Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski


Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

Sekretariat
mgr Sylwia Kochman
&...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Pracownia Literatury Oświecenia

PRACOWNIA LITERATURY OŚWIECENIA
pok.125 tel. (22) 6572-876

Trzeba wreszcie powiedzieć rzecz niemal najważniejszą: od kiedy sięgam pamięcią, wrocławski, a potem warszawski zespół oświeceniowy był ośrodkiem ogólnopolskim, zespalającym wszystkich badaczy epoki z różnych instytucji; ośrodkiem, w którym powstawały i urzeczywistniały się wspólne inicjatywy, i w tym sensie dorobek Instytutu jest dorobkiem całego środowiska.

 

                      T. Kostkiewiczowa, Oświecenie w pracach Instytutu Badań Literackich (Refleksje w związku z czterdziestą piątą rocznicą powstania IBL), „Wiek Oświecenia” 1996, t. 12.

 

 

Pracownia powstała w roku 1951 we Wrocławiu, od roku 1972 działa w Warszawie. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. Tadeusz Mikulski. Zespół ma charakter interdyscyplinarny, w jego skład wchodzą badacze różnych specjalności (historia literatury, historia sztuki, historia).

Pracownia prowadzi badania w zakresie piśmiennictwa doby oświecenia i jego związków z innymi dziedzinami kultury. W centrum jej zainteresowań znajdują się: przemiany poezji tego okresu, główne idee wyrażane w piśmiennictwie, kultura literacka epoki, oświecenie polskie w kontekście europejskim, a także prace z zakresu tekstologii i edytorstwa.

 

Pracownia stanowi ogólnopolski ośrodek, wokół którego skupiają się inicjatywy naukowe i organizacyjne w zakresie badań nad oświeceniem. Tu właśnie powstała inicjatywa powołania Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (istnieje od 1996). Prowadzone są w niej prace zespołowe, w których uczestniczą badacze z różnych ośrodków akademickich. Obecnie największym zbiorowym projektem badawczym zainicjowanym i prowadzonym w Pracowni jest Antyk oświeconych.

 

Przynajmniej raz do roku Pracownia organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe dotyczące różnych zagadnień kultury i literatury epoki oświecenia. Szczególne znaczenie dla integracji środowiska mają odbywające się regularnie dwudniowe spotkania: „Z warsztatów badaczy oświecenia”, na których prezentowane są wyniki najnowszych prac i dyskutowane propozycje nowych kierunków badań. W otwartych zebraniach naukowych Pracowni uczestniczą koledzy z uczelni warszawskich, a czasem także goście z innych placówek krajowych i zagranicznych.

 

Oprócz prac zespołowych prowadzone są także prace indywidualne obejmujące m. in następującą tematykę: Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Anna Grześkowiak-Krwawicz), Teoria emblematyki w Polsce (XVI-XVIII w.) (Magdalena Górska), Kontusz i frak jako symbole osiemnastowiecznych Sarmatów (Agata Roćko), Franciszek Karpiński – monografia życia i twórczości, krytyczna edycja tekstów (Tomasz Chachulski), Problemy edycji dzieł powstałych w XVIII i na początku XIX wieku (Tomasz Chachulski).

 Zebrania Pracowni odbywają się w czwartki od 11. 00 – 13.00

Kierownik pracowni - dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
dr hab. Tomasz Chachulski
dr Magdalena Górska

mgr Klara Leszczyńska
dr Agata Roćko
dr Magdalena Ślusarska


 

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 

Linki:

Publikacje                           Aktualności [ostatnia aktualizacja: 17.10.2011]

Granty                                Historia Pracowni

Archiwum                          

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45