17-26 września 2021: Festiwal Nauki

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się w dniach  19-25 września 2021 r. w ramach  25. Festiwalu Nauki.
Program spotkań oraz inne informacje zamieszczone są w zakładce Festiwal Nauki.

8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

Wiesław Myśliwski jest jednym z nielicznych żyjących pisarzy, którzy debiutowali ponad pięćdziesiąt lat temu i z powodu wagi swoich dzieł w...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Rekrutacja na kursy oraz studia podyplomowe Glottotytaktyka i Zarządzanie kulturą

23.05.2021

Instytut Badań Literackich PAN rozpoczął rekrutację na Kurs Kreatywnego Pisania, Kurs "Literatura i Psychoanaliza", Kurs Poprawnej Polszczyzny, Kurs Retoryki Praktycznej i Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" oraz na Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" i Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą.

Szczegółowe informacje o kursach i studiach oraz o warunkach rekrutacji znajdują się w dziale Edukacja.

Polityka otwartości IBL PAN w ROARMAP

18.05.2021

Z radością zawiadamiamy, że instytucjonalna polityka otwartości Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk została zarejestrowana w międzynarodowym rejestrze ROARMAP.

IBL PAN przyjął swoją politykę otwartości 1 lutego 2021 r. Dokument reguluje procedury związane z deponowaniem i udostępnianiem publikacji w Instytucie, a także sprawy etyki wydawniczej i zarządzania danymi badawczymi. Zadaniem polityki otwartości jest także zachęcenie badaczy do prowadzania planów zarządzania danymi w swoich projektach badawczych, a także deponowania w RCIN (Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych) wszystkich tekstów naukowych, do których autorzy mają odpowiednie prawa.

Registry of Open Access Repository Mandates and Policies (ROARMAP) to międzynarodowy rejestr instytucji akademickich: uniwersytetów, instytucji badawczych i podmiotów finansujących badania, które wprowadziły polityki otwartości (ang. open mandates). IBL PAN jest jedną z 841 instytucji badawczych, w tym 8 polskich, których polityki otwartości zostały zatwierdzone przez ROARMAP. Jesteśmy także pierwszym polskim instytutem badawczym w dziedzinie nauk humanistycznych wpisanym do rejestru.

ROARMAP jest prowadzony przez Uniwersytet Southampton w Wielkiej Brytanii. Jest to jedyny taki serwis, który istnieje nieprzerwanie od lat i nadal stanowi najbardziej aktualne źródło o politykach otwartości w instytucjach na całym świecie. ROARMAP jest także cennym źródłem informacji dla tych podmiotów, które jeszcze nie wprowadziły swojej polityki i szukają informacji, w jaki sposób mogą to zrobić. Zgłoszenie polityki do rejestru wymaga wypełnienia szczegółowego formularza, który jest następnie oceniany przez zespół serwisu. Pytania dotyczą m.in. tego, w jaki sposób polityka reguluje kwestie licencji i praw autorskich.

Polityki otwartego dostępu (open mandates) są dziś powszechnie przyjmowane przez uniwersytety, instytucje badawcze oraz podmioty finansujące badania naukowe. Kwestia otwartego dostępu wymaga uregulowania także ze względu na wymogi agend finansujących badania (np. NCN) czy programów europejskich (np. Horyzont 2020, Horyzont Europa).

Informacje o instytucjonalnej Polityce otwartości IBL PAN można znaleźć pod adresem internetowym: https://ibl.waw.pl/pl/nauka-i-badania/otwarta-nauka.

Wpis w ROARMAP dotyczący Polityki otwartości IBL PAN można znaleźć pod adresem internetowym: http://roarmap.eprints.org/4054/.

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

11.05.2021

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL".
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.
Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce. Projekt zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych.

„Pamiętnik Literacki” i „Napis” rozpoczynają współpracę z OpenEdition Journals

10.05.2021

Czasopisma IBL PAN „Pamiętnik Literacki” oraz „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” rozpoczęły współpracę z OpenEdition Journals, międzynarodową platformą internetową open access, udostępniającą publikacje z dziedziny humanistyki i nauk społecznych. Przebieg współpracy koordynuje zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.

Po wprowadzeniu do OpenEdition Journals, zawartość “Napisu” oraz “Pamiętnika Literackiego” będzie dostępna bezpłatnie on-line w formule open access. Kolejne numery czasopism będą sukcesywnie wprowadzane na platformę.

XI Warszawski Piknik Archiwalny: Bez kobiet nie ma historii

09.05.2021

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie i Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz 16 innych warszawskich znanych instytucji nauki i kultury, współorganizujących Piknik, zapraszają wszystkich, którzy zechcą odwiedzić nas przez łącza internetowe na swoich urządzeniach mobilnych, na XI Warszawski Piknik Archiwalny, w Pałacu Staszica w Warszawie, w dniach 9-12 czerwca 2021 roku.
Tegoroczne hasło Pikniku to: Bez kobiet nie ma historii.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie "Biuletynu Polonistycznego", który jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

18 maja 2021, godz.13: Karolina Przysiecka: Dane bibliograficzne w badaniach literackich / z cyklu webinariów Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

09.05.2021

Dynamiczny rozwój rynku książki powoduje, że nikt nie jest w stanie przeczytać i przestudiować wszystkich książek. Z kolei analiza i interpretacja kanonu literackiego nie pozwala na scharakteryzowanie i zrozumienie systemu literackiego. Aby uzyskać jego pełny obraz, należy przeanalizować zarówno ważne dzieła badane przez literaturoznawców, jak i te, które nie są czytane, komentowane lub zostały zapomniane. To zadanie przekracza możliwości jednego naukowca lub nawet grupy naukowców. Z pomocą przychodzą nowe technologie dające możliwość prowadzenia analiz dużych zbiorów zróżnicowanych danych.
Seminarium będzie poświęcone bibliograficznej bazie danych jako źródle dużych zestawów danych badawczych. Jego celem jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania danych bibliograficznych w badaniach literackich i odpowiedź na pytania: Jakie dane gromadzi bibliografia literacka? Jakich danych potrzebują badacze? Na jakie pytania badawcze można odpowiedzieć, wykorzystując dane bibliograficzne? Czy z analizy danych wyłonią się nowe perspektywy badawcze?
Szczegółowe informacje o planowanych webinariach Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN dostępne są w załączonym pliku (w formacie .pdf).
Webinaria będą nagrywane.
W celu zapisania się na webinaria, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza: https://forms.gle/4yQ3uNHZYVne5iTV9.
Kilka godzin przed rozpoczęciem poszczególnych spotkań otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem i kodem do spotkania.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2021/2022)

07.05.2021

Nagrania webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

26.04.2021

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z webinariów: "Henryk Sienkiewicz w epoce cyfrowej" ("Henryk Sienkiewicz in the digital age") oraz "Dałem się zamknąć za muzykę rockową": Andrzej Stasiuk i literatura peryferii (“I got imprisoned for rock and roll”: Andrzej Stasiuk and the Literature of Periphery).
Webinaria są częścią projektu realizowanego przez IBL PAN i Fundację Kościuszkowską. Szczegółowe informacje o spotkaniach dostępne są na stronie: https://www.thekf.org/kf/events/KF_Online_Programs/.

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkusowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL

09-04-2021
26 maja 2021: Prof. Katarzyna Czeczot, "Dorota Masłowska’s Provinces"/ trzecie spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

26 maja 2021: Prof. Katarzyna Czeczot, "Dorota Masłowska’s Provinces"/ trzecie spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

16.04.2021

Drugie wydanie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej wychodzi z okładką Macieja Sieńczyka. Jego rysunek przetwarza dwa ważne dla polskiej kultury wizualnej obrazy. Pierwszy to dziewiętnastowieczna alegoria Polonii jako kobiety tratowanej przez konia, na którym siedzi Kozak z szablą w ręku. Drugi to - kojarzące się z powstaniem warszawskim - przedstawienie polskiej sanitariuszki opatrującej powstańca. Obydwie nakreślone przez Sieńczyka sceny, sięgając do polskiej ikonografii martyrologicznej, odsłaniają paradoksy relacji między Polską a Rosją, do której to relacji odsyła również tytuł debiutanckiej powieści Masłowskiej, polskiej pisarki urodzonej w 1983 roku. Język Wojny polsko-ruskiej jest wytworem wyobraźni postzależnościowej, ukształtowanej przez historię jako rosyjskiej prowincji w dziewiętnastym wieku i jako kraju satelickiego ZSRR w dwudziestym. Autorce tej powieści znakomicie udaje się odtworzyć kulturową grę niższości i wyższości, oryginalności i wtórności, nieodłączną od imperialnej geografii.

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji "Słońce George Sand i jej planety. Wokół środkowo-wschodnioeuropejskiej recepcji George Sand"

07.04.2021

Organizatorami konferencji są: Zespół Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej UW, Polka: Fundacja Odnawianie Znaczeń,  Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Języka i Literatury Francuskiej, Uniwersytet Berneński, Cultural and Tourist Association Women Writers Route.

Konferencja odbędzie się 20-21 października 2021 roku w Pałacu Staszica w Warszawie lub zdalnie, na wybranej platformie internetowej (w zależności od sytuacji pandemicznej).

Szczegółowe informacje znajdują się w "Biuletynie Polonistycznym" >>

Archiwum Kobiet / "Piszemy nową historię"

30.03.2021

Dr Krzysztof Gajewski, "Dałem się zamknąć za muzykę rockową": Andrzej Stasiuk i literatura peryferii  / spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Dr Krzysztof Gajewski, "Dałem się zamknąć za muzykę rockową": Andrzej Stasiuk i literatura peryferii / spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

26.03.2021

Literatura peryferii opowiada o miejscach, osobach i rzeczach, które nie mieszczą się w głównym nurcie historii, kultury czy polityki. Termin ten powstał ad hoc w odniesieniu do fikcji literackiej Andrzeja Stasiuka, ale można go stosować także do innych pisarzy z historii literatury polskiej, takich jak na przykład Bruno Schulz, Stanisław Vincenz, Marek Nowakowski, Sokrat Janowicz czy mistrz literacki Stasiuka - Zygmunt Haupt. 

Cykl webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Cykl webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

12.03.2021

24 marca 2021 r. rozpoczyna się cykl webinariów organizowanych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundację Kościuszkowską. Spotkania mają na celu szerzenie wiedzy o polskiej literaturze i kulturze za granicą.

Zachęcamy do zapoznania się z nadchodzącymi wydarzeniami i dołączenia do nich na żywo na platformie Zoom!

Webinaria są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Wymagana jest rejestracja. W webinarium będzie mogło wziąć udział maksymalnie 100 uczestników, według kolejności zgłoszeń. Nagranie z wykładu zostanie umieszczone na kanale YouTube Fundacji Kościuszkowskiej (https://www.youtube.com/channel/UCf2CPhxjhbR5eKl_azLjKEA).

Podczas pierwszego spotkania Henryk Sienkiewicz w epoce cyfrowej, które odbędzie się 24 marca, prof. Bartłomiej Szleszyński postara się odpowiedzieć na pytania: czy Henryk Sienkiewicz, człowiek z epoki pary, ma swoje miejsce w kulturze epoki cyfrowej? Czy noblista, którego powieści były niegdyś absolutnymi bestsellerami, jest jeszcze interesujący dla badaczy i odbiorców na początku XXI wieku?

Szukając odpowiedzi na te pytania, prof. Bartłomiej Szleszyński zaprezentuje cyfrowe opowieści uczonych o życiu, twórczości i recepcji Henryka Sienkiewicza (np. jego podróże do Ameryki i Afryki czy stawiane na przestrzeni lat pomniki Sienkiewicza). Analizie poddane zostaną również ślady obecności Sienkiewicza w kulturze współczesnej - powieści, filmach i grach wideo.

Szczegółowe informacje o spotkaniach dostępne są na stronie: https://www.thekf.org/kf/events/KF_Online_Programs/
 

Sprawozdanie z konferencji OPERAS “The Future of Scholarly Communication”

09.03.2021

W dniach 24-26 lutego odbyła się konferencja The Future of Scholarly Communication współorganizowana przez Instytut Badań Literackich PAN oraz konsorcjum OPERAS, którego IBL jest członkiem. Przez trzy dni na sześciu seminariach online 341 uczestników wspólnie z ekspertami dyskutowało o przyszłości komunikacji naukowej dla nauk humanistycznych i społecznych.
Sprawozdanie z konferencji jest dostępne w "Biuletynie Polonistycznym" >>

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45