Pożegnanie Profesora Stanisława Gajdy

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz całe środowisko naukowe Instytutu Badań Literackich PAN
z głębokim smutkiem i żalem przyjęły wiadomość o śmierci Pana Profesora Stanisława Gajdy,
wybitnego językoznawcy, badacza stylu naukowego i różnorodności stylistycznej języka. Będziemy pamiętać o sukcesach Pana Profesora również jako założyciela oraz wieloletniego
redaktora „Stylistyki”, czasopisma skupiającego szerokie kręgi badaczy z różnych krajów słowiańskich.
Żegnamy wybitnego uczonego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, organizatora życia akademickiego o zasięgu międzynarodowym, a jednocześnie członka Rady Naukowej IBL PAN w kilku kadencjach.

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku