11 maja 2017, Bielsko-Biała: Bielska polonistyka w wirtualnym świecie "Biuletynu Polonistycznego". Inauguracja cyklu spotkań "Tour de Polonistyka" (w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki)

Zespół redakcyjny "Biuletynu Polonistycznego" zaprasza na cykl otwartych spotkań, przybliżających działania "Biuletynu Polonistycznego" oraz instytutów polonistycznych.
Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w Bielsku-Białej (Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej), podczas XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, o godz. 14.50 (w sali L 323, budynek L kampusu ATH).

Kierunek Filologia polska w ATH istnieje od początku powstania Akademii Techniczno-Humanistycznej i utworzenia w niej, we wrześniu 2001, Wydziału Humanistyczno-Społecznego (WHS).

Twórcami i głównymi filarami bielskiej polonistyki są prof. dr hab. Anna Węgrzyniak i prof. dr hab. Tomasz Stępień – profesorowie tytularni, wieloletni pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat bielską polonistykę współtworzą także samodzielni pracownicy naukowi, adiunkci i asystenci - absolwenci filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kierunek Filologia polska w ATH dwukrotnie uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na studiach pierwszego stopnia (3-letni licencjat) i drugiego stopnia (2-letnie studia magisterskie).

Obecnie na kierunku Filologia polska prowadzone są dwie specjalności o profilu ogólnoakademickim w dwóch osobnych katedrach:

W roku akademickim 2017/2018 prowadzony będzie nabór zarówno na studia licencjackie (pierwszego stopnia), jak i magisterskie (drugiego stopnia) na obu specjalnościach.

Od roku akademickiego 2015/2016 absolwenci studiów magisterskich mogą otworzyć na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH przewód doktorski i uzyskać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (zob. http://www.whs.ath.bielsko.pl/doktoryzowanie/)

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH afiliowane jest pismo naukowe „Świat i Słowo” [9 pkt. na ministerialnej liście „B” czasopism punktowanych], którego założycielką i pierwszą redaktor naczelną była prof. dr hab. Anna Węgrzyniak; obecnie funkcję redaktora naczelnego pisma pełni prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk (zob. www.swiatislowo.ath.bielsko.pl). Afiliowane jest też pismo naukowe „Media i Społeczeństwo” [7 pkt.], którego założycielką i redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta (zob. http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl)

Studenci filologii polskiej w ATH mogą publikować swoje artykuły na łamach studenckiego pisma „Margines”, które ukazuje się w tradycyjnej wersji drukowanej i w wersji on-line; twórcą i koordynatorem pisma jest dr Maciej Kalarus, adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej – (zob. http://www.margines.ath.bielsko.pl)

____________________________________________________________________________________________

Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:
·       omówimy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       zaprezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawimy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zaprosimy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiemy na pytania.

Jeszcze przed wakacjami odwiedzimy:

16 maja (godz. 12.50, Aula Rady Wydziału) - Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego

23 maja (godz. 11.30, Aula C) - Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

25 maja (godz. 13.00, sala 110) - Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

7 czerwca - Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

8 czerwca - Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy!

Zespół "Biuletynu Polonistycznego"

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl