Zarządzenie 5/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Treść Zarządzenia >> pdf>>

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku