drugie”
Zespół redakcyjny „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”

Email: katarzyna.bojarska@ibl.waw.pl,  
kabojarska@gmail.com
 

Zainteresowania naukowe:

Zajmuję się porównawczą analizą współczesnej literatury, sztuki i teorii w kontekście reprezentacji i krytycznej recepcji przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem jej pomijanych czy marginalizowanych aspektów. Szczególnie interesują mnie te dzieła artystyczne i literackie, które można (i należy) traktować jako „obiekty teoretyczne”, prace, które prowadzą do wypracowywania nowych ram teoretycznych i interpretacyjnych, nie zaś ilustrują już istniejące modele czy koncepcje.

Jestem autorką książki Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski-Richter-Spiegelman, Warszawa 2012, autorką przekładów książek Susan Buck-Morss Hegel, Haiti i historia uniwersalna, Warszawa 2014, Dominicka LaCapry Historia w okresie przejściowym. Doświadczanie, tożsamość, teoria krytyczna, Kraków 2009 oraz Ursuli Philips Feminizm i religia. Narcyza Żmichowska, Warszawa 2009. Planuję przekłady książek Cathy Caruth Unclaimed Experience. Trauma, Narrative and History oraz (wspólnie z dr Romą Sendyką) Ernsta van Alphena Art in Mind: How Contemporary Images Shape Thought
 


Wybrane publikacje:

 •    (Nie)poruszeni: O Zagładzie, oglądających, odgrywających i opowiadających historię. Perspektywa afektywna. Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady, w: "Teksty Drugie" nr 6/2013, s. 101-111.
•    Obóz-Muzeum. Afektywna przestrzeń przekazu doświadczenia traumatycznego, w: Fabiszak M., Owsiński M., (red.), Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, UNIVERSITAS, Kraków 2013, s. 139-150.
•    Poczuć myślenie: afektywne procedury historii i krytyki (dziś), w: " Teksty Drugie" nr 6/2013, s. 8-16.
•    Sztuka, która krzywdzi? Granice gestu krytycznego wobec bolesnej pamięci (a cenzura), w: "Konteksty" nr 3 (302)/2013, s. 116-124.
•    The Gesture of Realism. Andrzej Wróblewski's Photo-Memory of War, w: http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/86/143
•    Zawieszenie (w) historii w: http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/52/67
•    Dwie wieże, dwa wydarzenia: Art Spiegelman i trauma odzyskana, w: „Teksty Drugie” nr 4/2012
•    „Władysław Strzemiński and His Artistic Document of the Holocaust,” w: Memory of the Shoah, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska. Łódź 2010: 139-153
•    Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, w: „Teksty Drugie” 6/2010: 125-136
•    Sztuka niemożliwej możliwości, w: „Teksty Drugie” 5/2010: 156-166
•    „Sebald/Austerlitz. Próba psychoanalitycznego odczytania”, w: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. Lena Magnone, Anna Mach. Warszawa 2009: 241-251.
•    Historia Zagłady i literatura (nie)piękna. „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury postraumatycznej, w: „Pamiętnik Literacki”  rocznik XCIX 2008, zeszyt 2: 89-106.


Wybrane przekłady:

 •    Michael Rothberg, Między Auschwitz a Algierią. Pamięć wielokierunkowa I świadek przeciw-publiczny, w: „Teksty Drugie” nr 4/2012.
•    Ulrich Baer, Fotografia i histeria: ku poetyce flesza, w: „Teksty Drugie” 4/2013.
•    Suely Rolnik, Mania archiwów, w:
http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/63/73
•    Marianne Hirsch, „Żałoba i postpamięć”, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań 2011.
•    Ariella Azoulay „Nie ma czegoś takiego, jak archiwum narodowe”, i in. w: Archiwum jako projekt / The Archive as Project, red. Krzysztof Pijarski, Warszawa 2011.
•    Benjamin H.D. Buchloh, Atlas Gerharda Richtera –  archiwum anomiczne, w: “Konteksty” 2-3/2011 (293-294)
•    Cathy Caruth, Doświadczenie niczyje: trauma i możliwość historii (Freud, Mojżesz i monoteizm), w: „Teksty Drugie” nr 6/2010
•    Ernst van Alphen, Zabawa w Holocaust, w: „Literatura na Świecie” nr 1-2/2004
•    Lisa Salzman, Awangarda i kicz raz jeszcze. O etyce reprezentacji, w: „Literatura na Świecie” nr 1-2/2004.
 

Stypendia, nagrody, wyróżnienia i granty:

Byłam stypendystką Fundacji Fulbrighta (9 miesięczny Junior Advanced Research Grant na Cornell University Ithaca NY (opiekun naukowy: prof. Dominick LaCapra); uczestniczyłam w School of Criticism and Theory (Ithaca NY 2007), Konstanzer Meisterklasse Trauma and Narration (Konstancja, Niemcy 2009); byłam laureatką stypendium FNP „Start” (2010) oraz stypendium „Zostańcie z nami” w kategorii literaturoznawstwo (2006), byłam trzykrotną laureatką rocznego stypendium Ministra Edukacji (2002, 2004, 2005), a także  stypendystką programu Młoda Polska (2011). Jestem stypendystką FNP w programie „Mistrz” w zespole prof. Ewy Domańskiej (UAM, Poznań, Stanford University).

W latach 2012-2014 kierowałam grantem „Świat jako archiwum – krytyczne modele historyczności” w IBL PAN oraz grantem NCN „Wydarzenia po Zagładzie”. W roku 2013 zostałam laureatką Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW.

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45