7-8 grudnia 2017, IBL PAN: Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej / Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication

W imieniu członków Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej. Sesja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 w Instytucie Badań Literackich w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

Przedmiotem refleksji będą pozytywne aspekty nieporozumień komunikacyjnych - w odróżnieniu od ujęć, które tradycyjnie uwypuklają destabilizujący, destrukcyjny wpływ tego rodzaju zakłóceń. Chcielibyśmy pokazać pomyłki i nieporozumienia komunikacyjne jako niedoceniane źródło innowacyjności w kulturze. Nieporozumienie i rozmaite przesunięcia znaczeniowe traktujemy bowiem jako stałe, immanentne i niemożliwe do wyeliminowania mechanizmy kontaktu międzykulturowego wpisane w proces szeroko definiowanego przekładu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.poetyki.ibl.waw.pl.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Szanowni Państwo!

            W imieniu członków Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej". Sesja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 w Instytucie Badań Literackich w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

            Interesuje nas przede wszystkim eksploracja pozytywnych aspektów nieporozumień komunikacyjnych - w odróżnieniu od ujęć, które tradycyjnie uwypuklają destabilizujący, destrukcyjny wpływ tego rodzaju zakłóceń. Chcielibyśmy wraz z Państwem pokazać pomyłki i nieporozumienia komunikacyjne jako niedoceniane źródło innowacyjności w kulturze. Nieporozumienie i rozmaite przesunięcia znaczeniowe traktujemy bowiem jako stałe, immanentne i niemożliwe do wyeliminowania mechanizmy kontaktu międzykulturowego wpisane w proces szeroko definiowanego przekładu.

         Przedmiotem namysłu pragniemy uczynić komunikację między–, poza– i parajęzykową, (między)kulturową, literacką i artystyczną. Szczególnie zainteresowani bylibyśmy ujęciami literaturoznawczymi, kulturoznawczymi, translatologicznymi i antropologicznymi. Perspektywy filozoficzne, socjologiczne, komunikacyjne, poznawcze traktujemy jako kontekst dla zagadnień z obszaru literatury, kultury i przekładu.

Proponujemy poddać dyskusji następujące problemy:

 • Nieporozumienie jako zdarzenie komunikacyjne i transparentna, często niedoceniana lub niedostrzegana forma kontaktu – jego przyczyny, konteksty, mechanizmy i możliwe efekty pozytywne;
 • Nieporozumienia i odkształcenia znaczeniowe w procesie przekładu: interlingwalnego, interkulturowego, intersemiotycznego jako element inherentny i „stała” komunikacyjna;
 • Historyczność nieporozumień;
 • Zakłócenia w transferze wiedzy i form kulturowych jako źródło nowych idei/ form ekspresji;
 • Nieporozumienie i niezrozumienie/ niezrozumiałość jako strategia artystyczna;
 • Kulturowe reprezentacje nieporozumień i nierozumienia;
 • Dynamika nieporozumienia: momentarność, skalarność i gradacyjność a procesualność/ względność zrozumiałego i niezrozumiałego;
 • Status i możliwe wartościowania nieporozumienia i niezrozumienia w różnych teoriach komunikacji artystycznej;  
 • Historycznie zmienne interpretacje roli niezrozumienia i niezrozumiałych tekstów kultury;
 • Strategie i efekty łączenia rodzimej tradycji kulturowej z tym, co obce/ nowe i niezrozumiane, zrozumiane cząstkowo, wypaczone;
 • „Blokady recepcyjne” w przekładzie (obcość kulturowa, historyczna, religijna, gatunkowa);
 • Kulturowe przewartościowania przekładów pierwotnie uznanych za chybione/ mylne/ błędne;
 • Historyczne modele przekładów eksperymentalnych, celowo odkształcających oryginał;
 • Granice nie(po)rozumienia a granice interpretacji wypowiedzi artystycznych – propozycje alternatywne wobec wariantów poststrukturalistycznych teorii misreading.

           Językami konferencji będą język polski i angielski (jako preferowany ze względu na planowaną pokonferencyjną monografię w tym języku). Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w języku angielskim w formie abstraktu (do 200 słów) na adres: poetyki.nieporozumienia@gmail.com do 15 września 2017r.

Informację o zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymają Państwo do 30 września 2017. Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł.

Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Instytutu Badań Literackich http://ibl.waw.pl.

