Łukasz Żurek

dr, dokumentalista

lukasz.zurek@ibl.waw.pl
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • kulturowo-biograficzne usytuowanie literaturoznawstwa,
 • współczesna krytyka literacka,
 • współczesna poezja,
 • socjologia literatury.

 PUBLIKACJE:

1. Książki:

 • Filologia lokalna - lokalność filologa. Praktyki literacko-naukowe Stefana Szymutki (przyjęte do druku w Wydawnictwach UW)

2. Artykuły:

w czasopismach, m.in.:

 • Archiwum Derridy – „archiwum” Derridy. Połączenia i konflikty. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2022 nr 1 
 • Co umożliwia księgozbiór filologa? Przypadek Stefana Szymutki. „Forum Poetyki” 2021 nr 22
 • Filologiczne interpretacje przestrzeni Śląska: „Nagrobek ciotki Cili” Stefana Szymutki oraz „Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne” Mariusza Jochemczyka. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2017, t. 11
 • Dwa przecinki i jeden dywiz Krystyny Miłobędzkiej. „Forum Poetyki” 2017 nr 8-9
 • Praktyki filologiczne Stefana Szymutki. Rekonesans. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016 z. 4
 • Tekst przemocy jako problem dla reportażu literackiego. „Jakbyś kamień jadła” i „Dzisiaj narysujemy śmierć” Wojciecha Tochmana. „Tekstualia” 2016 nr 4
 • Co można zjeść parabazą? Paul de Man w literaturoznawstwie polskim. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015 nr 1

w monografiach zbiorowych, m.in.:

 • Czego Henryk Markiewicz mógłby się dowiedzieć o młodej poezji, gdyby przeczytał wiersz „Do Tomka Pułki (cover)”? [w:] Psem i kością poezji. Recepcja poezji Tomasza Pułki do roku 2021, red. P. Kaczmarski. Kraków 2021
 • Filologia: problemy definicyjne (od Baudouina do de Mana) [w:] Filozofia filologii, red. A. Hellich, H. Markowska-Fulara, J. Potkański, Ł. Żurek. Warszawa 2019
 • Problematyzowanie centrum – przemycanie „ja”. O wybranych artykułach Stefana Szymutki z lat 1982-1992 [w:] Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek), red. D. Zawadzka, K. Sawicka-Mierzyńska, M. Radecka, Kraków 2020
 • Rzeczywistość w stanie wyjątkowym – filolog – literatura. Dwa komentarze do praktyk filologicznych Stefana Szymutki [w:] Imiona anomii. Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego, red. P. Sadzik, Warszawa 2019

 3. Recenzje książek naukowych:

 • Autobiografie przepisywane – w ukryciu i z dystansu [rec. A. Hellich, Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie]. „Pamiętnik Literacki” 2021
  z. 1
 • Literatura – znawca [rec. B.M. Wolska, Nikt się nie rodzi strukturalistą. Twórczość literacka Edwarda Balcerzana]. „Nowe Książki” 2018 nr 7-8
 • Rozpuszczanie literatury: zajęcia laboratoryjne [rec. A. Żychliński, Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne]. „Tekstualia” 2016 nr 4
 • Zarażanie siebie – zaangażowanie siebie [rec. M.P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki]. „Tekstualia” 2014 nr 1
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45