27 listopada 2014, godz. 12.30 - spotkanie inaugurujące prace seminarium „Empiryczne badania nad literaturą i odbiorem literackim"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące prace seminarium „Empiryczne badania nad literaturą i odbiorem literackim”, które odbędzie się 27 XI 2014 o godz. 12.30.


Celem tego transdyscyplinarnego projektu będzie podejmowanie prób ścisłego powiązania historyczno- i teoretycznoliterackich konceptualizacji z empirycznymi zjawiskami odbioru literatury i eksperymentalnymi sposobami ich badania. Formuła seminarium obejmowała będzie zarówno prezentację najnowszych tendencji metodologicznych jak i wyników badań indywidualnych oraz spotkania warsztatowe. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy dostrzegają potencjalne korzyści z zastosowania nowego instrumentarium lub też chcieliby dowiedzieć się, jak zaplanować i przeprowadzić badanie eksperymentalne na potrzeby własnych literaturoznawczych poszukiwań. Seminarium może stać się otwartą przestrzenią dyskusji dla teoretyków i historyków literatury oraz odbioru literackiego i kultury literackiej, antropologów odbioru literatury, psychologów społecznych i psychologów czytania, translatologów, badaczy nowych mediów.

Gościem pierwszego seminarium będzie P. Prof. dr hab. Jerzy Trzebiński, dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej, kierownik Pracowni Psychologii Osobowości w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa). Badania Prof. Trzebińskiego dotyczą m. in. narracji jako formy rozumienia zdarzeń społecznych oraz psychologicznych mechanizmów jej oddziaływania a także roli autonarracji w procesie kształtowania się tożsamości podmiotowej. Wykład Prof. Trzebińskiego poświęcony będzie zjawisku transportacji w świat fikcyjnej narracji. Szczegóły dotyczące organizacji wykładu zostaną przekazane w listopadzie.

Dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
kierownik Pracowni Poetyki Historycznej
 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45