Z wyrazami głębokiego szacunku, mając nadzieję na osobiste spotkanie z Państwem w czasie konferencji

dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik

kierownik Pracowni Poetyki Historycznej

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”

Instytut Badań Literackich PAN

Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

 

dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Prezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”

Instytut Badań Literackich PAN

Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

 

dr Beata Śniecikowska

sekretarz konferencji

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”

Instytut Badań Literackich PAN

Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

__________________________________________________________________________________________________________________________

Dear Colleagues,

On behalf of the Historical Poetics Department of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Board of the Foundation "Center for International Polish Studies," we would like to invite you to participate in an international interdisciplinary conference "Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication." The conference will take place on December 7-8, 2017 at the Institute of Literary Research (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica) in Warsaw, Poland.

We are interested primarily in exploring the positive aspects of misunderstandings in communication – unlike the approaches that have traditionally emphasized the destabilizing and destructive impact of such interferences. Together with you, we would like to show the mistakes and misunderstandings in communication as an undervalued source of innovation in culture. We treat misunderstanding and various semantic shifts as mechanisms of intercultural contact that are permanent, inherent, and impossible to eliminate; they are inscribed in the broadly defined translation process.

We want to reflect upon communication that is para-, between-, and beyond language; that is (inter)cultural, literary and artistic. We would be particularly interested in approaches within the areas of literary criticism, anthropology, cultural and translation studies. We treat all philosophical, sociological, communication, and cognitive perspectives as a context for issues in the fields of literature, culture, and translation.

We propose to discuss the following:

 • Misunderstanding as a communication event and transparent, often underestimated or unnoticed form of contact – its causes, contexts, mechanisms, and possible positive effects;
 • Misunderstandings and distortions of meaning in the process of interlingual, intercultural, and intersemiotic translation as an inherent element and a constant value in communication;
 • Historicity of misunderstandings;
 • Interferences in the transfer of knowledge and cultural forms as a source of new ideas/forms of expression;
 • Misunderstanding and incomprehension/incomprehensibility as artistic strategies;
 • Cultural representations of misunderstanding and incomprehension;
 • The dynamics of misunderstanding: momentariness, scale ratio, and gradualness vs. processuality/relativity of the understandable and the incomprehensible;
 • The status and possible value assessment of misunderstandings and incomprehensions in different theories of artistic communication;
 • Historically variable interpretations of the role of misunderstanding and of incomprehensible cultural texts;
 • Strategies and effects of combining native cultural tradition with what is foreign/new and misunderstood or understood fractionally, what is distorted;
 • "Reception barriers" in translation (cultural, historical, religious, and genre strangeness);
 • Cultural reevaluations of translations originally regarded as misguided /misleading/wrong;
 • Historical models of experimental translations that deliberately distort the original;
 • The boundaries of (mis)understanding vs. the boundaries of interpretation of  artistic statements – alternative proposals to variants of the poststructuralist theory of misreading.

The languages of the conference will be Polish and English (the latter preferred due to the planned post-conference monograph in English). Please send your paper proposals in the form of an abstract in English (up to 200 words) by September 15, 2017 to: poetyki.nieporozumienia@gmail.com.

We will inform you of whether your proposal has been accepted by September 30, 2017. We plan a conference fee of 300 PLN.

Further information will be posted successively on the website of the Institute of Literary Research: http://ibl.waw.pl.

We look forward to meeting you at the conference.

Sincerely yours,

 

Magdalena Rembowska-Płuciennik

Associate Professor and Chair

Department of Historical Poetics

Vice President, "Center for International Polish Studies" Foundation

Institute of Literary Research

Polish Academy of Sciences

Nowy Swiat St. 72, room 128

00-330 Warsaw, Poland

rembowskapluciennik@gmail.com

 

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Associate Professor

President, "Center for International Polish Studies" Foundation

Institute of Literary Research

Polish Academy of Sciences

Nowy Swiat St. 72, room 128

00-330 Warsaw, Poland

tamara_brzostowska@wp.pl

 

Beata Śniecikowska, Ph.D.

Conference Secretary

Vice President, "Center for International Polish Studies" Foundation

Institute of Literary Research

Polish Academy of Sciences

Nowy Swiat St. 72, room 128

00-330 Warsaw, Poland

beata.sniecikowska@gmail.com

Do pobrania:

Zobacz także:

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45