Department of Current Bibliography (IBL Poznań branch) - Publications

 

Monographs:

Szymańska, Z. (2011). Funkcje bibliografii literackich. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Górnego [Functions of literary bibliographies. Doctoral dissertation written under the supervision of prof. dr. hab. Mirosław Górny]. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
 
Biesiada, J., Włoszczyńska, A., eds. (1995). Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1993 [Bibliography of Polish literature studies and theory of literature in Poland for 1993]. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
 
Biesiada, J., Włoszczyńska, A., eds. (1996). Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1994 [Bibliography of Polish literature studies and theory of literature in Poland for 1994]. Poznań–Warszawa.
 
Czachowska, J., Maciejewska, M.K., Tyszkiewicz, T. (1983-1986). Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia [Polish literature and theater during the Second World War. Bibliography]. Wrocław: Ossolineum, 3 vol. 
 
Kandziora, J., Szymańska, Z., Tokarzówna, K. (1999). Bez cenzury 1976–1989 (Literatura – ruch wydawniczy – teatr. Bibliografia) [Uncensored 1976–1989 (Literature – publishing movement – theater. Bibliography)]. Warszawa: Wydawnictwo IBL.
 
 
Articles and book chapters in edited volumes (selected):
 
Przysiecka, K. (2018). Jak powstaje "Polska Bibliografia Literacka"? Znaczenie współpracy z bibliotekami naukowymi [How the Polish Literary Bibliography is made? The importance of cooperation with scientific libraries]. In: Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Praca zbiorowa [Scientific library: is it still a scientific one?]. Ed. Jazdon, K., Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, pp. 167-178.
 
Przysiecka, K. (2018). Nowa baza danych dla "Polskiej Bibliografii Literackiej" [New database for the "Polish Literary Bibliography"]. In: Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne: praca zbiorowa [Information science in a time of change: innovative information services: collective work]. Eds. Sosińska-Kalata, B., Tafiłowski, P. & Wiorogórska, Z., Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pp. 247-257.
 
Rosiński, C., Umerle, T. (2018). Bibliograficzna socjologia literatury – badania na danych dotyczących polskich konkursów i nagród literackich w latach 1990-2002 [Bibliographical sociology of literature – research on data concerning Polish literary competitions and prizes from 1990 to 2002]. In: Współczesne życie literackie. Eds. Muca, K., Osiński, J., Toruń: Wydawnictwo IBD.
 
Koper, B., Przysiecka, K. (2017). "Polska Bibliografia Literacka" – nowe wyzwania ["Polish Literary Bibliography" – new challenges]. In: Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. [Bibliographic databases: development prospects and problems. Cracow, June 26-27, 2017]. Eds. Sójkowska, I., Derfert-Wolf, L., Stowarzyszenie EBIB.
 
Domosławska, B., Przysiecka, K., Szkudlarska M. (2016). "Polska Bibliografia Literacka" – nieprzerwanie w drodze ku nowoczesności [Polish Literary Bibliography – continuingly on its way to modernity]. In: Bibliografia. Historia, teoria, praktyka [Bibliography. History, theory, practice]. Eds. Woźniak-Kasperek, J., Franke, J., Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, pp. 129-136.
 
Tokarzówna, K. (1992). Cenzura w "Polskiej Bibliografii Literackiej" [Censorship in the "Polish Literary Bibliography"]. In: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne [Writing – control systems – alternative circuits]. Eds. Kostecki, J. & Brodzka, A., vol. 2, Warszawa: Biblioteka Narodowa, pp. 237-250.
 
Szymanowski, K. (1970). "Polska Bibliografia Literacka" [“Polish Literary Bibliography"]. In: Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy [Documentation in literary and theatrical research. Selected problems]. Ed. Czachowska, J., Wrocław: Ossolineum, pp. 53-73

 

Peer-reviewed journal articles (selected):
 
Błaszczyńska, M., Maryl, M., Szleszyński, B., Umerle, T. (2021). Dane badawcze w literaturoznawstwie [Research Data in Literary Studies], Teksty Drugie, No 2, pp. 13-44, DOI: 10.18318/td.2021.2.2.
 
Czwordon-Lis, P., Hartmanova, P. (2019). The Reflexion of Literary Activities in Digital Space, The Grey Journal. An International Journal on Grey Literature, Vol. 15 (Special Winter Issue: Grey Repositories in the Face of Digital Challenges).
 
Koper, B., Rosiński,  C., Umerle, T. (2018). Dokumentacja kultury a cyfrowe zasoby archiwalne. Przypadek Polskiej Bibliografii Literackiej (PBL) i Archiwum Telewizji Polskiej [Documentation of culture and digital archival resources. The case of the Polish Literary Bibliography (PBL) and the Polish Television Archives], Archiwa – Kancelarie – Zbiory, No 9(11), DOI: 10.12775/AKZ.2018.006.
 
Latosińska, B., Biesiada, J., (2018). Polska Bibliografia Literacka – od wydań tradycyjnych do internetowej bazy danych [Polish Literary Bibliography – from traditional editions to an online database], Nauka, No 4.
 
Umerle, T. (2018). Humanistyka cyfrowa i digitalna wiedza o literaturze [Digital humanities and digital knowledge of literature], Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny, Vol. 2, pp. 18-27.
 
Włoszczyńska, A. (2015). Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2008-2009 [Bibliography of Cyprian Norwid for 2008-2009], Studia Norwidiana, Vol. 33, pp. 313-375.
 
Domosławska, B., Szymańska, Z., Matysiak, M. (2013). Polska Bibliografia Literacka – ujęcie realistyczne [Polish Literary Bibliography – a realistic perspective]. [online]. 
 
Włoszczyńska, A. (2013). Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2006-2007 [Bibliography of Cyprian Norwid for 2006-2007], Studia Norwidiana, Vol. 31, pp. 257-316.
 
Szymańska, Z. (2010). Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy [Literary bibliography at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (1948-2010) – genesis, achievements, perspectives], Biblioteka, No 14(23), pp. 77-107 .
 
Włoszczyńska, A. (2009/2010). Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2004-2005 [Bibliography of Cyprian Norwid for 2004-2005], Studia Norwidiana, Vol. 27/28, pp. 333-393.
 
Domosławska, B., Szymańska, Z. (2009). Polska Bibliografia Literacka online. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój [Polish Literary Bibliography online. Databases building, constraints, innovation and further development]. [online]. 
 
Szymańska, Z. (2008). List do redakcji w związku z 60-leciem "Polskiej Bibliografii Literackiej" [A letter to the editor in connection with the 60th anniversary of the "Polish Literary Bibliography"], Pamiętnik Literacki, No. 4, pp. 265-267.
 
Włoszczyńska, A. (2008). Bibliografia Cypriana Norwida za rok 2003 [Bibliography of Cyprian Norwid for 2003], Studia Norwidiana, Vol. 26, pp. 243-279.
 
Włoszczyńska, A. (2006/2007). Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2000-2002 [Bibliography of Cyprian Norwid for 2000-2002], Studia Norwidiana, Vol. 24/25, pp. 295-386.
 
Włoszczyńska, A. (2004/2005). Bibliografia Cypriana Norwida za lata 1995-1999 [Bibliography of Cyprian Norwid for 1995-1999], Studia Norwidiana, Vol. 22/23, pp. 317-404.
 
Biesiada, J. (2004). Pięćdziesiąt lat "Polskiej Bibliografii Literackiej" [Fifty years of "Polish Literary Bibliography"], Nauka, No 1, pp. 137-141. 
 
Włoszczyńska, A. (2002/2003). Bibliografia Cypriana Norwida za lata 1990-1994 [Bibliography of Cyprian Norwid for 1990-1994], Studia Norwidiana, Vol. 20/21, pp. 253-318.
 
Kandziora, J. (1994). Głos w sprawie "Polskiej Bibliografii Literackiej" [A voice on the issue of the "Polish Literary Bibliography"], Kultura (Paryż), No 5, pp. 144-146.
 
Tyszkiewicz, T. (1989). Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu [The Department of Current Bibliography in Poznan], Biuletyn Polonistyczny, Vol. 32 issue 3/4, pp. 28-34.
 
Tokarzówna, K., Tyszkiewicz, T., Ziomkowa, E. (1984). "Polska Bibliografia Literacka". Prehistoria – historia – teraźniejszość [The "Polish Literary Bibliography". Prehistory – history – present], Roczniki Biblioteczne, Vol. 28 issue 1/2, pp. 59-73.
 


More publications of the members of the Current Bibliography Department can be found in the biograms.
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku